فیلتر ها

قوطی و پروفیل صدرا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری صدرا پروفیلکارخانهکیلوگرم26 متری
۳۳,۹۴۴
1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری صدرا پروفیلکارخانهکیلوگرم2.56 متری
۳۳,۰۲۷
1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری صدرا پروفیلکارخانهکیلوگرم36 متری
۳۳,۰۲۷
1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری صدرا پروفیلکارخانهکیلوگرم46 متری
۳۳,۹۴۴
1402/03/16

قوطی و پروفیل فولاد گستر حداد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم36 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم46 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری فولاد گستر حدادکارخانهکیلوگرم66 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل علویجه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری علویجهکارخانهکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری علویجهکارخانهکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل پروفیل یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل پروفیل یزدیزدکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل پروفیل یزدیزدکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل نورد صابری

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 1.5 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم1.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 3 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم36 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 4 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم46 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 5 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 6 میل نورد صابریتهرانکیلوگرم66 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل میلاد یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل میلاد یزدیزدکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل میلاد یزدیزدکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 3 میل میلاد یزدیزدکیلوگرم36 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل بهفلز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم1.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم36 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم46 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم-6 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری بهفلزکارخانهکیلوگرم66 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل گلنرده

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل گلنردهتهرانکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل گلنردهتهرانکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 4 میل گلنردهتهرانکیلوگرم46 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل پروفیل مشهد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل پروفیل مشهدمشهدکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل پروفیل مشهدمشهدکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 3 میل پروفیل مشهدمشهدکیلوگرم36 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل کیهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل کیهانتهرانکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل کیهانتهرانکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل تهران شرق

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم1.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم26 متری
۳۴,۰۳۶
1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم2.56 متری
۳۴,۰۳۶
1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم36 متری
۳۴,۰۳۶
1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم46 متری
۳۵,۳۲۱
1402/03/16
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم56 متری
۳۷,۶۱۴
1402/03/16
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم66 متری
۳۷,۶۱۴
1402/03/16
پروفیل 8 میل شاخه 6 متری تهران شرقکارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۳۶۶
1402/03/16

قوطی و پروفیل کیان پرشیا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری کیان پرشیاکارخانهکیلوگرم26 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری کیان پرشیاکارخانهکیلوگرم2.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری کیان پرشیاکارخانهکیلوگرم46 متریتماس بگیرید1402/03/16

قوطی و پروفیل جهان پروفیل

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم1.56 متریتماس بگیرید1402/03/16
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم26 متری
۳۴,۴۹۵
1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم2.56 متری
۳۴,۴۹۵
1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم36 متری
۳۴,۴۹۵
1402/03/16
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم56 متری
۳۷,۷۹۸
1402/03/16
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری جهان پروفیلکارخانهکیلوگرم66 متری
۳۷,۷۹۸
1402/03/16

قوطی و پروفیل یاران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری یارانکارخانهکیلوگرم26 متری
۳۴,۴۰۳
1402/03/16
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری یارانکارخانهکیلوگرم2.56 متری
۳۴,۴۰۳
1402/03/16
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری یارانکارخانهکیلوگرم36 متری
۳۴,۴۰۳
1402/03/16
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری یارانکارخانهکیلوگرم46 متری
۳۴,۴۰۳
1402/03/16
قیمت پروفیل

هرآنچه باید از بازار و قیمت پروفیل بدانید

قوطی پروفیل یکی از مهم‌ترین مقاطع فلزی در ساختمان سازی و صنعت است و دانستن قیمت پروفیل هم از الزامات فعالان حوزه فولاد و فعالان بازارهای موازی ازجمله مسکن و خودروسازی محسوب می‌شود. قوطی نام رایج این محصول در ایران و پروفیل ترجمه لاتین آن است. قوطی پروفیل آهنی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین قوطی‌ها در بین انواع فلزی آنهاست. در لیست زیر می‌توانید از قیمت روز پروفیل آهنی در برندهای مختلف را با هم مقایسه نمایید. مسلماً کیفیت و قیمت پروفیل آهن به کیفیت و قیمت ورق آهنی مورد استفاده بستگی دارد.

قیمت پروفیل

 

هرچند نوسانات قیمت پروفیل نسبت به سایر محصولات فولادی کمتر است، بااین‌حال نوسانات قیمت ورق‌های فلزی به ویژه فولاد و آلومینیوم، تأثیر مستقیمی بر قیمت پروفیل دارند. برند تولیدکننده، نوع و کیفیت پروفیل، ضخامت و ابعاد، تغییرات نرخ ارز و قیمت پروفیل و فولاد در بازارهای جهانی از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل در بازار داخلی به شمار می‌رود. اکثر بازار داخلی پروفیل در اختیار محصولات و برندهای داخلی است و تنها محصولات خاصی از کشورهای قزاق، روس، تایوان و چین وارد می‌شوند که برندهای ایرانی آن‌ها را تولید نمی‌کنند. برای آگاهی از قیمت پروفیل محصولات وارداتی به لیست زیر مراجعه کنید.

پروفیل

 

پروفیل

انواع قوطی پروفیل

به قطعات فلزی زاویه‌دار و یا دایره‌ای توخالی، قوطی یا پروفیل می‌گویند. قوطی پروفیل در اشکال و ابعاد متنوعی تولید و روانه بازار می‌شود، اما معمولاً قوطی‌های زاویه‌دار (مانند قوطی‌های چهارگوش در ابعاد 2*2 یا 2*4) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوطی یا پروفیل ساختمانی ، قوطی صنعتی، قوطی مبلی، قوطی گالوانیزه، قوطی ستونی، پروفیل زد، پروفیل آبرو، پروفیل سی، پروفیل درب و پنجره از انواع قوطی پروفیل هستند. هم‌چنین قوطی پروفیل ازنظر وزنی به دو گروه پروفیل سبک و سنگین تقسیم می‌شود.

قیمت پروفیل امروز

 

قیمت پروفیل امروز

کابردهای پروفیل

• صنایع خودروسازی (قوطی گالوانیزه)
• صنایع مربوط به کشاورزی (قوطی صنعتی)
• اسکلت ساختمان و سقف (قوطی ستونی)
• صنایع مربوط به ساختمان مانند ساخت نرده‌های فلزی، درب و پنجره (قوطی صنعتی و پروفیل درب و پنجره)
• لوازم منزل مانند میز و صندلی (قوطی مبلی)

قیمت پروفیل آهن

پروفیل ‌ها نوعی اجزای سازه ‌ای هستند که مشخصه ‌هایی از جمله مقطع ثابت و طول زیاد از ویژگی های اصلی آنهاست. پروفیل در صنایعی چون ساختمان‌ سازی، خودرو سازی، کشتی‌ سازی، ساخت میز و مبلمان اداری و… کاربرد دارد. انواع پروفیل ‌ها بر حسب جنس که شامل فولادی، آلومینیومی و… می‌شوند، دارای قیمت متفاوتی خواهند بود. همچنین، ضخامت پروفیل‌ ها از دیگر فاکتورهای تعیین‌ کننده قیمت پروفیل ها است. برای آشنایی با اینکه پروفیل چیست و انواع پروفیل کدام اند، با ما همراه باشید.

 

قیمت پروفیل آهن

پروفیل ها مقاطعی باز یا بسته هستند که براساس وزن، نوع کاربرد و نوع سطح مقطع به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. بنابراین، تمام مقاطع فولادی، آلومینیومی، استیل و… خود نیز جزئی از انواع پروفیل هستند. در ادامه به بررسی دقیق هر یک از انواع پروفیل می‌پردازیم.

 

 

انواع پروفیل‌

برای اینکه شناخت دقیقی از پروفیل داشته باشیم و مشخص کنیم که دقیقا پروفیل چیست، نیاز داریم که آنها را براساس معیارهایی طبقه بندی کنیم. در ادامه به بررسی انواع پروفیل ها متناسب با کاربرد، خواص، جنس و نوع سطح مقطع می‌پردازیم.

 

انواع پروفیل ساختمانی

پروفیل‌ های ساختمانی گونه ‌ای از مصالح ساختمانی هستند که در ساخت ساختمان ‌ها به کار برده می‌ شوند. نورد گرم و نورد سرد به عنوان روش ‌های تولید پروفیل ‌های ساختمانی مطرح هستند. در تولید پروفیل ساختمانی به روش نورد گرم، شمش فولادی را در دماهای بسیار بالا نورد می ‌کنند و محصول به دست آمده به شکل میلگرد، تسمه، ورق، لوله، قوطی و سپری است.

 

در تولید پروفیل به روش نورد سرد، ورق‌ های فولادی را به وسیله پرس و خم کردن شکل می ‌دهند. محصولاتی که توسط روش نورد سرد تولید می‌ شوند در مواردی ازجمله چارچوب درب ‌ها، ناودانی و تیرهای سقف کاذب به کار برده می ‌شوند. همچنین روش دیگری نیز برای تولید پروفیل ‌‌های ساختمانی وجود دارد که ترکیبی از روش نورد سرد و گرم بوده و به روش مرکب معروف است.

قیمت قوطی آهن

 

انواع پروفیل آلومینیومی

پروفیل ‌های آلومینیومی معمولا برای اهداف ساختاری برخی محصولات جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در همین راستا می ‌توان به سه نوع پروفیل آلومینیومی با توجه به کاربرد آنها اشاره کرد: ساختمانی، معماری و صنعتی.

 

پروفیل‌ های آلومینیومی ساختمانی

این پروفیل ها وزن خالص پایین، خمش بالا و سفتی پیچشی مناسبی را ارائه می‌ دهند که می ‌توان قاب‌ های پنل خورشیدی و ساختارها در سازه ‌ها را نام برد.

 

پروفایل ‌های آلومینیومی معماری

این نوع، برای کاربردهایی که سطح ظاهری دارای اهمیت است به کار برده می‌شود. از پروفیل ‌های آلومینیومی معماری برای ساخت چارچوب پنجره‌ ها و درها استفاده می ‌شود.

 

پروفیل ‌های آلومینیومی صنعتی

در صنایع برای مواردی که سختی یا کیفیت سطح آن‌ها چندان مهم نیست، به کار می ‌روند اما ترکیبی از این دو ویژگی به همراه دیگر ویژگی ‌های مواد مانند رسانایی، طیف وسیعی از کاربردها را در صنعت برای این امر فراهم می‌ کند. از جمله این کاربردها می ‌توان به سیستم‌ های کانال‌ های کابلی، سینک‌ های گرمکن، تهویه مطبوع، کابینت و مبلمان و غیره اشاره کرد. در شکل زیر انواعی از مقاطع پروفیل آلومینیومی را مشاهده می ‌کنید.

قیمت روز پروفیل

 

پروفیل گالوانیزه

تولید پروفیل‌ های گالوانیزه یک فرآیند شیمیایی، الکتریکی یا مکانیکی است که در آن پوشش محافظ از جنس عنصر روی، بر روی فولاد یا آهن اضافه می ‌شود تا از زنگ زدگی فولاد یا آهن جلوگیری کند. متداول ‌ترین روش تولید پروفیل‌ های گالوانیزه، تولید پروفیل ‌های گالوانیزه با روش گالوانیزه گرم است، که در آن مقاطع فولادی در حمام روی مذاب غوطه‌ ور می‌ شوند.

 

پروفیل ‌های گالوانیزه دارای مزایایی بوده که مهم‌ ترین آنها عبارتند از:

  • برخورداری از هزینه کمتر و در عین حال محافظت از خوردگی در محیط ‌های خورنده و نامساعد
  • جلوگیری از آسیب مکانیکی به پروفیل نظیر سایش در نتیجه‌ی گالوانیزه شدن
  • قابلیت بازرسی چشمی و بدون نیاز به تست ‌های مخرب

قیمت قوطی

 

پروفیل کامپوزیتی

پروفیل‌ های کامپوزیتی برای کاربردهای مختلف بسیار متنوع هستند. فرآیند تولید آنها، پالتروژن است که با انتخاب سیستم رزین مناسب ، نوع الیاف و عملیات سطحی، می ‌توان به خواص ویژه ‌ای مانند مقاومت در برابر حرارت و پایداری شیمیایی دست یافت و پروفیل ها را متناسب با نیازهای کاربردی خاص تولید کرد. این پروفایل‌ها در اشکال مختلف، شامل مقاطع U، H، I، L، T، C و Z شکل تولید می ‌شوند.

از جمله مزایای این پروفیل ‌ها می ‌توان به مقاومت بالا در برابر خوردگی، وزن پایین، مقاوم به ارتعاشات، سرعت بالای تولید و هزینه تمام شده کمتر اشاره کرد و محدودیت در شکل قالب، کاهش تنوع سطح مقطع مقاطع تولیدی و ضعف در مقابل سوراخ ‌کاری از جمله معایب این پروفیل است.

قوطی آهن

 

انواع پروفیل صنعتی

دسته ‌ای از پروفیل ‌ها بوده که کاربردهای صنعتی داشته و در صنایعی چون خودرو سازی و صنایع دفاعی به کار برده می‌ شوند. پروفیل‌ های صنعتی دارای مزایایی از جمله وزن کم، استحکام بالا و مقاوم به خوردگی و قابلیت جوش ‌پذیری مناسب هستند که این ویژگی‌ها سبب استفاده از آنها در کاربردهای حساس شده است. از طرفی عدم امکان طراحی ظریف و تنوع پایین کارخانه‌ های سازنده از معایب پروفیل صنعتی است.

 

پروفیل استیل

پروفیل استیل، مقطعی از جنس فولاد زنگ نزن یا استیل است که از طریق نورد، کشیده یا فشار داده شده است و از سطح مقطع یکسانی نیز برخوردار است. از جمله پروفیل های استیل می توان به نبشی و تسمه اشاره کرد که با توجه به سطح مقطع شان با یکدیگر تفاوت خواهند داشت.

 

کروم موجود در استیل باعث به وجود آمدن یک سطح سخت و یکپارچه در برابر زنگ زدگی می شود. قابلیت ضد زنگ بودن با اضافه کردن درصد بیشتر کروم و همچنین آلیاژهای دیگر بهبود می یابد که ویژگی اصلی پروفیل های استیل است. ظاهر زیبا و نیز مقاومت در برابر حرارت از دیگر خواص مطلوب پروفیل استیل است.

 

انواع پروفیل بر اساس ظاهر

پروفیل ‌ها از نظر شکل ظاهری به دو نوع پروفیل باز و بسته تقسیم می ‌شوند که در ادامه هر یک از آن‌ها شرح داده شده است.

پروفیل باز

پروفیل ‌های باز مقاطع فولادی کارسرد شده ‌ای هستند که بین دو لبه پروفیل شکاف قابل توجهی موجود است. این واقعیت که دهانه پروفیل که فاصله از یک لبه به لبه دیگر آن است و گستردگی این فاصله، پروفیل های باز را از پروفیل های بسته و مقاطع جوش‌ داده شده متمایز می ‌کند. پروفیل ‌های باز از نظر هزینه و وزن برای مخاطبان بسیار کارآمد بوده، درحالی که از استحکام کافی و بالایی نیز برخوردار هستند. انواع پروفیل های باز شامل مقاطع زیر می شوند:

  • پروفیل زد
  • تیرآهن
  • نبشی
  • ناودانی
  • میلگرد
  • تسمه

 

پروفیل بسته

پروفیل ‌های بسته شامل لوله ‌ها، قوطی‌ ها، پروفیل‌ های UPVC و… بوده که دو روش اصلی برای تولید آنها وجود دارد. فرآیند اکستروژن که منجر به تولید مقاطع بدون درز شده و در طی آن، با عبور قطعه داغ شده از یک حفره، پروفیل مورد نظر را شکل می ‌دهد. روش دوم استفاده از فرآیند جوشکاری است. بدین گونه که ورق ‌هایی با عبور از غلتک‌ های نورد شکل گرفته و سپس لبه ‌های آنها که به صورت لوله در آمده‌ اند، جوش داده می‌ شود.

 

انواع پروفیل بر اساس وزن

پروفیل سبک

به پروفیل هایی گفته می شود که از ورق های نازک تولید می شوند. این ورق ها معمولا نورد سرد (روغنی) هستند و ضخامتی بین 4/0 تا 5/1میلی متر دارند.

پروفیل سنگین

این نوع پروفیل، به دو صورت صنعتی و ساختمانی و دارای مقاطع مربع و مستطیل شکل موجود است. پروفیل سنگین از ورق سیاه با ضخامت ۱٫۵ میلی متر به بالا تولید شده و شامل تنوع ابعادی بالایی نیز است.

 

 

انواع پروفیل بر اساس روش ساخت

پروفیل نورد گرم

پروفیل های تولید شده به روش نورد گرم، دمایی بالای 1700 درجه فارنهایت را تجربه کرده که این امر سبب می شود تا این پروفیل ها به خوبی شکل داده شده و به ابعاد دلخواه در آیند. با توجه به درجه حرارت بالا، در سطح پروفیل ‌هایی که تحت نورد گرم قرار می گیرند، یک لایه اکسیدی ایجاد می شود که در نتیجه منجر به افزایش مقاومت به خوردگی در این پروفیل ها می شود. با این حال پروفیل های تولید شده با نورد گرم به دلیل وجود این لایه اکسیدی، دارای سطح خشن هستند.

 

پروفیل نورد سرد

پروفیل های تولید شده به روش نورد سرد بر خلاف پروفیل های نورد گرم، سطح تمام شده صاف و صیقلی دارند و از استحکام بیشتری نیز برخوردار هستند. اما تنوع ابعادی آنها در مقایسه با پروفیل های نورد گرم، کمتر است.

 

 

معایب پروفیل چیست ؟

حال با شناخت انواع پروفیل ‌ها و نحوه ساخت آنها، معایب برخی  از پروفیل‌ های یاد شده بررسی می ‌شوند. پروفیل سبک یا قوطی مبلی، پروفیلی با ضخامت کمتر از 2 میلی ‌متر بوده که به دلیل ضخامت کم، در مکان ‌هایی که نیاز به مقاومت و استحکام بالایی است و فشار وارده بر مصالح فلزی زیاد است، استفاده از این نوع پروفیل ‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌ شود.

 

پروفیل گالوانیزه به دلیل پوشش روی، در برابر زنگ ‌زدگی مقاوم بوده اما استفاده از آن در شرایط آب و هوایی خاص مانند شمال ایران توصیه نمی‌ شود؛ مگر آنکه از پوشش گالوانیزه گرم در تولید آن استفاده شده باشد. دیگر پروفیل مورد بحث، پروفیل کامپوزتی است که علی‌رقم داشتن وزن سبک، شکنندگی بالایی دارد که مهم ‌ترین عیب آن محسوب می ‌شود. پروفیل Z نیز که یکی از پر کاربردترین پروفیل‌هاست، اگر تحت فرآیند گالوانیزه قرار نگیرد، طول عمر کمتری خواهد داشت.