فیلتر ها

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی فولاد تهران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری66کیلوگرم
۲۲,۰۲۰
تهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 6 فولاد تهران 12 متری612کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 فولاد تهران 12 متری812کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری86کیلوگرم
۲۱,۴۷۰
کارخانه1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری106کیلوگرم
۲۱,۴۷۰
تهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 فولاد تهران 12 متری1012کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری812کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری812کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری106کیلوگرم
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری1012کیلوگرم
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری126کیلوگرم
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز12
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری1212کیلوگرم
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز12
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری146کیلوگرم
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز14
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری1412کیلوگرم
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز14
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری1612کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز16
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری166کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز16
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی استاندارد اورپا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 6.5 استاندارد اروپا 12 متری6.512کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز6.5
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 استاندارد اروپا 12 متری812کیلوگرم
۲۳,۸۵۰
تهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 استاندارد اروپا 12 متری1012کیلوگرم
۲۳,۴۸۰
تهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 12 استاندارد اروپا 12 متری1212کیلوگرم
۲۳,۴۸۰
تهران1402/09/19
سایز12
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 14 استاندارد اروپا 12 متری1412کیلوگرم
۲۳,۴۸۰
تهران1402/09/19
سایز14
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 16 استاندارد اروپا 12 متری1612کیلوگرم
۲۳,۴۸۰
تهران1402/09/19
سایز16
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 18 استاندارد اروپا 12 متری1812کیلوگرم
۲۵,۵۹۰
تهران1402/09/19
سایز18
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 22 استاندارد اروپا 12 متری2212کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز22
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 24 استاندارد اروپا 12 متری2412کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز24
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 26 استاندارد اروپا 12 متری2612کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز26
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی شکفته

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 6 شکفته 6 متری66کیلوگرم
۲۲,۱۶۰
مشهد1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 شکفته 6 متری86کیلوگرم
۲۱,۴۲۰
مشهد1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 شکفته 6 متری106کیلوگرم
۲۱,۴۲۰
مشهد1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 12 شکفته 6 متری126کیلوگرمتماس بگیریدمشهد1402/09/19
سایز12
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 14 شکفته 6 متری146کیلوگرمتماس بگیریدمشهد1402/09/19
سایز14
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متری66کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6 متری86کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6 متری106کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6 متری126کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز12
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 14 سپهر ایرانیان 6 متری146کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز14
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 16 سپهر ایرانیان 6 متری166کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز16
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی ماهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 8 ماهان سبک 6 متری86کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 ماهان سبک 6 متری106کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی اسپیرال

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 6 اسپیرال 6 متری66کیلوگرمتماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ناودانی آریان فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ناودانی 10 آریان فولاد 12 متری1012کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
واحدکیلوگرم
نمودار
ناودانی 10 آریان فولاد 6 متری106کیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
واحدکیلوگرم
نمودار
قیمت ناودانی

قیمت ناودانی به عنوان یکی از پرکاربردترین پروفیل‌های فولادی برای فعالان حوزه ساخت و ساز درجه اهمیت بالایی دارد. ناودانی یک پروفیل به شکل حرف U یا C است که از اتصال یک جان و دو بال ساخته می‌شود. ارتفاع و ضخامت بال دو مشخصه اصلی و معیاری برای محاسبه قیمت ناودانی و طبقه‌بندی انواع آن به‌حساب می‌آید. از لیست زیر قیمت روز ناودانی را به صورت لحظه‌ای در تمام ابعاد مشاهده کنید و قیمت ناودانی کارخانه‌ها را با هم مقایسه کنید.

قیمت ناودانی

 

قیمت روز ناودانی

قیمت روز ناودانی به عوامل زیادی مانند برند تولیدکننده، قیمت جهانی ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی و نوع ناودانی از پرسی یا فابریک بودن، نورد سرد یا گرم بودن و سبک یا سنگین بودن آن بستگی دارد که البته گاهی هم بی‌دلیل و تنها به دلیل بازارسازی، رکود یا اقتصاد تورمی، شاهد تغییر قیمت ناودانی هستیم.

 

قیمت ناودانی در همه سایزها

ناودانی به دو روش کلی پرسی (خم‌کاری ورق) و فابریک (نورد سرد و گرم به‌صورت یکجا) و به‌صورت شاخه‌ای و یا قطعات کوچک برش خورده «گل‌میخ» عرضه می‌شود. قیمت ناودانی در هریک از این روش‌ها متفاوت است که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید. بر این اساس قیمت ناودانی پرسی به دلیل عدم نیاز به فرآیند پرهزینه، ارزان‌تر از قیمت ناودانی فابریک است، هرچند در مقایسه با ناودانی فابریک از استحکام بالایی برخوردار نیست. ناودانی فابریک به دو روش نورد سرد و گرم تولید می‌شود که کیفیت و به طبع آن قیمت ناودانی نورد سرد از کیفیت و قیمت ناودانی نورد گرم بهتر است چراکه ناودانی نورد سرد به‌آرامی سرد شده و به همین دلیل استحکام بالاتر و ابعاد دقیق‌تری دارد.

 

ناودانی ازنظر شکل ظاهری نیز دارای 2 دسته ناودانی ساده و مشبک (شیاردار) است. ناودانی ساده در انواع UPE (بال‌های موازی و صاف) و UNP (بال‌های مخروطی و شیب‌دار) و در سایزهای 8، 10، 12، 14 و 16 میلی‌متر تولید می‌شوند. از ناودانی ساده بیشتر درکارهای ساختمانی، اسکلت ماشین، چهارچوب و از ناودانی مشبک بیشتر در طراحی دکوراسیون و ساخت قفسه‌های فلزی استفاده می‌کنند. سوراخ‌های تعبیه‌شده در سطح ناودانی مشبک، عبور کابل و هم‌چنین استفاده از پیچ و مهره را امکان‌پذیر می‌سازد.

طول ناودانی‌ها معمولا ۶ و ۱۲ متر است. اما در صورت تمایل امکان خرید ناودانی برش خورده که به آن ناودانی نرمال میگویند نیز وجود دارد. در بازار به ناودانی اروپایی ناودانی سنگین می‌گویند. توجه داشته باشید که هزینه بارگیری و باربری ناودانی با توجه به مسافت محاسبه می‌شود.

 

 

باوجوداینکه حجم تولید مربوط به انواع ناودانی فولادی در مقایسه با مقاطعی همچون میلگرد، پروفیل، ورق و لوله کمتر است، اما این بدان معنا نیست که از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. ناودانی‌ها در انواع گوناگونی تولید می‌شوند که از نظر شکل ظاهری، جنس و نوع استاندارد با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌های موجود سبب تفاوت در قیمت ناودانی شده است. این مقاطع به‌طور گسترده در ساختمان‌سازی و صنایع دیگر مورداستفاده قرار می‌گیرند که دلیل آن، انعطاف‌پذیری خوب و وزن سبک آن است اما عدم برخورداری از استحکام کافی ممکن است در برخی موارد کاربردهای آن را محدود کند.

 

ناودانی

ناودانی نوعی پروفیل‌ فولادی با مقطع باز به شکل U یا C است که به آن کانال نیز گفته می‌شود. همان‌طور که از سطح مقطع آن پیداست، ناودانی دارای یک جان و دو بال است که به دو حالت عمود بر هم با زاویه 90 درجه و یا انحنادار به یکدیگر متصل می‌شوند. این پروفیل سرعت نصب خوبی دارد و در مدت‌زمان کوتاهی در محل از قبل مشخص‌شده نصب می‌شود و برای استفاده در دهانه‌ها و خرپاها بسیار مناسب است. همچنین ناودانی‌ها معمولاً عمر طولانی دارند و از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه هستند.

 

ناودانی به دلیل وزن سبک و انعطاف‌پذیرتر بودن از سایر مقاطع فولادی، کاربردهای متنوعی در ساختمان دارد. انعطاف‌پذیری ناودانی موجب می‌شود که در شرایط لازم بتوان آن را به شکل موردنظر درآورد. البته ناودانی معایبی نیز دارد که یکی از آن‌ها کمتر بودن مقاومت این قطعه نسبت به دیگر مقاطع فولادی است.

 

قیمت انواع ناودانی

ناودانی‌ها بر اساس روش تولید، وزن، شکل ظاهری و جنس یا نوع ماده به‌کاررفته در تولید آن‌ها به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که قیمت انواع ناودانی بر اساس معیارهای زیر متفاوت است.

 

ناودانی فابریک

در این روش تولید ناودانی ابتدا شمش فولادی در کوره‌هایی با ویژگی خاص ذوب می‌شود. بعدازآن فرآیندهای دیگری روی شمش اعمال شده و به حالت ناودانی درآورده می‌شود. این روش تولید ناودانی را نورد شده یا فابریک می‌نامند. تولید این پروفیل ساختمانی با استفاده از نورد می‌تواند با نورد گرم یا سرد انجام شود. در تولید ناودانی به روش نورد گرم بعدازاینکه شمش در کوره مخصوص به دمای مشخصی رسید، آن را از غلتک‌هایی عبور می‌دهند تا شکل موردنظر را پیدا کند. در فرایند نورد گرم حرارت شمش به بالای 926 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. البته ناودانی‌های تولیدشده با روش نورد گرم کیفیت چندانی ندارند، زیرا در این روش فرصت کافی برای تولید و شکل‌گیری وجود ندارد.

 

برخی مقاطع به دلیل ضخامت و نحوه ساختشان نمی‌توانند با استفاده از نورد گرم تولید شوند. در چنین مواردی برای تولید آن‌ها از روش نورد سرد استفاده می‌کنند. کیفیت ناودانی‌هایی که به این روش تولید می‌شوند معمولاً از ناودانی‌های تولیدشده به روش نورد گرم بیشتر است. در تولید به روش نورد سرد به همان مقاطعی که به روش نورد گرم تولید می‌شدند، زمان بیشتری داده می‌شود تا بتوانند شکل بهتری به خود گرفته و استحکام آن‌ها در شرایط خواسته‌شده افزایش یابد.

 

ناودانی پرسی

ماده اولیه‌ای که با استفاده از آن ناودانی را به روش پرسی تولید می‌کنند، ورق فولادی است. برای این کار ابتدا ورق را در ضخامت موردنظر برش می‌دهند. در مرحله بعدی ورق برش داده شده را از قسمتی که از قبل مشخص شده خم می‌کنند تا ناودانی شکل نهایی خود را بگیرد. کیفیت ناودانی تولیدشده به این روش از روش فابریک اندکی پایین‌تر است.

 

ناودانی ساده

ناودانی‌های ساده می‌توانند به روش نورد گرم یا سرد یا با استفاده از دستگاه پرس تولید شوند. ناودانی ساده با استفاده از ورق فولادی ساده ساخته می‌شود و در سایزهای مختلف از 5 تا 22 موجود است. ارتفاع این ناودانی بین 30 میلی‌متر تا 400 میلی‌متر است. از این ناودانی در مواردی مثل ساخت پل‌های باربر، ساخت قاب و چارچوب برای دستگاه‌های صنعتی، اتاق اتومبیل و … استفاده می‌شود.

 

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک نوع دیگری از ناودانی است که روی آن برخلاف ناودانی ساده سوراخ‌هایی ایجاد شده است. از این سوراخ‌ها برای کاربردهایی مانند بستن پیچ و مهره استفاده می‌شود. به دلیل ظاهر سوراخ شده این نوع ناودانی که شکلی شبکه‌شبکه ایجاد می‌کند، به آن ناودانی مشبک می‌گویند. از ناودانی مشبک برای تولید قفسه و سازه‌های سبک فولادی استفاده می‌شود.

قیمت روز ناودانی

 

ناودانی سبک

منظور از ناودانی سبک این است که این ناودانی وزنی پایین‌تر از وزن تعیین‌شده در جدول اشتال ناودانی دارد. ناودانی‌های سبک بیشتر در مواردی مانند مرمت بناها، ساخت چارچوب، اسکلت کامیون‌ها، سازه‌های دریایی و … به‌کار می‌روند.

 

ناودانی سنگین

ناودانی سنگین نیز به این معنی است که وزن آن مطابق با استانداردهای مشخص‌شده در جدول اشتال است. جدول اشتال یا جدول تحمل بار ناودانی معیاری است که استاندارد بودن یا نبودن این قطعه فولادی را مشخص می‌کند و از این نظر بسیار حائز اهمیت است. به‌صورت کلی می‌توان گفت ناودانی سبک از نظر ابعاد، وزن، الگوی تولید، استانداردهای جدول اشتال، کاربرد و قیمت با ناودانی سنگین تفاوت دارد. برای پروژه‌های بزرگ و حجیم صنعتی از ناودانی‌های سنگین استفاده می‌شود. تفاوت ناودانی سبک و سنگین را در این لینک مطالعه نمایید.

 

ناودانی آلومینیوم

اگر می‌خواهید ناودانی سبکی تهیه کنید، نوع آلومینیومی برای شما مناسب‌تر از انواع دیگر است. همچنین ناودانی آلومینیومی بیشتر حالت دکوراتیو دارد و برای زیبا کردن نمای ظاهری ساختمان‌های لوکس به‌کار می‌رود. ناودانی‌های استیل نیز ازجمله ناودانی‌هایی هستند که کاربرد زیادی دارند.

ناودانی

 

ناودانی استیل

با توجه به اینکه استیل خاصیت ضد زنگ دارد، در مناطقی که میزان بارندگی و رطوبت بالاست و ساختمان در معرض خوردگی قرار دارد، این جنس از ناودانی بسیار مناسب است.

قیمت ناودانی در همه سایز

 

ناودانی گالوانیزه

ناودانی‌های گالوانیزه نیز برای استفاده در ستون‌ها و سقف‌ها بسیار مناسب هستند. هر یک از انواع ناودانی در مدل‌ها، ضخامت‌ها و سایزهای متفاوتی تولید می‌شوند. حتی مشتری می‌تواند در صورت نیاز ابعاد مشخصی از ناودانی به همراه جنس موردنظر را سفارش دهد و ناودانی سفارشی‌سازی‌شده‌ای را مطابق نیاز خود تحویل بگیرد. مشخصاتی مانند پهنای جان، ضخامت بال، پهنای بال، ارتفاع جان، سطح مقطع و … در ناودانی‌ها اهمیت زیادی دارد و هرگونه تفاوتی در هر یک از این موارد در عملکرد نهایی ناودانی تأثیرگذار است.

لیست قیمت ناودانی

 

انواع ناودانی شیروانی

یکی از انواع ناودانی که برای هدایت آب از بام خانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد، ناودانی شیروانی است. این ناودانی کمک می‌کند تا آبی که در اثر بارش برف و باران بر پشت‌بام خانه وجود دارد، به پایین سرازیر شده و روی بام تجمع نکند. ناودانی شیروانی را معمولاً از جنس گالوانیزه یا استیل می‌سازند تا در برابر زنگ‌زدگی و رطوبت مقاوم باشد. دو نوع ناودانی شیروانی در بازار وجود دارند که به نسبت دیگر انواع کاربرد بیشتری دارند: ناودانی لندنی و ناودانی جعبه‌ای.

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

 

عوامل موثر بر قیمت ناودانی ناودانی

استانداردهای ناودانی

ناودانی UPE

ناودانی‌ها را به دو شکل U و C تولید می‌کنند. با توجه به شکل ناودانی‌ها، استانداردهای UPN و UPE برای آن‌ها تعریف‌شده‌اند. استاندارد UPE برای ناودانی‌هایی به شکل C استفاده شده است.

 

ناودانی UPN

استاندارد UPN برای ناودانی‌هایی که به شکل U تولیدشده‌اند، استفاده می‌شود. استانداردهای DIN-1026، NF A 45-255 و DIN EN ISO12944-3 نیز برای ناودانی در کشورهای متفاوت تعریف‌شده‌اند.

 

کاربرد انواع ناودانی در ساختمان و صنعت

ناودانی ازجمله پرکاربردترین پروفیل‌های ساختمانی است که سازندگان قطعات فولادی به تولید آن می‌پردازند. با توجه به مشخصات فنی ناودانی مانند پهنا و ضخامت بال، ارتفاع جان، مساحت مقطع و … کاربردهای متفاوتی را می‌توان برای آن در نظر گرفت. ناودانی‌ها در صنایع مختلفی کاربرد دارند اما اصلی‌ترین آن کاربرد ناودانی در ساختمان‌ است. در ساختمان‌سازی هم بیشترین مورداستفاده‌ای که از ناودانی می‌شود برای ایجاد چارچوب‌ها و قاب‌های ساختمانی است. در زیر کاربردهای مختلف ناودانی را کامل‌تر شرح داده‌ایم.

لیست قیمت ناودانی

 

ساخت دیوار

معمولاً در ساخت دیوارهای مکان‌هایی مانند گاراژها، انبارها، کارگاه‌ها و ساختمان‌های فلزی گوناگون از ناودانی استفاده می‌شود. ناودانی‌ها را اغلب به‌صورت عمودی نصب می‌کنند تا بار و وزن ساختمان را تحمل کند. ناودانی‌ها نوعی داربست فولادی را ایجاد می‌کنند که قدرت آن از داربست چوبی تا حد زیادی بیشتر است. البته نصب این نوع ناودانی نسبت به چوب سخت‌تر است؛ چون جوشکاری و خمشی که در آن به وجود می‌آید با استفاده از دستگاه‌های مخصوص انجام می‌گیرد، درحالی‌که ناودانی‌های چوبی با چند عدد میخ نصب می‌شوند.

 

پشت‌بام

یکی دیگر از مکان‌هایی که ناودانی در آنجا کاربرد زیادی دارد، پشت‌بام‌ها است. اگر سقف سبک باشد، ناودانی می‌تواند به‌عنوان پشتیبان برای عرشه سقف به کار رود. این نوع ناودانی را ناودانی شیروانی نیز می‌گویند که موجب هدایت آب از پشت‌بام‌ها به زمین می‌شود. ناودانی مورداستفاده در پشت‌بام از قوس سقف تا لبه امتداد می‌یابد. امتداد ناودانی تا لبه‌ها باعث استحکام لبه خواهد شد. استفاده از ناودانی به‌جای چوب وزن را کاهش می‌دهد و در عین کاهش وزن نیروی بیشتری نیز به وجود می‌آورد. ناودانی‌های فولادی از انواع چوبی خرپا بسیار مستحکم‌تر و مقاوم‌تر هستند.

 

ساخت چارچوب در و پنجره

چه بخواهید چارچوب درتان را از فلز تهیه کنید و چه از چوب، ناودانی‌ها چارچوبی ایمن را به شما هدیه می‌دهند. برای تهیه چارچوب با استفاده از ناودانی، چهار قطعه ناودانی برش داده شده در انتهایشان به یکدیگر متصل می‌شوند و درنهایت روی پنجره، دیوار یا در نصب می‌گردند. چارچوبی که با استفاده از ناودانی ساخته شده باشد بسیار از چوب ایمن‌تر است اما ممکن است برای نصب به دستگاه‌های جوش‌دهنده نیاز داشته باشد. ناودانی‌ها برای ساخت انواع چارچوب‌ها حتی چارچوب درهای آتش‌نشانی یا درهایی که در طبقه‌های زیرین واقع‌شده‌اند، مناسب هستند. سطح صافی که در قسمت پشتی ناودانی وجود دارد، آن را برای نصب زهوار در یا پنجره بسیار مناسب می‌کند.

 

ساخت قاب خودرو

یکی از کاربردهای بسیار متداول ناودانی‌ها استفاده در ساخت قاب‌های خودرو است. نوع خاصی از ناودانی وجود دارد که برای این کار مورداستفاده قرار می‌گیرد. ناودانی می‌تواند هم برای ریل‌های چارچوب اصلی و هم برای اجزای دیگر استفاده شود. ناودانی در چارچوب خودرو از خم شدن بیش‌ازحد کناره‌های خودرو جلوگیری می‌کند و درعین‌حال برای جبران گشتاور موتور امکان حرکت را فراهم می‌آورد.

 

ساخت نمای ساختمان

کاربرد دیگری که ناودانی دارد در ساخت نما و ایجاد فضای دکوراتیو است. در این نوع ناودانی‌ها نیاز به سنگین بودن یا استحکام بالا نیست، زیرا آن‌ها تنها کاربرد زیبایی دارند. ازجمله جنس‌های ناودانی که بدین منظور استفاده می‌شود، می‌توان ناودانی آلومینیومی را نام برد. وزن کم این ناودانی آن را برای چنین کاربردی بسیار مناسب می‌کند.

 

کاربرد ناودانی آلومینیومی

ناودانی آلومینیومی از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. این جنس از ناودانی به دلیل به کار رفتن فلز آلومینیوم در طراحی آن نسبت به دیگر انواع ناودانی وزن کمتری دارد. همچنین آلومینیوم در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد. مقاومت بالا و استحکام زیاد این فلز، قابلیت شکل‌پذیری و انعطاف‌پذیری مناسب و جوش‌پذیری زیاد، این نوع ناودانی را برای استفاده در تولید انواع سازه‌های ساختمانی و چارچوب‌های در و پنجره مناسب کرده است.

 

ناودانی‌های آلومینیومی در طول‌های 6 و 12 متری به بازار عرضه‌شده‌اند. این ناودانی‌ها را معمولاً به روش نورد گرم می‌سازند و با استفاده از استانداردهای مشخص‌شده فرایند ساخت آن‌ها را چک می‌کنند. آلیاژهای آلومینیوم از 1000 تا 8000 را شامل می‌شوند. از پرکاربردترین آلیاژهای ناودانی آلومینیومی می‌توان به آلیاژ 6000 اشاره کرد که خود به انواع مختلف 6005، 6009، 6010 و … تقسیم می‌شود. ناودانی آلومینیومی به دلیل وزن کمی که دارد در ساخت نمای ساختمان‌ها موردتوجه است.

 

کاربرد ناودانی استیل

ناودانی استیل با توجه به جنس آن در مناطقی که رطوبت و احتمال خورندگی بالا است، استفاده می‌شود. استیل خاصیت ضد زنگ دارد و همین خاصیت آن را به فلزی بسیار مهم در پروفیل‌های ساختمانی تبدیل می‌کند. در ساختمان‌هایی که در شهرهایی واقع هستند که بارندگی زیادی را تجربه می‌کنند یا آن‌هایی که به‌طور مداوم به‌واسطه کاربردشان در معرض رطوبت قرار دارند، این نوع ناودانی کاربرد زیادی دارد.

 

کاربرد ناودانی گالوانیزه

فلز گالوانیزه فلزی است که با روکشی از روی بر فولاد ساخته شده است. ناودانی گالوانیزه نیز از همین ویژگی برخوردار است. گالوانیزه کردن موجب شده توان ناودانی در برابر شرایط متغیر محیطی افزایش یابد. همچنین گالوانیزه کردن موجب افزایش ماندگاری ناودانی نیز می‌شود. این نوع ناودانی در مصارف مختلف ساختمان‌سازی و صنعتی به کار می‌رود.

 

جمع بندی

ناودانی‌ها مقاطعی فولادی، آلومینیومی، استیل و یا گالوانیزه به شکل U یا C هستند که بر اساس استانداردهای UPE و UNP تعریف می‌شوند. انواع ناودانی نیز بر اساس فرآیند تولید آن‌ها، جنس و وزن شامل مواردی همچون ناودانی سبک، ناودانی سنگین، ناودانی مشبک، ناودانی ساده، ناودانی استیل، گالوانیزه، آلومینیومی و فولادی می‌شوند.

 

سؤالات متداول

1 . سایزبندی ناودانی بر چه اساسی است؟

ناودانی‌ها براساس ارتفاع اسمی (عرض شکلی h) برحسب سانتی‌متر سایزبندی می‌شوند و قیمت ناودانی در هر سایز متفاوت است. به فاصله خارجی میان دو بال که بروی محور عرضی جان قرار دارد ارتفاع ناودانی گفته و در جدول اشتال با حرف h نشان می‌دهند. عرض بال ناودانی نیز با حرف b نشان داده می‌شود.

 

2. تفاوت ناودانی سبک و سنگین چیست؟

ناودانی‌ ازنظر وزن به دو گروه ناودانی سبک و سنگین (ناودانی اروپایی) تقسیم می‌شود که ضخامت جان و بال در ناودانی سنگین مطابق با جدول اشتال بوده و نسبت به ناودانی سبک بیشتر است. قیمت ناودانی سنگین گران‌تر از قیمت ناودانی سبک است. ناودانی UNP جزو ناودانی‌های سنگین محسوب می‌شود.