02142214

قیمت ناودانی

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی فولاد تهران

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری6کیلوگرمتهران
۲۷,۴۵۰
سایز: 6
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 6 فولاد تهران 12 متری6کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری8کیلوگرمکارخانه
۲۷,۰۰۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 فولاد تهران 12 متری8کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 8
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری10کیلوگرمتهران
۲۷,۰۰۰
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 فولاد تهران 12 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد تهران
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 6 شکفته 6 متری6کیلوگرممشهد
۲۶,۴۵۰
سایز: 6
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شکفته
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 شکفته 6 متری8کیلوگرممشهد
۲۶,۴۵۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شکفته
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 شکفته 6 متری10کیلوگرممشهد
۲۶,۴۵۰
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شکفته
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 12 شکفته 6 متری12کیلوگرممشهدتماس بگیرید
سایز: 12
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شکفته
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 14 شکفته 6 متری14کیلوگرممشهدتماس بگیرید
سایز: 14
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شکفته
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری8کیلوگرمتبریز
۲۶,۶۳۰
سایز: 8
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری8کیلوگرمتبریز
۲۶,۶۳۰
سایز: 8
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری10کیلوگرمتبریز
۲۶,۷۲۰
سایز: 10
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری10کیلوگرمتبریز
۲۶,۶۳۰
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری12کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری12کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری14کیلوگرمتبریز
۲۶,۷۲۰
سایز: 14
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری14کیلوگرمتبریز
۲۶,۶۳۰
سایز: 14
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری16کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۴۰
سایز: 16
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری16کیلوگرمتبریز
۲۷,۷۲۰
سایز: 16
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متری6کیلوگرمتهران
۲۷,۹۰۰
سایز: 6
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6 متری8کیلوگرمتهران
۲۷,۴۵۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6 متری10کیلوگرمتهران
۲۷,۲۰۰
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6 متری12کیلوگرمتهران
۲۸,۲۰۰
سایز: 12
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 14 سپهر ایرانیان 6 متری14کیلوگرمتهران
۲۸,۲۰۰
سایز: 14
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 16 سپهر ایرانیان 6 متری16کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 16
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سپهر ایرانیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی استاندارد اروپا

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 6.5 استاندارد اروپا 12 متری6.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 6.5
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 8 استاندارد اروپا 12 متری8کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 8
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 استاندارد اروپا 12 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 12 استاندارد اروپا 12 متری12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 12
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 14 استاندارد اروپا 12 متری14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 14
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 16 استاندارد اروپا 12 متری16کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 16
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 18 استاندارد اروپا 12 متری18کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 18
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 22 استاندارد اروپا 12 متری22کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 22
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 24 استاندارد اروپا 12 متری24کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 24
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 26 استاندارد اروپا 12 متری26کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 26
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: استاندارد اروپا
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی اسپیرال

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 6 اسپیرال 6 متری6کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اسپیرال
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 10 آریان فولاد 6 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 آریان فولاد 12 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ناودانی ماهان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
ناودانی 8 ماهان سبک 6 متری8کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 8
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ماهان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی 10 ماهان سبک 6 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ماهان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ناودانی

قیمت ناودانی به عنوان یکی از پرکاربردترین پروفیل‌های فولادی برای فعالان حوزه ساخت و ساز درجه اهمیت بالایی دارد. ناودانی یک پروفیل به شکل حرف U یا C است که از اتصال یک جان و دو بال ساخته می‌شود. ارتفاع و ضخامت بال، دو مشخصه اصلی و معیاری برای محاسبه قیمت ناودانی و طبقه‌بندی انواع آن به‌حساب می‌آید. از لیست بالا قیمت روز ناودانی را به صورت لحظه‌ای در تمام ابعاد مشاهده کنید و قیمت ناودانی کارخانه‌های مختلف را با هم مقایسه کنید.

قیمت ناودانی

 

 

ناودانی

ناودانی نوعی پروفیل‌ فولادی با مقطع باز به شکل U یا C است که به آن کانال (channel) نیز گفته می‌شود. همان‌طور که از سطح مقطع آن پیداست، ناودانی دارای یک جان و دو بال است که به دو حالت عمود بر هم با زاویه 90 درجه و یا انحنادار به یکدیگر متصل می‌شوند. این پروفیل سرعت نصب خوبی دارد و در مدت‌زمان کوتاهی در محل از قبل مشخص‌شده نصب می‌شود و برای استفاده در دهانه‌ها و خرپاها بسیار مناسب است. همچنین ناودانی‌ها معمولاً عمر طولانی دارند و از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه هستند.

 

ناودانی به دلیل وزن سبک و انعطاف‌پذیرتر بودن از سایر مقاطع فولادی، کاربردهای متنوعی در ساختمان دارد. انعطاف‌پذیری ناودانی موجب می‌شود که در شرایط لازم بتوان آن را به شکل موردنظر درآورد. البته ناودانی معایبی نیز دارد که یکی از آن‌ها کمتر بودن مقاومت این قطعه نسبت به دیگر مقاطع فولادی است.

 

استانداردهای ناودانی

ناودانی UPE

ناودانی‌ها را به دو شکل U و C تولید می‌کنند. با توجه به شکل ناودانی‌ها، استانداردهای UPN و UPE برای آن‌ها تعریف‌شده‌اند. استاندارد UPE برای ناودانی‌هایی به شکل C استفاده شده است.

 

ناودانی UPN

استاندارد UPN برای ناودانی‌هایی که به شکل U تولیدشده‌اند، استفاده می‌شود. استانداردهای DIN-1026، NF A 45-255 و DIN EN ISO12944-3 نیز برای ناودانی در کشورهای متفاوت تعریف‌شده‌اند.

 

 

فرآیند تولید ناودانی

ناودانی به دو روش کلی پرسی (خم‌کاری ورق) و فابریک (نورد سرد و گرم به‌صورت یکجا) و به‌صورت شاخه‌ای و یا قطعات کوچک برش خورده «گل‌میخ» تولید و عرضه می‌شود. قیمت ناودانی در هریک از این روش‌ها متفاوت است که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید. بر این اساس قیمت ناودانی پرسی به دلیل عدم نیاز به فرآیند پرهزینه، ارزان‌تر از قیمت ناودانی فابریک است، هرچند در مقایسه با ناودانی فابریک از استحکام بالایی برخوردار نیست. ناودانی فابریک به دو روش نورد سرد و گرم تولید می‌شود که کیفیت و به طبع آن قیمت ناودانی نورد سرد از کیفیت و قیمت ناودانی نورد گرم بهتر است چراکه ناودانی نورد سرد به‌آرامی سرد شده و به همین دلیل استحکام بالاتر و ابعاد دقیق‌تری دارد.

 

ناودانی ازنظر شکل ظاهری نیز دارای 2 دسته ناودانی ساده و مشبک (شیاردار) است. ناودانی ساده در انواع UPE (بال‌های موازی و صاف) و UNP (بال‌های مخروطی و شیب‌دار) و در سایزهای 8، 10، 12، 14 و 16 میلی‌متر تولید می‌شوند. از ناودانی ساده بیشتر درکارهای ساختمانی، اسکلت ماشین، چهارچوب و از ناودانی مشبک بیشتر در طراحی دکوراسیون و ساخت قفسه‌های فلزی استفاده می‌کنند. سوراخ‌های تعبیه‌شده در سطح ناودانی مشبک، عبور کابل و هم‌چنین استفاده از پیچ و مهره را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

طول ناودانی‌ها معمولا ۶ و ۱۲ متر است. اما در صورت تمایل امکان خرید ناودانی برش خورده که به آن ناودانی نرمال میگویند نیز وجود دارد. در بازار به ناودانی اروپایی ناودانی سنگین می‌گویند. توجه داشته باشید که هزینه بارگیری و باربری ناودانی با توجه به مسافت محاسبه می‌شود.

 

باوجوداینکه حجم تولید مربوط به انواع ناودانی فولادی در مقایسه با مقاطعی همچون میلگرد، پروفیل، ورق و لوله کمتر است، اما این بدان معنا نیست که از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. ناودانی‌ها در انواع گوناگونی تولید می‌شوند که از نظر شکل ظاهری، جنس و نوع استاندارد با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌های موجود سبب تفاوت در قیمت ناودانی شده است. این مقاطع به‌طور گسترده در ساختمان‌سازی و صنایع دیگر مورداستفاده قرار می‌گیرند که دلیل آن، انعطاف‌پذیری خوب و وزن سبک آن است اما عدم برخورداری از استحکام کافی ممکن است در برخی موارد کاربردهای آن را محدود کند.

 

 

انواع ناودانی

ناودانی‌ها بر اساس روش تولید، وزن، شکل ظاهری و جنس یا نوع ماده به‌کاررفته در تولید آن‌ها به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که قیمت انواع ناودانی بر اساس معیارهای زیر متفاوت است.

 

ناودانی فابریک

در این روش تولید ناودانی ابتدا شمش فولادی در کوره‌هایی با ویژگی خاص ذوب می‌شود. بعدازآن فرآیندهای دیگری روی شمش اعمال شده و به حالت ناودانی درآورده می‌شود. این روش تولید ناودانی را نورد شده یا فابریک می‌نامند. تولید این پروفیل ساختمانی با استفاده از نورد می‌تواند با نورد گرم یا سرد انجام شود. در تولید ناودانی به روش نورد گرم بعدازاینکه شمش در کوره مخصوص به دمای مشخصی رسید، آن را از غلتک‌هایی عبور می‌دهند تا شکل موردنظر را پیدا کند. در فرایند نورد گرم حرارت شمش به بالای 926 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. البته ناودانی‌های تولیدشده با روش نورد گرم کیفیت چندانی ندارند، زیرا در این روش فرصت کافی برای تولید و شکل‌گیری وجود ندارد.

 

برخی مقاطع به دلیل ضخامت و نحوه ساختشان نمی‌توانند با استفاده از نورد گرم تولید شوند. در چنین مواردی برای تولید آن‌ها از روش نورد سرد استفاده می‌کنند. کیفیت ناودانی‌هایی که به این روش تولید می‌شوند معمولاً از ناودانی‌های تولیدشده به روش نورد گرم بیشتر است. در تولید به روش نورد سرد به همان مقاطعی که به روش نورد گرم تولید می‌شدند، زمان بیشتری داده می‌شود تا بتوانند شکل بهتری به خود گرفته و استحکام آن‌ها در شرایط خواسته‌شده افزایش یابد.

 

ناودانی پرسی

ماده اولیه‌ای که با استفاده از آن ناودانی را به روش پرسی تولید می‌کنند، ورق فولادی است. برای این کار ابتدا ورق را در ضخامت موردنظر برش می‌دهند. در مرحله بعدی ورق برش داده شده را از قسمتی که از قبل مشخص شده خم می‌کنند تا ناودانی شکل نهایی خود را بگیرد. کیفیت ناودانی تولیدشده به این روش از روش فابریک اندکی پایین‌تر است.

 

ناودانی ساده

ناودانی‌های ساده می‌توانند به روش نورد گرم یا سرد یا با استفاده از دستگاه پرس تولید شوند. ناودانی ساده با استفاده از ورق فولادی ساده ساخته می‌شود و در سایزهای مختلف از 5 تا 22 موجود است. ارتفاع این ناودانی بین 30 میلی‌متر تا 400 میلی‌متر است. از این ناودانی در مواردی مثل ساخت پل‌های باربر، ساخت قاب و چارچوب برای دستگاه‌های صنعتی، اتاق اتومبیل و … استفاده می‌شود.

 

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک نوع دیگری از ناودانی است که روی آن برخلاف ناودانی ساده سوراخ‌هایی ایجاد شده است. از این سوراخ‌ها برای کاربردهایی مانند بستن پیچ و مهره استفاده می‌شود. به دلیل ظاهر سوراخ شده این نوع ناودانی که شکلی شبکه‌شبکه ایجاد می‌کند، به آن ناودانی مشبک می‌گویند. از ناودانی مشبک برای تولید قفسه و سازه‌های سبک فولادی استفاده می‌شود.

ناودانی

 

ناودانی سبک

منظور از ناودانی سبک این است که این ناودانی وزنی پایین‌تر از وزن تعیین‌شده در جدول اشتال ناودانی دارد. ناودانی‌های سبک بیشتر در مواردی مانند مرمت بناها، ساخت چارچوب، اسکلت کامیون‌ها، سازه‌های دریایی و … به‌کار می‌روند.

 

ناودانی سنگین

ناودانی سنگین نیز به این معنی است که وزن آن مطابق با استانداردهای مشخص‌شده در جدول اشتال است. جدول اشتال یا جدول تحمل بار ناودانی معیاری است که استاندارد بودن یا نبودن این قطعه فولادی را مشخص می‌کند و از این نظر بسیار حائز اهمیت است. به‌صورت کلی می‌توان گفت ناودانی سبک از نظر ابعاد، وزن، الگوی تولید، استانداردهای جدول اشتال، کاربرد و قیمت با ناودانی سنگین تفاوت دارد. برای پروژه‌های بزرگ و حجیم صنعتی از ناودانی‌های سنگین استفاده می‌شود. تفاوت ناودانی سبک و سنگین را در این لینک مطالعه نمایید.

 

ناودانی آلومینیوم

اگر می‌خواهید ناودانی سبکی تهیه کنید، نوع آلومینیومی برای شما مناسب‌تر از انواع دیگر است. همچنین ناودانی آلومینیومی بیشتر حالت دکوراتیو دارد و برای زیبا کردن نمای ظاهری ساختمان‌های لوکس به‌کار می‌رود. ناودانی‌های استیل نیز ازجمله ناودانی‌هایی هستند که کاربرد زیادی دارند.

انواع ناودانی

 

ناودانی استیل

با توجه به اینکه استیل خاصیت ضد زنگ دارد، در مناطقی که میزان بارندگی و رطوبت بالاست و ساختمان در معرض خوردگی قرار دارد، این جنس از ناودانی بسیار مناسب است.

قیمت ناودانی شیروانی

 

ناودانی گالوانیزه

ناودانی‌های گالوانیزه نیز برای استفاده در ستون‌ها و سقف‌ها بسیار مناسب هستند. هر یک از انواع ناودانی در مدل‌ها، ضخامت‌ها و سایزهای متفاوتی تولید می‌شوند. حتی مشتری می‌تواند در صورت نیاز ابعاد مشخصی از ناودانی به همراه جنس موردنظر را سفارش دهد و ناودانی سفارشی‌سازی‌شده‌ای را مطابق نیاز خود تحویل بگیرد. مشخصاتی مانند پهنای جان، ضخامت بال، پهنای بال، ارتفاع جان، سطح مقطع و … در ناودانی‌ها اهمیت زیادی دارد و هرگونه تفاوتی در هر یک از این موارد در عملکرد نهایی ناودانی تأثیرگذار است.

خرید ناودانی

 

ناودانی شیروانی

یکی از انواع ناودانی که برای هدایت آب از بام خانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد، ناودانی شیروانی است. این ناودانی کمک می‌کند تا آبی که در اثر بارش برف و باران بر پشت‌بام خانه وجود دارد، به پایین سرازیر شده و روی بام تجمع نکند. ناودانی شیروانی را معمولاً از جنس گالوانیزه یا استیل می‌سازند تا در برابر زنگ‌زدگی و رطوبت مقاوم باشد. قیمت ناودانی شیروانی در حالت‌های استیل و گالوانیزه گران‌تر از ناودانی شیروانی آهنی است. دو نوع ناودانی شیروانی در بازار وجود دارند که به نسبت دیگر انواع کاربرد بیشتری دارند: ناودانی لندنی و ناودانی جعبه‌ای.

کاربرد ناودانی

 

 

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

قیمت روز ناودانی به عوامل زیادی مانند برند تولیدکننده، قیمت جهانی ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی و نوع ناودانی از پرسی یا فابریک بودن، نورد سرد یا گرم بودن و سبک یا سنگین بودن آن بستگی دارد که البته گاهی هم بی‌دلیل و تنها به دلیل بازارسازی، رکود یا اقتصاد تورمی، شاهد تغییر قیمت ناودانی هستیم.

 

 

کاربرد ناودانی

ناودانی ازجمله پرکاربردترین پروفیل‌های ساختمانی است که سازندگان قطعات فولادی به تولید آن می‌پردازند. با توجه به مشخصات فنی ناودانی مانند پهنا و ضخامت بال، ارتفاع جان، مساحت مقطع و … کاربردهای متفاوتی را می‌توان برای آن در نظر گرفت. ناودانی‌ها در صنایع مختلفی کاربرد دارند اما اصلی‌ترین آن کاربرد ناودانی در ساختمان‌ است. در ساختمان‌سازی هم بیشترین مورداستفاده‌ای که از ناودانی می‌شود برای ایجاد چارچوب‌ها و قاب‌های ساختمانی است.

 

از مهم ترین کاربردهای ناودانی فولادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ساخت دیوار
  • ساخت پشت بام
  • ساخت چارچوب در و پنجره
  • ساخت قاب خودرو
  • ساخت نمای ساختمان

قیمت ناودانی شیروانی گالوانیزه

 

 

نحوه خرید ناودانی از فولاد ایرانیان

تنوع بالای ناودانی ها در جنس، سایز و ابعاد ممکن است در هنگام خرید ناودانی مشتریان را دچار سردرگمی کند. برای اینکه بهترین نوع ناودانی را با قیمت مقرون به صرفه انتخاب کنید، باید ابتدا نوع کاربری آن را مشخص نمایید. سپس با بررسی سایز و ابعاد مناسب، اقدام به خرید ناودانی از بهترین برندهای موجود در بازار نمایید. برای اینکه از قیمت لحظه ای ناودانی مطلع شوید، به لیست بالا مراجعه نمایید. پس از اینکه ناودانی موردنظر را انتخاب نمودید، با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان تماس گرفته و پس از دریافت مشاوره رایگان، سفارش خود را ثبت نمایید. این مجموعه انواع ناودانی ها را از برندهای مختلف با قیمتی رقابتی و بسیار مناسب عرضه می کند.

 

سؤالات متداول

1 . مهم ترین سایزهای ناودانی کدام اند؟

ناودانی های سایز 6، 8، 10، 12 و 14 پرفروش ترین سایزهای ناودانی هستند.

 

2. تفاوت ناودانی سبک و سنگین چیست؟

ناودانی‌ ازنظر وزن به دو گروه ناودانی سبک و سنگین (ناودانی اروپایی) تقسیم می‌شود که ضخامت جان و بال در ناودانی سنگین مطابق با جدول اشتال بوده و نسبت به ناودانی سبک بیشتر است.

 

3- انواع ناودانی کدام اند؟

ناودانی‌ها بر اساس روش تولید، جنس، وزن و شکل ظاهری به انواع پرسی و فابریک، سبک و سنگین، ساده و مشبک، فولادی، گالوانیزه، آلومینیومی و استیل تقسیم می‌شوند.