02142214

قیمت ورق st52

محاسبه کننده وزن ورق st52
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق st52 فولاد مبارکه 2 میلی متر رول 1250-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1250
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 2
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 2 میلی متر رول 1250-رولاصفهانتماس بگیرید
عرض: 1250
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 2
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 3 میلی متر رول 1250-رولاصفهانتماس بگیرید
عرض: 1250
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 3
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 3 میلی متر رول 1250-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1250
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 3
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 4 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 4
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 4 میلی متر رول 1500-رولاصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 4
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 5 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 5
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 5 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۴۱,۱۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 5
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 6 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 6
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 6 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۳۸,۸۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 6
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 8 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۳۸,۸۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 8
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 8 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 8
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 10 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۳۸,۸۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 10
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 10 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 10
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 12 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۳۸,۸۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 12
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 12 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 12
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 15 میلی متر رول 1500-رولاصفهان
۳۸,۸۰۰
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 15
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 فولاد مبارکه 15 میلی متر رول 1500-رولانبار اصفهانتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: رول
ضخامت: 15
طول(m): -
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق st52 کاویان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق st52 کاویان 20 میلی متر شیت 1500 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 20
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 25 میلی متر شیت 1500 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 25
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 30 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 30
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 35 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 35
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 40 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 40
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 45 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 45
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 50 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 50
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 60 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 60
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 70 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 70
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 80 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 80
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 90 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 90
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 کاویان 100 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 1500
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 100
طول(m): 6
کارخانه: کاویان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق st52 اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق st52 اکسین 8 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 8
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 8 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 8
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 10 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 10
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 12 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 12
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 12 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 12
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 15 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 15
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 15 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 15
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 20 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 20
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 20 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 20
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 25 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 25
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 25 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 25
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 30 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 30
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 30 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 30
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 35 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 35
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 35 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 35
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 40 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 40
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 40 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 40
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 45 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 45
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 45 میلی متر شیت 2000 در 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 45
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 50 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 50
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 50 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 50
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 60 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 60
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 60 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 60
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 70 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 70
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 70 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 70
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 80 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 80
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 80 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 80
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 90 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 90
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 90 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 90
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 100 میلی متر شیت بالای 6000-شیتانبار تهرانتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 100
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52 اکسین 100 میلی متر شیت بالای 6000-شیتاهوازتماس بگیرید
عرض: 2000
استاندارد: ST52
حالت: شیت
ضخامت: 100
طول(m): 6
کارخانه: اکسین اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
ورق st52

ورق st52 یک نوع ورق سیاه آلیاژی پرکاربرد در صنایع بالادستی است و با عنوان ورق زیربنایی صنعت نیز شناخته می‌شود. از این رو اطلاع از قیمت ورق st52 از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تولید ورق آلیاژی از ترکیبات شیمیایی به منظور بهبود خواص اولیه ورق مانند افزایش مقاومت بدون افزایش وزن استفاده می‌شود. در تولید ورق st52 نیز از عناصر سیلیسیوم و منگنز طی عملیات نوردکاری تا دمای حدود 1000 درجه سلسیوس استفاده می‌کنند، به همین دلیل ورق st52 از مقاومت خمشی و پیچشی و استحکام کششی بیشتری نسبت به سایر ورق‌ها برخوردار است. خاصیت ارتجاعی این ورق به دلیل وجود منگنز و مقاومت در برابر سایش به دلیل وجود سیلیسیوم بهبود یافته است و هم‌چنین نسبت به انواع دیگر ورق‌های سیاه وزن بیشتری را تحمل می‌کند.

قیمت ورق st52

 

 

ورق st52

ورق st52 یکی از پرکاربردترین ورق های فولادی کم کربن تا کربن متوسط است که در دسته ورق های با استحکام بالا قرار می گیرد. این ورق به خوبی جوش داده می شود و دوام و پایداری مناسبی نیز دارد. ساخت مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار و نیز کاربرد در ساختمان سازی و لوله های انتقال، از اصلی ترین کاربردهای ورق st52 است. این محصول در دسته ورق سیاه جای دارد اما به دلیل استحکام و دوام بهتر نسبت به ورق سیاه، قیمت ورق st52 گرانتر است.

قیمت ورق st52 با توجه به برند تولیدکننده، نوع و درجه کیفیت، وزن و ضخامت آن متفاوت است. هم‌چنین قیمت فولاد، نوسانات ارز و میزان عرضه و تقاضا از عوامل مهم تأثیرگذار بر قیمت ورق st52 به شمار می‌رود. بنابراین قبل از خرید ورق st52 ابتدا از گرید، ضخامت و برند محصول موردنظرتان مطمئن شده و قیمت روز ورق st52 را از لیست بالا باهم مقایسه کنید.

 

 

کابردهای ورق st52

ورق st52 در کارهای صنعتی سنگین و نیمه سنگین که مقاومت کالا اهمیت بالایی دارد مانند صنایع پتروشیمی و ساخت مخازن تحت فشار، ساخت ریل‌ و پل‌ها، شاسی ماشین‌آلات سنگین مانند جرثقیل، ساختمان‌سازی، ساخت سوله، کشتی‌سازی، خودروسازی، سدسازی، ساخت تسمه و دیواره قطعات صنعتی کاربرد دارد.

 

از دیگر کاربردهای مهم ورق st52 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ورق های مورد استفاده در ساخت و ساز
 • ساخت مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار
 • ساخت لوله های انتقال مایعات داغ
 • ساخت پل ها
 • ساخت وسایل جنگی نظیر تانک ها
 • ساخت ریل راه آهن
 • صنایع انرژی
 • ساخت سیلندرهای هیدرولیک
 • ساخت اسپیسرها
 • غلتک های سخت شده (کار سبک)
 • رول برای تجهیزات برش زغال سنگ

ورق St52

 

 

مشخصات ورق st52

عناصر اصلی ورق st52 شامل 0.24 درصد کربن و 0.55 درصد سیلیسیوم و 1.6 درصد منگنز است. ورق st52 باید در برابر کشش، پیچش، خمش و سایش مقاوم باشد. (تنش کششی مجاز 36 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع و تنش نهایی 52 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع). قابلیت جوشکاری خوب، شکل‌پذیری، ماشین‌کاری و برشکاری، تحمل وزن زیاد و خاصیت ارتجاعی خوب از خصوصیات ورق st52 است.

عدد 52 بعد از حروف st در این ورق هم نشان‌دهنده همین تنش کششی نهایی و تحمل بیشتر این ورق نسبت به سایر ورق‌ها است. معمولاً برای ورق‌هایی که بالای 50 میلی‌متر ضخامت دارند از تست UT استفاده می‌کنند.

ورق های st52 در ابعاد 6000*1500 و 2000*6000 میلی‌متر و ضخامت‌های 2 الی 80 میلی‌متر و به‌صورت رول، شیت و فابریک به بازار عرضه می‌شود.

قیمت ورق آلیاژی st52

 

ورق st52 یکی از معروف ترین ورق های فولادی کم کربن است که در دسته ورق های فولادی سازه ای یا structural steel sheet قرار می گیرد. استاندارد تولید این ورق ها DIN 17100 است. مطابق این استاندارد، انواع دیگر ورق های St52 تولید می شوند که اختلاف جزئی در خواص آن‌ها با ورق اصلی وجود دارد.

 

فرآیند تولید ورق آلیاژی st52

برای تولید و عرضه این نوع ورق فولادی، یک سری الزامات و مشخصات فنی از سوی تولیدکننده باید رعایت شوند تا خواص نهایی مطلوبی حاصل شود. مشخصات فنی ورق st52 در هنگام تولید و آنالیز محصول عبارت‌اند از:

 • تست ضربه در دمای پایین
 • نورد تحت استاندارد NACE MR-0175 (HIC+SSCC)
 • تست اولتراسونیک تحت EN 10160,ASTM A435,A577,A578
 • صدور گواهی تست mill اصلی تحت EN 10204 FORMAT 3.1/3.2
 • شات بلاست و رنگ آمیزی، برش و جوشکاری بر اساس خواسته کاربر

 

ماشینکاری ورق st52

ماشینکاری این ورق مشابه ورق فولادی کربن متوسط است. تراشه های بلند و صمغی ویژگی ماشین کاری این ورق است. می توان آن را در شرایط آنیل ماشین کاری کرد، با این حال شرایط H1150M بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت. در صورت ماشینکاری در این شرایط، عملیات محلول سازی پس از ماشینکاری قطعات و قبل از سخت شدن نهایی لازم است.

 

ویژگی های اصلی طراحی

یکی گرید از ورق های فولادی از پرمصرف ترین گریدهای رسوب سخت شونده است. در حالی که در شرایط آنیل، نرم و انعطاف پذیر است، اما با یک بار رسوب سختی یا پیرسازی می تواند خواص بالایی داشته باشد. این ورق با مقاومت در برابر خوردگی خوب، چقرمگی مناسب و استحکام بالا مشخص می شود.

 

شرایط عملیات حرارتی ورق st52

شرایط مختلفی برای عملیات حرارتی این ورق وجود دارد که با توجه به کاربرد و خواص مدنظر، انتخاب می شوند. مشخصات و شرایط عملیات حرارتی ورق st52 شامل موارد زیر می شوند:

 • شرایط A: در دمای 1900 درجه فارنهایت (1038 درجه سانتی‌گراد) به مدت 30 دقیقه محلول سازی شده و سپس تا دمای زیر 60 درجه فارنهایت (16 درجه سانتی‌گراد) برای تبدیل کامل به مارتنزیت سردسازی انجام شود.
 • شرایط H950: محلول سازی در دمای 900 درجه فارنهایت (482 درجه سانتی‌گراد) به مدت 1 ساعت و سپس سردسازی در هوا.
 • شرایط H925، H1025، H1075، H1100، H1150: ورق به مدت 4 ساعت در دمای مشخص محلول سازی شده و سپس در هوا خنک شود.
 • شرایط H1150M: ورق st52 به مدت 2 ساعت در دمای 1400 درجه فارنهایت (760 درجه سانتیگراد) محلول سازی می شود. سپس در هوا خنک شود و مجدداً به مدت 4 ساعت تا دمای 1150 فارنهایت (620 درجه سانتیگراد) گرم شده و دوباره در هوا خنک شود.

 

جوشکاری ورق st52

این ورق با روش های جوشکاری ذوبی و مقاومتی رایج جوش داده می شود. نکته قابل توجه این است که ورق های st52 نباید با جوش اکسی استیلن به هم متصل شوند. هم‌چنین، در صورت نیاز، پرکننده فلزی AWS E/ER630 توصیه می شود.

قیمت روز ورق آلیاژی

 

شرایط فورجینگ ورق st52

قبل از فورجینگ به مدت 1 ساعت در دمای 2150 فارنهایت (1177 درجه سانتیگراد) حل سازی شود. همچنین، این فرآیند نباید زیر دمای 1850 فارنهایت (1010 درجه سانتیگراد) بر روی ورق st52 انجام شود. عملیات محلول سازی پس از کار و قبل از سخت شدن نهایی نیز لازم است.

 

 

استاندارد ورق st52

مطابق استاندارد DIN 17100، ورق فولادی st52 در دسته ورق های فولاد کم کربن سازه ای قرار می گیرد. همچنین این استاندارد، ورق های st52 را به دو شکل ST52-3U با شماره ماده 1.0553 و ST52-3N با شماره ماده 1.0570 معرفی می کند. ورق های st52-3 در واقع نوع کربنی و کم منگنز از ورق st52 هستند که در مقایسه با آنها، استحکام کمتری را ارائه می دهند. ضمن اینکه، گرید st52-3 جوش پذیری بهتری نسبت به st52 دارد.

سایر استانداردهای مربوط به ورق st52 عبارت‌اند از:

 • JIS:SS490/SM490A
 • BS:50B
 • UNI7070:Fe510B

 

 

خرید ورق St52

این ورق فولادی از عناصر شیمیایی مختلفی تشکیل شده است که ویژگی های خاصی به آن می بخشند. به عنوان مثال، ورق st52 به دلیل استحکام و دوام بالا شناخته شده است. همچنین در برابر خوردگی مقاوم است و به راحتی جوش داده می شود. ورق st52 به همراه ورق st37 دو نمونه از مهم ترین ورق های سازه ای هستند که خواص بسیارخوب آنها برای کاربردهای مختلف لازم و ضروری است.

 

مشخصات مطلوب ورق st52 آن را به گزینه ای ایده آل برای بسیاری از کاربردها تبدیل می کند. این ورق فولادی سازه ای کم کربن دارای استحکام کششی ماکزیمم 630 مگاپاسکال است. هم‌چنین، در مقایسه با سایر فولادهای کربنی، رسانایی الکتریکی بالا اما هدایت حرارتی پایین و شکل پذیری پایینی دارد.

 

سوالات متداول

1. ورق st52 -3 چه تفاوتی با ورق st52 دارد؟

ورق st52 در سه گرید کیفیت فولادی از 1 الی 3 تولید می‌شود. ورق st52 -3 نوع فولادی است که درجه خلوص بالا، مقاومت بیشتر و خواص جوش‌کاری مطلوب‌تری دارد. درنتیجه قیمت ورق st52 -3 نیز از قیمت فولاد st52 گرانتر است.

 

2. آیا قیمت ورق st52 در سایت فولاد ایرانیان به‌روز است؟

کارشناسان فولاد ایرانیان به صورت روزانه قیمت ورق ST52 را بروز می‌کنند و در صورت نیاز می‌توانید با تماس قیمت لحظه‌ای ورق ST52 را دریافت نمایید.

 

3- آیا ورق St52 آلیاژی است؟

این ورق معمولا در دسته ورق های سیاه صنعتی جای می گیرد اما در بازار به ورق آلیاژی نیز معروف است.