فیلتر ها

تیرآهن کره

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 33 کره3312590انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 36 کره3612680انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 40 کره4012780انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 45 کره4512930انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 50 کره50121080انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 50 کره50121430انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 55 کره55121280انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13

تیرآهن روسیه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 33 روسیه3312580انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 35 روسیه3512680انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 40 روسیه4012780انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 45 روسیه4512930انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 50 روسیه50121080انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 55 روسیه55121280انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 60 روسیه60121430انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13

تیرآهن یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 یزد1412135انبار تهرانشاخه
۳,۵۷۷,۹۸۲
1402/03/13
تیرآهن 16 یزد1612170انبار تهرانشاخه
۴,۴۹۵,۴۱۳
1402/03/13
تیرآهن 18 یزد1812220انبار تهرانشاخه
۵,۵۵۰,۴۵۹
1402/03/13
تیرآهن 20 یزد2012250انبار تهرانشاخه
۶,۴۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 22 یزد2212315انبار تهرانشاخه
۷,۸۸۹,۹۰۹
1402/03/13
تیرآهن 24 یزد2412350انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 27 یزد2712-انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 30 یزد3012-انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13

تیرآهن ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212125انبار تهرانشاخه
۴,۵۸۷,۱۵۶
1402/03/13
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212125اصفهانکیلوگرم
۳۶,۲۳۸
1402/03/13
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1412155اصفهانکیلوگرم
۲۸,۳۴۸
1402/03/13
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1412155انبار تهرانشاخه
۴,۴۴۹,۵۴۱
1402/03/13
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1612190انبار تهرانشاخه
۵,۲۲۹,۳۵۷
1402/03/13
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1612190اصفهانکیلوگرم
۲۷,۲۰۱
1402/03/13
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1812230انبار تهرانشاخه
۶,۲۳۸,۵۳۲
1402/03/13
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1812230اصفهانکیلوگرم
۲۷,۳۸۵
1402/03/13
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2012270انبار تهرانشاخه
۷,۷۰۶,۴۲۲
1402/03/13
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2012270اصفهانکیلوگرم
۲۸,۲۱۱
1402/03/13
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2212320اصفهانکیلوگرم
۲۸,۱۶۵
1402/03/13
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2212320انبار تهرانشاخه
۸,۹۹۰,۸۲۵
1402/03/13
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2412370انبار تهرانشاخه
۹,۹۵۴,۱۲۸
1402/03/13
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2412370اصفهانکیلوگرم
۲۶,۵۵۹
1402/03/13
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2712440اصفهانکیلوگرم
۲۵,۱۸۳
1402/03/13
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2712440انبار تهرانشاخه
۱۱,۱۰۰,۹۱۷
1402/03/13
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3012500انبار تهرانشاخه
۱۴,۰۳۶,۶۹۷
1402/03/13
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3012500اصفهانکیلوگرم
۲۷,۳۸۵
1402/03/13

تیرآهن کرمانشاه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 کرمانشاه1412135انبار تهرانشاخه
۳,۵۷۷,۹۸۲
1402/03/13
تیرآهن 16 کرمانشاه1612170انبار تهرانشاخه
۴,۴۹۵,۴۱۳
1402/03/13

تیرآهن فایکو

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 فایکو1412130انبار تهرانشاخه
۳,۶۲۳,۸۵۴
1402/03/13
تیرآهن 16 فایکو1612170انبار تهرانشاخه
۴,۵۴۱,۲۸۵
1402/03/13
تیرآهن 18 فایکو1812210انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 20 فایکو2012260انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 22 فایکو2212310انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 24 فایکو2412360انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13

تیرآهن اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 اهواز1412135انبار تهرانشاخه
۳,۴۸۶,۲۳۹
1402/03/13
تیرآهن 16 اهواز1612170انبار تهرانشاخه
۴,۴۹۵,۴۱۳
1402/03/13
تیرآهن 18 اهواز1812215انبار تهرانشاخه
۶,۶۹۷,۲۴۸
1402/03/13

تیرآهن ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز1412136کارخانهشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 16 ناب تبریز1612172کارخانهشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 18 ناب تبریز1812210کارخانهشاخهتماس بگیرید1402/03/13

تیرآهن ترک

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 8 ترک81248انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 8 ترک81270انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 10 ترک101265انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 10 ترک1012100انبار تهرانشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 33 ترک3312590انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 36 ترک3612680انبار تهرانکیلوگرم
۶۹,۷۲۳
1402/03/13
تیرآهن 40 ترک4012780انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 45 ترک4512930انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 50 ترک50121080انبار تهرانکیلوگرم
۶۷,۸۹۰
1402/03/13
تیرآهن 55 ترک55121280انبار تهرانکیلوگرم
۸۲,۵۶۹
1402/03/13
تیرآهن 60 ترک60121430انبار تهرانکیلوگرم
۷۷,۲۴۸
1402/03/13

تیرآهن شاهین بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
تیرآهن 14 شاهین بناب1412124کارخانهشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن 16 شاهین بناب1612160کارخانهشاخهتماس بگیرید1402/03/13
تیرآهن

قیمت تیرآهن را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترها در برآورد هزینه ساخت و ساز فولادی در نظر گرفت. ازاین‌رو نوسانات قیمت تیرآهن هرچند اندک هم می‌تواند عدد بزرگی از بودجه ساخت پروژه‌های عمرانی و صنعتی را شامل شود. تیرآهن به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی، یک محصول فولادی سازه‌ای است که برای تحمل بارهای سنگین در نقش ستون یا تیر (شاه‌تیر، تیرخرپا) (ساخته می‌شود. عواملی مانند قیمت جهانی فولاد، نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا از جمله عوامل تأثیرگذار در تغییرات قیمت تیرآهن محسوب می‌شوند.

قیمت تیرآهن

 

قیمت روز تیرآهن‌

تنوع در سایز و نوع تیرآهن باعث شده که این مقطع کاربردهای متفاوتی در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی داشته باشد؛ بنابراین عامل مهم در خرید تیرآهن، نوع کاربرد موردنیاز شما است تا براساس آن مناسب‌ترین تیرآهن را براساس وزن، طول، نوع و برند تولیدکننده انتخاب کنید. پس از انتخاب تنها کافی است که قیمت روز تیرآهن موردنظرتان را در لیست زیر جستجو کنید. همواره در هنگام خرید تیرآهن به واحد کیلوگرم و شاخه‌ای بودن آن توجه کنید.

قیمت روز تیرآهن

 

قیمت انواع تیرآهن

وزن مهم‌ترین عامل در تعیین کیفیت و قیمت تیرآهن محسوب می‌شود که به ضخامت (بال و جان) و سایز هرشاخه بستگی دارد. جدول اشتال مرجع معتبری برای تعیین وزن استاندارد هر تیرآهن براساس ضخامت و سایز آن است. در این ارتباط هر چه اندازه‌ها به جدول اشتال نزدیک‌تر باشند، یعنی محصول موردنظر از کیفیت بهتری برخوردار است. انواع تیرآهن‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

• تیرآهن IPE بر اساس استاندارد اروپایی و ایرانی
• تیرآهن INP براساس استاندارد چینی و روسی
• تیرآهن IPB (بال‌پهن یا هاش H)
• تیرآهن لانه زنبوری (همان تیرآهن معمولی به همراه حفره‌های ذوزنقه‌ای شکل در جان)

قیمت تیراهن

 

تیرآهن IPE به عنوان پرطرفدارترین تیرآهن در ایران شناخته می‌شود که به شکل I انگلیسی و شامل یک جان، دوبال و انحنا در قسمت اتصال بال به جان ساخته می‌شود. تیرآهن IPE به دلیل تولید از فولادهای کم آلیاژ در دسته تیرآهن‌های سبک و ساختمانی قرار می‌گیرد. علامت V نشان‌دهنده سنگین بودن و علامت L نشان‌دهنده سبک بودن تیرآهن است. تیرآهن IPB شباهت بسیار زیادی به تیرآهن IPE دارد، با این تفاوت که در تیرآهن IPB هر چه بال از جان آن فاصله می‌گیرد، ضخامت آن هم کاهش می‌یابد.

 

تیرآهن لانه زنبوری به دلیل وجود حفره‌های شش‌ضلعی سبک‌تر و دارای مقاومت کمتری است و معمولاً در مکان‌هایی مورداستفاده قرار می‌گیرد که سبک‌سازی و عبور تأسیسات موردنیاز باشد. پرکاربردترین نوع تیرآهن سایزهای 14، 16 و 18 است و به همین دلیل کاربرد و تقاضای بیشتر، قیمت تیرآهن 14 ، قیمت تیرآهن 16 و قیمت تیرآهن 18 در بازار نوسان بیشتری را تجربه می‌کند.

 

تیرآهن

نحوه ارسال تیرآهن

فاصله مکان پروژه از محل بارگیری و مقدار خرید تأثیری زیادی در انتخاب نحوه ارسال از کارخانه یا انبار دارد. توجه کنید که بهینه‌سازی هزینه حمل و نقل، مهم‌ترین عامل برای کاهش قیمت تیرآهن است؛ مثلا در صورتی که پیش از بارگیری تیرآهن‌ها را برشکاری کنید، برای حمل و نقل به ماشین‌های کوچک‌تری نیاز دارید و درنتیجه در هزینه هم صرفه‌جویی می‌کنید؛ بنابراین حتماً قبل از خرید از کارشناسان فولاد ایرانیان برای کاهش هزینه‌های باربری مشاوره بگیرید.

 

سوالات متداول

• راه‌های تشخیص کیفیت تیرآهن کدام اند؟

اولین مرحله، مقایسه مشخصات تیرآهن با جدول اشتال است. پس از این مرحله باید به لحاظ فیزیکی ببینید که لبه و جان تیرآهن آسیب ندیده و بدون شکم باشند، به طوری که کاملاً صاف بر روی زمین قرار بگیرد.

 

• قیمت تیرآهن به صورت شاخه‌ای بهتر است یا کیلویی؟

معمولاً قیمت تیرآهن به صورت کیلویی ارزان‌تر بوده ولی خرید کیلویی تنها از کارخانه امکان پذیر بوده که یک مقدار حداقلی دارد (برای هر برند متفاوت است). میزان دوری یا نزدیکی کارخانه به محل پروژه نیز در انتخاب نوع خرید تأثیرگذار است. معمولا خرید تیرآهن از انبار به صورت شاخه‌ای است.