02142214

قیمت تیرآهن

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن ترک

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 8 ترک8شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 70
واحد: شاخه
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 8 ترک8شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 48
واحد: شاخه
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 10 ترک سبک10شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 65
واحد: شاخه
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 10 ترک سنگین10شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 100
واحد: شاخه
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 33 ترک33کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 33
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 590
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 36 ترک36کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 680
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 40 ترک40کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 40
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 780
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 45 ترک45کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 45
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 930
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 50 ترک50کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 50
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1080
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 55 ترک55کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 55
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1280
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 60 ترک60کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 60
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1430
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن یزد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 یزد14شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 135
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 یزد16شاخهانبار تهران
۴,۵۴۵,۴۵۰
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 170
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 یزد18شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 220
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 20 یزد20شاخهانبار تهران
۶,۹۵۴,۵۵۰
سایز: 20
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 250
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 22 یزد22شاخهانبار تهران
۸,۳۱۸,۱۸۰
سایز: 22
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 315
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 24 یزد24شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 24
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 350
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 27 یزد27شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 27
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 30 یزد30شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 30
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: شاخه
کارخانه: یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن اهواز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 اهواز14شاخهانبار تهران
۳,۶۳۶,۳۶۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 135
واحد: شاخه
کارخانه: اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 اهواز16شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 170
واحد: شاخه
کارخانه: اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 اهواز18شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 215
واحد: شاخه
کارخانه: اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن فایکو

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 فایکو14شاخهانبار تهران
۳,۸۱۸,۱۸۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 130
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 فایکو16شاخهانبار تهران
۴,۶۸۱,۸۲۰
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 170
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 فایکو18شاخهانبار تهران
۵,۵۹۰,۹۱۰
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 210
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 20 فایکو20شاخهانبار تهران
۷,۳۱۸,۱۸۰
سایز: 20
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 260
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 22 فایکو22شاخهانبار تهران
۸,۵۹۰,۹۱۰
سایز: 22
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 310
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 24 فایکو24شاخهانبار تهران
۱۱,۴۰۹,۰۹۰
سایز: 24
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 360
واحد: شاخه
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 شاهین بناب14شاخهکارخانه
۳,۵۹۰,۹۱۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 124
واحد: شاخه
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 شاهین بناب16شاخهکارخانه
۵,۵۴۵,۴۵۰
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 160
واحد: شاخه
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن روسیه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 33 روسیه33کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 33
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 580
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 35 روسیه35کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 35
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 680
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 40 روسیه40کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 40
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 780
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 45 روسیه45کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 45
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 930
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 50 روسیه50کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 50
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1080
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 55 روسیه55کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 55
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1280
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 60 روسیه60کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 60
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1430
واحد: کیلوگرم
کارخانه: روسیه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 ناب تبریز14شاخهکارخانهتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 136
واحد: شاخه
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 ناب تبریز16شاخهکارخانهتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 172
واحد: شاخه
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 ناب تبریز18شاخهکارخانهتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 210
واحد: شاخه
کارخانه: ناب تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن کره

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 33 کره33کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 33
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 590
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 36 کره36کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 680
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 40 کره40کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 40
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 780
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 45 کره45کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 45
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 930
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 50 کره50کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 50
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1430
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 50 کره50کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 50
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1080
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 55 کره55کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 55
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 1280
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن کرمانشاه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 14 کرمانشاه14شاخهانبار تهران
۳,۶۳۶,۳۶۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 135
واحد: شاخه
کارخانه: کرمانشاه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 کرمانشاه16شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 170
واحد: شاخه
کارخانه: کرمانشاه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۰
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان12کیلوگرماصفهان
۲۷,۷۲۰
سایز: 12
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 125
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان12شاخهانبار تهران
۳,۴۰۹,۰۹۰
سایز: 12
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 125
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان14کیلوگرماصفهان
۲۶,۳۶۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 155
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان14شاخهانبار تهران
۴,۰۹۰,۹۰۰
سایز: 14
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 155
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان16کیلوگرماصفهان
۲۶,۳۶۰
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 190
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان16شاخهانبار تهران
۵,۰۶۳,۶۳۰
سایز: 16
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 190
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان18کیلوگرماصفهان
۲۶,۳۶۰
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 230
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان18شاخهانبار تهران
۶,۰۶۳,۶۳۰
سایز: 18
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 230
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان20کیلوگرماصفهان
۲۸,۱۸۰
سایز: 20
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 270
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان20شاخهانبار تهران
۷,۵۹۰,۹۰۰
سایز: 20
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 270
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان22کیلوگرماصفهان
۲۷,۲۷۰
سایز: 22
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 320
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان22شاخهانبار تهران
۸,۷۲۷,۲۷۰
سایز: 22
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 320
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان24کیلوگرماصفهان
۲۶,۳۶۰
سایز: 24
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 370
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان24شاخهانبار تهران
۹,۷۸۱,۸۱۰
سایز: 24
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 370
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان27کیلوگرماصفهان
۲۶,۳۶۰
سایز: 27
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 440
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان27شاخهانبار تهران
۱۱,۵۲۷,۲۷۰
سایز: 27
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 440
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30شاخهانبار تهران
۱۴,۲۹۰,۹۰۰
سایز: 30
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 500
واحد: شاخه
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30کیلوگرماصفهان
۲۸,۱۸۰
سایز: 30
استاندارد: IPE
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 500
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰
تیرآهن

قیمت تیرآهن در حال حاضر در محدوده 27500 الی 33000 تومان با احتساب ارزش افزوده است. قیمت این محصول را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترها در برآورد هزینه ساخت‌وسازهای فولادی در نظر گرفت. ازاین‌رو نوسانات قیمت تیرآهن هرچند اندک هم می‌تواند عدد بزرگی از بودجه ساخت پروژه‌های عمرانی و صنعتی را شامل شود. تیرآهن به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی، یک محصول فولادی سازه‌ای است که برای تحمل بارهای سنگین در نقش ستون یا تیر (شاه‌تیر، تیر خرپا) به کار برده می‌شود. قیمت تمام شده این محصول تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و… اشاره کرد.

قیمت تیرآهن

 

تیرآهن

تیرآهن نوعی مقطع فولادی با سطح مقطع به شکل I و H است که از دو قسمت با نام‌های بال و جان تشکیل شده است. این محصولات بر اساس ارتفاع جان آنها نامگذاری می‌شوند که شامل سایزهای 12 الی 30 می شوند. البته تیرآهن ها در سایزهای 8 و 10 و نیز سایزهای بالای 30 نیز در بازار موجودند اما وارداتی و محصول کشورهای روسیه، کره و ترکیه هستند.

 

تنوع در سایز و نوع تیرآهن باعث شده که این مقطع کاربردهای متفاوتی در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی داشته باشد؛ بنابراین عامل مهم در خرید این مقاطع، نوع کاربرد موردنیاز شما است تا بر اساس آن مناسب‌ترین تیرآهن را بر اساس وزن، طول، نوع و برند تولیدکننده انتخاب کنید. پس از انتخاب تنها کافی است که قیمت روز تیرآهن موردنظرتان را در لیست بالا جستجو کنید. ضمن اینکه، همواره در هنگام خرید تیرآهن باید به واحد کیلوگرم و شاخه‌ای آن توجه نمایید.

 

کاربرد تیرآهن

تیرآهن فولادی عضو اصلی در سازه‌های اسکلت فلزی است. از این مقاطع برای ساخت انواع ستون شامل ستون‌های اصلی و فرعی (شاه‌تیر و تیرهای فرعی)، ساخت تیرک‌های باریک کرومیت، ساخت خرپا، ساخت تیر کلاف، ساخت کفی ستون و غیره استفاده می‌شود. هم‌چنین، تیرآهن‌ها در صنایع دیگر هم کاربرد دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ساخت قطعات ماشین‌آلات صنعتی، ساخت سوله، ساخت انبارها، ساخت پارکینگ و نیز ساخت آسمان‌خراش‌ها اشاره کرد.

کاربرد تیرآهن

 

انواع تیرآهن

تیرآهن‌ها بر اساس شکل سطح مقطع و نیز وزن به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و این تنوع، بر قیمت تیرآهن تأثیرگذار است. بر اساس شکل سطح مقطع، تیرآهن‌ها به سه دسته تیرآهن IPE یا سبک (تیرآهن اروپایی) با بال‌های موازی، تیرآهن INP با بال ‌شیب‌دار و تیرآهن هاش تقسیم می‌شوند. دراین‌بین، تیرآهن هاش دارای ضخامت یکسان در قسمت بال و جان است و درنتیجه هاش سنگین‌ترین نوع تیرآهن است. به همین دلیل، قیمت هاش در بین انواع تیرآهن گران‌تر است. نوع دیگری از تیرآهن در بازار وجود داشته که به لانه زنبوری یا CPE معروف است. این محصول دارای حفرات دایره‌ای یا شش‌ضلعی در قسمت جان است که موجب سبک‌تر شدن وزن آن می‌شود.

 

یکی دیگر از تقسیم‌بندی تیرآهن‌ها بر اساس وزن آن‌هاست که معمولاً برای تیرآهن هاش کاربرد دارد. بر این اساس، تیرآهن هاش به انواع هاش سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می‌شود که آن‌ها را به ترتیب با نمادهای IPBL، IPB و IPBV نشان می‌دهند. در بین آن‌ها نیز، با در نظر گرفتن سایز یکسان، قیمت هاش فوق سنگین بیشتر از سایر انواع هاش است. به‌طورکلی، هرچه سایز تیرآهن افزایش یابد، قیمت آن نیز گران‌تر می‌شود؛ اما در یک سایز یکسان، تیرآهن‌های هاش قیمت گران‌تری دارند.

انواع تیرآهن

 

قیمت هر شاخه تیرآهن

یکی از واحدهای خرید تیرآهن، به‌صورت شاخه‌ای است که اغلب برای خرید تیرآهن‌های IPE یا تیرآهن‌های معمولی کاربرد دارد. تیرآهن‌های هاش نیز در سایزهای بالا ممکن است به‌صورت شاخه‌ای به فروش برسند؛ اما فروش آن‌ها به این صورت چندان رایج نیست. برای محاسبه قیمت هر شاخه تیرآهن باید قیمت هر کیلو آهن را بدانیم. سپس این قیمت در وزن شاخه تیرآهن ضرب می‌شود و قیمت هر شاخه تیرآهن معمولی به دست می‌آید. البته تعیین دقیق قیمت تیرآهن به عوامل دیگری مانند قیمت لحظه‌ای نرخ ارز، قیمت شمش‌های فولادی و غیره بستگی دارد که اغلب توسط تأمین‌کنندگان اصلی این مقاطع تعیین می‌شود.

 

قیمت روز تیرآهن

تعیین قیمت تیراهن به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها وزن و مشخصات ابعادی این محصولات است. کیفیت شمش فولادی مورداستفاده و گاهی روش و استانداردهای تولید نیز در کنار برند محصول بر قیمت تمام‌شده این مقاطع اثر می‌گذارند. اما آنچه اهمیت دارد، به روز بودن قیمت تیراهن است.

قیمت تیرآهن بر اساس عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا، قیمت لحظه‌ای نرخ ارز و دلار، قیمت جهانی شمش فولادی و غیره تعیین می‌شود. بنابراین، حتماً باید قبل از خرید، آخرین قیمت معتبر تیرآهن را بدانید و سپس اقدام به ثبت سفارش نمایید. ازآنجایی‌که تیرآهن‌ها در بین انواع مقاطع فولادی بیشترین وزن را دارند، قیمت آن‌ها نیز گران بوده و باید در هنگام خرید آن‌ها بسیار دقت شود. چراکه خرید در زمان اشتباه و یا عدم اطلاع از قیمت روز تیرآهن ممکن است زیان مالی هنگفتی را برای خریدار به دنبال داشته باشد.

قیمت روز تیرآهن

 

فرآیند خرید تیرآهن

خرید تیرآهن باید بر اساس نوع کاربری انجام شود. بدین‌صورت که قرار است از این مقاطع در کاربردهای ساختمانی استفاده شود یا کاربردهای صنعتی و ساخت ماشین‌آلات. در هر کدام نیز، انتخاب سایز تیرآهن و سایر مشخصات فنی آن از قبیل گرید، طول، وزن و غیره باید بر اساس استانداردهای موجود برای طراحی سازه و میزان بارهای وارده به آن عضو انجام شود.
پس از انتخاب سایز و نوع تیرآهن، می‌توانید با کارشناسان فروش مجموعه فولاد ایرانیان تماس بگیرید و از قیمت روز تیرآهن موردنظر اطلاع حاصل کنید. سپس به درخواست شما پیش‌فاکتور صادر می‌شود و در صورت تأیید و واریز وجه، خرید شما نهایی می‌شود.

خرید تیرآهن

 

برای تهیه تیرآهن چندین روش وجود دارد که شامل خرید از درب کارخانه، خرید از شرکت‌های بازرگانی، خرید از بورس کالا و خرید از بازار می‌شوند. اما از بین این موارد، خرید تیرآهن از درب کارخانه و بورس نیازمند شرایط ویژه‌ای است و افراد عادی امکان تهیه تیرآهن از چنین منابعی را ندارند. قیمت انواع تیرآهن در بازار و شرکت‌های بازرگانی معمولاً گران‌تر از قیمت این محصولات درب کارخانه و بورس کالا است. اما تفاوتی که بین این دو وجود دارد، سهولت خرید از شرکت‌های بازرگانی است. بدین‌صورت که خریدار مستقیماً با افراد بازاری وارد معامله نشده و شرکت‌های بازرگانی از جانب آن‌ها هر تعداد اقلامی که سفارش دهند را تهیه می‌کنند.

یکی از پرسش‌هایی که در هنگام خرید تیرآهن از کارشناسان فروش پرسیده می‌شود این مورد است که نرخ تیرآهن امروز چند است؟ برای اینکه در وقت شما صرفه‌جویی شود و بتوانید نرخ تیرآهن‌های مختلف را در کنار مشخصات فنی آن‌ها با یکدیگر مقایسه کنید، توصیه می‌شود که به جدول قیمت تیرآهن که در بالای این صفحه قرار دارد مراجعه نمایید. قیمت امروز تیرآهن تمام تولیدکنندگان برتر داخلی در این جداول قابل‌رؤیت است.

 

سوالات متداول

1- بهترین روش استعلام قیمت روز تیرآهن کدام است؟

برای این منظور می‌توانید از سایت فولاد ایرانیان دیدن کنید که در آن قیمت انواع تیرآهن ها هر روز به‌روزرسانی می‌شود.

 

2- قیمت تیراهن امروز چند است؟

برای مشاهده قیمت روز تیراهن و دریافت پیش فاکتور برای ثبت سفارش وارد سایت شوید.

 

3- قیمت تیرآهن در سایت فولاد ایرانیان بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

این مجموعه تیراهن‌ها را در دو حالت شاخه‌ای و کیلویی قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رساند.