02142214

قیمت عرشه فولادی

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت عرشه فولادی کاشان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
عرشه فولادی 0.7 میلی متر کاشانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.8 میلی متر کاشانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.9 میلی متر کاشانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1 میلی متر کاشانعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۰۰۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1.25 میلی متر کاشانعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۵۵۰
۱,۹۰۰+
۱۹۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت عرشه فولادی هفت الماس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
عرشه فولادی 0.7 میلی متر هفت الماسعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.8 میلی متر هفت الماسعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۰۹۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.9 میلی متر هفت الماسعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۲,۶۴۰
۱,۹۰۰+
۱۹۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1 میلی متر هفت الماسعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۲,۶۴۰
۱,۹۰۰+
۱۹۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1.25 میلی متر هفت الماسعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۸۲۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت عرشه فولادی تاراز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
عرشه فولادی 0.7 میلی متر تارازعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: تاراز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.8 میلی متر تارازعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۰۹۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: تاراز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.9 میلی متر تارازعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۰۹۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: تاراز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1 میلی متر تارازعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۰۰۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: تاراز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1.25 میلی متر تارازعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۴۵۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: تاراز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت عرشه فولادی شهرکرد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
عرشه فولادی 0.7 میلی متر شهرکردعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.8 میلی متر شهرکردعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۳,۰۹۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.9 میلی متر شهرکردعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۰۰۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1 میلی متر شهرکردعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۰۰۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1.25 میلی متر شهرکردعرض 1250کیلوگرمانبار تهران
۴۴,۴۵۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شهرکرد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت عرشه فولادی دشتستان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
عرشه فولادی 0.7 میلی متر دشتستانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: دشتستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.8 میلی متر دشتستانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: دشتستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 0.9 میلی متر دشتستانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: دشتستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1 میلی متر دشتستانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: دشتستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
عرشه فولادی 1.25 میلی متر دشتستانعرض 1250کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: دشتستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
ورق عرشه فولادی

عرشه فولادی یا عرشه فلزی یک ورق گالوانیزه با فرم هندسی خاص در دسته سقف‌های سبک است که در معماری نوین به جای سقف تیرچه و بلوک مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق عرشه فولادی با کیفیت ورق مورد استفاده در آن رابطه مستقیمی دارد و از این رو به قیمت ورق فولادی وابسته است. افزایش سرعت اجرا، بهینه‌سازی عملکرد سقف در هنگام زلزله، امکان استفاده در سازه‌های بتنی و فولادی، وزن سبک و قیمت مناسب باعث شده تا ورق عرشه فولادی مورد استقبال مهندسان و پیمانکاران در صنعت ساختمان قرار گیرد. در لیست بالا می‌توانید قیمت ورق عرشه فولادی در انواع کارخانه‌ها به همراه مشخصات هر محصول را مشاهده نمایید.

 

قیمت ورق عرشه فولادی

قیمت ورق عرشه فولادی با توجه به نوع، برند، ابعاد و ضخامت محصول تغییر می‌کند. برند کارخانه‌های تولیدکننده عرشه فولادی در خط تولید از مواد اولیه و استانداردهای مختلفی استفاده می‌کنند و به همین دلیل قیمت عرشه فولادی در هر برند متفاوت است. هم‌چنین با توجه به اینکه قیمت ورق عرشه فولادی براساس کیلوگرم است، تغییر ضخامت و ابعاد محصول باعث تغییر وزن و در نتیجه تغییر قیمت ورق عرشه فولادی می‌شود. کیفیت ورق گالوانیزه مورد استفاده در تولید این محصول یک گزینه مهم در افزایش یا کاهش قیمت ورق عرشه فلزی است.

هم‌چنین قیمت روز ورق عرشه فولادی با توجه به نوسانات نرخ دلار و میزان عرشه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. میزان عرضه به کارخانه‌های تولیدکننده و زنجیره تأمین در خط تولید محصولات بستگی دارد. هرگونه محدودیتی در خط تولید مانند قطع برق یا گاز می‌تواند باعث کاهش تولید و عرضه و درنتیجه باعث افزایش قیمت ورق عرشه فولادی شود. هم‌چنین در مقابل هرگونه رکودی در صنایع مصرف کنند همانند رکود در بخش ساخت و ساز باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت ورق عرشه فولادی خواهد شد.

از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت سقف عرشه فولادی می‌توان به قیمت جهانی فولاد و هزینه حمل و نقل اشاره کرد. در نتیجه حتماً باید به مسافت محل بارگیری تا پروژه خود دقت نموده و از تعرفه حمل و نقل ورق‌ها تا محل مورد نظر مطلع شوید.

 

قیمت انواع عرشه فولادی

قیمت انواع عرشه فولادی با توجه به تغییر جزئیات تولید در هر نوع مانند تفاوت فرم دهی، اندازه دهانه، ضخامت و عمق متفاوت است. انواع سقف عرشه فولادی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

1. عرشه فولادی معمولی با انواع ورق‌های فلزی با دندانه باریک (A)، ورق‌های فلزی با دندانه پهن (B)، ورق‌های فلزی با دندانه معمولی (F) و ورق‌های فلزی با دندانه عمیق و پهن (N)

2. عرشه فولادی کامپوزیت با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های بیشتر و در انواع عرشه فولادی SBو عرشه فولادی SBR(طراحی دندانه‌ها به صورت معکوس نوع قبلی)

3. عرشه فولادی قالبی در انواع عرشه فولادی S3، عرشه TF 75و عرشه فولادی

هزینه اجرای هریک از انواع سقف عرشه فولادی با توجه به تغییر جزئیات در هر دسته تغییر می‌کند.

قیمت عرشه فولادی

کارخانه ‌های تولیدکننده ورق عرشه فولادی

هر کارخانه با توجه به نوع ورق گالوانیزه مورد استفاده، استاندارد و تجهیزات مورد استفاده در خط تولید ورق عرشه فولادی مختص به خود را تولید می‌کند. انواع کارخانه‌های تولیدکننده ورق عرشه فولادی شامل موارد زیر است:

 • ورق عرشه فولادی شهرکرد
 • ورق عرشه فولادی تاراز
 • ورق عرشه فولادی هفت الماس قزوین
 • ورق عرشه فولادی دشتستان
 • ورق عرشه فولادی روی اندود کاوه
 • ورق عرشه فولادی امیرکبیر کاشان
 • ورق عرشه فولادی سمنان

 

ابعاد استاندارد عرشه فولادی

ابعاد ورق سقف عرشه فولادی علاوه بر اینکه مستقیماً با تغییر وزن باعث تغییر قیمت ورق عرشه فولادی می‌شود در هزینه‌های حمل و نقل نیز تأثیرگذار است. هم‌چنین ابعاد سفارشی نیز باعث گران‌تر شدن این محصول می‌شود. ابعاد ورق سقف عرشه فولادی معمولی شامل موارد زیر است:

 • عرض ورق خام: 1.25 متر
 • ضخامت ورق: 0.5 – 1.25 میلی‌متر
 • عرض ورق عرشه فولادی: 940 میلی‌متر
 • عرض مفید: 920 میلی‌متر
 • ارتفاع: 73 میلی‌متر
 • فاصله گام‌ها: 300 میلی‌متر
 • طول هر ورق: 1-15 متر

با تغییر نوع ورق عرشه فولادی ابعاد و سایر مشخصات آن نیز تغییر می‌کند.

 

خرید ورق عرشه فولادی

در هنگام خرید ورق عرشه فولادی دقت نمایید که سطح ورق هیچ‌گونه زدگی یا آسیبی نداشته باشد چرا که در صورت وجود زدگی با در معرض رطوبت قرار گرفتن دچار پوسیدگی و خوردگی می‌شود. هم‌چنین در هنگام خرید ورق عرشه فولادی به نوع، استاندارد تولید، وزن، ابعاد، برند تولیدکننده و هم‌چنین تاریخ آخرین بروزسانی دقت نمایید تا متناسب با کاربری مدنظرتان باشد. در این رابطه برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با توجه به نوسانات بازار و هم‌چنین در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر می‌توانید با مشاوران فولاد ایرانیان تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده نمایید. مشاوره رایگان، پیگیری سفارش، امکان مرجوعیت کالا، ارائه فاکتور رسمی، گواهی محصول، عدم محدودیت سفارش باعث شده تا خرید از فولاد ایرانیان به یک تجربه مطمئن در بازار آهن کشور تبدیل شود.

 

بهترین زمان خرید عرشه فولادی گالوانیزه

با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و رکود در بخش ساختمان، می‌توان عنوان کرد که بهترین زمان خرید ورق عرشه فولادی در دوره‌های رکودی بازار است چرا که پس از هر دوره رکودی شاهد یک جهش تورمی قیمت ناشی از افزایش نرخ دلار هستیم.

 

سؤالات متداول

1- قیمت عرشه فولادی گالوانیزه چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه براساس ضخامت، وزن و برند تولیدکننده، نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت ورق و هزینه حمل و نقل محصول و در صورت لزوم دستمزد عملیات خم‌کاری تعیین می‌شود.

2- ورق عرشه فولادی در چه ابعاد و اشکالی تولید می‌شود؟

ورق کرکره در انواع معمولی، کامپوزیت و قالبی با عرض 100 و 125 سانتی‌متر و با ضخامت 0.5 الی 1.25 میلی‌متر تولید می‌شود.