فیلتر ها

قیمت هاش

قیمت تیرآهن هاش کارخانه ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری14HEAکیلوگرم
۲۹,۳۵۸
انبار تهران1402/06/29
سایز14
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری14HEBکیلوگرم
۲۸,۹۰۰
انبار تهران1402/06/29
سایز14
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری16HEBکیلوگرم
۲۸,۹۰۰
انبار تهران1402/06/29
سایز16
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری16HEAکیلوگرم
۲۹,۷۲۵
انبار تهران1402/06/29
سایز16
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری18HEBکیلوگرم
۲۹,۷۲۵
انبار تهران1402/06/29
سایز18
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری18HEAکیلوگرم
۳۵,۲۳۰
انبار تهران1402/06/29
سایز18
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری20HEAکیلوگرم
۳۷,۵۲۳
انبار تهران1402/06/29
سایز20
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری20HEBکیلوگرم
۳۸,۰۷۴
انبار تهران1402/06/29
سایز20
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری30HEBکیلوگرم
۵۹,۵۴۲
انبار تهران1402/06/29
سایز30
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت تیرآهن هاش کارخانه ترک-کره

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
هاش سبک 10 ترک-کره 12 متری10HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز10
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 12 ترک-کره 12 متری12HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز12
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 14 ترک-کره 12 متری14HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز14
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 16 ترک-کره 12 متری16HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز16
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 18 ترک-کره 12 متری18HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز18
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 20 ترک-کره 12 متری20HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز20
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 20 ترک-کره 12 متری20HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز20
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 22 ترک-کره 12 متری22HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز22
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 24 ترک-کره 12 متری24HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز24
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 24 ترک-کره 12 متری24HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز24
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 26 ترک-کره 12 متری26HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز26
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 26 ترک-کره 12 متری26HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز26
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 28 ترک-کره 12 متری28HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز28
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 28 ترک-کره 12 متری28HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز28
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 30 ترک-کره 12 متری30HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز30
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 30 ترک-کره 12 متری30HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز30
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 32 ترک-کره 12 متری32HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز32
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 32 ترک-کره 12 متری32HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز32
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 34 ترک-کره 12 متری34HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز34
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 36 ترک-کره 12 متری36HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز36
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 38 ترک-کره 12 متری38HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز38
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 40 ترک-کره 12 متری40HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز40
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 40 ترک-کره 12 متری40HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز40
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 45 ترک-کره 12 متری45HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز45
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 45 ترک-کره 12 متری45HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز45
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 50 ترک-کره 12 متری50HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز50
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 55 ترک-کره 12 متری55HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز55
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سنگین 55 ترک-کره 12 متری55HEBکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز55
استانداردHEB
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 60 ترک-کره 12 متری60HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز60
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 65 ترک-کره 12 متری65HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز65
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 70 ترک-کره 12 متری70HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز70
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
هاش سبک 100 ترک-کره 12 متری100HEAکیلوگرمتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز100
استانداردHEA
طول شاخه12 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
قیمت هاش

قیمت هاش از قیمت تیرآهن معمولی گران‌تر است و به همین علت آگاهی از قیمت روز هاش امری بسیار مهم و کاربردی برای مهندسان و مدیران پروژه‌ای ست که از این مقطع استفاده می‌کنند. به‌طورکلی قیمت تیرآهن سهم بزرگی در پروژه‌های سازه فولادی دارد. هاش، بال‌های پهنی شبیه به حرف انگلیسی H دارد و طول بال‌هایش نسبت به تیرآهن معمولی IPE بزرگ‌تر است. تیر هاش یا تیر بال پهن IPB به منظور بهبود برخی معایب تیرآهن معمولی یا IPE طراحی و تولید شده است و از نظر مقاومت بهتر از آن عمل می‌کند. آخرین قیمت هاش را از ما بخواهید. قیمت روز تیرآهن هاش با استاندارد HEA در تمام سایزها و از تمام کاخانه ها روزانه به روز رسانی میشود.

قیمت هاش

 

قیمت تیرآهن هاش

انواع تیرآهن ‌هاش

هاش جزو پروفیل‌های بال پهن است و انواع آن به طور اسمی در سایزهای 10 تا 100 سانتی‌متر (ارتفاع جان تیر) و طول 12 متر تولید می‌شوند ولی از سایز 60 به بالا به دلیل محدودیت کاربرد، کمتر در بازار پیدا می‌شوند. هاش با توجه به ضخامت بال و جان به سه نوع سبک، سنگین و فوق سنگین زیر تقسیم می‌شوند.

• هاش سبک HEA یا همان IPBL با طول بال ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی‌متر (۱۰ الی ۳۰ سانتی‌متر)

• تیرآهن بال پهن سنگین HEB معادل IPB با طول بال ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی‌متر

• تیرآهن بال پهن فوق سنگین HEM معادل IPBv با طول بال ۱۰۶ الی ۳۰۲ میلی‌متر

تیرآهن هاش‌ فوق سنگین HEM یا (IPBv) به دلیل کاربرد محدود و قیمت بالاتر‌، تولید کم‌تری دارد و معمولاً باید آن را سفارش دهید. گریدهای فولاد ST37 و ST44 و ST52 در تیر هاش استفاده می‌شوند و برحسب هریک قیمت هاش متفاوت خواهد بود.

وزن تیرآهن هاش

وزن مهم‌ترین عامل در تعیین کیفیت مقاطع فولادی به خصوص میلگرد و تیرآهن محسوب می‌شود که به فناوری تولید و گرید فولاد مورداستفاده بستگی دارد. وزن هم‌چنین عامل بسیار تأثیرگذاری در قیمت هاش به شمار می‌رود که علاوه بر گرید فولاد به ضخامت (بال و جان) و سایز هر شاخه تیر هاش بستگی دارد. جدول اشتال یا جدول وزنی مرجع معتبری برای تعیین وزن استاندارد هر تیر هاش براساس ضخامت و سایز آن است. به این ترتیب وزن و سایز تیرآهن هرچه به مقادیر جدول اشتال باشد آن تیرآهن کیفیت مطلوب‌تری دارد.

مزایا و معایب هاش

مزایای هاش مقاومت بالا در برابر نیروهای خمشی و برشی، مناسب بودن برای ستون به دلیل بزرگ بودن و سرعت نصب بالا است. از معایب هاش می‌توان به مقرون به‌صرفه نبودن در پروژه‌های کوچک و سبک، مقاومت کم در دماهای بالا، هزینه بالای نگهداری در برابر خوردگی و هزینه بالای جوش آن را عنوان کرد.

کاربرد هاش

کاربرد این تیر در ساخت پالایشگاه، ساخت اسلکه‌ها، پل‌سازی، برج‌سازی، ساختمان‌های ضد زلزله، سدسازی، ساخت خرپا و سازه‌هایی ست که نیاز به مقاومت بالا داشته باشد.

قیمت تیرآهن هاش

تیرآهن‌ها به سبب استحکام خوبی که ارائه می‌دهند و نیز کمک به انتقال بارهای وارده به سازه به ستون‌های فرعی، سبب حفظ ساختار اسکلت سازه فلزی شده و دوام و پایداری ساختمان را به دنبال دارند. این تیرآهن‌ها در انواع مختلفی موجود بوده که یکی از گونه‌های آن، تیرآهن هاش نام دارد.

 

خود تیرآهن هاش نیز بسته به مقدار وزن آن، به انواع هاش سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می‌شود که هر یک کارایی منحصربه‌فردی را دارا هستند. تیرهای هاش دارای گشتاور هندسی اینرسی زیادی در واحد وزن بوده و در برابر خمش و پیچش مقاومت می‌کنند و ازاین‌رو به‌عنوان ستون، تیر و پل در ساخت‌وسازهای معماری و عمران استفاده می‌شوند.

قیمت روز هاش

تیرآهن هاش چیست؟

تیرآهن هاش نوعی تیر فولادی بوده که به سبب سطح مقطع آن، ‌که به‌صورت حرف H است، به این نام معروف است. درواقع، قسمت‌های جان و بال این تیرآهن، به‌صورت عمود برهم به یکدیگر متصل شده و شکل هاش را پدید آوردند. از این نوع تیرآهن به دلیل مقاومت بالایی که در برابر بارهای کششی و خمشی از خود نشان می‌دهد به‌طور گسترده در ساخت ستون‌های ساختمان، ساخت اسکلت فلزی، ساخت پل و ساخت خرپا مورداستفاده قرار می‌گیرد.

قیمت روز هاش

 

تیرآهن بال پهن چیست؟

به‌طورکلی، تیرآهن‌ها از دو قسمت اصلی جان و بال عمود بر هم و به شکل I تولید می‌شوند. حال اگر طول بال این تیرآهن‌ها پهن باشد، اصطلاحاً با آن تیرآهن بال‌پهن و یا همان تیرآهن هاش می‌گویند. بیشتر بودن طول بال هاش باعث تحمل بار بیشتر و نیز انتقال تنش کمتر این نوع تیرآهن نسبت به تیرآهن‌های معمولی می‌شود.

 

البته که با افزایش طول بال تیرآهن، وزن آن نیز متناسب با آن زیاد شده و بنابراین تیرآهن‌های بال‌پهن بیشتر در قسمت‌های اصلی یک سازه به کار برده می‌شوند تا استحکامات و الزامات ساختاری یک سازه فلزی به‌خوبی برآورده شده و از وارد آمدن این وزن بیشتر به سایر قسمت‌های سازه جلوگیری شود.

 

تیرآهن IPB چیست ؟

اصطلاح IPB درواقع یک استاندارد اروپایی مربوط به تیرآهن‌های فولادی است که تمام تیرآهن‌های هاش، آن‌هم با تمام اندازه‌های بال را در بر می‌گیرد. بنابراین تیرآهن‌های بال‌پهن در هر اندازه و وزنی در دسته‌بندی تیرآهن IPB قرار می‌گیرند. در مقابل، تیرآهن‌های IPE و IPN بر تیرآهن‌های I شکل دلالت دارند. تفاوت تیرآهن i و H را در این لینک بخوانید.

 

تیرآهن هاش

هنری گری مخترعی متولد انگلیس بود که در اواخر دهه 1890 فرایندی برای نورد تیرهای فلنج پهن با ضخامت یکنواخت ایجاد کرد. اما او در ابتدا نتوانست هیچ یک از شرکت‌های فولادی آمریکایی را مجاب کند که مستقیماً فناوری او را به کار گیرند.

 

پس از ساخت آسیاب در آلمان و موفقیت تولید محصولات آن، شخصی به نام آقای شواب تصمیم گرفت وارد این حرفه شود. در سال 1907 ، او شروع به ساخت آسیاب کرد. اولین تیرآهن در سال 1908 نورد شد و نسل جدیدی از آسمان‌خراش‌ها توسط مهندسان و معماران طراحی شد که به راحتی می‌توانستند اندازه تیرهای مورد نیاز خود را مشخص کنند. به این تیرآهن‌ها بخش‌های Bethlehem گفته می‌شد.

 

تیرآهن‌های H که به صورت یک تکه هستند، بزرگ‌تر و گسترده تر از تیرآهن های I شکل معروف هستند و ساخت آن‎‌ها یک موفقیت بزرگ اقتصادی بود و به شناخته شدن شرکت Bethlehem به عنوان دومین شرکت بزرگ فولاد، پس از فولاد ایالات متحده کمک شایانی کرد. در واقع، نماد این شرکت شامل نمایشی از یک تیرآهن با فلنج پهن است.

 

 

مزایای تیرآهن هاش

وجه تمایز تیرآهن‌های هاش و به‌طورکلی تیرآهن‌های IPB، شکل سطح مقطع آن‌ها است که این تمایز، سبب افزایش وزن و بهبود برخی خواص تیرآهن‌های هاش می‌شود. این خواص یادشده عبارت‌اند از قابلیت جوش‌پذیری بهتر و نیز افزایش قابل‌توجه استحکام کششی، که تیرآهن‌های I شکل از چنین قابلیت‌هایی بی‌بهره‌اند.

 

این قابلیت‌ها به سبب پهن‌تر بودن طول بال تیرآهن IPB یک مزیت برای این نوع هاش حساب می‌شوند. بااین‌حال، تیرهای I به‌طورکلی در تحمل بار، تحت کمانش موضعی، بسیار خوب می‌کنند. ضمن اینکه تنوع در وزن تیرهای IPB سبب شده تا برای هر کاربرد، تیرآهن هاش با وزن متناسب آن به کار برده شود و به سبب وزن بیشتر تیرهای هاش، قابلیت تحمل بار بیشتری دارند.

 

کاربرد تیرآهن هاش

ازآنجایی‌که تیرهای H دارای دیواره‌ها و فلنج ‌های ضخیم‌تر هستند، برای ساخت سکوها، پل‌ها و نیز ساختمان‌های مسکونی و تجاری معمولی ایدئال هستند. همچنین، ابعاد داخلی تیرهای H ثابت است تا آن‌ها را به انتخاب ترجیحی مواد در ساختار تریلر و کامیون تبدیل می‌کند. علاوه بر پروژه‌های ساختمانی تجاری و مسکونی، از تیرآهن هاش برای ساخت سازه‌ها و ستون‌های نگه‌دارنده، ریل و آسانسور نیز استفاده می‌شود.

تیرآهن هاش

 

لیست قیمت هاش

تیرآهن‌های هاش با توجه به مشخصات فنی از قبیل ضخامت بال، ضخامت جان و ارتفاع، ممکن است با یکدیگر متفاوت بوده که درنتیجه این تفاوت، تفاوت در وزن را برای انواع هاش به دنبال دارد. بر این اساس، هاش به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

 

● هاش سبک: هاش سبک دارای ضخامت بال بیشتری نسبت به ضخامت جان است. بدین گونه که این ضخامت در ناحیه جان به حدود 5 تا 17 میلی‌متر و در قسمت بال به 8 تا 31 میلی‌متر می‌رسد. ضمن اینکه این نوع تیرآهن هاش دارای ارتفاع بیشتری نسبت به طول بال است. درنتیجه وزن این تیرآهن در مقایسه با سایر تیرآهن‌های هاش کمتر بوده و به همین دلیل به هاش سبک معروف است.

 

● هاش سنگین: در هاش سنگین، ضخامت بال و ضخامت جان برابر است و به‌این‌ترتیب، هاش سنگین وزن بیشتری را نیز نسبت به هاش سبک دارا است. این نوع هاش دارای ارتفاع و طول بال برابر نیز است. تفاوت هاش سبک و سنگین را در این لینک بخوانید.

 

● هاش فوق سنگین: در هاش فوق سنگین، قسمت جان دارای ضخامتی به‌مراتب بیشتر از ضخامت قسمت بال است و با این افزایش ضخامت، وزن این تیرآهن حتی بیشتر از هاش سنگین شده و بنابراین این نوع تیرآهن به هاش فوق سنگین معروف است. در هاش فوق سنگین، طول بال از ارتفاع تیرآهن بیشتر است.

 

روش تولید تیرآهن هاش

در تولید تیرآهن هاش، از فرآیند نورد کالیبر استفاده می‌شود. در اینجا، نورد کالیبر در مرحله خشن انجام می‌گیرد. مواد توسط رول‌های کالیبر نورد می‌شوند تا شکل مقطعی مشابه رول‌ها به دست آید. پس از تولید یک شکل نزدیک به H توسط نورد کالیبر، محصول توسط یک آسیاب یونیورسال و یک آسیاب لبه‌دار تمام‌کاری می‌شود. با عبور مواد از چهار رول، مقطع H شکل ایجاد می‌شود و آسیاب یونیورسال را که مجهز به یک جفت رول عمودی و یک جفت رول افقی است، برای نورد کردن تیرهای H مناسب می‌سازد. آسیاب لبه‌دار نیز به رول‌های کالیبر مجهز بوده و وظیفه تنظیم عرض فلنج محصولات را دارد.

 

در آسیاب یونیورسال، تغییرات ضخامت فلنج و تار را می‌توان به‌راحتی با تنظیم شکاف رول ایجاد کرد. بااین‌حال، زمانی که محصولاتی با ارتفاع و عرض فلنج های مختلف قرار است رول شوند، لازم است از رول‌های انحصاری برای این اندازه‌ها استفاده شود که نیاز به تغییر رول دارد. به‌طور خاص، ازآنجایی‌که ارتفاع صفحات با مجموع عرض رول‌های افقی و ضخامت فلنج تعیین می‌شود، تا به امروز لازم بوده است که تعداد اندازه‌های رول افقی به‌اندازه ارتفاع تار محصول باشد.

 

توسعه این روش برای غلبه بر این مشکل، منجر به روی کار آمدن آسیاب‌های نورد و تکنیک‌های نورد اخیر شده است که قادر به تنظیم ارتفاع صفحات توسط یک رول با عرض قابل‌تغییر بدون تغییر رول هستند. با ترکیب نورد کالیبر با نورد یونیورسال، می‌توان محصولات فولادی غیر H مانند شمع‌های ورقی، کانال‌ها، نبشی‌ها و ریل‌ها را نیز تولید کرد.

 

جمع بندی

تیرآهن هاش دسته‌ای از تیرآهن با سطح مقطع به شکل H است و به آن تیرآهن بال پهن نیز می‌گویند. این تیرآهن در سه نوع سبک، سنگین و فوق سنگین تولید و عرضه می‌شوند. ساخت سکوها، پل‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری معمولی ستون‌های نگه‌دارنده، ریل، آسانسور و غیره از مهم‌ترین کاربردهای این مقطع فولادی هستند.

 

سؤالات متداول

راه‌های تشخیص کیفیت تیرآهن کدام اند؟

در گام نخست برگه آنالیز و مشخصات تیر هاش مانند وزن و سایز را با جدول اشتال مقایسه کنید. اگر بخشی از رنگ نارنجی تیرآهن را بخراشید، رنگ تیرآهن باید نوک مدادی تیره باشد. در قدم بعدی مراقب باشید لبه و جان تیرآهن آسیب ندیده باشد و کاملاً صاف بر روی زمین قرار بگیرد.

 

نحوه سفارش تیرآهن هاش چگونه است؟

مشاوران فولاد ایرانیان هرگونه اطلاعاتی در مورد محصول، وزن، سایز، میزان بار و نحوه تسویه‌حساب را در اختیارتان قرار می‌دهند. حتماً درخواست پیش‌فاکتوری نمایید که دارای قیمت واحد و قیمت هاش، برند، نوع و وزن بار باشد.