02142214

قیمت هاش

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن هاش ترک-کره

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
هاش سبک 10 ترک-کره 12 متری10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 10
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 12 ترک-کره 12 متری12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 12
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 14 ترک-کره 12 متری14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 14
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 16 ترک-کره 12 متری16کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 16
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 18 ترک-کره 12 متری18کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 18
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 20 ترک-کره 12 متری20کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 20
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 20 ترک-کره 12 متری20کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 20
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 22 ترک-کره 12 متری22کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 22
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 24 ترک-کره 12 متری24کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 24
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 24 ترک-کره 12 متری24کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 24
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 26 ترک-کره 12 متری26کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 26
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 26 ترک-کره 12 متری26کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 26
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 28 ترک-کره 12 متری28کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 28
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 28 ترک-کره 12 متری28کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 28
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 30 ترک-کره 12 متری30کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 30
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 30 ترک-کره 12 متری30کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 30
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 32 ترک-کره 12 متری32کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 32
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 32 ترک-کره 12 متری32کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 32
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 34 ترک-کره 12 متری34کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 34
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 36 ترک-کره 12 متری36کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 36
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 38 ترک-کره 12 متری38کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 38
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 40 ترک-کره 12 متری40کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 40
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 40 ترک-کره 12 متری40کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 40
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 45 ترک-کره 12 متری45کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 45
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 45 ترک-کره 12 متری45کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 45
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 50 ترک-کره 12 متری50کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 50
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 55 ترک-کره 12 متری55کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 55
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 55 ترک-کره 12 متری55کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 55
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 60 ترک-کره 12 متری60کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 60
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 65 ترک-کره 12 متری65کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 65
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 70 ترک-کره 12 متری70کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 70
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 100 ترک-کره 12 متری100کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 100
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ترک-کره
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت تیرآهن هاش ذوب آهن

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری14کیلوگرمانبار تهران
۴۱,۳۲۰
۹۰,۵۰۰+
۹,۰۵۰+
سایز: 14
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری14کیلوگرمانبار تهران
۲۶,۸۲۰
۴,۶۰۰+
۴۶۰+
سایز: 14
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری16کیلوگرمانبار تهران
۵۷,۷۳۰
۳۱,۸۰۰+
۳,۱۸۰+
سایز: 16
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری16کیلوگرمانبار تهران
۲۷,۲۷۰
۴,۵۰۰+
۴۵۰+
سایز: 16
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری18کیلوگرمانبار تهران
۲۶,۸۲۰
۴,۶۰۰+
۴۶۰+
سایز: 18
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری18کیلوگرمانبار تهران
۳۷,۱۸۰
۳,۶۰۰+
۳۶۰+
سایز: 18
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری20کیلوگرمانبار تهران
۴۸,۶۶۰
۲۲,۵۰۰-
۲,۲۵۰-
سایز: 20
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری20کیلوگرمانبار تهران
۴۵,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20
استاندارد: HEA
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری30کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
نامشخص
سایز: 30
استاندارد: HEB
طول شاخه: 12 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
هاش

قیمت هاش از قیمت تیرآهن معمولی گران‌تر است و به همین علت آگاهی از قیمت روز هاش امری بسیار مهم و کاربردی برای مهندسان و مدیران پروژه‌ای ست که از این مقطع استفاده می‌کنند. به‌طورکلی قیمت تیرآهن سهم بزرگی در پروژه‌های سازه فولادی دارد. هاش، بال‌های پهنی شبیه به حرف انگلیسی H دارد و طول بال‌هایش نسبت به تیرآهن معمولی IPE بزرگ‌تر است. تیر هاش یا تیر بال پهن IPB به منظور بهبود برخی معایب تیرآهن معمولی یا IPE طراحی و تولید شده است و از نظر مقاومت بهتر از آن عمل می‌کند. آخرین قیمت هاش را از ما بخواهید. قیمت روز تیرآهن هاش با استاندارد HEA در تمام سایزها و از تمام کاخانه ها روزانه به روز رسانی میشود.

قیمت هاش

 

 

تیرآهن هاش چیست؟

تیرآهن هاش نوعی تیر فولادی بوده که به سبب سطح مقطع آن، ‌که به‌صورت حرف H است، به این نام معروف است. درواقع، قسمت‌های جان و بال این تیرآهن، به‌صورت عمود برهم به یکدیگر متصل شده و شکل هاش را پدید آوردند. از این نوع تیرآهن به دلیل مقاومت بالایی که در برابر بارهای کششی و خمشی از خود نشان می‌دهد به‌طور گسترده در ساخت ستون‌های ساختمان، ساخت اسکلت فلزی، ساخت پل و ساخت خرپا مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

هنری گری مخترعی متولد انگلیس بود که در اواخر دهه 1890 فرایندی برای نورد تیرهای فلنج پهن با ضخامت یکنواخت ایجاد کرد. اما او در ابتدا نتوانست هیچ یک از شرکت‌های فولادی آمریکایی را مجاب کند که مستقیماً فناوری او را به کار گیرند.

 

پس از ساخت آسیاب در آلمان و موفقیت تولید محصولات آن، شخصی به نام آقای شواب تصمیم گرفت وارد این حرفه شود. در سال 1907 ، او شروع به ساخت آسیاب کرد. اولین تیرآهن در سال 1908 نورد شد و نسل جدیدی از آسمان‌خراش‌ها توسط مهندسان و معماران طراحی شد که به راحتی می‌توانستند اندازه تیرهای مورد نیاز خود را مشخص کنند. به این تیرآهن‌ها بخش‌های Bethlehem گفته می‌شد.

 

تیرآهن‌های H که به صورت یک تکه هستند، بزرگ‌تر و گسترده تر از تیرآهن های I شکل معروف هستند و ساخت آن‎‌ها یک موفقیت بزرگ اقتصادی بود و به شناخته شدن شرکت Bethlehem به عنوان دومین شرکت بزرگ فولاد، پس از فولاد ایالات متحده کمک شایانی کرد. در واقع، نماد این شرکت شامل نمایشی از یک تیرآهن با فلنج پهن است.

قیمت تیرآهن هاش

 

تیرآهن بال پهن چیست؟

به‌طورکلی، تیرآهن‌ها از دو قسمت اصلی جان و بال عمود بر هم و به شکل I تولید می‌شوند. حال اگر طول بال این تیرآهن‌ها پهن باشد، اصطلاحاً با آن تیرآهن بال‌پهن و یا همان تیرآهن هاش می‌گویند. بیشتر بودن طول بال هاش باعث تحمل بار بیشتر و نیز انتقال تنش کمتر این نوع تیرآهن نسبت به تیرآهن‌های معمولی می‌شود.

 

البته که با افزایش طول بال تیرآهن، وزن آن نیز متناسب با آن زیاد شده و بنابراین تیرآهن‌های بال‌پهن بیشتر در قسمت‌های اصلی یک سازه به کار برده می‌شوند تا استحکامات و الزامات ساختاری یک سازه فلزی به‌خوبی برآورده شده و از وارد آمدن این وزن بیشتر به سایر قسمت‌های سازه جلوگیری شود.

 

تیرآهن IPB چیست؟

اصطلاح IPB درواقع یک استاندارد اروپایی مربوط به تیرآهن‌های فولادی است که تمام تیرآهن‌های هاش، آن‌هم با تمام اندازه‌های بال را در بر می‌گیرد. بنابراین تیرآهن‌های بال‌پهن در هر اندازه و وزنی در دسته‌بندی تیرآهن IPB قرار می‌گیرند. در مقابل، تیرآهن‌های IPE و IPN بر تیرآهن‌های I شکل دلالت دارند. تفاوت تیرآهن i و H را در این لینک بخوانید.

 

 

انواع تیرآهن ‌هاش

هاش جزو پروفیل‌های بال پهن است و انواع آن به طور اسمی در سایزهای 10 تا 100 سانتی‌متر (ارتفاع جان تیر) و طول 12 متر تولید می‌شوند ولی از سایز 60 به بالا به دلیل محدودیت کاربرد، کمتر در بازار پیدا می‌شوند. هاش با توجه به ضخامت بال و جان به سه نوع سبک، سنگین و فوق سنگین زیر تقسیم می‌شوند.

 

  • هاش سبک: هاش سبک دارای ضخامت بال بیشتری نسبت به ضخامت جان است. بدین گونه که این ضخامت در ناحیه جان به حدود 5 تا 17 میلی‌متر و در قسمت بال به 8 تا 31 میلی‌متر می‌رسد. ضمن اینکه این نوع تیرآهن هاش دارای ارتفاع بیشتری نسبت به طول بال است. درنتیجه وزن این تیرآهن در مقایسه با سایر تیرآهن‌های هاش کمتر بوده و به همین دلیل به هاش سبک معروف است.
  • هاش سنگین: در هاش سنگین، ضخامت بال و ضخامت جان برابر است و به‌این‌ترتیب، هاش سنگین وزن بیشتری را نیز نسبت به هاش سبک دارا است. این نوع هاش دارای ارتفاع و طول بال برابر نیز است. تفاوت هاش سبک و سنگین را در این لینک بخوانید.
  • هاش فوق سنگین: در هاش فوق سنگین، قسمت جان دارای ضخامتی به‌مراتب بیشتر از ضخامت قسمت بال است و با این افزایش ضخامت، وزن این تیرآهن حتی بیشتر از هاش سنگین شده و بنابراین این نوع تیرآهن به هاش فوق سنگین معروف است. در هاش فوق سنگین، طول بال از ارتفاع تیرآهن بیشتر است.

 

تیرآهن هاش‌ فوق سنگین HEM یا (IPBv) به دلیل کاربرد محدود و قیمت بالاتر‌، تولید کم‌تری دارد و معمولاً باید آن را سفارش دهید. گریدهای فولاد ST37 و ST44 و ST52 در تیر هاش استفاده می‌شوند و برحسب هریک قیمت هاش متفاوت خواهد بود.

 

مزایا و معایب هاش

مزایای هاش مقاومت بالا در برابر نیروهای خمشی و برشی، مناسب بودن برای ستون به دلیل بزرگ بودن و سرعت نصب بالا است. از معایب هاش می‌توان به مقرون به‌صرفه نبودن در پروژه‌های کوچک و سبک، مقاومت کم در دماهای بالا، هزینه بالای نگهداری در برابر خوردگی و هزینه بالای جوش آن را عنوان کرد.

 

 

کاربرد تیرآهن هاش

کاربرد این تیر در ساخت پالایشگاه، ساخت اسلکه‌ها، پل‌سازی، برج‌سازی، ساختمان‌های ضد زلزله، سدسازی، ساخت خرپا و سازه‌هایی ست که نیاز به مقاومت بالا داشته باشد.

 

تیرآهن‌ها به سبب استحکام خوبی که ارائه می‌دهند و نیز کمک به انتقال بارهای وارده به سازه به ستون‌های فرعی، سبب حفظ ساختار اسکلت سازه فلزی شده و دوام و پایداری ساختمان را به دنبال دارند. این تیرآهن‌ها در انواع مختلفی موجود بوده که یکی از گونه‌های آن، تیرآهن هاش نام دارد.

 

خود تیرآهن هاش نیز بسته به مقدار وزن آن، به انواع هاش سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می‌شود که هر یک کارایی منحصربه‌فردی را دارا هستند. تیرهای هاش دارای گشتاور هندسی اینرسی زیادی در واحد وزن بوده و در برابر خمش و پیچش مقاومت می‌کنند و ازاین‌رو به‌عنوان ستون، تیر و پل در ساخت‌وسازهای معماری و عمران استفاده می‌شوند.

تیرآهن هاش

 

 

روش تولید تیرآهن هاش

در تولید تیرآهن هاش، از فرآیند نورد کالیبر استفاده می‌شود. در اینجا، نورد کالیبر در مرحله خشن انجام می‌گیرد. مواد توسط رول‌های کالیبر نورد می‌شوند تا شکل مقطعی مشابه رول‌ها به دست آید. پس از تولید یک شکل نزدیک به H توسط نورد کالیبر، محصول توسط یک آسیاب یونیورسال و یک آسیاب لبه‌دار تمام‌کاری می‌شود. با عبور مواد از چهار رول، مقطع H شکل ایجاد می‌شود و آسیاب یونیورسال را که مجهز به یک جفت رول عمودی و یک جفت رول افقی است، برای نورد کردن تیرهای H مناسب می‌سازد. آسیاب لبه‌دار نیز به رول‌های کالیبر مجهز بوده و وظیفه تنظیم عرض فلنج محصولات را دارد.

 

در آسیاب یونیورسال، تغییرات ضخامت فلنج و تار را می‌توان به‌راحتی با تنظیم شکاف رول ایجاد کرد. بااین‌حال، زمانی که محصولاتی با ارتفاع و عرض فلنج های مختلف قرار است رول شوند، لازم است از رول‌های انحصاری برای این اندازه‌ها استفاده شود که نیاز به تغییر رول دارد. به‌طور خاص، ازآنجایی‌که ارتفاع صفحات با مجموع عرض رول‌های افقی و ضخامت فلنج تعیین می‌شود، تا به امروز لازم بوده است که تعداد اندازه‌های رول افقی به‌اندازه ارتفاع تار محصول باشد.

 

توسعه این روش برای غلبه بر این مشکل، منجر به روی کار آمدن آسیاب‌های نورد و تکنیک‌های نورد اخیر شده است که قادر به تنظیم ارتفاع صفحات توسط یک رول با عرض قابل‌تغییر بدون تغییر رول هستند. با ترکیب نورد کالیبر با نورد یونیورسال، می‌توان محصولات فولادی غیر H مانند شمع‌های ورقی، کانال‌ها، نبشی‌ها و ریل‌ها را نیز تولید کرد.

تیراهن هاش

 

سؤالات متداول

1- انواع تیرآهن هاش کدام اند؟

این مقاطع بر اساس وزن به انواع هاش سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می شوند.

 

2- قیمت هاش به چه عواملی وابسته است؟

وزن هاش، گرید تیرآهن، وارداتی بودن آن، قیمت مواد اولیه، نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا و نوع هاش ازجمله مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت این محصول هستند.