فیلتر ها

میلگرد آجدار پرشین فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A310A3127.5قزوینکیلوگرم
۲۵,۰۳۹
1402/03/16
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A210A212-قزوینکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 پرشین فولاد آجدار A312A31210.6قزوینکیلوگرم
۲۴,۶۳۴
1402/03/16
میلگرد 14 پرشین فولاد آجدار A314A31214.5قزوینکیلوگرم
۲۴,۲۵۴
1402/03/16
میلگرد 16 پرشین فولاد آجدار A316A31219قزوینکیلوگرم
۲۴,۲۵۳
1402/03/16
میلگرد 18 پرشین فولاد آجدار A318A31224قزوینکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 20 پرشین فولاد آجدار A320A31229.6انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 22 پرشین فولاد آجدار A322A31235.7قزوینکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 25 پرشین فولاد آجدار A325A31246.2قزوینکیلوگرم
۲۴,۲۵۳
1402/03/16
میلگرد 28 پرشین فولاد آجدار A328A31257.9قزوینکیلوگرم
۲۴,۲۵۴
1402/03/16
میلگرد 32 پرشین فولاد آجدار A332A31275.7قزوینکیلوگرم
۲۴,۲۵۴
1402/03/16

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 زاگرس آجدار A310A312-شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 زاگرس آجدار A312A31210/5شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 زاگرس آجدار A314A31214/5شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 16 زاگرس آجدار A316A31218/5شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 18 زاگرس آجدار A318A31223/5شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 20 زاگرس آجدار A320A31229/5شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 22 زاگرس آجدار A322A31235/5شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 25 زاگرس آجدار A325A31246/3شهرکردکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 28 زاگرس آجدار A328A31258شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار فایکو

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 فایکو آجدار A314A31214/5ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 16 فایکو آجدار A316A31219ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 18 فایکو آجدار A318A31224ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 20 فایکو آجدار A320A31229/5ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 22 فایکو آجدار A322A31235/8ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 25 فایکو آجدار A325A31246/2ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16
میلگرد 28 فایکو آجدار A328A31257ساریکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 32 فایکو آجدار A332A31275ساریکیلوگرم
۲۴,۶۱۳
1402/03/16

میلگرد آجدار کوثر اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز آجدار A310A312-اهوازکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 کوثر اهواز آجدار A312A31210.5اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 14 کوثر اهواز آجدار A314A31215اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۴۰
1402/03/16
میلگرد 16 کوثر اهواز آجدار A316A31220اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۴۰
1402/03/16
میلگرد 18 کوثر اهواز آجدار A318A31225اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 20 کوثر اهواز آجدار A320A31230اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 22 کوثر اهواز آجدار A322A31234.8اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 25 کوثر اهواز آجدار A325A31246اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 28 کوثر اهواز آجدار A328A31257اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16
میلگرد 32 کوثر اهواز آجدار A332A312-اهوازکیلوگرم
۲۳,۸۸۶
1402/03/16

میلگرد آجدار نیشابور

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 نیشابور آجدار A310A3127/3نیشابورکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 نیشابور آجدار A312A31210/5نیشابورکیلوگرم
۲۶,۵۵۸
1402/03/16
میلگرد 14 نیشابور آجدار A314A31214/2نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 16 نیشابور آجدار A316A31218/8نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 18 نیشابور آجدار A318A31224نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 20 نیشابور آجدار A320A31229نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 22 نیشابور آجدار A322A31236نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 32 نیشابور آجدار A322A31275/6نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 25 نیشابور آجدار A325A31246.8نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 28 نیشابور آجدار A328A31257.8نیشابورکیلوگرم
۲۵,۱۷۳
1402/03/16

میلگرد آجدار ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 ذوب آهن اصفهان آجدار A38A3124.74اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 10 ذوب آهن اصفهان آجدار A310A3127.39اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A312A31211اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A314A31215اصفهانکیلوگرم
۲۴,۶۷۹
1402/03/16
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A316A31219اصفهانکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان آجدار A318A31224اصفهانکیلوگرم
۲۴,۴۰۴
1402/03/16
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان آجدار A320A31232اصفهانکیلوگرم
۲۴,۴۱۳
1402/03/16
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان آجدار A322A31236اصفهانکیلوگرم
۲۴,۴۰۴
1402/03/16
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان آجدار A325A31247اصفهانکیلوگرم
۲۴,۶۷۵
1402/03/16
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان آجدار A328A31258اصفهانکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان آجدار A332A31276اصفهانکیلوگرم
۲۴,۵۸۸
1402/03/16

میلگرد آجدار یزد احرامیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 احرامیان یزد آجدار A38A312-یزدکیلوگرم
۲۶,۸۷۰
1402/03/16
میلگرد 10 احرامیان یزد آجدار A310A3128یزدکیلوگرم
۲۴,۷۷۰
1402/03/16
میلگرد 12 احرامیان یزد آجدار A312A31211یزدکیلوگرم
۲۴,۵۹۰
1402/03/16
میلگرد 14 احرامیان یزد آجدار A314A31215یزدکیلوگرم
۲۴,۱۳۰
1402/03/16
میلگرد 16 احرامیان یزد آجدار A316A31219یزدکیلوگرم
۲۴,۱۳۰
1402/03/16
میلگرد 18 احرامیان یزد آجدار A318A31224یزدکیلوگرم
۲۴,۰۳۵
1402/03/16
میلگرد 20 احرامیان یزد آجدار A320A31230یزدکیلوگرم
۲۴,۰۳۵
1402/03/16
میلگرد 22 احرامیان یزد آجدار A322A31236یزدکیلوگرم
۲۴,۰۳۵
1402/03/16
میلگرد 25 احرامیان یزد آجدار A325A312-یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 28 احرامیان یزد آجدار A328A31258یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 32 احرامیان یزد آجدار A332A31276یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 36 احرامیان یزد آجدار A336A312-یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 40 احرامیان یزد آجدار A340A312-یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار فولاد پارس سیستان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A314A312-زاهدانکیلوگرم
۲۴,۳۱۱
1402/03/16
میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A316A312-زاهدانکیلوگرم
۲۴,۳۱۱
1402/03/16
میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A318A312-زاهدانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16

میلگرد آجدار درپاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز آجدار A28A212-تبریزکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A210A212-تبریزکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A212A212-تبریزکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A314A31214.3تبریزکیلوگرم
۲۷,۱۹۳
1402/03/16
میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A316A31218.25تبریزکیلوگرم
۲۷,۱۹۳
1402/03/16
میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A318A31223.5تبریزکیلوگرم
۲۷,۱۹۳
1402/03/16
میلگرد 20 درپاد تبریز آجدار A320A31228.4تبریزکیلوگرم
۲۷,۱۹۳
1402/03/16
میلگرد 22 درپاد تبریز آجدار A322A31234.2تبریزکیلوگرم
۲۷,۱۹۳
1402/03/16

میلگرد آجدار ظفر بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب آجدار A28A2124/2بنابکیلوگرم
۲۶,۱۸۰
1402/03/16
میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A210A2126/2بنابکیلوگرم
۲۵,۹۹۷
1402/03/16
میلگرد 12 ظفر بناب آجدار A312A31210/2بنابکیلوگرم
۲۵,۹۹۷
1402/03/16
میلگرد 14 ظفر بناب آجدار A314A31213/6بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 16 ظفر بناب آجدار A316A31217/3بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 18 ظفر بناب آجدار A318A31222/1بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 20 ظفر بناب آجدار A320A31228بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 22 ظفر بناب آجدار A322A31235/5بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 25 ظفر بناب آجدار A325A31245/9بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 28 ظفر بناب آجدار A328A31256بنابکیلوگرم
۲۵,۷۷۶
1402/03/16
میلگرد 32 ظفر بناب آجدار A332A31276بنابکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار کویر کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A28A2125کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A38A3125کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A310A3127.5کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A210A2127.5کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A410A4127.5کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A212A21211کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A412A41211کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A312A31211کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A314A31214.8کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A414A41214.8کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A416A41219.2کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A316A31219.2کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A318A31224.6کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A418A41224.6کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A420A41230کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A320A31230کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 22 کویر کاشان آجدار A322A31236کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 25 کویر کاشان آجدار A325A31246.4کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 28 کویر کاشان آجدار A328A31258.5کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 32 کویر کاشان آجدار A332A31276کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 36 کویر کاشان آجدار A336A31295.88کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 40 کویر کاشان آجدار A340A312118کاشانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس آجدار A314A312-انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس آجدار A316A312-انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس آجدار A318A312-انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 20 آتیه خلیج فارس آجدار A320A312-انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس آجدار A325A312-انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار اروند

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 12 اروند آجدار A312A31210.7اروندکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 14 اروند آجدار A314A31214.5اروندکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 16 اروند آجدار A316A31218.7اروندکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 18 اروند آجدار A318A31223.5اروندکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 20 اروند آجدار A320A31229.5اروندکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار شاهین بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A28A2124/4بنابکیلوگرم
۲۶,۰۰۸
1402/03/16
میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A210A2127/07بنابکیلوگرم
۲۵,۷۲۸
1402/03/16
میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A312A31210/19بنابکیلوگرم
۲۵,۷۳۰
1402/03/16
میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A314A31213/88بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A316A31218بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A318A31223بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 20 شاهین بناب آجدار A320A31228بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 22 شاهین بناب آجدار A322A31234/5بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 25 شاهین بناب آجدار A325A31244/75بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 28 شاهین بناب آجدار A328A31256/1بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16
میلگرد 32 شاهین بناب آجدار A332A31273/05بنابکیلوگرم
۲۵,۴۴۵
1402/03/16

میلگرد آجدار شاهرود

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 شاهرود آجدار A310A3127/5شاهرودکیلوگرم
۲۶,۶۶۲
1402/03/16
میلگرد 12 شاهرود آجدار A312A31211شاهرودکیلوگرم
۲۶,۳۸۱
1402/03/16
میلگرد 14 شاهرود آجدار A314A31214شاهرودکیلوگرم
۲۵,۳۵۴
1402/03/16
میلگرد 16 شاهرود آجدار A316A31219شاهرودکیلوگرم
۲۵,۳۵۴
1402/03/16
میلگرد 18 شاهرود آجدار A318A31223شاهرودکیلوگرم
۲۵,۳۵۴
1402/03/16
میلگرد 20 شاهرود آجدار A320A31230شاهرودکیلوگرم
۲۵,۳۵۴
1402/03/16
میلگرد 22 شاهرود آجدار A322A31235شاهرودکیلوگرم
۲۵,۶۳۰
1402/03/16
میلگرد 25 شاهرود آجدار A325A31245شاهرودکیلوگرم
۲۵,۶۳۰
1402/03/16
میلگرد 28 شاهرود آجدار A328A31258شاهرودکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16
میلگرد 32 شاهرود آجدار A332A31275شاهرودکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار بافق یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 بافق یزد آجدار A38A3124/7یزدکیلوگرم
۲۸,۰۸۳
1402/03/16
میلگرد 10 بافق یزد آجدار A310A3127/4یزدکیلوگرم
۲۵,۹۱۸
1402/03/16
میلگرد 12 بافق یزد آجدار A312A31210/7یزدکیلوگرم
۲۵,۹۱۸
1402/03/16
میلگرد 14 بافق یزد آجدار A314A31214/5یزدکیلوگرم
۲۵,۱۰۱
1402/03/16
میلگرد 16 بافق یزد آجدار A316A31219یزدکیلوگرم
۲۵,۱۰۱
1402/03/16
میلگرد 18 بافق یزد آجدار A318A31224یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 20 بافق یزد آجدار A320A31229یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 22 بافق یزد آجدار A322A31235یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 25 بافق یزد آجدار A325A31246یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 28 بافق یزد آجدار A328A31258یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 32 بافق یزد آجدار A332A31275یزدکیلوگرم
۲۴,۹۰۹
1402/03/16
میلگرد 36 بافق یزد آجدار A336A312-یزدکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار راد همدان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 راد همدان آجدار A28A2124/3همدانکیلوگرم
۲۶,۸۲۲
1402/03/16
میلگرد 10 راد همدان آجدار A210A2126/2همدانکیلوگرم
۲۶,۵۴۶
1402/03/16
میلگرد 12 راد همدان آجدار A312A3129/5همدانکیلوگرم
۲۶,۱۹۵
1402/03/16
میلگرد 14 راد همدان آجدار A314A31213/5همدانکیلوگرم
۲۵,۹۲۰
1402/03/16
میلگرد 16 راد همدان آجدار A316A31217/5همدانکیلوگرم
۲۵,۹۲۰
1402/03/16
میلگرد 18 راد همدان آجدار A318A31221/5همدانکیلوگرم
۲۵,۹۲۰
1402/03/16
میلگرد 20 راد همدان آجدار A320A31227همدانکیلوگرم
۲۵,۹۲۰
1402/03/16
میلگرد 22 راد همدان آجدار A322A31231همدانکیلوگرم
۲۵,۹۲۰
1402/03/16
میلگرد 25 راد همدان آجدار A325A31242همدانکیلوگرم
۲۵,۸۷۴
1402/03/16
میلگرد 28 راد همدان آجدار A328A31255همدانکیلوگرم
۲۵,۸۷۴
1402/03/16
میلگرد 32 راد همدان آجدار A332A312-همدانکیلوگرمتماس بگیرید1402/03/16

میلگرد آجدار آناهیتا

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان آجدار A28A2124/2گیلانکیلوگرم
۲۶,۵۶۹
1402/03/16
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A210A2126/5گیلانکیلوگرم
۲۶,۳۶۳
1402/03/16
میلگرد 12 آناهیتا گیلان آجدار A312A3129/8گیلانکیلوگرم
۲۶,۳۵۸
1402/03/16
میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A314A31213/8گیلانکیلوگرم
۲۵,۸۱۲
1402/03/16
میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A316A31218گیلانکیلوگرم
۲۵,۸۱۲
1402/03/16
میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A318A31223گیلانکیلوگرم
۲۵,۸۱۲
1402/03/16
میلگرد 20 آناهیتا گیلان آجدار A320A31228گیلانکیلوگرم
۲۵,۸۱۲
1402/03/16
میلگرد 22 آناهیتا گیلان آجدار A322A31234/5گیلانکیلوگرم
۲۶,۱۷۹
1402/03/16
میلگرد 25 آناهیتا گیلان آجدار A325A31245گیلانکیلوگرم
۲۶,۱۷۹
1402/03/16
میلگرد 28 آناهیتا گیلان آجدار A328A31255گیلانکیلوگرم
۲۶,۱۷۹
1402/03/16
میلگرد 32 آناهیتا گیلان آجدار A332A31273گیلانکیلوگرم
۲۶,۱۷۹
1402/03/16

میلگرد آجدار سرمد ابر کوه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 ابرکوه آجدار A310A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۲۹۲
1402/03/16
میلگرد 12 ابرکوه آجدار A312A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۳۱۸
1402/03/16
میلگرد 14 ابرکوه آجدار A314A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 16 ابرکوه آجدار A316A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 18 ابرکوه آجدار A318A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 20 ابرکوه آجدار A320A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 22 ابرکوه آجدار A322A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۲۵۳
1402/03/16
میلگرد 25 ابرکوه آجدار A325A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 28 ابرکوه آجدار A328A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۰۹
1402/03/16
میلگرد 32 ابرکوه آجدار A332A312-ابرکوه یزدکیلوگرم
۲۴,۱۱۰
1402/03/16

میلگرد آجدار آریان فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A310A3127.4تهرانکیلوگرم
۲۵,۲۲۹
1402/03/16
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A210A2127.4تهرانکیلوگرم
۲۴,۷۷۰
1402/03/16
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A312A31210.6تهرانکیلوگرم
۲۵,۲۲۹
1402/03/16
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A212A21210.6تهرانکیلوگرم
۲۴,۷۷۰
1402/03/16
میلگرد 14 آریان فولاد آجدار A314A31214.52تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16
میلگرد 16 آریان فولاد آجدار A316A31218تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16
میلگرد 18 آریان فولاد آجدار A318A31224تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16
میلگرد 20 آریان فولاد آجدار A320A312-تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16
میلگرد 22 آریان فولاد آجدار A322A31235.76تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16
میلگرد 25 آریان فولاد آجدار A325A31246تهرانکیلوگرم
۲۴,۲۲۰
1402/03/16

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A28A212-تبریزکیلوگرم
۲۵,۱۸۸
1402/03/16
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A38A3124.59تبریزکیلوگرم
۲۵,۸۲۶
1402/03/16
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A310A3127تبریزکیلوگرم
۲۵,۷۳۴
1402/03/16
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A210A212-تبریزکیلوگرم
۲۵,۰۸۴
1402/03/16
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A312A31210تبریزکیلوگرم
۲۵,۰۸۴
1402/03/16
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A314A31213/8تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A316A31218/2تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A318A31223/2تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش آجدار A320A31228/5تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش آجدار A322A31234/5تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش آجدار A325A31244/5تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش آجدار A328A31256/5تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش آجدار A332A31274تبریزکیلوگرم
۲۴,۹۹۲
1402/03/16

میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 12 سیرجان آجدار A312A312-سیرجانکیلوگرم
۲۶,۲۷۲
1402/03/16
میلگرد 14 سیرجان آجدار A314A31211.3سیرجانکیلوگرم
۲۵,۹۰۴
1402/03/16
میلگرد 16 سیرجان آجدار A316A31215.3سیرجانکیلوگرم
۲۵,۹۰۴
1402/03/16
میلگرد 18 سیرجان آجدار A318A31220سیرجانکیلوگرم
۲۵,۹۰۴
1402/03/16
میلگرد 20 سیرجان آجدار A320A31226سیرجانکیلوگرم
۲۵,۹۰۴
1402/03/16

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A210A212-رشتکیلوگرم
۲۵,۱۰۲
1402/03/16
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A310A312-رشتکیلوگرم
۲۵,۳۳۲
1402/03/16
میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A312A312-رشتکیلوگرم
۲۵,۱۴۵
1402/03/16
میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A314A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A316A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A318A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 20 امیرکبیر آجدار A320A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 22 امیرکبیر آجدار A322A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 25 امیرکبیر آجدار A325A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۷۶۱
1402/03/16
میلگرد 28 امیرکبیر آجدار A328A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۹۴۴
1402/03/16
میلگرد 32 امیرکبیر آجدار A332A312-رشتکیلوگرم
۲۴,۹۴۴
1402/03/16

میلگرد آجدار سیادن ابهر

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر آجدار A28A2124/5زنجانکیلوگرم
۲۵,۷۳۹
1402/03/16
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A210A2127/4زنجانکیلوگرم
۲۴,۸۶۱
1402/03/16
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A310A312-زنجانکیلوگرم
۲۴,۴۲۴
1402/03/16
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A312A31210/5زنجانکیلوگرم
۲۴,۴۲۰
1402/03/16
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A212A212-زنجانکیلوگرم
۲۴,۸۵۷
1402/03/16
میلگرد 14 سیادن ابهر آجدار A314A31214/2زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۳
1402/03/16
میلگرد 16 سیادن ابهر آجدار A316A31218/7زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۵
1402/03/16
میلگرد 18 سیادن ابهر آجدار A318A31223/5زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۵
1402/03/16
میلگرد 20 سیادن ابهر آجدار A320A31229/4زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۵
1402/03/16
میلگرد 22 سیادن ابهر آجدار A322A31235/2زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۵
1402/03/16
میلگرد 25 سیادن ابهر آجدار A325A31244/9زنجانکیلوگرم
۲۴,۱۷۵
1402/03/16

میلگرد آجدار میانه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیمحل تحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 میانه آجدار A310A3127/4میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 12 میانه آجدار A312A31211میانهکیلوگرم
۲۴,۲۰۷
1402/03/16
میلگرد 14 میانه آجدار A314A31214/5میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 16 میانه آجدار A316A31219میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 18 میانه آجدار A318A31224میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 20 میانه آجدار A320A31229/5میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 22 میانه آجدار A322A31236میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 25 میانه آجدار A325A31246/5میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 28 میانه آجدار A328A31258میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد 32 میانه آجدار A332A31276میانهکیلوگرم
۲۴,۱۶۱
1402/03/16
میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ؛ قیمت میلگرد امروز یکی از مهم‌ترین دانستنی‌ها برای فعالان صنعت فولاد و به‌خصوص مهندسان و پیمانکاران پروژه‌های ساخت‌وساز است. آگاهی از قیمت میلگرد 16، میلگرد 14 و میلگرد 12 به‌عنوان پرفروش‌ترین سایزهای میلگرد همیشه پراهمیت بوده است. نرخ روز میلگرد تحت تأثیر فاکتورهای بازاری نظیر نوسانات ارز، میزان عرضه و تقاضا و نرخ جهانی فولاد نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. غیر از این موارد قیمت میلگرد تحت تأثیر فاکتورهای زیر است:

1. سایز میلگرد: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت میلگرد ، سایز یا همان اندازه قطر است. میلگردهای با سایز بالاتر قیمت بالاتری نیز دارند.

2. نوع میلگرد: میلگردها در انواع حالت‌های ساده یا A1 و آجدار شامل (آجدار مارپیچ) A2، A3 (آجدار جناقی) و A4 (آجدار مرکب) تولید می‌شوند که هر یک نرخ متفاوتی دارند. آج‌های میلگرد A2 به صورت موازی و آج‌های میلگرد A3 به صورت ضربدری است. به دلیل وزن و نحوه ساخت، قیمت میلگرد آجدار نسبت به میلگرد ساده گران‌تر است. میلگردها از نظر وزن نیز به دو دسته میلگرد سنگین و سبک تقسیم می‌شوند.

قیمت میلگرد

 

مشخصات میلگرد سنگین به جدول اشتال نزدیک‌تر بوده و نسبت به میلگرد سبک، وزن بیشتری دارد. قیمت میلگرد سنگین بیشتر از میلگرد سبک است. میلگرد 8، 14، 16 بسیار پرکاربرد هستند. از میلگرد ۸ در ساخت خاموت و انواع مش فولادی استفاده می‌کنند. بیشترین کاربرد میلگرد ۱۴ در ساخت ‌و ساز و صنعت ساختمان‌سازی است. از میلگرد 16 نیز در تقویت پی ساختمان (آرماتوربندی) استفاده می‌کنند.

3. وزن میلگرد: وزن میلگرد یا به عبارتی، وزن هر بندیل میلگرد عاملی تعیین‌کننده در قیمت نهایی میلگرد است. هم‌چنین وزن عاملی برای تعیین کیفیت میلگرد است؛ به‌طوری‌که هرچه به وزن جدول اشتال نزدیک‌تر باشد میلگرد باکیفیت‌تر است. تعداد شاخه‌ها در هر بندیل میلگرد با توجه به وزن آن‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال وزن هر بندیل میلگرد ذوب ‌آهن حدود 4500 کیلوگرم (5/4 تن) و وزن بندیل میلگرد در بقیه کارخانه‌ها بین 1900 الی 2200 کیلوگرم است.

4. کیفیت و برند میلگرد: کیفیت ساخت میلگرد و رعایت استانداردهای موجود سبب تضمین کالای آن کارخانه و به تبع آن، تأثیر بر قیمت میلگردها می‌شود.

قیمت میلگرد امروز

 

قیمت میلگرد امروز

قیمت روز میلگرد یک نکته حائز اهمیت در خرید و فروش میلگرد آجدار است که آگاهی از آن در کنار مقایسه کیفیت‌ها، به هر دو طرف درگیر در معامله کمک می‌کند تا با دیدی روشن و خیالی آسوده معامله خود را به انجام برسانند. شما در لیست می‌توانید قیمت روز میلگرد یا به تعبیری قیمت میلگرد امروز در بازار را مشاهده کنید.

برای اینکه یک خرید موفق و به صرفه را تجربه کنید، لازم است بدانید که از لحظه سفارش تا لحظه تحویل محصول به دست شما، چه فرآیندهایی و با چه شرایطی سپری می‌شود و قیمت تمام شده میلگرد آجدار سفارشی شما چقدر خواهد بود. بدیهی است که آگاهی از قیمت روز میلگرد و مقایسه نرخ تمام کارخانه‌ها در یک لیست می‌تواند خیال شما را از انجام یک خرید مطمئن آسوده نماید. تفاوت قیمت میلگرد کارخانه‌ها با یکدیگر، در تفاوت کیفیت و وزن آن‌هاست. و البته با توجه به موقعیت مکانی شما انتخاب خرید از کارخانه تولیدکننده متفاوت خواهد بود.

 

 

قیمت روز میلگرد

میلگرد آجدار به سبب کاربرد فراوانی که ناشی از استحکام و سختی بالای آن است، یکی از پرفروش‌ترین مقاطع فولادی است. از استحکام دهی به بتن برای ساخت بتن مسلح گرفته تا ساخت ستون و سازه‌های سنگین نظیر پل‌ها، برج‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس، همگی لزوم و نیاز به این نوع میلگرد را یادآور می‌شوند. بنابراین تقاضای بالا برای خرید میلگرد آجدار سبب می‌شود تا کسب آگاهی از شرایط خرید، قیمت، نحوه تحویل و دیگر شرایط وابسته به این میلگرد امری لازم و ضروری تلقی شود.

به طور کل، تمام انواع میلگرد آجدار A2، A3 و A4 در تمام سایزها قابل ارائه است و شما می‌توانید چه به صورت وزنی و چه به صورت شاخه‌ای آن‌ها را تهیه کنید. علاوه بر این، تمام خدمات مربوط به میلگرد مانند رزوه، برش، خم و غیره را نیز انجام می‌دهیم تا کالای نهایی که به دستتان می‌رسد، دقیقاً منطبق با نیازهایتان باشد.

قیمت روز میلگرد

 

میلگرد

خرید میلگرد بر چه اساسی می‌تواند صورت گیرد؟

معیارهای مختلفی برای انتخاب برند و خرید میلگرد موردنظر وجود دارند. بر این اساس می‌توان کارخانه‌ها را برای خرید میلگرد مطابق با فاکتورهای زیر تقسیم‌بندی کرد و متناسب با نیاز خود، اقدام به خرید از آن‌ها کرد:

1. بر اساس کیفیت
2. برحسب قیمت
3. بر اساس زمان تحویل
4. برحسب نزدیک‌ترین راه ممکن به محل پروژه

هزینه حمل میلگرد چقدر است؟

عوامل مؤثر در تعیین هزینه حمل میلگرد از کارخانه یا انبار به محل تحویل عبارتند از:

• مسافت: مشاوران فولاد ایرانیان در کنار شما هستند تا میلگردتان را از جایی بخرید که از نظر مسافت بهینه‌ترین باشد و انبارهایی را به شما پیشنهاد می‌دهند که از نظر مسافتی کمترین هزینه را برای شما دربرداشته باشد.

• تعداد محل بارگیری

• تعداد باسکول

• اضافه تناژ: بسته به مسافت بین 150 تا 300 هزار تومان است.

• بارنامه رسمی (بین‌شهری) و بارنامه غیررسمی (شهری): بدین منظور، شناسنامه یا کد ملی شخص موردنیاز است.

• خرج بنگاه و بارگیری و باسکول: هزینه بارگیری از کارخانه رایگان بوده اما بارگیری از انبار در تهران بین 130 تا 150 هزار تومان و در اصفهان بین 60 تا 80 هزار تومان به ازای هر کیلو میلگرد است.

خرید انواع میلگرد از فولاد ایرانیان تنها در چند مرحله زیر صورت می‌گیرد:

1. مشاهده قیمت‌ها در سایت و انتخاب محصول موردنظر

2. تماس مشتری با شماره 42214 و داخلی 1 (در این مرحله بهینه‌سازی خرید شما از جهت قیمت و مسافت انجام می‌شود)

3. ثبت سفارش توسط کارشناس فروش و پرسش از مشتری پیرامون کالای موردنظر: شامل سایز میلگرد (10، 12، 14 و…)، نوع میلگرد (A2، A3 و غیره)، مقدار شامل وزن یا تعداد شاخه، کیفیت بار و محل تخلیه

4. دریافت پیش فاکتور

5. پرداخت هزینه

6. تحویل بار در محل موردنظر

میلگرد

 

سؤالات متداول

1. زمان تحویل میلگرد خریداری شده چه مدت است؟

زمان تحویل بار بستگی به این دارد که از کارخانه خرید کرده باشید یا از انبار. خرید میلگرد از کارخانه بین ۱ تا 7 روز کاری زمان می‌برد، در صورتیکه نیاز به تولید نداشته باشد این مدت به 1 تا 2 روز کاهش می‌یابد. در خرید از انبار زمان تحویل بار بسیار کوتاه است و به دوری محل پروژه شما بستگی دارد.

2. خرید میلگرد از کارخانه بهتر است یا انبار؟

خرید میلگرد چه از کارخانه و چه از بنگاه، مزایا و معایب خودش را دارد. خرید میلگرد از کارخانه تنها در ظرفیت‌های بالا (۱۵ تن به بالا) صرفه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه حمل و نقل بار از کارخانه تا محل پروژه، گاهی درصد بالایی از هزینه نهایی قیمت میلگرد را به خود اختصاص می‌دهد که از بهینگی خرید می‌کاهد. اما از سوی دیگر هزینه انبارداری ندارد.

3. آیا قیمت میلگرد در سایت فولاد ایرانیان قیمت روز میلگرد است؟

قیمت میلگردها هر روز بروزرسانی شده و تاریخ قیمت‌ها و بروزرسانی آن‌ها در ستون روبروی محصول درج شده است. قیمت‌ها از ساعت 10 صبح به مرور اعلام می‌شود و تائید آن‌ها از ساعت 12:30 همان روز انجام می‌شود.

5. علت تقاضای بالای میلگرد 16 در بازار چیست؟

این میلگرد به دلیل وزن و استحکام بسیار خوب، در ساختمان سازی بسیار قرار می‌گیرد.