فیلتر ها

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A210A212-کیلوگرم
۲۰,۸۳۰
رشت1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A310A312-کیلوگرم
۲۱,۲۹۰
رشت1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A312A312-کیلوگرم
۲۰,۸۳۰
رشت1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A314A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A316A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A318A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 امیرکبیر آجدار A320A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 امیرکبیر آجدار A322A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 امیرکبیر آجدار A325A312-کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
رشت1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 امیرکبیر آجدار A328A312-کیلوگرم
۲۰,۶۹۰
رشت1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 امیرکبیر آجدار A332A312-کیلوگرم
۲۰,۶۹۰
رشت1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 راد همدان آجدار A28A2124/3کیلوگرم
۲۲,۷۵۰
همدان1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی4/3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 راد همدان آجدار A210A2126/2کیلوگرم
۲۲,۴۸۰
همدان1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 راد همدان آجدار A312A3129/5کیلوگرم
۲۱,۹۳۰
همدان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی9/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 راد همدان آجدار A314A31213/5کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی13/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 راد همدان آجدار A316A31217/5کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی17/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 راد همدان آجدار A318A31221/5کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی21/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 راد همدان آجدار A320A31227کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی27
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 راد همدان آجدار A322A31231کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی31
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 راد همدان آجدار A325A31242کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی42
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 راد همدان آجدار A328A31255کیلوگرم
۲۱,۷۰۰
همدان1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی55
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 راد همدان آجدار A332A312-کیلوگرمتماس بگیریدهمدان1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر آجدار A28A2124/5کیلوگرم
۲۰,۷۳۰
زنجان1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی4/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A210A2127/4کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدزنجان1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A212A212-کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز12
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A312A31210/5کیلوگرمتماس بگیریدزنجان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 سیادن ابهر آجدار A314A31214/2کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 سیادن ابهر آجدار A316A31218/7کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18/7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 سیادن ابهر آجدار A318A31223/5کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 سیادن ابهر آجدار A320A31229/4کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 سیادن ابهر آجدار A322A31235/2کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 سیادن ابهر آجدار A325A31244/9کیلوگرم
۱۹,۹۰۰
زنجان1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی44/9
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 نیشابور آجدار A310A3127/3کیلوگرم
۲۳,۲۱۰
نیشابور1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 نیشابور آجدار A312A31210/5کیلوگرم
۲۲,۷۵۰
نیشابور1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 نیشابور آجدار A314A31214/2کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 نیشابور آجدار A316A31218/8کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18/8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 نیشابور آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 نیشابور آجدار A320A31229کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 نیشابور آجدار A322A31275/6کیلوگرم
۲۲,۰۱۰
نیشابور1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی75/6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 نیشابور آجدار A322A31236کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی36
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 نیشابور آجدار A325A31246.8کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46.8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 نیشابور آجدار A328A31257.8کیلوگرم
۲۱,۳۷۰
نیشابور1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی57.8
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A310A3127.4کیلوگرم
۲۰,۴۵۰
تهران1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A210A2127.4کیلوگرم
۲۰,۳۶۰
تهران1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A312A31210.6کیلوگرم
۲۰,۴۵۰
تهران1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A212A21210.6کیلوگرم
۲۰,۲۷۰
تهران1402/09/08
سایز12
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی10.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 آریان فولاد آجدار A314A31214.52کیلوگرم
۲۰,۲۷۰
تهران1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14.52
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 آریان فولاد آجدار A316A31218کیلوگرم
۲۰,۲۷۰
تهران1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 آریان فولاد آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۰,۲۷۰
تهران1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 آریان فولاد آجدار A320A312-کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
تهران1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 آریان فولاد آجدار A322A31235.76کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
تهران1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35.76
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 آریان فولاد آجدار A325A31246کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
تهران1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A310A3127.5کیلوگرم
۲۱,۱۰۰
قزوین1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدقزوین1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 پرشین فولاد آجدار A312A31210.6کیلوگرم
۲۰,۷۳۰
قزوین1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 پرشین فولاد آجدار A314A31214.5کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 پرشین فولاد آجدار A316A31219کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 پرشین فولاد آجدار A318A31224کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 پرشین فولاد آجدار A320A31229.6کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
انبار تهران1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 پرشین فولاد آجدار A322A31235.7کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35.7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 پرشین فولاد آجدار A325A31246.2کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46.2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 پرشین فولاد آجدار A328A31257.9کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی57.9
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 پرشین فولاد آجدار A332A31275.7کیلوگرم
۱۹,۹۶۰
قزوین1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی75.7
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابر کوه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 ابرکوه آجدار A310A312-کیلوگرم
۲۰,۶۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 ابرکوه آجدار A312A312-کیلوگرم
۲۰,۲۸۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 ابرکوه آجدار A314A312-کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 ابرکوه آجدار A316A312-کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 ابرکوه آجدار A318A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 ابرکوه آجدار A320A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
انبار کارخانه1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 ابرکوه آجدار A322A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 ابرکوه آجدار A325A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 ابرکوه آجدار A328A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 ابرکوه آجدار A332A312-کیلوگرم
۱۹,۵۴۰
ابرکوه یزد1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریداهواز1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 کوثر اهواز آجدار A312A31210.5کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
اهواز1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 کوثر اهواز آجدار A314A31215کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی15
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 کوثر اهواز آجدار A316A31220کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی20
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 کوثر اهواز آجدار A318A31225کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی25
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 کوثر اهواز آجدار A320A31230کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی30
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 کوثر اهواز آجدار A322A31234.8کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی34.8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 کوثر اهواز آجدار A325A31246کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 کوثر اهواز آجدار A328A31257کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی57
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 کوثر اهواز آجدار A332A312-کیلوگرم
۱۹,۷۳۰
اهواز1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A28A212-کیلوگرم
۲۰,۸۳۰
تبریز1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A38A3124.5کیلوگرم
۲۱,۳۸۰
تبریز1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی4.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A310A3127کیلوگرم
۲۱,۲۹۰
تبریز1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A210A212-کیلوگرم
۲۰,۷۳۰
تبریز1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A312A31210کیلوگرم
۲۰,۷۳۰
تبریز1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A314A31213/8کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی13/8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A316A31218/2کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A318A31223/2کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش آجدار A320A31228/5کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی28/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش آجدار A322A31234/5کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی34/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش آجدار A325A31244/5کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی44/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش آجدار A328A31256/5کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی56/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش آجدار A332A31274کیلوگرم
۲۰,۵۵۰
تبریز1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی74
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A28A2124/4کیلوگرم
۲۰,۶۰۰
بناب1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی4/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A210A2127/07کیلوگرم
۲۰,۳۲۰
بناب1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7/07
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A312A31210/19کیلوگرم
۲۰,۳۲۰
بناب1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A314A31213/88کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی13/88
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A316A31218کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A318A31223کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 شاهین بناب آجدار A320A31228کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی28
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 شاهین بناب آجدار A322A31234/5کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی34/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 شاهین بناب آجدار A325A31244/75کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی44/75
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 شاهین بناب آجدار A328A31256/1کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی56/1
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 شاهین بناب آجدار A332A31273/05کیلوگرم
۲۰,۰۵۰
بناب1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی73/05
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 زاگرس آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدشهرکرد1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 زاگرس آجدار A312A31210/5کیلوگرمتماس بگیریدشهرکرد1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 زاگرس آجدار A314A31214/5کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 زاگرس آجدار A316A31218/5کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 زاگرس آجدار A318A31223/5کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 زاگرس آجدار A320A31229/5کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 زاگرس آجدار A322A31235/5کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 زاگرس آجدار A325A31246/3کیلوگرم
۲۰,۵۱۰
شهرکرد1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46/3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 زاگرس آجدار A328A31258کیلوگرمتماس بگیریدشهرکرد1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 بافق یزد آجدار A38A3124/7کیلوگرم
۲۲,۸۵۰
یزد1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی4/7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 بافق یزد آجدار A310A3127/4کیلوگرم
۲۱,۵۶۰
یزد1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 بافق یزد آجدار A312A31210/7کیلوگرم
۲۱,۳۸۰
یزد1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 بافق یزد آجدار A314A31214/5کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
یزد1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 بافق یزد آجدار A316A31219کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
یزد1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 بافق یزد آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 بافق یزد آجدار A320A31229کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 بافق یزد آجدار A322A31235کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 بافق یزد آجدار A325A31246کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 بافق یزد آجدار A328A31258کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 بافق یزد آجدار A332A31275کیلوگرم
۲۰,۱۸۰
یزد1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی75
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 36 بافق یزد آجدار A336A312-کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز36
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 شاهرود آجدار A310A3127/5کیلوگرم
۲۲,۰۷۰
شاهرود1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 شاهرود آجدار A312A31211کیلوگرم
۲۱,۴۲۰
شاهرود1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 شاهرود آجدار A314A31214کیلوگرم
۲۰,۶۴۰
شاهرود1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 شاهرود آجدار A316A31219کیلوگرم
۲۰,۶۴۰
شاهرود1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 شاهرود آجدار A318A31223کیلوگرم
۲۰,۶۴۰
شاهرود1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 شاهرود آجدار A320A31230کیلوگرم
۲۰,۶۴۰
شاهرود1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی30
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 شاهرود آجدار A322A31235کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
شاهرود1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 شاهرود آجدار A325A31245کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
شاهرود1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی45
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 شاهرود آجدار A328A31258کیلوگرمتماس بگیریدشاهرود1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 شاهرود آجدار A332A31275کیلوگرمتماس بگیریدشاهرود1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی75
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار اروند

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 12 اروند آجدار A312A31210.7کیلوگرمتماس بگیریداروند1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10.7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 اروند آجدار A314A31214.5کیلوگرمتماس بگیریداروند1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 اروند آجدار A316A31218.7کیلوگرمتماس بگیریداروند1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18.7
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 اروند آجدار A318A31223.5کیلوگرمتماس بگیریداروند1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 اروند آجدار A320A31229.5کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29.5
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 12 سیرجان آجدار A312A312-کیلوگرمتماس بگیریدسیرجان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 سیرجان آجدار A314A31211.3کیلوگرمتماس بگیریدسیرجان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11.3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 سیرجان آجدار A316A31215.3کیلوگرمتماس بگیریدسیرجان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی15.3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 سیرجان آجدار A318A31220کیلوگرمتماس بگیریدسیرجان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی20
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 سیرجان آجدار A320A31226کیلوگرمتماس بگیریدسیرجان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی26
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 سیرجان آجدار A322A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار کارخانه1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس سیستان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A314A312-کیلوگرمتماس بگیریدزاهدان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A316A312-کیلوگرمتماس بگیریدزاهدان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A318A312-کیلوگرمتماس بگیریدزاهدان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب آجدار A28A2124/2کیلوگرم
۲۱,۳۵۰
بناب1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی4/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A210A2126/2کیلوگرم
۲۱,۱۷۰
بناب1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 ظفر بناب آجدار A312A31210/2کیلوگرم
۲۱,۱۷۰
بناب1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی10/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 ظفر بناب آجدار A314A31213/6کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی13/6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 ظفر بناب آجدار A316A31217/3کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی17/3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 ظفر بناب آجدار A318A31222/1کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی22/1
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 ظفر بناب آجدار A320A31228کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی28
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 ظفر بناب آجدار A322A31235/5کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 ظفر بناب آجدار A325A31245/9کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی45/9
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 ظفر بناب آجدار A328A31256کیلوگرم
۲۰,۹۶۰
بناب1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی56
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 ظفر بناب آجدار A332A31276کیلوگرمتماس بگیریدبناب1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی76
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس آجدار A314A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس آجدار A316A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس آجدار A318A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 آتیه خلیج فارس آجدار A320A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس آجدار A325A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A38A3125کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A28A2125کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A310A3127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A410A4127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز10
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A210A2127.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی7.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A312A31211کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A212A21211کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز12
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A412A41211کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز12
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A414A41214.8کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز14
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی14.8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A314A31214.8کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14.8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A316A31219.2کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19.2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A416A41219.2کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز16
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی19.2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A318A31224.6کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A418A41224.6کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز18
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی24.6
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A420A41230کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز20
استانداردA4
طول شاخه12
وزن تقریبی30
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A320A31230کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی30
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 کویر کاشان آجدار A322A31236کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی36
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 کویر کاشان آجدار A325A31246.4کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 کویر کاشان آجدار A328A31258.5کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 کویر کاشان آجدار A332A31276کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی76
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 36 کویر کاشان آجدار A336A31295.88کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز36
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی95.88
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 40 کویر کاشان آجدار A340A312118کیلوگرمتماس بگیریدکاشان1402/09/08
سایز40
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی118
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار یزد احرامیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 احرامیان یزد آجدار A38A312-کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 احرامیان یزد آجدار A310A3128کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 احرامیان یزد آجدار A312A31211کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 احرامیان یزد آجدار A314A31215کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی15
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 احرامیان یزد آجدار A316A31219کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 احرامیان یزد آجدار A318A31224کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 احرامیان یزد آجدار A320A31230کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی30
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 احرامیان یزد آجدار A322A31236کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی36
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 احرامیان یزد آجدار A325A312-کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 احرامیان یزد آجدار A328A31258کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 احرامیان یزد آجدار A332A31276کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی76
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 36 احرامیان یزد آجدار A336A312-کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز36
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 40 احرامیان یزد آجدار A340A312-کیلوگرمتماس بگیریدیزد1402/09/08
سایز40
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار درپاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز آجدار A28A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A212A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز12
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A314A31214.3کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
تبریز1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14.3
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A316A31218.25کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
تبریز1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18.25
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A318A31223.5کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
تبریز1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23.5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 درپاد تبریز آجدار A320A31228.4کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
تبریز1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی28.4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 درپاد تبریز آجدار A322A31234.2کیلوگرم
۱۹,۶۳۰
تبریز1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی34.2
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A312A31211کیلوگرمتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A314A31215کیلوگرم
۲۱,۱۵۰
اصفهان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی15
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A316A31219کیلوگرم
۲۱,۱۵۰
اصفهان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۱,۲۴۰
اصفهان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان آجدار A320A31232کیلوگرم
۲۱,۰۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی32
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان آجدار A322A31236کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
اصفهان1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی36
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان آجدار A325A31247کیلوگرم
۲۱,۰۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی47
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان آجدار A328A31258کیلوگرم
۲۰,۷۸۰
اصفهان1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان آجدار A332A31276کیلوگرم
۲۰,۷۸۰
اصفهان1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی76
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار فایکو

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 14 فایکو آجدار A314A31214/5کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 فایکو آجدار A316A31219کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 فایکو آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 فایکو آجدار A320A31229/5کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 فایکو آجدار A322A31235/8کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی35/8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 فایکو آجدار A325A31246/2کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 فایکو آجدار A328A31257کیلوگرمتماس بگیریدساری1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی57
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 فایکو آجدار A332A31275کیلوگرم
۲۰,۳۷۰
ساری1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی75
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 ارگ تبریز آجدار A38A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 8 ارگ تبریز آجدار A28A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A210A212-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 ارگ تبریز آجدار A312A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 ارگ تبریز آجدار A314A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 ارگ تبریز آجدار A316A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 ارگ تبریز آجدار A318A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 ارگ تبریز آجدار A320A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 ارگ تبریز آجدار A322A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 ارگ تبریز آجدار A325A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 ارگ تبریز آجدار A328A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 ارگ تبریز آجدار A332A312-کیلوگرمتماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 نورد گرم سمنان آجدار A38A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار کارخانه1402/09/08
سایز8
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 نورد گرم سمنان آجدار A310A312-کیلوگرمتماس بگیریدانبار کارخانه1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی-
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار میانه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 10 میانه آجدار A310A3127/4کیلوگرم
۲۰,۴۱۰
میانه1402/09/08
سایز10
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی7/4
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 میانه آجدار A312A31211کیلوگرم
۲۰,۴۱۰
میانه1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی11
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 میانه آجدار A314A31214/5کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی14/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 میانه آجدار A316A31219کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی19
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 میانه آجدار A318A31224کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی24
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 میانه آجدار A320A31229/5کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی29/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 میانه آجدار A322A31236کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی36
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 میانه آجدار A325A31246/5کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی46/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 میانه آجدار A328A31258کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی58
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 میانه آجدار A332A31276کیلوگرم
۲۰,۰۰۰
میانه1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی76
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردطول شاخهوزن تقریبیواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان آجدار A28A2124/2کیلوگرمتماس بگیریدگیلان1402/09/08
سایز8
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی4/2
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A210A2126/5کیلوگرم
۲۱,۱۰۰
گیلان1402/09/08
سایز10
استانداردA2
طول شاخه12
وزن تقریبی6/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 12 آناهیتا گیلان آجدار A312A3129/8کیلوگرم
۲۱,۱۰۰
گیلان1402/09/08
سایز12
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی9/8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A314A31213/8کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز14
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی13/8
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A316A31218کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز16
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی18
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A318A31223کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز18
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی23
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 20 آناهیتا گیلان آجدار A320A31228کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز20
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی28
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 22 آناهیتا گیلان آجدار A322A31234/5کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز22
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی34/5
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 25 آناهیتا گیلان آجدار A325A31245کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز25
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی45
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 28 آناهیتا گیلان آجدار A328A31255کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز28
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی55
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد 32 آناهیتا گیلان آجدار A332A31273کیلوگرم
۲۰,۹۲۰
گیلان1402/09/08
سایز32
استانداردA3
طول شاخه12
وزن تقریبی73
واحدکیلوگرم
نمودار
میلگرد آجدار

قیمت میلگرد در حال حاضر با احتساب ارزش افزوده در محدوده 21300 تا 25300 تومان است. این محصول به دلیل حجم بالای معامله برای ساخت سازه‌های بتنی، به یک پارامتر کلیدی در بازار آهن‌آلات بدل شده است. به‌طوری‌که خریداران و فروشندگان باید از قیمت لحظه‌ ای میلگرد آگاهی داشته باشند تا در بهترین زمان، سودمندترین معامله را به انجام رسانند. میلگرد پرمصرف‌ترین مقطع فولادی ساختمانی است که برای افزایش استحکام بتن و ساخت بتن مسلح در کاربردهایی مانند فونداسیون، ساخت ستون‌های ساختمان و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل حجم معاملات این محصول بسیار بالاست و خریداران باید بتوانند میلگردهای باکیفیت را با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنند.

قیمت میلگرد

 

میلگرد

میلگرد آجدار به سبب کاربرد فراوانی که ناشی از استحکام و سختی بالای آن است، یکی از پرفروش‌ترین مقاطع فولادی است. از استحکام دهی به بتن برای ساخت بتن مسلح گرفته تا ساخت ستون و سازه‌های سنگین نظیر پل‌ها، برج‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس، همگی لزوم و نیاز به این نوع میلگرد را یادآور می‌شوند. بنابراین تقاضای بالا برای خرید میلگرد آجدار سبب می‌شود تا کسب آگاهی از شرایط خرید، قیمت، نحوه تحویل و دیگر شرایط وابسته به این میلگرد امری لازم و ضروری تلقی شود.

 

به‌طورکلی، انواع میلگرد آجدار A2،A3 و A4 در تمام سایزها قابل‌ارائه است و شما می‌توانید به‌صورت وزنی یا شاخه‌ای آن‌ها را خریداری کنید. علاوه بر این، تمام خدمات مربوط به میلگرد مانند رزوه، برش، خم و غیره را نیز انجام می‌دهیم تا کالای نهایی که به دستتان می‌رسد، دقیقاً منطبق با نیازهایتان باشد.

میلگرد

 

قیمت میلگرد امروز

یکی از مهم‌ترین چالش‌های خریداران میلگرد، قیمت میلگرد امروز است. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ‌های دستوری در صنایع بالادستی، قیمت میلگرد در بازار به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. به همین دلیل لازم است تا قبل از ثبت سفارش حتماً از قیمت میلگرد امروز اطلاع حاصل نمایید. این امر به دلیل انجام معاملات در حجم و تناژ بالا بسیار ضروری است.

 

خرید میلگرد در زمان اشتباه که به دلیل عدم اطلاع از قیمت به روز میلگرد است، سبب هدر رفت سرمایه و بودجه تخصیص‌یافته به پروژه مدنظر کارفرما خواهد شد. بنابراین، پس از مشخص کردن مشخصات میلگرد موردنیاز برای کاربرد مدنظر، حتماً قیمت میلگرد امروز را از منابع معتبر جویا شوید. در این رابطه باید گفت که قیمت میلگرد در فولاد ایرانیان همه‌روزه به‌روزرسانی می‌شود و شما می‌توانید قیمت میلگرد امروز بهترین تولیدکنندگان داخلی را در کنار مشخصات فنی آن‌ها در جداول فوق مشاهده نمایید.

قیمت میلگرد امروز

 

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد یک نکته حائز اهمیت در خریدوفروش میلگرد آجدار است که آگاهی از آن در کنار مقایسه کیفیت‌ها، به هر دو طرف درگیر در معامله کمک می‌کند تا با دیدی روشن و خیالی آسوده معامله خود را به انجام برسانند. در جداول بالا، قیمت روز میلگرد از کارخانه و بازار به‌روزرسانی شده و تاریخ به‌روزرسانی در ستون روبرو آن درج شده است.

 

برای اینکه یک خرید موفق و به‌صرفه را تجربه کنید، لازم است بدانید که از لحظه سفارش تا لحظه تحویل محصول به دست شما، چه فرآیندهایی و با چه شرایطی سپری می‌شود و قیمت تمام‌شده میلگرد سفارشی شما چقدر خواهد بود. بدیهی است که آگاهی از قیمت روز میلگرد و مقایسه نرخ تمام کارخانه‌ها در یک لیست می‌تواند خیال شما را از انجام یک خرید مطمئن و مقرون‌به‌صرفه آسوده نماید.

 

تفاوت قیمت میلگرد کارخانه‌ها با یکدیگر، در تفاوت کیفیت و وزن آن‌هاست. بنابراین، خریداران باید پس از انتخاب محصول مناسب بر اساس الزامات طراحی و ساخت، با توجه به موقعیت مکانی محل پروژه اقدام به خرید میلگرد از یک برند معتبر و با قیمت مناسب که به محل پروژه نزدیک‌تر باشد نمایند. در این صورت هزینه ارسال و حمل‌ونقل میلگرد کاهش یافته و قیمت تمام‌شده میلگرد مصرفی برای خریدار کاهش خواهد یافت.

قیمت روز میلگرد

 

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار به عوامل متعددی بستگی داشته و به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت روز میلگرد در بازار، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا است. ازآنجایی‌که اکثر سازه‌ها با اسکلت بتنی ساخته می‌شوند، عرضه و تقاضا همیشه برای میلگرد بالاست و این محصول پرفروش‌ترین مقطع فولادی ساختمانی است. پس آنچه حرف اول و آخر را در تعیین قیمت روز میلگرد می‌زند، نرخ ارز و دلار است. به دلیل اینکه نرخ دلار به‌صورت لحظه‌ای در کشور تغییر می‌کند، قیمت روز میلگرد نیز متناسب با تغییرات دلار دچار نوسان می‌شود.

 

از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت روز میلگرد می‌توان به قیمت جهانی آهن و فولاد، قیمت شمش فولاد در کشور، قیمت سنگ‌آهن و گندله و آهن اسفنجی، قیمت نفت و گاز و آب و غیره اشاره کرد. این در حالی است که عواملی مانند وزن، سایز، استاندارد ساخت میلگرد، طول شاخه و غیره که مستقیماً بر قیمت میلگرد تأثیر می‌گذارند، موجب نوسان در قیمت روز میلگرد نمی‌شوند؛ چراکه این عوامل همیشه ثابت‌اند.

 

چگونگی انتخاب میلگرد باکیفیت

معیارهای مختلفی برای انتخاب برند و خرید میلگرد موردنظر وجود دارند. بر این اساس می‌توان کارخانه‌ها را برای خرید میلگرد مطابق با فاکتورهای زیر تقسیم‌بندی کرد و متناسب با نیاز خود، اقدام به خرید از آن‌ها کرد:

 • بر اساس کیفیت
 • برحسب قیمت
 • بر اساس زمان تحویل
 • برحسب نزدیک‌ترین مسافت ممکن به محل پروژه

 

ضمن اینکه، هزینه حمل‌ونقل میلگرد هم به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده میلگرد باید لحاظ شود. هزینه کلی حمل‌ونقل میلگرد بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:

 • مسافت: مشاوران فولاد ایرانیان در کنار شما هستند تا میلگردتان را از جایی بخرید که ازنظر مسافت بهینه‌ترین باشد و انبارهایی را به شما پیشنهاد می‌دهند که ازنظر قیمت کمترین هزینه را برای شما دربرداشته باشد.
 • تعداد محل بارگیری
 • تعداد باسکول
 • اضافه تناژ: به ازای هر تن بین 300 تا 500 هزار تومان.
 • بارنامه رسمی (بین‌شهری) و بارنامه غیررسمی (شهری): بدین منظور، شناسنامه یا کد ملی شخص موردنیاز است.
 • خرج بنگاه و بارگیری و باسکول: هزینه بارگیری از کارخانه رایگان بوده اما بارگیری از انبار در تهران بین 300 تا 350 تومان و در اصفهان بین 130 تا 180 تومان به ازای هر کیلو میلگرد است. ضمن اینکه، هزینه باسکول در تهران جداگانه محاسبه شده و به ازای هر باسکول 60 هزار تومان است؛ اما هزینه باسکول، خرج بنگاه و بارگیری در اصفهان همگی در همان مبلغ 130 تا 180 تومان جای می‌گیرد.

قیمت روز میلگرد در بازار

 

قیمت هر شاخه میلگرد

واحد فروش میلگرد به دو صورت کیلویی و شاخه‌ای است و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها نیز در این دو حالت متفاوت است. قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس وزن بندیل میلگرد و به دنبال آن تعداد و وزن هر شاخه میلگرد موجود در بندیل محاسبه می‌شود. تعداد میلگرد موجود در بندیل نیز ارتباط مستقیمی با سایز میلگرد دارد و سایز نیز تعیین‌کننده وزن میلگرد است.
معتبرترین منبع برای اطلاع از استاندارد بودن وزن میلگرد، جدول اشتال میلگرد است. بر این اساس، هرچه وزن میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌ها به وزن مندرج در جدول اشتال نزدیک‌تر باشد و یا با آن تطابق کامل داشته باشد، قیمت هر شاخه میلگرد گران‌تر خواهد بود؛ چراکه نشان از استاندارد بودن و کیفیت بالاتر آن دارد. در ایران، قیمت هر شاخه میلگرد اصفهان گران‌تر از میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌های دیگر است. دلیل این امر تطابق بالای وزن میلگرد اصفهان با وزن درج‌شده در جدول اشتال میلگرد است.

قیمت هر شاخه میلگرد

 

خرید میلگرد

خرید انواع میلگرد از فولاد ایرانیان تنها در چند مرحله زیر صورت می‌گیرد:

 • مشاهده قیمت‌ها در سایت و انتخاب محصول موردنظر
 • تماس با شماره 42214 و داخلی 1 (در این مرحله بهینه‌سازی خرید شما از جهت قیمت و مسافت انجام می‌شود)
 • ثبت سفارش توسط کارشناس فروش و پرسش از مشتری پیرامون کالای موردنظر: شامل سایز میلگرد (10، 12، 14 و…)، نوع میلگرد ( A2، A3 و غیره)، مقدار وزن یا تعداد شاخه، کیفیت بار و محل تخلیه.
 • دریافت پیش فاکتور
 • پرداخت هزینه
 • تحویل بار در محل موردنظر

 

مجموعه فولاد ایرانیان میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌های معتبر را با برگه آنالیز تأییدشده توسط تولیدکننده و گواهینامه محصول به فروش می‌رساند و از این طریق خیال خریداران از کیفیت و اصالت کالا راحت خواهد شد.

خرید میلگرد

 

سؤالات متداول

1- زمان تحویل میلگرد خریداری‌شده چه مدت است؟

زمان تحویل بار بستگی به این دارد که از کارخانه خرید کرده باشید یا از انبار. خرید میلگرد از کارخانه درصورتی‌که میلگرد در کارخانه موجود باشد بین 1 تا 2 روز و در صورت تولید سفارشی بین 1 تا 7 روز کاری زمان می‌برد. در خرید از انبار زمان تحویل بار به فاصله انبار تا محل پروژه شما بستگی دارد و معمولاً کمتر است.

 

2- خرید میلگرد از کارخانه بهتر است یا انبار؟

خرید میلگرد از کارخانه تنها در ظرفیت‌های بالا (۱۵ تن به بالا) صرفه اقتصادی دارد و امکان‌پذیر است، اما هزینه انبارداری ندارد. در مقابل، خرید میلگرد از بازار محدودیت تناژ ندارد اما هزینه انبارداری شامل آن می‌شود.

 

3- آیا قیمت میلگرد در سایت فولاد ایرانیان قیمت روز میلگرد است؟

قیمت میلگردها هر روز به‌روزرسانی شده و تاریخ قیمت‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها در ستون روبروی محصول درج شده است. قیمت‌ها از ساعت 10 صبح به‌مرور اعلام می‌شود و تائید آن‌ها از ساعت 12:30 همان روز انجام می‌شود.