02142214

قیمت میلگرد

محاسبه کننده وزن میلگرد آجدار
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 ارگ تبریز آجدار A28کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 8 ارگ تبریز آجدار A38کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A310کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A210کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 ارگ تبریز آجدار A312کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ارگ تبریز آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 ارگ تبریز آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 ارگ تبریز آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 ارگ تبریز آجدار A320کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 ارگ تبریز آجدار A322کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 ارگ تبریز آجدار A325کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 ارگ تبریز آجدار A328کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 ارگ تبریز آجدار A332کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 احرامیان یزد آجدار A38کیلوگرمیزد
۲۵,۰۹۰
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 احرامیان یزد آجدار A310کیلوگرمیزد
۲۴,۸۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 احرامیان یزد آجدار A312کیلوگرمیزد
۲۳,۶۳۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 احرامیان یزد آجدار A314کیلوگرمیزد
۲۳,۱۸۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 احرامیان یزد آجدار A316کیلوگرمیزد
۲۳,۱۸۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 احرامیان یزد آجدار A318کیلوگرمیزد
۲۳,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 احرامیان یزد آجدار A320کیلوگرمیزد
۲۳,۰۹۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 30
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 احرامیان یزد آجدار A322کیلوگرمیزد
۲۳,۰۹۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 36
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 احرامیان یزد آجدار A325کیلوگرمیزد
۲۳,۰۹۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 احرامیان یزد آجدار A328کیلوگرمیزد
۲۳,۰۹۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 احرامیان یزد آجدار A332کیلوگرمیزد
۲۳,۱۸۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 36 احرامیان یزد آجدار A336کیلوگرمیزدتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 40 احرامیان یزد آجدار A340کیلوگرمیزدتماس بگیرید
سایز: 40
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A28کیلوگرمتبریز
۲۴,۳۶۰
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A38کیلوگرمتبریز
۲۴,۹۱۰
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A210کیلوگرمتبریز
۲۴,۱۸۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A310کیلوگرمتبریز
۲۴,۸۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A312کیلوگرمتبریز
۲۴,۱۸۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش آجدار A320کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 28/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش آجدار A322کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 34/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش آجدار A325کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 44/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش آجدار A328کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 56/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش آجدار A332کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 74
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابر کوه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 ابرکوه آجدار A310کیلوگرمابرکوه یزدتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 ابرکوه آجدار A312کیلوگرمابرکوه یزدتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ابرکوه آجدار A314کیلوگرمابرکوه یزدتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 ابرکوه آجدار A316کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 ابرکوه آجدار A318کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 ابرکوه آجدار A320کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۹۱۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 ابرکوه آجدار A322کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 ابرکوه آجدار A325کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 ابرکوه آجدار A328کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 ابرکوه آجدار A332کیلوگرمابرکوه یزد
۲۲,۹۱۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار آتیه خلیج فارس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس آجدار A314کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس آجدار A316کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس آجدار A318کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 آتیه خلیج فارس آجدار A320کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس آجدار A325کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 کوثر اهواز آجدار A310کیلوگرماهوازتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 کوثر اهواز آجدار A312کیلوگرماهواز
۲۴,۰۹۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کوثر اهواز آجدار A314کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 کوثر اهواز آجدار A316کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 20
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 کوثر اهواز آجدار A318کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 کوثر اهواز آجدار A320کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 30
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 کوثر اهواز آجدار A322کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 34.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 کوثر اهواز آجدار A325کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 کوثر اهواز آجدار A328کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 57
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 کوثر اهواز آجدار A332کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A28کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 8 کویر کاشان آجدار A38کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A310کیلوگرمکاشان
۲۶,۳۶۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A210کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A410کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A212کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A312کیلوگرمکاشان
۲۶,۳۶۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 کویر کاشان آجدار A412کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A314کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A414کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A316کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19.2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 کویر کاشان آجدار A416کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19.2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A318کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 کویر کاشان آجدار A418کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A320کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 30
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 کویر کاشان آجدار A420کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 20
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 30
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 کویر کاشان آجدار A322کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 36
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 کویر کاشان آجدار A325کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 کویر کاشان آجدار A328کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 کویر کاشان آجدار A332کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 36 کویر کاشان آجدار A336کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 95.88
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 40 کویر کاشان آجدار A340کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 40
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 118
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 بافق یزد آجدار A38کیلوگرمیزد
۲۶,۶۴۰
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 بافق یزد آجدار A310کیلوگرمیزد
۲۵,۲۷۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 بافق یزد آجدار A312کیلوگرمیزد
۲۵,۰۰۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 بافق یزد آجدار A314کیلوگرمیزد
۲۳,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 بافق یزد آجدار A316کیلوگرمیزد
۲۳,۶۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 بافق یزد آجدار A318کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 بافق یزد آجدار A320کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 بافق یزد آجدار A322کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 بافق یزد آجدار A325کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 بافق یزد آجدار A328کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 بافق یزد آجدار A332کیلوگرمیزد
۲۳,۴۵۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 75
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 36 بافق یزد آجدار A336کیلوگرمیزدتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A312کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A314کیلوگرماصفهان
۲۴,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A316کیلوگرماصفهان
۲۴,۷۳۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان آجدار A318کیلوگرماصفهان
۲۴,۴۵۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان آجدار A320کیلوگرماصفهان
۲۴,۴۵۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 32
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان آجدار A322کیلوگرماصفهان
۲۴,۴۵۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 36
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان آجدار A325کیلوگرماصفهان
۲۵,۲۷۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 47
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان آجدار A328کیلوگرماصفهان
۲۴,۴۵۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان آجدار A332کیلوگرماصفهان
۲۴,۸۲۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 آناهیتا گیلان آجدار A28کیلوگرمگیلانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A210کیلوگرمگیلان
۲۴,۴۵۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 آناهیتا گیلان آجدار A312کیلوگرمگیلان
۲۴,۴۵۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 9/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A314کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A316کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A318کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 آناهیتا گیلان آجدار A320کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 28
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 آناهیتا گیلان آجدار A322کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 34/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 آناهیتا گیلان آجدار A325کیلوگرمگیلان
۲۴,۲۷۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 45
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 آناهیتا گیلان آجدار A328کیلوگرمگیلان
۲۴,۲۷۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 55
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 آناهیتا گیلان آجدار A332کیلوگرمگیلان
۲۴,۲۷۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 73
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 14 فایکو آجدار A314کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 فایکو آجدار A316کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 فایکو آجدار A318کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 فایکو آجدار A320کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 فایکو آجدار A322کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 فایکو آجدار A325کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 فایکو آجدار A328کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 57
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 فایکو آجدار A332کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 75
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A210کیلوگرمرشت
۲۳,۴۵۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A310کیلوگرمرشت
۲۳,۹۱۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A312کیلوگرمرشت
۲۳,۴۵۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A314کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A316کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A318کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 امیرکبیر آجدار A320کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 امیرکبیر آجدار A322کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 امیرکبیر آجدار A325کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 امیرکبیر آجدار A328کیلوگرمرشت
۲۳,۰۹۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 امیرکبیر آجدار A332کیلوگرمرشت
۲۳,۰۹۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 ظفر بناب آجدار A28کیلوگرمبناب
۲۴,۴۵۰
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A210کیلوگرمبناب
۲۴,۲۷۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 ظفر بناب آجدار A312کیلوگرمبناب
۲۴,۲۷۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ظفر بناب آجدار A314کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 ظفر بناب آجدار A316کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 17/3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 ظفر بناب آجدار A318کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 22/1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 ظفر بناب آجدار A320کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 28
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 ظفر بناب آجدار A322کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 ظفر بناب آجدار A325کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 45/9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 ظفر بناب آجدار A328کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 56
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 ظفر بناب آجدار A332کیلوگرمبنابتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 12 سیرجان آجدار A312کیلوگرمسیرجان
۲۵,۲۷۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 سیرجان آجدار A314کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11.3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 سیرجان آجدار A316کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15.3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 سیرجان آجدار A318کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 20
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 سیرجان آجدار A320کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 26
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 سیرجان آجدار A322کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 نورد گرم سمنان آجدار A38کیلوگرمسمنان
۲۴,۸۲۰
سایز: 8
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نورد گرم سمنان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 نورد گرم سمنان آجدار A310کیلوگرمسمنان
۲۴,۰۹۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نورد گرم سمنان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A310کیلوگرمقزوین
۲۴,۱۴۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A210کیلوگرمقزوینتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 پرشین فولاد آجدار A312کیلوگرمقزوین
۲۳,۷۷۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 پرشین فولاد آجدار A314کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 پرشین فولاد آجدار A316کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 پرشین فولاد آجدار A318کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 پرشین فولاد آجدار A320کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 پرشین فولاد آجدار A322کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 پرشین فولاد آجدار A325کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46.2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 پرشین فولاد آجدار A328کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 57.9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 پرشین فولاد آجدار A332کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 75.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار اروند

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 12 اروند آجدار A312کیلوگرماروندتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 اروند آجدار A314کیلوگرماروند
۲۲,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 اروند آجدار A316کیلوگرماروند
۲۲,۶۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18.7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 اروند آجدار A318کیلوگرماروندتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 اروند آجدار A320کیلوگرماروند
۲۲,۶۴۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A314کیلوگرمزاهدان
۲۴,۷۲۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد پارس سیستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A316کیلوگرمزاهدان
۲۴,۷۲۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد پارس سیستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A318کیلوگرمزاهدان
۲۴,۷۲۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد پارس سیستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار درپاد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 درپاد تبریز آجدار A28کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A210کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A212کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A316کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18.25
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A318کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 درپاد تبریز آجدار A320کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 28.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 درپاد تبریز آجدار A322کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 34.2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 شاهرود آجدار A310کیلوگرمشاهرود
۲۴,۸۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 شاهرود آجدار A312کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 شاهرود آجدار A314کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 شاهرود آجدار A316کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 شاهرود آجدار A318کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 شاهرود آجدار A320کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 30
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 شاهرود آجدار A322کیلوگرمشاهرود
۲۳,۸۶۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 شاهرود آجدار A325کیلوگرمشاهرود
۲۳,۸۶۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 45
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 شاهرود آجدار A328کیلوگرمشاهرودتماس بگیرید
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 شاهرود آجدار A332کیلوگرمشاهرودتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 75
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 زاگرس آجدار A310کیلوگرمشهرکردتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 زاگرس آجدار A312کیلوگرمشهرکردتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 زاگرس آجدار A314کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 زاگرس آجدار A316کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 زاگرس آجدار A318کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 زاگرس آجدار A320کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 زاگرس آجدار A322کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 زاگرس آجدار A325کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46/3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 زاگرس آجدار A328کیلوگرمشهرکردتماس بگیرید
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 راد همدان آجدار A28کیلوگرمهمدان
۲۶,۴۵۰
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 راد همدان آجدار A210کیلوگرمهمدان
۲۶,۰۰۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 راد همدان آجدار A312کیلوگرمهمدان
۲۵,۳۶۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 9/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 راد همدان آجدار A314کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 راد همدان آجدار A316کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 17/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 راد همدان آجدار A318کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 21/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 راد همدان آجدار A320کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 27
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 راد همدان آجدار A322کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 31
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 راد همدان آجدار A325کیلوگرمهمدان
۲۵,۱۳۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 42
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 راد همدان آجدار A328کیلوگرمهمدان
۲۵,۱۳۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 55
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 راد همدان آجدار A332کیلوگرمهمدانتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A28کیلوگرمبناب
۲۳,۳۳۰
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A210کیلوگرمبناب
۲۳,۰۳۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/07
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A312کیلوگرمبناب
۲۳,۰۳۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A314کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/88
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A316کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A318کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 شاهین بناب آجدار A320کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 28
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 شاهین بناب آجدار A322کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 34/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 شاهین بناب آجدار A325کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 44/75
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 شاهین بناب آجدار A328کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 56/1
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 شاهین بناب آجدار A332کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 73/05
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 نیشابور آجدار A310کیلوگرمنیشابورتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 نیشابور آجدار A312کیلوگرمنیشابور
۲۴,۴۱۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 نیشابور آجدار A314کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 نیشابور آجدار A316کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 نیشابور آجدار A318کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 نیشابور آجدار A320کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 نیشابور آجدار A322کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 36
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 نیشابور آجدار A322کیلوگرمنیشابور
۲۳,۸۲۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 75/6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 نیشابور آجدار A325کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 نیشابور آجدار A328کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 57.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A310کیلوگرمتهران
۲۴,۱۸۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A210کیلوگرمتهران
۲۳,۸۱۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A312کیلوگرمتهران
۲۴,۱۸۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A212کیلوگرمتهران
۲۳,۸۱۰
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10.6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 آریان فولاد آجدار A314کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.52
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 آریان فولاد آجدار A316کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 آریان فولاد آجدار A318کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 آریان فولاد آجدار A320کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 آریان فولاد آجدار A322کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35.76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 آریان فولاد آجدار A325کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 8 سیادن ابهر آجدار A28کیلوگرمزنجان
۲۵,۰۰۰
سایز: 8
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 4/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A210کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A310کیلوگرمزنجان
۲۳,۷۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A312کیلوگرمزنجان
۲۳,۷۲۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 10/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 سیادن ابهر آجدار A212کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 12
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 سیادن ابهر آجدار A314کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 سیادن ابهر آجدار A316کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 18/7
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 سیادن ابهر آجدار A318کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 23/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 سیادن ابهر آجدار A320کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29/4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 سیادن ابهر آجدار A322کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 35/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 سیادن ابهر آجدار A325کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 44/9
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 میانه آجدار A310کیلوگرممیانه
۲۴,۴۵۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 12 میانه آجدار A312کیلوگرممیانه
۲۴,۰۰۰
سایز: 12
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 میانه آجدار A314کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 16 میانه آجدار A316کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 16
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 19
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 18 میانه آجدار A318کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 18
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 24
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 20 میانه آجدار A320کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 20
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 29/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 22 میانه آجدار A322کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 22
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 36
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 25 میانه آجدار A325کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 25
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 46/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 28 میانه آجدار A328کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 28
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 58
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 32 میانه آجدار A332کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 32
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 76
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد آجدار

قیمت میلگرد در حال حاضر با احتساب ارزش افزوده در محدوده 24800 الی 30610 تومان است. این محصول به دلیل حجم بالای معامله برای ساخت سازه‌های بتنی، به یک پارامتر کلیدی در بازار آهن‌آلات بدل شده است. به‌طوری‌که خریداران و فروشندگان باید از قیمت لحظه‌ ای میلگرد آگاهی داشته باشند تا در بهترین زمان، سودمندترین معامله را به انجام رسانند. میلگرد پرمصرف‌ترین مقطع فولادی ساختمانی است که برای افزایش استحکام بتن و ساخت بتن مسلح در کاربردهایی مانند فونداسیون، ساخت ستون‌های ساختمان و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل حجم معاملات این محصول بسیار بالاست و خریداران باید بتوانند میلگردهای باکیفیت را با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنند.

قیمت میلگرد

 

میلگرد

میلگرد فولادی قطعه‌ای طویل (معمولا 6 یا 12 متر) با سطح مقطع دایره‌ای است. برای نام‌گذاری این محصول از دو پارامتر تحت عناوین گرید و سایز (قطر میلگرد) استفاده می‌شود که بر اساس آن میلگردها به گریدهای A1 تا A4 و سایزهای 8 الی 36 تقسیم می‌شوند.

 

افزایش روزافزون ساخت سازه‌های بتنی به دلیل هزینه تمام‌شده کمتر، موجب استفاده گسترده از میلگردهای فولادی شده است. اما آیا هر نوع میلگردی برای ساخت‌وساز مناسب است؟ در پاسخ باید گفت که با اینکه از تمام گریدها و سایزهای میلگرد در ساخت سازه‌های بتنی و زیرسازی سازه‌های فولادی استفاده می‌شود، اما از نظر جزئیات کارایی و نحوه قرارگیری آنها در بتن با یکدیگر تفاوت دارند.

 

بر این اساس، میلگردهای ساده اغلب برای خمکاری و ساخت دورپیچ و خاموت مورداستفاده قرار گرفته و میلگردهای آجدار به منظور تقویت بتن و ساخت بتن مسلح کارایی دارند. به همین دلیل به میلگردهای آجدار، میلگرد تقویتی نیز گفته می‌شود. استفاده از میلگرد ساده به عنوان میلگردهای طولی یا تقویتی به دلیل گیرش ضعیف بتن در اطراف آن که ناشی از عدم وجود آج روی میلگرد است، ممنوع است.

میلگرد

 

انواع میلگرد آجدار

به‌طورکلی میلگردها بر اساس گرید که مستقیما نوع آج آنها را مشخص می‌کند به انواع A1، A2، A3 و A4 تقسیم می‌شوند. در بین این موارد، میلگردهای A2 تا A4 از نوع آجدار بوده و همان مقاطعی هستند که در ساختمان‌سازی برای تقویت بتن و ساخت بتن مسلح مورداستفاده قرار می‌گیرند. انواع میلگرد آجدار A2،A3 و A4 در تمام سایزها قابل‌ارائه است و شما می‌توانید به‌صورت وزنی یا شاخه‌ای آن‌ها را خریداری کنید. علاوه بر این، تمام خدمات مربوط به میلگرد مانند رزوه، برش، خم و غیره را نیز انجام می‌دهیم تا کالای نهایی که به دستتان می‌رسد، دقیقاً منطبق با نیازهایتان باشد.

 

این محصولات دارای تنوع بالایی از نظر جنس  نیز هستند و از این نظر به انواع فولادی، گالوانیزه، استیل، اپوکسی و کامپوزیت تقسیم می‌شوند. اما نوع فولادی آنها به دلیل قیمت ارزان‌تر، سادگی فرآیند ساخت و در دسترس بودن، کارایی بیشتری دارد. نوع دیگری از انواع میلگردها بر اساس روش تولید تقسیم‌بندی می‌شوند که شامل نورد گرم، نورد سرد، میلگردهای میکروآلیاژی و ترمکس می‌شوند.

انواع میلگرد

 

کاربرد میلگرد

میلگرد آجدار به سبب کاربرد فراوانی که ناشی از استحکام و سختی بالای آن است، یکی از پرفروش‌ترین مقاطع فولادی است. از استحکام دهی به بتن برای ساخت بتن مسلح گرفته تا ساخت ستون و سازه‌های سنگین نظیر پل‌ها، برج‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس، همگی لزوم و نیاز به این نوع میلگرد را یادآور می‌شوند. بنابراین تقاضای بالا برای خرید میلگرد آجدار سبب می‌شود تا کسب آگاهی از شرایط خرید، قیمت، نحوه تحویل و دیگر شرایط وابسته به این میلگرد امری لازم و ضروری تلقی شود.

 

در بین گریدهای مختلف میلگرد نیز میلگردهای A2 و A3 بیشترین کاربرد را دارند. این میلگردها هم از استحکام مناسبی برخوردارند و هم به دلیل مقدار کربن کمتر در ساختار آنها، تردی متوسطی داشته که آنها را در برابر اعوجاج‌های ناشی از تنش‌های وارده مقاوم می کند.

قیمت روز میلگرد

 

نحوه انتخاب میلگرد اصل و باکیفیت

معیارهای مختلفی برای انتخاب برند و خرید میلگرد موردنظر وجود دارند. بر این اساس می‌توان کارخانه‌ها را برای خرید میلگرد مطابق با فاکتورهای زیر تقسیم‌بندی کرد و متناسب با نیاز خود، اقدام به خرید از آن‌ها کرد:

 • بر اساس کیفیت
 • برحسب قیمت
 • بر اساس زمان تحویل
 • برحسب نزدیک‌ترین مسافت ممکن به محل پروژه

 

ضمن اینکه، هزینه حمل‌ونقل میلگرد هم به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده میلگرد باید لحاظ شود. هزینه کلی حمل‌ونقل میلگرد بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:

 • مسافت: مشاوران فولاد ایرانیان در کنار شما هستند تا میلگردتان را از جایی بخرید که ازنظر مسافت بهینه‌ترین باشد و انبارهایی را به شما پیشنهاد می‌دهند که ازنظر قیمت کمترین هزینه را برای شما دربرداشته باشد.
 • تعداد محل بارگیری
 • تعداد باسکول
 • اضافه تناژ: به ازای هر تن بین 300 تا 500 هزار تومان.
 • بارنامه رسمی (بین‌شهری) و بارنامه غیررسمی (شهری): بدین منظور، شناسنامه یا کد ملی شخص موردنیاز است.
 • خرج بنگاه و بارگیری و باسکول: هزینه بارگیری از کارخانه رایگان بوده اما بارگیری از انبار در تهران بین 300 تا 350 تومان و در اصفهان بین 130 تا 180 تومان به ازای هر کیلو میلگرد است. ضمن اینکه، هزینه باسکول در تهران جداگانه محاسبه شده و به ازای هر باسکول 60 هزار تومان است؛ اما هزینه باسکول، خرج بنگاه و بارگیری در اصفهان همگی در همان مبلغ 130 تا 180 تومان جای می‌گیرد.

 

عوامل موثر بر قیمت میلگرد امروز

یکی از مهم‌ترین چالش‌های خریداران میلگرد، قیمت میلگرد امروز است. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ‌های دستوری در صنایع بالادستی، قیمت میلگرد در بازار به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. به همین دلیل لازم است تا قبل از ثبت سفارش حتماً از قیمت میلگرد امروز اطلاع حاصل نمایید. این امر به دلیل انجام معاملات در حجم و تناژ بالا بسیار ضروری است.

 

خرید میلگرد در زمان اشتباه که به دلیل عدم اطلاع از قیمت به روز میلگرد است، سبب هدر رفت سرمایه و بودجه تخصیص‌یافته به پروژه مدنظر کارفرما خواهد شد. بنابراین، پس از مشخص کردن مشخصات میلگرد موردنیاز برای کاربرد مدنظر، حتماً قیمت میلگرد را از منابع معتبر جویا شوید. در این رابطه باید گفت که قیمت میلگرد در فولاد ایرانیان همه‌روزه به‌روزرسانی می‌شود و شما می‌توانید قیمت میلگرد امروز بهترین تولیدکنندگان داخلی را در کنار مشخصات فنی آن‌ها در جداول فوق مشاهده نمایید.

 

قیمت روز میلگرد یک نکته حائز اهمیت در خریدوفروش میلگرد آجدار است که آگاهی از آن در کنار مقایسه کیفیت‌ها، به هر دو طرف درگیر در معامله کمک می‌کند تا با دیدی روشن و خیالی آسوده معامله خود را به انجام برسانند. در جداول بالا، قیمت روز میلگرد از کارخانه و بازار به‌روزرسانی شده و تاریخ به‌روزرسانی در ستون روبرو آن درج شده است.

 

برای اینکه یک خرید موفق و به‌صرفه را تجربه کنید، لازم است بدانید که از لحظه سفارش تا لحظه تحویل محصول به دست شما، چه فرآیندهایی و با چه شرایطی سپری می‌شود و قیمت تمام‌شده میلگرد سفارشی شما چقدر خواهد بود. بدیهی است که آگاهی از قیمت روز میلگرد و مقایسه نرخ تمام کارخانه‌ها در یک لیست می‌تواند خیال شما را از انجام یک خرید مطمئن و مقرون‌به‌صرفه آسوده نماید.

 

تفاوت قیمت میلگرد کارخانه‌ها با یکدیگر، در تفاوت کیفیت و وزن آن‌هاست. بنابراین، خریداران باید پس از انتخاب محصول مناسب بر اساس الزامات طراحی و ساخت، با توجه به موقعیت مکانی محل پروژه اقدام به خرید میلگرد از یک برند معتبر و با قیمت مناسب که به محل پروژه نزدیک‌تر باشد نمایند. در این صورت هزینه ارسال و حمل‌ونقل میلگرد کاهش یافته و قیمت تمام‌شده میلگرد مصرفی برای خریدار کاهش خواهد یافت.

 

قیمت میلگرد امروز در بازار به عوامل متعددی بستگی داشته و به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت روز میلگرد در بازار، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا است. ازآنجایی‌که اکثر سازه‌ها با اسکلت بتنی ساخته می‌شوند، عرضه و تقاضا همیشه برای میلگرد بالاست و این محصول پرفروش‌ترین مقطع فولادی ساختمانی است. پس آنچه حرف اول و آخر را در تعیین قیمت روز میلگرد می‌زند، نرخ ارز و دلار است. به دلیل اینکه نرخ دلار به‌صورت لحظه‌ای در کشور تغییر می‌کند، قیمت روز میلگرد نیز متناسب با تغییرات دلار دچار نوسان می‌شود.

 

از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت روز میلگرد می‌توان به قیمت جهانی آهن و فولاد، قیمت شمش فولاد در کشور، قیمت سنگ‌آهن و گندله و آهن اسفنجی، قیمت نفت و گاز و آب و غیره اشاره کرد. این در حالی است که عواملی مانند وزن، سایز، استاندارد ساخت میلگرد، طول شاخه و غیره که مستقیماً بر قیمت میلگرد تأثیر می‌گذارند، موجب نوسان در قیمت روز میلگرد نمی‌شوند؛ چراکه این عوامل همیشه ثابت‌اند.

قیمت میلگرد امروز

 

مراحل خرید میلگرد از فولاد ایرانیان

خرید انواع میلگرد از فولاد ایرانیان تنها در چند مرحله زیر صورت می‌گیرد:

 • مشاهده قیمت‌ها در سایت و انتخاب محصول موردنظر
 • تماس با شماره 42214 و داخلی 1 (در این مرحله بهینه‌سازی خرید شما از جهت قیمت و مسافت انجام می‌شود)
 • ثبت سفارش توسط کارشناس فروش و پرسش از مشتری پیرامون کالای موردنظر: شامل سایز میلگرد (10، 12، 14 و…)، نوع میلگرد ( A2، A3 و غیره)، مقدار وزن یا تعداد شاخه، کیفیت بار و محل تخلیه.
 • دریافت پیش فاکتور
 • پرداخت هزینه
 • تحویل بار در محل موردنظر

خرید میلگرد

واحد فروش میلگرد به دو صورت کیلویی و شاخه‌ای است و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها نیز در این دو حالت متفاوت است. قیمت هر شاخه میلگرد بر اساس وزن بندیل میلگرد و به دنبال آن تعداد و وزن هر شاخه میلگرد موجود در بندیل محاسبه می‌شود. تعداد میلگرد موجود در بندیل نیز ارتباط مستقیمی با سایز میلگرد دارد و سایز نیز تعیین‌کننده وزن میلگرد است.
معتبرترین منبع برای اطلاع از استاندارد بودن وزن میلگرد، جدول اشتال میلگرد است. بر این اساس، هرچه وزن میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌ها به وزن مندرج در جدول اشتال نزدیک‌تر باشد و یا با آن تطابق کامل داشته باشد، قیمت هر شاخه میلگرد گران‌تر خواهد بود؛ چراکه نشان از استاندارد بودن و کیفیت بالاتر آن دارد. در ایران، قیمت هر شاخه میلگرد اصفهان گران‌تر از میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌های دیگر است. دلیل این امر تطابق بالای وزن میلگرد اصفهان با وزن درج‌شده در جدول اشتال میلگرد است.

 

مجموعه فولاد ایرانیان میلگردهای تولیدشده توسط کارخانه‌های معتبر را با برگه آنالیز تأییدشده توسط تولیدکننده و گواهینامه محصول به فروش می‌رساند و از این طریق خیال خریداران از کیفیت و اصالت کالا راحت خواهد شد.

 

سؤالات متداول

1- زمان تحویل میلگرد خریداری‌شده چه مدت است؟

 خرید میلگرد از کارخانه درصورتی موجود بودن بار بین 1 تا 2 روز و در صورت تولید سفارشی بین 1 تا 7 روز کاری زمان می‌برد. در خرید از انبار زمان تحویل بار به فاصله انبار تا محل پروژه شما بستگی دارد و معمولاً کمتر است.

 

2- خرید میلگرد از کارخانه بهتر است یا انبار؟

خرید میلگرد از کارخانه تنها در ظرفیت‌های بالا (۱۵ تن به بالا) صرفه اقتصادی دارد و امکان‌پذیر است، اما هزینه انبارداری ندارد. در مقابل، خرید میلگرد از بازار محدودیت تناژ ندارد اما هزینه انبارداری شامل آن می‌شود.

 

3- چرا قیمت میلگرد در سایزهای پایین گران‌تر از سایزهای بالا است؟

میلگردهای سبک‌تر وزن شاخه کمتری داشته و به همین دلیل قیمت کیلویی بیشتری دارند. اما قیمت هر شاخه میلگرد سایز پایین ارزان تر از سایزهای بالاتر است.