02142214

پروفیل صنعتی

محاسبه کننده وزن پروفیل صنعتی
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 60*60 ضخامت 560*60کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 570*70کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 70*70
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 580*80کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 80*80
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 80*40 ضخامت 580*40کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 80*60 ضخامت 580*60کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 80*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 590*90کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 90*90
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 5100*50کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 100*50
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 5100*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 100*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 5120*120کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 120*120
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5140*140کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 140*140
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 5150*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 150*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 5150*150کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 150*150
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5160*160کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 160*160
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5180*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 180*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5180*180کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 180*180
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 5200*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 6200*150کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*150
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 6200*160کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*160
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 670*70کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 70*70
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 680*80کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 80*80
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 690*90کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 90*90
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 6100*50کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 100*50
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 6100*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 100*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 6120*120کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 120*120
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6140*140کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 140*140
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6140*140کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 140*140
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 6150*150کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 150*150
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 6150*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 150*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6160*160کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 160*160
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6160*160کیلوگرمانبار تهران
۴۰,۴۵۰
سایز: 160*160
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6180*180کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 180*180
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6180*180کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 180*180
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 6200*100کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*100
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6200*200کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*200
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6200*200کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 200*200
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6300*300کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6300*300کیلوگرمکارخانه
۴۰,۴۵۰
سایز: 300*300
حالت: 6 متری
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 8200*150کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 200*150
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8160*160کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 160*160
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 880*80کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 80*80
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 890*90کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 90*90
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 8100*100کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 100*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 8120*120کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 120*120
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8140*140کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 140*140
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8140*140کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 140*140
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 8150*100کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 150*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 8150*150کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 150*150
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8180*100کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 180*100
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8180*180 کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 180*180
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8180*180کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 180*180
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 8200*100کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 200*100
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8200*200کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 200*200
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8200*200کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 200*200
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8250*150کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 250*150
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8300*300 کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8300*300کیلوگرمکارخانه
۴۲,۲۷۰
سایز: 300*300
حالت: 6 متری
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10160*160کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 160*160
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 10200*160کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 200*160
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 10200*150کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 200*150
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10140*140کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 140*140
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10140*140کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 140*140
حالت: 6 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10180*180کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 180*180
حالت: 6 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10180*180کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 180*180
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10200*200کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 200*200
حالت: 6 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10200*200کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 200*200
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10300*300کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 300*300
حالت: 6 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10300*300کیلوگرمکارخانه
۴۴,۰۹۰
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 12

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12300*300کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 12
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 14

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14300*300کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 14
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 16

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16300*300کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
سایز: 300*300
حالت: 12 متری
ضخامت: 16
واحد: کیلوگرم
طول(m): -
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی به دلیل کاربرد فراوان در صنایع بزرگ تأثیر زیادی در هزینه اجرایی این پروژه‌ها دارد. دوام و مقاومت در برابر فرسودگی، ابعاد بزرگ، وزن زیاد، استحکام، مقاومت و توان باربری بالا و قابلیت ترکیب با بتن، پروفیل صنعتی را به گزینه ای جذاب برای کاربرد در صنایع بزرگ مانند صنعت نفت و گاز، سدسازی و ساخت سوله، ماشین‌آلات صنعتی و سازه‌های فلزی بزرگ تبدیل کرده است. به دلیل ساخت پروفیل صنعتی از ورق سیاه، قیمت پروفیل صنعتی به قیمت این محصول بیشترین وابستگی را دارد. در لیست بالا می‌توانید قیمت پروفیل صنعتی در ضخامت‌های مختلف را مشاهده نمایید.

قیمت پروفیل صنعتی

 

 

پروفیل صنعتی

پروفیل‌های فولادی مقاطعی طویل و توخالی با سطح مقطع مربعی یا مستطیلی هستند و در بازار به آنها قوطی پروفیل نیز گفته می‌شود. این محصولات از نظر کارایی به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم می‌شوند. ملاک این تقسیم بندی، ضخامت یا به عبارت دقیق‌تر، وزن آنهاست. پروفیل‌های ساختمانی اغلب ضخامت و وزن کمتری داشته اما پروفیل‌های صنعتی ضخیم‌تر و سنگین‌ترند. به همین دلیل به پروفیل صنعتی، پروفیل سنگین نیز گفته می‌شود.

 

 

کاربردهای پروفیل سنگین

با توجه به ضخامت و وزن بالای این مقاطع، توانایی تحمل بار پروفیل‌های سنگین بسیار بالاست. از این رو از پروفیل سنگین در ساخت سازه‌های بزرگ و صنعتی استفاده می‌شود. از مهم‌ترین کاربردهای پروفیل سنگین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ساخت سوله
  • سد سازی
  • صنایع نفت و گاز
  • ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی
  • ساخت سازه‌های بزرگ مانند آسمان خراش‌ها

 

 

عوامل موثر بر قیمت قوطی سنگین صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی براساس نوسانات ارز، قیمت ورق سیاه و میزان عرضه و تقاضای بازار برحسب واحد کیلوگرم محاسبه می‌شود. قوطی پروفیل صنعتی که به دلیل وزن بیشتر نسبت به پروفیل‌های معمولی به آن پروفیل سنگین هم گفته می‌شود، جزو پروفیل‌های ترکیبی قرار می‌دهند. پروفیل‌های ترکیبی به دلیل فرآیند تولید پیچیده‌تر، قیمت بیشتری نسبت به پروفیل‌های ساختمانی دارند.

پروفیل صنعتی

 

 

نحوه خرید پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی از ورق گرم در ضخامت های بالا تولید می شوند. بنابراین کیفیت نهایی و قیمت پروفیل صنعتی به کیفیت ورق سیاه مورداستفاده در تولید آن، بستگی دارد. دقت به این مورد با توجه به تعداد زیاد تولیدکننده‌ها و کیفیت‌های متفاوت هریک از قوطی‌های سنگین در بازار، تأثیر زیادی در انتخاب مناسب شما خواهد داشت. بنابراین پیش از اقدام به خرید پروفیل صنعتی نسبت به تولیدکننده موردنظر خود و برند ورق سیاه مورد استفاده آن شناخت کافی پیدا کنید. وزن قوطی تأثیر زیادی بر قیمت قوطی صنعتی دارد و باید ضخامت و ابعاد مناسب با نیاز خود را با مشاوره کسب کرده تا متحمل هزینه اضافی نشوید.

 

سؤالات متداول

1 . تفاوت پروفیل صنعتی و ساختمانی چیست؟

پروفیل صنعتی همان پروفیل ساختمانی با ابعاد بالاتر از 12 سانتیمتر و ضخامت‌های بالاتر از 6 میلی‌متر است. بنابراین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بالاتری هم دارد.

 

2. طول و ضخامت پروفیل صنعتی چقدر است؟

ضخامت پروفیل صنعتی شامل ۵ الی ۱6 میلی‌متر و طول شاخه 6 و 12 متری است.

 

3. پروفیل صنعتی به چه روشی تولید می شود؟

ورق‌های فولادی سیاه در ابعاد و ضخامت‌های بالا را در خط تولید نورد سرد، برش‌کاری، خم‌کاری و سایزبندی می‌کنند و درنهایت، پروفیل سنگین یا قوطی صنعتی تولید می‌شود.