فیلتر ها

پروفیل صنعتی ضخامت 5

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 60*60 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 80*40 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 80*60 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 5کارخانهکیلوگرم56 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 6

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم612 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6کارخانهکیلوگرم66 متری
۳۸,۰۷۴
1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 8

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم812 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8کارخانهکیلوگرم86 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 10

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم106 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم106 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم106 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم106 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10کارخانهکیلوگرم1012 متری
۴۰,۸۲۶
1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 12

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12کارخانهکیلوگرم1212 متریتماس بگیرید1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 14

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14-کیلوگرم1412 متریتماس بگیرید1402/03/17

پروفیل صنعتی ضخامت 16

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16-کیلوگرم1612 متریتماس بگیرید1402/03/17
قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی به دلیل کاربرد فراوان در صنایع بزرگ تأثیر زیادی در هزینه اجرایی این پروژه‌ها دارد. دوام و مقاومت در برابر فرسودگی، ابعاد بزرگ، وزن زیاد، استحکام، مقاومت و توان باربری بالا و قابلیت ترکیب با بتن، پروفیل صنعتی را برای صنایع بزرگ مانند صنعت نفت و گاز، سدسازی و ساخت سوله، ماشین‌آلات صنعتی و سازه‌های فلزی بزرگ گزینه مناسبی برای کاربرد کرده است. به دلیل ساخت پروفیل صنعتی از ورق سیاه، قیمت پروفیل صنعتی به قیمت این محصول بیشترین وابستگی را دارد. در لیست زیر می‌توانید قیمت پروفیل صنعتی در ضخامت‌های مختلف را مشاهده نمایید.

قیمت پروفیل صنعتی

قیمت روز پروفیل سنگین

قیمت روز پروفیل صنعتی براساس نوسانات ارز، قیمت ورق سیاه و میزان عرضه و تقاضای بازار برحسب واحد کیلوگرم محاسبه می‌شود. قوطی پروفیل صنعتی که به دلیل وزن بیشتر نسبت به پروفیل‌های معمولی به آن پروفیل سنگین هم گفته می‌شود، جزو پروفیل‌های ترکیبی قرار می‌دهند. پروفیل‌های ترکیبی به دلیل فرآیند تولید پیچیده‌تر، قیمت بیشتری نسبت به پروفیل‌های ساختمانی دارند.

قیمت پروفیل سنگین

کیفیت پروفیل‌های صنعتی

پروفیل‌های صنعتی از ترکیب ورق گرم یعنی ورق سیاه و نورد سرد آن به وجود می‌آید. بنابراین کیفیت نهایی پروفیل صنعتی به کیفیت ورق سیاه مورداستفاده در تولید آن، بستگی دارد. دقت به این مورد با توجه تعداد زیاد تولیدکننده‌ها و کیفیت‌های متفاوت هریک از قوطی‌های سنگین در بازار، تأثیر زیادی در انتخاب مناسب شما خواهد داشت. بنابراین پیش از اقدام به خرید نسبت به تولیدکننده موردنظر خود و برند ورق سیاه مورد استفاده آن شناخت کافی پیدا کنید. وزن قوطی تأثیر زیادی بر قیمت قوطی صنعتی دارد و باید ضخامت و ابعاد مناسب با نیاز خود را با مشاوره کسب کرده تا متحمل هزینه اضافی نشوید.

 

سؤالات متداول

1 . تفاوت پروفیل صنعتی و ساختمانی چیست؟

پروفیل صنعتی همان پروفیل ساختمانی با ابعاد بالاتر از 12 سانتیمتر و ضخامت‌های بالاتر از 6 میلی‌متر است. بنابراین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بالاتری هم دارد.

 

2. طول و ضخامت پروفیل صنعتی کدام اند؟

ضخامت پروفیل صنعتی شامل ۵ الی ۱6 میلی‌متر و طول شاخه 6 و 12 متری است.

 

3. روش تولید پروفیل صنعتی چگونه است؟

ورق‌های فولادی سیاه در ابعاد و ضخامت‌های بالا را در خط تولید نورد سرد، برش‌کاری، خم‌کاری و سایزبندی می‌کنند و درنهایت، پروفیل سنگین یا قوطی صنعتی تولید می‌شود.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “تفاوت پروفیل صنعتی و ساختمانی چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “پروفیل صنعتی همان پروفیل ساختمانی با ابعاد بالاتر از 12 سانتیمتر و ضخامت‌های بالاتر از 6 میلی‌متر است. بنابراین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بالاتری هم دارد.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “طول و ضخامت پروفیل صنعتی کدام اند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “ضخامت پروفیل صنعتی شامل ۵ الی ۱6 میلی‌متر و طول شاخه 6 و 12 متری است.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “روش تولید پروفیل صنعتی چگونه است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “ورق‌های فولادی سیاه در ابعاد و ضخامت‌های بالا را در خط تولید نورد سرد، برش‌کاری، خم‌کاری و سایزبندی می‌کنند و درنهایت، پروفیل سنگین یا قوطی صنعتی تولید می‌شود.”
}
}]
}