فیلتر ها

نبشی آریان فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 346تهرانکیلوگرم3
۲۵,۷۷۹
1402/03/13
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 456تهرانکیلوگرم4
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 446تهرانکیلوگرم4
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 566تهرانکیلوگرم5
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 556تهرانکیلوگرم5
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 666تهرانکیلوگرم6
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 7 آریان 6 متری ضخامت 776تهرانکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 886تهرانکیلوگرم8
۲۴,۷۷۰
1402/03/13
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 686تهرانکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 10 آریان 6 متری ضخامت 10106تهرانکیلوگرم10
۲۴,۱۲۸
1402/03/13
نبشی 12 آریان 6 متری ضخامت 12126تهرانکیلوگرم12
۲۴,۱۲۸
1402/03/13

نبشی ظهوریان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 2.536تهرانکیلوگرم2.5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 346تهرانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 336تهرانکیلوگرم3
۲۴,۵۴۲
1402/03/13
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 356تهرانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 446تهرانکیلوگرم4
۲۴,۵۴۲
1402/03/13
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 456تهرانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 556تهرانکیلوگرم5
۲۴,۳۷۰
1402/03/13
نبشی 6 ظهوریان 6 متری ضخامت 666تهرانکیلوگرم6
۲۴,۶۴۱
1402/03/13
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 786تهرانکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 886تهرانکیلوگرم8
۲۴,۵۴۹
1402/03/13
نبشی 10 ظهوریان 6 متری ضخامت 10106تهرانکیلوگرم10
۲۴,۴۹۶
1402/03/13

نبشی شکفته

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 شکفته 6 متری ضخامت 336مشهدکیلوگرم3
۲۴,۷۷۸
1402/03/13
نبشی 4 شکفته 6 متری ضخامت 446مشهدکیلوگرم4
۲۴,۷۳۴
1402/03/13
نبشی 5 شکفته 6 متری ضخامت 556مشهدکیلوگرم5
۲۵,۰۲۷
1402/03/13
نبشی 6 شکفته 6 متری ضخامت 666مشهدکیلوگرم6
۲۴,۶۵۹
1402/03/13
نبشی 8 شکفته 6 متری ضخامت 886مشهدکیلوگرم8
۲۴,۷۰۷
1402/03/13
نبشی 10 شکفته 6 متری ضخامت 10106مشهدکیلوگرم10
۲۴,۷۳۳
1402/03/13

نبشی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 336تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3312تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 34.512تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 356تبریزکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3512تبریزکیلوگرم3
۲۵,۳۲۱
1402/03/13
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 346تبریزکیلوگرم3
۲۵,۳۶۷
1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46.36تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 466تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44.512تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4612تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4412تبریزکیلوگرم4
۲۵,۱۳۷
1402/03/13
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44.56تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4512تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46.312تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5612تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 436تبریزکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 446تبریزکیلوگرم4
۲۴,۸۶۲
1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 456تبریزکیلوگرم4
۲۴,۹۵۴
1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 476تبریزکیلوگرم4
۲۵,۲۲۹
1402/03/13
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57.56تبریزکیلوگرم5
۲۶,۱۴۶
1402/03/13
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 54.56تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 54.512تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5512تبریزکیلوگرم5
۲۵,۱۳۷
1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56.36تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56.312تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5712تبریزکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 566تبریزکیلوگرم5
۲۴,۹۵۴
1402/03/13
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57.512تبریزکیلوگرم5
۲۶,۴۲۲
1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 576تبریزکیلوگرم5
۲۴,۹۵۴
1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 556تبریزکیلوگرم5
۲۴,۸۶۲
1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 656تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6106تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66.312تبریزکیلوگرم6
۲۶,۴۲۲
1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6812تبریزکیلوگرم6
۲۵,۵۹۶
1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6712تبریزکیلوگرم6
۲۵,۲۲۹
1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 61012تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67.56تبریزکیلوگرم6
۲۶,۱۴۶
1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 686تبریزکیلوگرم6
۲۵,۱۳۷
1402/03/13
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66.36تبریزکیلوگرم6
۲۶,۱۴۶
1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 666تبریزکیلوگرم6
۲۴,۸۶۲
1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 676تبریزکیلوگرم6
۲۴,۹۵۴
1402/03/13
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6612تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67.512تبریزکیلوگرم6
۲۶,۴۲۲
1402/03/13
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6512تبریزکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7712تبریزکیلوگرم7
۲۵,۱۳۷
1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7812تبریزکیلوگرم7
۲۵,۴۱۲
1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7106تبریزکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 786تبریزکیلوگرم7
۲۵,۰۴۵
1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 71012تبریزکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 776تبریزکیلوگرم7
۲۴,۸۶۲
1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8106تبریزکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 81012تبریزکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8812تبریزکیلوگرم8
۲۵,۴۱۲
1402/03/13
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 886تبریزکیلوگرم8
۲۴,۹۵۴
1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 10106تبریزکیلوگرم10تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 101012تبریزکیلوگرم10تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 12106تبریزکیلوگرم12تماس بگیرید1402/03/13

نبشی زنجان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 456زنجانکیلوگرم4
۲۴,۷۷۱
1402/03/13
نبشی 4 زنجان 6 متری ضخامت 446زنجانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 566زنجانکیلوگرم5
۲۴,۷۷۱
1402/03/13
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 556زنجانکیلوگرم5
۲۴,۷۷۱
1402/03/13
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 666زنجانکیلوگرم6
۲۴,۷۷۱
1402/03/13

نبشی منظومه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 منظومه 6 متری ضخامت 446اصفهانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 منظومه 6 متری ضخامت 556اصفهانکیلوگرم5
۲۴,۸۶۳
1402/03/13
نبشی 6 منظومه 6 متری ضخامت 666اصفهانکیلوگرم6
۲۴,۸۶۳
1402/03/13
نبشی 8 منظومه 6 متری ضخامت 886اصفهانکیلوگرم8
۲۴,۸۶۳
1402/03/13
نبشی 10 منظومه 6 متری ضخامت 10106اصفهانکیلوگرم10تماس بگیرید1402/03/13

نبشی جاوید بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 366کارخانهکیلوگرم3
۲۷,۰۶۵
1402/03/13
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 346کارخانهکیلوگرم3
۲۶,۷۸۹
1402/03/13
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 456کارخانهکیلوگرم4
۲۵,۴۲۳
1402/03/13
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 466کارخانهکیلوگرم4
۲۵,۵۰۵
1402/03/13
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 446کارخانهکیلوگرم4
۲۵,۲۳۹
1402/03/13
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 566کارخانهکیلوگرم5
۲۵,۲۳۰
1402/03/13
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 556کارخانهکیلوگرم5
۲۵,۲۳۹
1402/03/13

نبشی اسپیرال

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 236اصفهانکیلوگرم2تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 246اصفهانکیلوگرم2تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 356اصفهانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 346اصفهانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 336اصفهانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 466اصفهانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 456اصفهانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 546اصفهانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 556اصفهانکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 566اصفهانکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 666اصفهانکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13

نبشی فولاد تهران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 6 فولاد تهران 6 متری ضخامت 366تهرانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 356تهرانکیلوگرم3تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 456تهرانکیلوگرم4تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 556تهرانکیلوگرم5تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 676تهرانکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 فولاد تهران 12 متری ضخامت 6712تهرانکیلوگرم6تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 776تهرانکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13
نبشی 8 فولاد تهران 6 متری ضخامت 886تهرانکیلوگرم7تماس بگیرید1402/03/13

نبشی سدید قم

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 8 سدید قم 6 متری ضخامت 886کارخانهکیلوگرم8تماس بگیرید1402/03/13

نبشی اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 346اصفهانکیلوگرم3
۲۷,۲۴۷
1402/03/13
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 456اصفهانکیلوگرم4
۲۵,۶۸۸
1402/03/13
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 446اصفهانکیلوگرم4
۲۵,۶۸۸
1402/03/13
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 556اصفهانکیلوگرم5
۲۵,۶۸۸
1402/03/13
نبشی 6 اصفهان 6 متری ضخامت 666اصفهانکیلوگرم6
۲۵,۶۸۸
1402/03/13
نبشی 8 اصفهان 6 متری ضخامت 886اصفهانکیلوگرم8
۲۵,۶۸۸
1402/03/13
نبشی 10 اصفهان 6 متری ضخامت 10106اصفهانکیلوگرم10
۲۵,۶۸۸
1402/03/13

نبشی سپهر ایرانیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهمحل تحویلواحدضخامتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 336تهرانکیلوگرم3
۲۶,۳۳۰
1402/03/13
نبشی 4 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 446تهرانکیلوگرم4
۲۵,۵۹۶
1402/03/13
نبشی 5 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 556تهرانکیلوگرم5
۲۵,۵۹۶
1402/03/13
نبشی 6 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 666تهرانکیلوگرم6
۲۵,۵۹۶
1402/03/13
نبشی 8 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 886تهرانکیلوگرم8
۲۵,۵۹۶
1402/03/13
نبشی 10 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 1086تهرانکیلوگرم8
۲۵,۲۲۹
1402/03/13
نبشی 12 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 12126تهرانکیلوگرم12
۲۶,۶۰۵
1402/03/13
قیمت نبشی

قیمت نبشی به این دلیل بسیار مهم است که نبشی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنعت و ساختمان‌سازی محسوب می‌شود و از اینرو در برآورد هزینه پیمانکاران گزینه تاثیرگذاری است. در بازار پرنوسان، آگاهی از قیمت روز نبشی و تغییرات لحظه‌ای آن می‌تواند یک فاکتور مهم در تصمیم برای خرید باشد. در لیست زیر می‌توانید آخرین قیمت نبشی را به صورت روزانه دریافت کنید.

قیمت نبشی

 

قیمت روز نبشی

تغییرات قیمت نبشی به عوامل زیادی مانند قیمت ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی و نوع پرسی یا فابریک بودن نبشی بستگی دارد که البته گاهی هم بدون تأثیر از این عوامل و تنها به دلیل رکود یا اقتصاد تورمی، قیمت نبشی مانند سایر کالاها تغییر می‌کند.

 

انواع نبشی

نبشی یک مقطع فولادی به شکل L است که دوبال آن می‌تواند برابر (نبشی بال مساوی) و نابرابر (نبشی بال نامساوی) باشد. نبشی در دو طول ۶ و 12 متر و در ضخامت‌های 2/5 الی 20 میلی‌متر در بازار موجود است.

نبشی‌ها از دید سایز بال هم در سایز 2 الی 10 سانتی‌متر (20 الی 100 میلی‌متر) به بازار عرضه می‌شوند؛ بنابراین نبشی با اعداد 4*30*30 یا عرف بازاری (4*3) به معنی نبشی با بال سایز 3 سانتی‌متر (30 میلی‌متر) و ضخامت 4 میلی‌متراست. می‌توانید قیمت نبشی براساس طول، سایز، ضخامت و برند تولیدکننده را در لیست زیر مشاهده کنید و با ثبت خرید، کارشناسان ما قیمت لحظه‌ای نبشی را به شما اعلام می‌کنند.
شاید فکر کنید که هر چه ضخامت نبشی کمتر شود، قیمت واحد آن نیز ارزان‌تر می‌شود، اما این معیار درستی نیست. معمولاً هرچه ضخامت نبشی کمتر باشد آن نبشی از نظر واحد قیمت گران‌تر و در حالت قیمت نهایی ارزان‌تر است، به‌عنوان مثال در حالت یکسان، قیمت نبشی 4 از قیمت نبشی 5 در واحد کیلوگرم بیشتر خواهد بود اما از نظر قیمت نهایی، نبشی 5 به دلیل سنگین‌تر بودن گران‌تر می‌شود.

نبشی از نظر فرآیند تولید به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم می‌شود:

1. نبشی پرسی از طریق نورد سرد ورق آهن ST37 در دستگاه رول فرمینگ

2. نبشی فابریک از طریق نورد گرم اسلب گداخته شده

قیمت نبشی فابریک به دلیل کیفیت بالاتر گران‌تر از قیمت نبشی پرسی است.

قیمت روز نبشی

 

کاربرد نبشی

از جمله مهم‌ترین کاربردهای نبشی می‌توان به زیرسازی سقف‌های کاذب، اتصالات اسکلت فلزی و ساخت خرپاها و ستون‌ها، آهن‌کشی چاه آسانسور، خودروسازی، کشتی‌سازی و غیره اشاره کرد.

 

نبشی

نبشی یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که در انواع سازه‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد. امکان استفاده از انواع نبشی‌ها هم به‌صورت منفرد و هم به‌صورت مرکب وجود دارد که بسته به نوع سازه و کاربرد، تعیین خواهد شد. این پروفیل فولادی از دو بال تشکیل شده است. در اکثر موارد، این دو بال بر یکدیگر عمود هستند. البته گاهی مواقع هم امکان دارد که بال‌های نبشی بر یکدیگر عمود نبوده و زاویه‌ای کم‌تر از 90 درجه داشته باشند.

 

این دو نوع نبشی بیش‌تر از نظر کاربرد باهم تفاوت دارند و از نظر استقامت هر دو مناسب هستند. درنتیجه، این نوع کاربرد است که تعیین می‌کند استفاده از کدام نوع نبشی می‌تواند بهتر باشد. به‌طورمعمول، نبشی‌های عمودی کاربرد بیش‌تری دارند. قیمت نبشی در سایزهای مختلف را در این صفحه مشاهده نمایید.

 

 

نبشی

ساختار خاص نبشی باعث شده است که این پروفیل استحکام بسیار بالایی در واحد طول داشته باشد. یعنی می‌توان گفت نبشی به‌راحتی چندین برابر استحکام بیش‌تری نسبت به همین حجم آهن که به‌صورت ورق یا اشکال دیگر تولیدشده‌اند، دارا است. البته بازهم در هنگام تهیه نبشی باید به موارد زیادی که بر روی استحکام آن تأثیر دارند، توجه نمود.

 

روش تولید نبشی، شرکت یا کارخانه سازنده آن، نوع مواد اولیه و درصد عناصر استفاده‌شده در تهیه نبشی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت و استحکام آن هستند. بنابراین، باید اطلاعات کاملی در مورد نبشی داشته باشید تا بتوانید با توجه به مصرف خود، بهترین و متناسب‌ترین نوع آن را انتخاب نمایید. این پروفیل‌های فولادی در طول‌های ۶ و ۱۲ متری در بازار وجود دارند و بنا به ضخامت و نوعشان به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

 

انواع نبشی از نظر روش ساخت

به‌طورکلی، نبشی‌ها از طریق دو فرآیند مختلف تولید می‌شوند؛ این تفاوت در روش تولید می‌تواند در استحکام و حتی کاربرد آن‌ها هم تفاوت ایجاد کند. دو روش معمول تولید نبشی شامل روش پرسی و روش فابریک هستند که به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

 

نبشی فابریک

همان‌طور که از نام این نبشی هم می‌توان فهمید، نبشی فابریک به‌طور مستقیم از ابتدا به همین شکل تولید می‌شود. درواقع قالب مناسب برای تولید نبشی ایجاد شده و طی یک فرآیند نورد گرم، مواد مذاب به شکل نبشی خارج شده و سرد می‌شوند. درنتیجه، انواع نبشی‌ فابریک را در این روش خواهیم داشت.

 

نبشی پرسی

نوع دیگر نبشی‌ها از نظر روش ساخت، انواع پرسی آن هستند. این نوع نبشی از ابتدا به همین شکل تولید نمی‌شوند، بلکه از انجام فرآیندهایی بر روی ورق‌های فولادی تولید خواهند شد. به‌طورمعمول برای تولید نبشی پرسی، ورق‌های فولادی را از وسط خم کرده و به آن شکل می‌دهند تا به نبشی تبدیل شوند.

 

انواع نبشی از نظر شکل ظاهری

نبشی‌ها از نظر شکل ظاهری هم تفاوت‌هایی با هم دارند. از این نظر می‌توان آن‌ها را به دو دسته نبشی عمودی و نبشی V شکل تقسیم کرد.

 

نبشی عمودی

نبشی‌های عمودی به آن دسته از انواع نبشی گفته می‌شود که زاویه بین بال‌ها یا مقاطع نبشی 90 درجه است. اکثر نبشی‌ها به همین شکل ساخته می‌شوند. در بسیاری از موارد این نوع از نبشی‌ها را نبشی L شکل هم می‌نامند. دلیل آن هم شباهت شکل ظاهری آن با حرف L لاتین است.

 

نبشی V شکل

نوع دیگر نبشی‌ها از نظر شکل ظاهری، نبشی‌های V شکل هستند. این نوع از نبشی‌ها در واقع زاویه‌ای کم‌تر از 90 درجه دارند و بسته به کارایی، این زاویه می‌تواند متفاوت باشد. ازآنجایی‌که با کاهش زاویه نبشی، شکل آن به حرف V لاتین شباهت پیدا می‌کند، به آن‌ها نبشی‌های V شکل هم می‌گویند. این‌گونه نبشی‌های برای یک سری کاربردهای خاص مناسب هستند.

 

انواع نبشی از نظر اندازه بال ‌ها

نبشی‌ها از نظر اندازه بال‌ها هم باهم تفاوت‌هایی دارند. همان‌طور که اشاره کردیم به ضلع‌ها یا مقاطع کناری نبشی، بال نبشی گفته می‌شود. انواع نبشی‌ها از نظر این ویژگی به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌شوند.

 

نبشی بال مساوی

همان‌گونه که از نام این نوع نبشی هم می‌توان تشخیص داد، از بال‌های برابر و مساوی تشکیل شده‌اند. یعنی مقاطع هر دو طرف نبشی به یک اندازه است. برای مشخص کردن اندازه بال این نبشی‌ها از حرف L انگلیسی و اندازه بال در کنار هم استفاده می‌شود. برای مثال بر روی یک نبشی که دارای بال‌های مساوی 5 سانتی‌متری است، L50 ثبت می‌شود. یعنی هر بال این نبشی 50 میلی‌متر است.

 

نبشی بال نامساوی

این دسته از نبشی‌ها دارای مقاطع یا بال‌های نامساوی هستند. بنابراین، یکی از بال‌های آن از دیگری بزرگ‌تر است. برای نشان دادن اندازه بال این نبشی‌ها هم از حرف L و دو اندازه برای هرکدام از بال‌ها استفاده می‌شود. برای مثال بر روی یک نبشی که دارای اندازه بال‌های 5 و 7 سانتی‌متری است، L50 * 70 ثبت می‌شود. یعنی یکی از بال‌ها 50 میلی‌متر و دیگری 70 میلی‌متر است.

قیمت انواع نبشی

 

انواع نبشی از نظر جنس ساخت

یکی دیگر از مهم‌ترین مولفه‌هایی که باعث ایجاد تفاوت در نبشی‌ها می‌شود، جنس آن‌ها است. در واقع نبشی‌ها با توجه به مواد اولیه خود و عناصری که در ساخت‌شان استفاده می‌شود، دارای ویژگی‌های گوناگونی هستند و در مصارف مختلفی هم مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 

نبشی فولادی

این نبشی از فولاد مستحکم تولید می‌شود و بیش‌تر در مصارف ساختمانی کاربرد دارد؛ به همین دلیل به نبشی‌ فولادی، نبشی ساختمان هم گفته می‌شود. نبشی فولادی در بین نبشی‌هایی که از جنس‌های مختلف تولید می‌شوند، بیش‌ترین کاربرد را در صنعت دارد. به‌طوری‌که می‌توان گفت از نبشی‌های دیگر برای موارد خاص استفاده می‌شود.

 

برای مثال درجاهایی که قرار است نبشی به‌طور مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد، استفاده از نبشی فولادی خیلی مناسب نیست؛ چراکه در گذر زمان، احتمال زنگ زدن و خوردگی آن وجود دارد. با توجه به این‌که این نوع نبشی‌ها در طول، اندازه و ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شوند، امکان استفاده از آن‌ها در قسمت‌های مختلف سازه وجود دارد. برای مثال، برای اتصال‌های مختلف در ساختمان مانند اتصال تیر به ستون و یا ستون در فونداسیون، از سایزهای مختلف این نبشی‌ها استفاده می‌شود.

 

نبشی استنلس استیل

یکی دیگر از انواع نبشی فلزی از نظر جنس و عناصر سازنده، نبشی استیل است. این نبشی با عنوان فولاد زنگ نزن هم شناخته می‌شود. برای برخی موارد خاص که شرایط محیطی می‌تواند به نبشی‌های فولادی آسیب برساند، از این نوع نبشی‌ها استفاده می‌کنند.

 

برای مثال در سازه‌هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند، مثل سازه‌های دریایی یا سازه‌هایی که احتمال برخورد مواد خورنده با آن‌ها وجود دارد، نبشی‌های استیل مناسب هستند. این نبشی‌ها در طول‌های 6 و 12 متری ساخته می‌شوند و دارای دو گرید اصلی استیل 304 و L304 هستند. نبشی‌های استیل به خاطر نوع مواد سازنده خود، علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، از سختی و استحکام بالایی هم برخوردار هستند.

 

این قابلیت‌ها باعث می‌شود که در برابر سایش و اعمال نیروهای خارجی هم مقاومت خوبی داشته باشند. ماشین‌کاری و جوشکاری مناسب هم از قابلیت‌های دیگر این نبشی‌ها به‌حساب می‌آید.

 

نبشی گالوانیزه

این نبشی‌ها در واقع همان نبشی‌های فولادی هستند که روی آن‌ها پوششی از جنس روی قرار می‌دهند و به آن‌ها نبشی گالوانیزه می‌گویند. این کار باعث می‌شود که این نبشی‌ها در برابر رطوبت و خوردگی تا حد زیادی مقاوم شوند. هم‌چنین در شرایطی که امکان ترک‌خوردگی نبشی وجود دارد، استفاده از این نوع مناسب است.

 

قیمت انواع نبشی

پرکاربردترین نبشی‌ها با جنس مختلف

بااینکه مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع نبشی‌ها از نظر جنس ساخت را بیان کردیم، اما نبشی‌های دیگری هم وجود دارند که از جنس‌های دیگر بوده و کاربردهای پراهمیتی هم دارند. برای مثال نبشی‌هایی از جنس چوب یا PVC که در اکثر موارد برای ساخت دکوراسیون‌های داخلی و خارجی از آن‌ها استفاده می‌شود. اما دراین‌بین، چند نمونه نبشی وجود دارند که کاربردهای بسیار مهم و فراوانی دارند.

 

نبشی t316

این نوع نبشی‌ها را می‌توان یکی از زیرشاخه‌های نبشی‌ استنلس استیل به‌حساب آورد. خاصیت مهم این نوع از نبشی‌ها مقاومت بالای آن‌ها در برابر دما و خوردگی است. به همین دلیل در سازه‌های صنایع نفت و کشتی‌سازی کاربرد فراوانی دارند. هم‌چنین به دلیل مقاومت در برابر دما، در صنایع غذایی هم مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 

نبشی A36

این نوع نبشی در دسته نبشی‌های فولادی قرار می‌گیرد، اما دارای یک تفاوت است. این تفاوت هم در میزان کربن استفاده‌شده برای ساخت آن است. در این نمونه نبشی از میزان کربن کم‌تری استفاده‌ شده و این موضوع خاصیت شکل‌پذیری آن را بالا برده است. درنتیجه این نبشی برای کاربردهایی که نیاز به برشکاری و شکل‌پذیری دارند، بسیار مناسب است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نبشی در صنایع خودروسازی است.

 

نبشی آلومینیومی 6063

این مورد یک نمونه نبشی اکسترود شده با آلومینیوم است که دارای ظاهر مناسبی است. به همین دلیل از این نمونه نبشی بیش‌تر برای مصارف تزئینی داخلی و خارجی استفاده می‌شود. از ویژگی‌های مهم این نبشی می‌توان به مقاومت در برابر خوردگی و نیروهای خارجی اشاره نمود.

 

نبشی لقمه چیست؟

یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در حوزه نبشی‌ها، نبشی لقمه است. افرادی که با نبشی سروکار دارند حتماً نام آن را شنیده‌اند. گاهی اوقات لازم است که نبشی‌ها را به اندازه‌های کوچک‌تری برش داده و از آن‌ها برای کاربرد موردنظر استفاده کنند؛ در این موارد به نبشی‌ها، نبشی لقمه گفته می‌شود. نبشی‌ها را می‌توان در هر اندازه‌ای که بخواهید به قطعه‌های مساوی تقسیم کرد. در واقع این کار در بیش‌تر موارد توسط دستگاه گیوتین انجام می‌شود و لازم است طول دلخواه برای قطعه را تعریف کرد.

 

کاربردهای نبشی

مهم‌ترین خاصیت‌های نبشی، تقویت و استحکام بیش‌تر سازه‌ها و ایجاد تکیه‌گاه در برخی قسمت‌های موردنیاز است. نبشی کشی ساختمان رایج‌ترین نوع مصرف این مقطع فولادی است. البته برخی از کاربردهای نبشی را در طول متن بیان کردیم، اما اکنون هم به‌طورکلی تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها را عنوان می‌کنیم؛ این موارد عبارت‌اند از:

 • ساخت سازه‌های خرپایی
 • ساخت بادبندها و اسکلت‌های فلزی
 • اتصال ستون‌ها در پل‌سازی
 • اتصال ستون‌ها در سدسازی
 • استحکام فونداسیون
 • وصل ستون‌ها با تیرآهن و موارد این‌چنینی دیگر
 • دکل‌های انتقال نیرو
 • ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات

 

استانداردهای نبشی

نبشی‌‌ها تحت چند استاندارد گوناگون تولید می‌شوند که می‌تواند تفاوت در جنس و کاربرد آن‌ها را در پی داشته باشد. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:

 • DIN EN 10056
 • ASME S1-36
 • ASTM A 36
 • Gost 8240
 • Gost 8510

 

مشخصات و نام گذاری نبشی‌ ها

مشخصات نبشی‌ها به دو طریق مختلف بیان می‌شوند و در واقع دو روش برای نام گذاری آن‌ها وجود دارد. یکی این‌که از حرف L لاتین استفاده شده و فقط اندازه بال‌ها را مشخص می‌کنند. درصورتی‌که بال‌ها مساوی باشند، حرف L به همراه اندازه بال نمایش داده می‌شود. برای مثال مشخصات یک نبشی بال مساوی با اندازه ضلع 5 سانتی‌متر به شکل L50 است. اما اگر بال‌ها نامساوی باشند، حرف L به همراه اندازه دو بال می‌آید. برای مثال نبشی با اندازه بال‌های 5 و 7 سانتی‌متر به شکل L50 * 70 نمایش داده می‌شود. اندازه‌های کنار حرف L به میلی‌متر هستند.

 

روش دیگر بیان مشخصات نبشی استفاده از ضخامت و طول بال‌ها است. برای مثال یک نبشی بال مساوی با ضخامت 4 میلی‌متر و اندازه بال 5 سانتی‌متر و یک نبشی بال نامساوی با همین ضخامت و اندازه بال‌های 5 و 7 سانتی‌متر، به ترتیب به‌صورت 4*50*50 و 4*50*70 نمایش داده می‌شوند. برای اطلاع از وزن نبشی در سایزهای مختلف به این صفحه مراجعه نمایید.

 

سؤالات متداول

1. محصولات نبشی وارداتی ازچه کشورهایی هستند؟

کشورهای صادرکننده نبشی به ایران عبارت‌اند از: ترکیه، چین، روسیه و اوکراین.

 

2. چه نبشی‌هایی پرفروشترین هستند؟

قیمت نبشی 3، نبشی 4 و نبشی 5 به دلیل کاربرد متداول‌تر این نبشی‌ها بسیار مهم است که در لیست زیر می‌توانید مشاهده کنید.

 

3. نحوه نام‌گذاری نبشی‌ها چگونه است؟

در نام‌گذاری نبشی توجه گزینه اول مربوط به اندازه بال و گزینه آخر مربوط به ضخامت است. به‌عنوان مثال نبشی با اعداد 6*50*50 (عرف بازاری 6*5) به معنی نبشی بال مساوی با بال سایز 5 سانتی‌متر (50 میلی‌متر) و ضخامت 6 میلی‌متر است.