فیلتر ها

قیمت نبشی امروز

قیمت نبشی جاوید بناب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3
۲۱,۹۳۰
کارخانه1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 366کیلوگرم3
۲۳,۰۳۰
کارخانه1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۱,۸۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۱,۸۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 466کیلوگرم4
۲۱,۹۳۰
کارخانه1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۸۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5
۲۱,۸۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۲,۸۵۰
تهران1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۲,۸۵۰
تهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۲,۸۵۰
تهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 1086کیلوگرم8
۲۳,۱۷۰
تهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۲,۸۵۰
تهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 12 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 12126کیلوگرم12
۲۳,۱۷۰
تهران1402/09/19
سایز12
طول شاخه6
ضخامت12
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی ظهوریان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 2.536کیلوگرم2.5تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت2.5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 356کیلوگرم3تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3
۲۱,۶۱۰
تهران1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۱,۳۸۰
تهران1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۳۸۰
تهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ظهوریان 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۱,۳۸۰
تهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 786کیلوگرم7تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۱,۳۸۰
تهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ظهوریان 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10
۲۱,۳۸۰
تهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی آریان فولاد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3
۲۲,۱۵۰
تهران1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 آریان 6 متری ضخامت 776کیلوگرم7تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۱,۶۵۰
تهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 686کیلوگرم8تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 آریان 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10
۲۱,۷۸۰
تهران1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 12 آریان 6 متری ضخامت 12126کیلوگرم12
۲۱,۷۸۰
تهران1402/09/19
سایز12
طول شاخه6
ضخامت12
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3
۲۲,۶۶۰
اصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۲,۱۱۰
اصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۲,۱۱۰
اصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۲,۱۱۰
اصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 اصفهان 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۲,۱۱۰
اصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 اصفهان 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 اصفهان 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3312کیلوگرم3تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز3
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3
۲۱,۱۰۰
تبریز1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 356کیلوگرم3
۲۱,۱۰۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 34.512کیلوگرم3
۲۱,۸۳۰
تبریز1402/09/19
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3512کیلوگرم3
۲۱,۳۷۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4612کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 476کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 436کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4412کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز4
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44.56کیلوگرم4
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز4.5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 466کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5612کیلوگرم4
۲۱,۲۸۰
تبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44.512کیلوگرم4
۲۱,۸۳۰
تبریز1402/09/19
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46.36کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46.312کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4512کیلوگرم4
۲۱,۲۸۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 54.56کیلوگرم5
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز4.5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57.512کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز7.5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 576کیلوگرم5
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5712کیلوگرم5
۲۱,۲۸۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56.312کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 54.512کیلوگرم5
۲۱,۸۳۰
تبریز1402/09/19
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57.56کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز7.5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56.36کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5
۲۱,۰۰۰
تبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5512کیلوگرم5
۲۱,۲۸۰
تبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 676کیلوگرم6
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 656کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67.512کیلوگرم6
۲۱,۸۳۰
تبریز1402/09/19
سایز7.5
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6812کیلوگرم6
۲۱,۱۹۰
تبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6106کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6612کیلوگرم6
۲۱,۱۹۰
تبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6712کیلوگرم6
۲۱,۱۹۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66.36کیلوگرم6
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 686کیلوگرم6
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 61012کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6512کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز5
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67.56کیلوگرم6
۲۱,۵۵۰
تبریز1402/09/19
سایز7.5
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66.312کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7812کیلوگرم7
۲۱,۱۹۰
تبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 786کیلوگرم7
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 776کیلوگرم7
۲۰,۹۱۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7712کیلوگرم7
۲۱,۱۹۰
تبریز1402/09/19
سایز7
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 71012کیلوگرم7تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7106کیلوگرم7تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 81012کیلوگرم8تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8812کیلوگرم8تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه12
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8106کیلوگرم8تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 101012کیلوگرم10تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه12
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 12106کیلوگرم12تماس بگیریدتبریز1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت12
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی منظومه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 منظومه 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 منظومه 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۱۰۰
اصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 منظومه 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۱,۱۰۰
اصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 منظومه 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۱,۱۰۰
اصفهان1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 منظومه 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی زنجان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 زنجان 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4تماس بگیریدزنجان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۱,۲۹۰
زنجان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5
۲۱,۲۹۰
زنجان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۲۹۰
زنجان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۱,۲۹۰
زنجان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی اسپیرال

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 246کیلوگرم2تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 236کیلوگرم2تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 356کیلوگرم3تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 466کیلوگرم4تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 546کیلوگرم4تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6تماس بگیریداصفهان1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی سدید قم

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 8 سدید قم 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8تماس بگیریدکارخانه1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی فولاد تهران

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 6 فولاد تهران 6 متری ضخامت 366کیلوگرم3تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 356کیلوگرم3تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 676کیلوگرم6تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 فولاد تهران 12 متری ضخامت 6712کیلوگرم6تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز7
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 فولاد تهران 6 متری ضخامت 886کیلوگرم7تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 776کیلوگرم7تماس بگیریدتهران1402/09/19
سایز7
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت نبشی شکفته

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 3 شکفته 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3
۲۱,۳۸۰
مشهد1402/09/19
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 شکفته 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۱,۱۵۰
مشهد1402/09/19
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 شکفته 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۱,۱۵۰
مشهد1402/09/19
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 شکفته 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۱,۱۵۰
مشهد1402/09/19
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 شکفته 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۱,۱۵۰
مشهد1402/09/19
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 شکفته 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10
۲۱,۱۰۰
مشهد1402/09/19
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
قیمت نبشی

قیمت نبشی در حال حاضر با احتساب ارزش افزوده در بازه 22800 تا 24900 تومان است. اطلاع از قیمت نبشی امروز به این دلیل بسیار مهم است که نبشی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنعت و ساختمان‌سازی محسوب می‌شود و ازاین‌رو در برآورد هزینه پیمانکاران گزینه تأثیرگذاری است. با توجه به کاربرد گسترده نبشی در ساختمان‌سازی از ساخت چهارچوب در و پنجره گرفته تا نبشی کشی نمای سازه، استفاده از این محصول اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل خریدوفروش این محصول حجم زیادی از معاملات مقاطع فولادی را به خود اختصاص می‌دهد. اما چه زمانی برای خرید نبشی مناسب است؟ در بازار پر نوسان، آگاهی از قیمت لحظه‌ای نبشی می‌تواند یک فاکتور مهم در تصمیم برای خرید باشد. برای تعیین قیمت روز نبشی باید با پارامترهای تأثیرگذار بر آن آشنایی داشته باشید تا بتوانید بهترین زمان برای خرید را پیش‌بینی کرده و برای آن اقدام نمایید.

قیمت نبشی

 

قیمت روز نبشی

به دلیل خرید مقاطع فولادی ازجمله نبشی‌ها در تناژ بالا، تعیین قیمت روز آن‌ها بسیار اهمیت دارد. چراکه با خرید در زمان اشتباه یا با قیمت گران‌تر از قیمت واقعی آن، دچار ضرر مالی زیادی خواهید شد. قیمت روز نبشی به عوامل زیادی مانند قیمت روز ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی و نوع پرسی یا فابریک بودن نبشی بستگی دارد. البته گاهی هم قیمت نبشی امروز بدون تأثیر از این عوامل و تنها به دلیل رکود یا اقتصاد تورمی، مانند سایر کالاها تغییر می‌کند. ضمن اینکه، عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت روز نبشی دخیل هستند که شاید در نگاه اول چندان موردتوجه قرار نگیرند اما به‌صورت غیرمستقیم تعیین‌کننده نرخ روز نبشی هستند. ازجمله این عوامل می‌توان به هزینه سوخت و انرژی، نرخ حمل‌ونقل و… اشاره کرد.

قیمت نبشی امروز

انواع نبشی

نبشی‌ها با توجه به معیارهای مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها شامل انواع نبشی بر اساس روش ساخت، شکل ظاهری، اندازه بال و جنس آن است. این فاکتورها عامل تأثیرگذاری بر قیمت نبشی هستند که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

انواع نبشی از نظر روش ساخت

به‌طورکلی، نبشی‌ها از طریق دو فرآیند مختلف تولید می‌شوند؛ این تفاوت در روش تولید می‌تواند در استحکام و حتی کاربرد آن‌ها تفاوت ایجاد کند. دو روش معمول تولید نبشی شامل روش پرسی و روش فابریک هستند که به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

 

نبشی فابریک

همان‌طور که از نام این نبشی هم می‌توان فهمید، نبشی فابریک به‌طور مستقیم از ابتدا به همین شکل تولید می‌شود. درواقع این محصول به‌صورت مستقیم از فرآیند نورد گرم شمش فولادی حاصل می‌شود. تولید نبشی فابریک فرآیند ساده‌تری است که کیفیت سطحی آن نسبت به نبشی پرسی پایین‌تر است. به همین دلیل قیمت انواع نبشی فابریک معمولاً ارزان‌تر از نبشی پرسی است.

 

نبشی پرسی

نوع دیگر نبشی‌ها از نظر روش ساخت، انواع پرسی آن هستند. این نوع نبشی از ابتدا به همین شکل تولید نمی‌شوند، بلکه از انجام فرآیندهایی بر روی ورق‌های فولادی تولید می‌شوند. به‌طورمعمول برای تولید نبشی پرسی، ورق‌های فولادی در ابعاد معین را از طریق اعمال فشار توسط یک سنبه از وسط خم کرده و به آن شکل می‌دهند تا به نبشی تبدیل شوند.

 

انواع نبشی از نظر شکل ظاهری

نبشی‌ها از نظر شکل ظاهری تفاوت‌هایی با هم دارند. از این نظر می‌توان آن‌ها را به دو دسته نبشی عمودی و نبشی V شکل تقسیم کرد.

 

نبشی عمودی

نبشی‌های عمودی به آن دسته از انواع نبشی گفته می‌شود که زاویه بین بال‌ها یا مقاطع نبشی 90 درجه است. اکثر نبشی‌ها به همین شکل ساخته می‌شوند. در بسیاری از موارد این نوع از نبشی‌ها را نبشی L شکل هم می‌نامند. دلیل آن هم شباهت شکل ظاهری آن با حرف L لاتین است.

 

نبشی V شکل

نوع دیگر نبشی‌ها از نظر شکل ظاهری، نبشی‌های V شکل هستند. این نوع از نبشی‌ها درواقع زاویه‌ای کم‌تر از 90 درجه دارند و بسته به کارایی، این زاویه می‌تواند متفاوت باشد. ازآنجایی‌که با کاهش زاویه نبشی، شکل آن به حرف V لاتین شباهت پیدا می‌کند، به آن‌ها نبشی‌های V شکل هم می‌گویند. این‌گونه نبشی‌های برای یک سری کاربردهای خاص مناسب هستند.

 

انواع نبشی از نظر اندازه بال ‌ها

نبشی‌ها از نظر اندازه بال‌ها هم باهم تفاوت‌هایی دارند. همان‌طور که اشاره کردیم به ضلع‌ها یا مقاطع کناری نبشی، بال نبشی گفته می‌شود. انواع نبشی‌ها از نظر این ویژگی به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌شوند.

 

نبشی بال مساوی

همان‌گونه که از نام این نوع نبشی هم می‌توان تشخیص داد، از بال‌های برابر و مساوی تشکیل‌شده‌اند. یعنی مقاطع هر دو طرف نبشی به یک اندازه است. برای مشخص کردن اندازه بال این نبشی‌ها از حرف L انگلیسی و اندازه بال در کنار هم استفاده می‌شود. برای مثال روی یک نبشی که دارای بال‌های مساوی 5 سانتی‌متری است،L50 ثبت می‌شود. یعنی هر بال این نبشی 50 میلی‌متر است.

 

نبشی بال نامساوی

این دسته از نبشی‌ها دارای مقاطع یا بال‌های نامساوی هستند. بنابراین، یکی از بال‌های آن از دیگری بزرگ‌تر است. برای نشان دادن اندازه بال این نبشی‌ها هم از حرف L و دو اندازه برای هرکدام از بال‌ها استفاده می‌شود. برای مثال بر روی یک نبشی که دارای اندازه بال‌های 5 و 7 سانتی‌متری است،L50 * 70 ثبت می‌شود. یعنی یکی از بال‌ها 50 میلی‌متر و دیگری 70 میلی‌متر است.

قیمت روز نبشی

 

انواع نبشی از نظر جنس ساخت

یکی دیگر از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که باعث ایجاد تفاوت در نبشی‌ها می‌شود، جنس آن‌ها است. درواقع نبشی‌ها با توجه به مواد اولیه خود و عناصری که در ساخت‌شان استفاده می‌شود، دارای ویژگی‌های گوناگونی هستند و در مصارف مختلفی هم مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 

نبشی فولادی

این نبشی از فولاد مستحکم تولید می‌شود و بیش‌تر در مصارف ساختمانی کاربرد دارد؛ به همین دلیل به نبشی‌ فولادی، نبشی ساختمانی هم گفته می‌شود. نبشی فولادی در بین نبشی‌هایی که از جنس‌های مختلف تولید می‌شوند، بیش‌ترین کاربرد را در صنعت دارد. به‌طوری‌که می‌توان گفت از نبشی‌های دیگر برای موارد خاص استفاده می‌شود.

برای مثال درجاهایی که قرار است نبشی به‌طور مداوم در برخورد با آب یا رطوبت قرار داشته باشد، استفاده از نبشی فولادی خیلی مناسب نیست؛ چراکه در گذر زمان، احتمال زنگ زدن و خوردگی آن وجود دارد. با توجه به این‌که این نوع نبشی‌ها در طول، اندازه و ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شوند، امکان استفاده از آن‌ها در قسمت‌های مختلف سازه وجود دارد. برای مثال، برای اتصال‌های مختلف در ساختمان مانند اتصال تیر به ستون و یا ستون در فونداسیون، از سایزهای مختلف این نبشی‌ها استفاده می‌شود.

 

نبشی استیل

یکی دیگر از انواع نبشی فلزی از نظر جنس و عناصر سازنده، نبشی استیل است. این نبشی با عنوان نبشی زنگ نزن هم شناخته می‌شود. برای برخی موارد خاص که شرایط محیطی می‌تواند به نبشی‌های فولادی آسیب برساند، از این نوع نبشی‌ها استفاده می‌کنند. قیمت نبشی استیل به دلیل مقاومت بسیار خوب این مقاطع و نیز درخشندگی ظاهری و استحکام بالاتر، گران‌تر از سایر انواع نبشی است.

برای مثال در سازه‌هایی که در معرض رطوبت یا آب قرار دارند، مثل سازه‌های دریایی یا سازه‌هایی که احتمال برخورد مواد خورنده با آن‌ها وجود دارد، نبشی‌های استیل مناسب هستند. این نبشی‌ها در طول‌های 6 و 12 متری ساخته می‌شوند و دارای دو گرید اصلی استیل 304 و L304 هستند. نبشی‌های استیل به خاطر نوع مواد سازنده خود، علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، از سختی و استحکام بالایی هم برخوردار هستند. این قابلیت‌ها باعث می‌شود که در برابر سایش و اعمال نیروهای خارجی هم مقاومت خوبی داشته باشند. ماشین‌کاری و جوشکاری مناسب از قابلیت‌های دیگر این نبشی‌ها به‌حساب می‌آید.

 

نبشی گالوانیزه

این نبشی‌ها درواقع همان نبشی‌های فولادی هستند که روی آن‌ها پوششی از جنس عنصر روی اعمال می‌شود و به آن‌ها نبشی گالوانیزه می‌گویند. این کار باعث می‌شود که نبشی‌های گالوانیزه در برابر رطوبت و خوردگی تا حد زیادی مقاوم شوند. هم‌چنین در شرایطی که امکان ترک‌خوردگی نبشی وجود دارد، استفاده از این نوع مناسب است. هر دو نوع نبشی استیل و گالوانیزه مقاومت مطلوبی در برابر زنگ‌زدگی دارند اما ازآنجایی‌که قیمت نبشی گالوانیزه نسبت به نبشی استیل ارزان‌تر است، برای کاربردهای معمولی استفاده از آن ترجیح داده می‌شود.

انواع نبشی

 

 

کاربرد نبشی

ازجمله مهم‌ترین کاربردهای نبشی می‌توان به زیرسازی سقف‌های کاذب، اتصالات اسکلت فلزی و ساخت خرپاها و ستون‌ها، آهن‌کشی چاه آسانسور، خودروسازی، کشتی‌سازی و غیره اشاره کرد. نبشی یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که در انواع سازه‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد. امکان استفاده از انواع نبشی‌ها هم به‌صورت منفرد و هم به‌صورت مرکب وجود دارد که بسته به نوع سازه و کاربرد، تعیین خواهد شد.

 

این پروفیل فولادی از دو بال تشکیل شده است. در اکثر موارد، این دو بال بر یکدیگر عمود هستند. البته گاهی مواقع هم امکان دارد که بال‌های نبشی بر یکدیگر عمود نبوده و زاویه‌ای کم‌تر از 90 درجه داشته باشند. این دو نوع نبشی بیش‌تر از نظر کاربرد باهم تفاوت دارند و از نظر استقامت هر دو مناسب هستند. درنتیجه، این نوع کاربرد است که تعیین می‌کند استفاده از کدام نوع نبشی می‌تواند بهتر باشد. به‌طورمعمول، نبشی‌های عمودی کاربرد بیش‌تری دارند. سایر کاربردهای مهم نبشی عبارت‌اند از:

  • ساخت سازه‌های خرپایی
  • ساخت بادبندها و اسکلت‌های فلزی
  • اتصال ستون‌ها در پل‌سازی
  • اتصال ستون‌ها در سدسازی
  • استحکام فونداسیون
  • وصل ستون‌ها با تیرآهن و موارد این‌چنینی دیگر
  • دکل‌های انتقال نیرو
  • ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات

کاربرد نبشی

 

عوامل مؤثر بر قیمت نبشی

عوامل متعددی بر قیمت نبشی اثرگذار هستند که به تعدادی از آن‌ها در بالا اشاره شد. اما برخی عوامل دیگر نیز وجود دارند که به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت این محصول اثرگذارند و حتی در برخی موارد موجب نوسان شدید در بازار مربوط به این مقاطع می‌شوند. این عوامل مؤثر بر قیمت نبشی شامل ابعاد و وزن، قیمت جهانی آهن و فولاد، قیمت مواد اولیه فولادی، کیفیت و خواص نبشی، استاندارد ساخت و برند کارخانه تولیدکننده می‌شوند.

 

خرید نبشی از فولاد ایرانیان

مجموعه فولاد ایرانیان انواع نبشی بال مساوی و بال نامساوی را در ضخامت‌ها و ابعاد مختلف عرضه می‌کند. این محدوده برای نبشی‌های بال مساوی شامل ضخامت بین 2 الی 12 میلی‌متر و سایز 3 تا 12 سانتی‌متر می‌شود. نبشی‌های قابل‌عرضه توسط فولاد ایرانیان دارای طول شاخه 6 و 12 متری و محصول تولیدکنندگان برتری همچون منظومه، زنجان، ناب تبریز، سپهر ایرانیان، اسپیرال، فولاد تهران، سدید قم، آریان فولاد، ظهوریان، اصفهان، شکفته، و جاوید بناب هستند. برای خرید نبشی از فولاد ایرانیان، پس از مشخص کردن مشخصات فنی آن متناسب با کاربرد موردنظر، از جداول بالا قیمت نبشی را مشاهده کرده یا با تماس با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان از قیمت روز نبشی مطلع شوید. سپس می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و با دریافت پیش‌فاکتور، ادامه روند خرید نبشی را دنبال کنید.