فیلتر ها

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه کارخانه فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st3721000شیت
۳۵,۶۴۳
انبار تهران1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st3721250شیت
۳۴,۹۵۵
انبار تهران1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st3721000رول
۳۳,۱۶۶
اصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st3721250رول
۳۲,۲۴۸
اصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st372.51000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st372.51250شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st372.51000رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st372.51250رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st3731250شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st3731250رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st3731000رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st3731500رول
۳۱,۳۳۱
اصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st3731000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st3731500شیت
۳۱,۹۲۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st3741000رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st3741500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st3741250شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st3741000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st3741250رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st3741500شیت
۳۱,۹۲۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st3751000رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st3751250رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st3751000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st3751250شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st3751500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st3751500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st3761500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st3761250رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st3761250شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st3761000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st3761000رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st3761500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st3781500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st3781500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37101500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37101500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37121500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37121500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37151500رولتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37151500شیت
۳۰,۹۱۷
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st3782000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st3782000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37102000شیت
۳۳,۸۵۴
انبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37102000شیت
۳۳,۸۵۴
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37122000شیت
۳۳,۸۵۴
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37122000شیت
۳۳,۸۵۴
انبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37152000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37152000شیت
۳۲,۸۹۰
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37202000شیت
۲۹,۳۱۲
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37202000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37252000شیت
۲۸,۳۴۹
انبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37252000شیت
۲۸,۳۴۹
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37302000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37302000شیت
۲۸,۹۰۰
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37352000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37352000شیت
۳۰,۲۳۰
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37402000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37402000شیت
۳۰,۲۳۰
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37452000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز12000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت45
نمودار
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37452000شیت
۲۹,۳۱۲
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت45
نمودار
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st37502000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت50
نمودار
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st37602000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت60
نمودار
ورق سیاه 70 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st37702000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت70
نمودار
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st37802000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت80
نمودار
ورق سیاه 90 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st37902000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت90
نمودار
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st37 شیت بالای 6000طول*2000st371002000شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایزطول*2000
عرض2000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت100
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 8 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st3781200شیتتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 10 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37101200شیت
۲۷,۷۰۷
تهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37121200شیت
۲۷,۷۰۷
تهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37151200شیت
۲۷,۷۰۷
تهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 20 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37201200شیتتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 25 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37251200شیتتماس بگیریدتهران1402/06/29
سایز6000*1200
عرض1200
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه کاویان اهواز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 10 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37101250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37121500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 12 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37121250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37151500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 15 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37151250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 20 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37201250شیت
۲۴,۷۷۱
اهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 20 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37201500شیت
۲۶,۶۰۶
اهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 25 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37251250شیت
۲۴,۷۷۱
اهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 25 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37251500شیت
۲۶,۶۰۶
اهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 30 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37301250شیت
۲۴,۷۷۱
اهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 30 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37301500شیت
۲۶,۶۰۶
اهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 35 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37351250شیت
۲۴,۷۷۱
اهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 35 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37351500شیت
۲۶,۶۰۶
اهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 40 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000*1500st37401500شیت
۲۶,۶۰۶
اهواز1402/06/29
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار
ورق سیاه 40 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000*1250st37401250شیت
۲۴,۷۷۱
اهواز1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار
ورق سیاه 50 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1500st37501500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت50
نمودار
ورق سیاه 50 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1250st37501250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت50
نمودار
ورق سیاه 60 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1500st37601500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت60
نمودار
ورق سیاه 60 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1250st37601250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت60
نمودار
ورق سیاه 70 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1250st37701250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت70
نمودار
ورق سیاه 70 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1500st37701500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت70
نمودار
ورق سیاه 80 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1250st37801250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت80
نمودار
ورق سیاه 80 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1500st37801500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت80
نمودار
ورق سیاه 90 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1500st37901500شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت90
نمودار
ورق سیاه 90 کاویان اهواز st37 شیت بالای 6000طول*1250st37901250شیتتماس بگیریداهواز1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت90
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه خرم آباد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 15 خرم آباد st37 شیت 6000*12506000*1250st37151250شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 20 خرم آباد st37 شیت 6000*12506000*1250st37201250شیت
۲۳,۸۵۳
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 25 خرم آباد st37 شیت 6000*12506000*1250st37251250شیت
۲۴,۱۲۸
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 30 خرم آباد st37 عرض 1250طول*1250st37301250شیتتماس بگیریدخرم آباد1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 30 خرم آباد st37 شیت 6000*12506000*1250st37301250شیت
۲۴,۱۲۸
انبار تهران1402/06/29
سایز6000*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 35 خرم آباد st37 عرض 1250طول*1250st37351250شیتتماس بگیریدخرم آباد1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 40 خرم آباد st37 عرض 1250طول*1250st37401250شیتتماس بگیریدخرم آباد1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار
ورق سیاه 50 خرم آباد st37 عرض 1250طول*1250st37501250شیتتماس بگیریدخرم آباد1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت50
نمودار
ورق سیاه 60 خرم آباد st37 عرض 1250طول*1250st37601250شیتتماس بگیریدخرم آباد1402/06/29
سایزطول*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت60
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه قائم اصفهان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 15 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37151000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 20 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37201000شیت
۲۴,۳۱۱
اصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت20
نمودار
ورق سیاه 25 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37251000شیت
۲۴,۳۱۱
اصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت25
نمودار
ورق سیاه 30 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37301000شیت
۲۴,۳۱۱
اصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت30
نمودار
ورق سیاه 35 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37351000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت35
نمودار
ورق سیاه 40 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37401000شیتتماس بگیریداصفهان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت40
نمودار

قیمت ورق سیاه کارخانه فولاد گیلان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 2 فولاد گیلان st37 رول-st3721000رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد گیلان st37 رول-st372.51000رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد گیلان st37 رول-st3731000رول
۲۶,۷۱۰
گیلان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد گیلان st37 رول-st3741000رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد گیلان st37 رول-st3751000رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد گیلان st37 رول-st3761250رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد گیلان st37 رول-st3781250رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st3781000شیتتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37101000شیتتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان st37 رول-st37101250رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد گیلان st37 رول-st37121250رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37121000شیتتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد گیلان st37 رول-st37151250رولتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37151000شیتتماس بگیریدگیلان1402/06/29
سایز6000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه

ورق فولادی از دو روش سرد و یا گرم تولید می‌شود که به ورق تولیدشده از نورد گرم ورق سیاه یا ورق گرم می‌گویند. پسوند سیاه به دلیل ظاهر مات این محصول بعد از تولید به آن اضافه می‌شود. ورق‌های St37وSt52 رایج‌ترین ورق‌های سیاه به شمار می‌روند اما دقت کنید که در بازار ایران منظور از ورق سیاه همان ورق St37 است. گرید‌های 37 با عنوان ورق سیاه معمولی بیشتر در صنعت ساختمان و گرید‌ 52 به دلیل کربن و استحکام بالا با عنوان ورق سیاه صنعتی در صنایع سنگین مورداستفاده قرار می‌گیرند. از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق سیاه می‌توان به بورس کالا، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز و نرخ جهانی آهن و فولاد اشاره کرد.

 

قیمت ورق آهن

در ایران قیمت ورق سیاه با توجه به برند تولیدکننده، نوع گرید و کاربرد با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برای انتخاب برند ابتدا باید گرید موردنظر خود را شناخته و با توجه به آن برند ورق سیاه مناسب را انتخاب کنید. ضخامت این ورق‌های سیاه از 2 الی 100 میلی‌متر متفاوت است. ورق سیاه تا ضخامت‌های 80 میلی‌متر را در بازار به‌راحتی می‌توانید تهیه نمایید.

 

هم‌چنین ورق‌های سیاه در دو نوع شیت (فابریک) در ابعاد 2 × 6، 1.25 × 6 متر و 1.5 × 6 متر و ورق سیاه رول در عرض 1.25 و 1.5 متر و طول نامحدود در بازار موجود هستند. ورق‌های با ضخامت بالا به‌صورت شیت تولید می‌شوند. معمولاً نوع شیت (فابریک) نسبت به ورق برش خورده از رول، سطح باکیفیت‌تری داشته و به همین علت قیمت آن گران‌تر است.

قیمت ورق سیاه

 

قیمت ورق

ورق‌های فولادی در بازار تحت عنوان ورق آهن نیز شناخته می‌شوند. مناسب بودن قیمت ورق آهن، استحکام بالا و شکل‌پذیری خوب سبب شده تا از آن‌ها در پروژه‌های صنعتی و عمرانی فراوانی استفاده شود. صنایعی همچون خودروسازی، کشتی‌سازی، ساخت تانکر، سخت لوله و پروفیل و ساخت مخازن ازجمله مصرف‌کنندگان ورق‌های آهنی هستند. ورق‌های سیاه در ابعاد و ضخامت‌های مختلف به‌صورت رول یا شیت ارائه می‌شوند. همچنین علاوه بر تولیدات داخلی، فولاد ایرانیان به فروش ورق سیاه وارداتی از ترکیه، چین و قزاق، روس و اوکراین نیز می‌پردازد.

قیمت ورق آهن

 

خرید ورق سیاه

قیمت به‌روز ورق سیاه یک نکته حائز اهمیت در خریدوفروش این است که آگاهی از آن در کنار مقایسه کیفیت‌ها، به هر دو طرف درگیر در معامله کمک می‌کند تا با دیدی روشن و خیالی آسوده معامله خود را به انجام برسانند. قیمت ورق در سایت، قیمت روز ورق آهن است. قیمت امروز ورق از کارخانه و بازار به‌روزرسانی شده و تاریخ به‌روزرسانی در ستون روبرو درج شده است.

 

برای اینکه یک خرید موفق و به‌صرفه را تجربه کنید، لازم است بدانید که از لحظه سفارش تا لحظه تحویل محصول به دست شما، چه فرآیندهایی و با چه شرایطی سپری می‌شود و قیمت تمام‌شده ورق سفارشی شما چقدر خواهد بود. بدیهی است که آگاهی از قیمت روز ورق سیاه و مقایسه نرخ تمام کارخانه‌ها در یک لیست می‌تواند خیال شما را از انجام یک خرید مطمئن و مقرون‌به‌صرفه آسوده نماید.

 

تفاوت قیمت ورق تولیدی کارخانه‌ها با یکدیگر، در تفاوت کیفیت و وزن آن‌هاست. بنابراین، خریداران باید پس از انتخاب محصول مناسب بر اساس الزامات طراحی و ساخت، با توجه به موقعیت مکانی محل پروژه اقدام به خرید ورق از یک برند معتبر و با قیمت مناسب که به محل پروژه نزدیک‌تر باشد نمایند. در این صورت هزینه ارسال و حمل‌ونقل ورق کاهش یافته و قیمت تمام‌شده ورق مصرفی برای خریدار کاهش خواهد یافت. ازآنجایی‌که خرید ورق از بورس کالا و یا کارخانه‌ها برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست، خریداران باید از شرکت‌های معتبر بازرگانی ورق موردنیاز خود را تهیه کنند. برای این منظور، خرید ورق سیاه از فولاد ایرانیان پیشنهاد می‌شود.

قیمت ورق

 

ورق سیاه

ورق سیاه حاصل نورد بیلت فولادی بوده و ضخامت آن بالای 2 میلی‌متر است و به دلیل استفاده فراوان، از پرفروش‌ترین آهن‌آلات به‌حساب می‌آید. ورق‌های فولادی به دسته‌های متنوعی تقسیم می‌شوند که یکی از آن‌ها ورق سیاه است. ورق سیاه در بین انواع ورق‌ آهن، کمترین قیمت را داراست و یکی از محبوب‌ترین ورق‌ها در صنایع به‌حساب می‌آید. قیمت ورق سیاه در انواع ضخامت‌ها و ابعاد در سایت فولاد ایرانیان همه‌روزه به‌روزرسانی می‌شود.

خرید ورق سیاه

 

قیمت ورق فولادی

برای خرید ورق باید نکات مختلفی را مدنظر قرار دهید. برای مثال کارخانه تولیدکننده ورق سیاه، ضخامت آن، ابعاد آن و همچنین محل پروژه که هزینه‌های بارگیری و باربری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از نکات مهم در خرید ورق سیاه هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت ورق فولادی، کارخانه تولیدکننده آن است. هزینه حمل‌ونقل ورق با توجه به ابعاد، تناژ، مسافت و نوع وسیله نقلیه متفاوت است. همچنین امکان آنالیز قبل از بارگیری وجود دارد. قیمت و مشخصات باکیفیت‌ترین ورق‌های سیاه موجود در بازار در لیست بالا قابل‌مشاهده است.

ورق سیاه

 

قیمت روز ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه در بازار به عوامل متعددی بستگی داشته و به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت روز ورق آهن در بازار، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا است. ازآنجایی‌که در اکثر سازه‌ها و تجهیزات صنعتی از ورق سیاه استفاده می‌شود، عرضه و تقاضا همیشه برای این محصول بالاست. پس آنچه حرف اول و آخر را در تعیین قیمت روز ورق می‌زند، نرخ ارز و دلار است. به دلیل اینکه نرخ دلار به‌صورت لحظه‌ای در کشور تغییر می‌کند، قیمت روز ورق سیاه نیز متناسب با تغییرات دلار دچار نوسان می‌شود.

 

از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت روز ورق سیاه فولادی می‌توان به قیمت جهانی آهن و فولاد، قیمت شمش و اسلب فولادی در کشور، قیمت سنگ‌آهن و گندله و آهن اسفنجی، قیمت نفت و گاز و آب و غیره اشاره کرد. این در حالی است که عواملی مانند وزن، سایز یا ضخامت، ابعاد، استاندارد ساخت ورق و غیره که مستقیماً بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند، موجب نوسان در قیمت روز ورق نمی‌شوند؛ چراکه این عوامل همیشه ثابت‌اند.

قیمت ورق فولادی

 

لیست قیمت انواع ورق

تنوع بالای ورق‌های سیاه فولادی چه از نظر سایز، ابعاد و حالت و چه از نظر برند تولیدکننده سبب شده تا رنج قیمتی گسترده‌ای را برای آن‌ها شاهد باشیم. برای اینکه در هنگام خرید ورق، محصولات مختلف از کارخانه‌های متنوع را به‌خوبی از نظر مشخصات فنی و قیمت با یکدیگر مقایسه کنید، می‌توانید از لیست قیمت انواع ورق که در بالای این صفحه آورده شده است استفاده نمایید. در این لیست قیمتی، مشخصات فنی ورق سیاه نظیر سایز یا ضخامت، ابعاد، حالت از نظر رول و شیت، وزن ورق، برند کارخانه تولیدکننده، محل تحویل و درنهایت قیمت لحظه‌ای ورق سیاه درج شده است.

قیمت روز ورق سیاه

 

سؤالات متداول

1- ورق سیاه در چه ضخامت‌هایی عرضه می‌شود؟

این محصول در ضخامت‌های 2 تا 100 میل در بازار موجود است.

 

2- چرا نمودار قیمت ورق مهم است؟

نمودار قیمت می‌تواند الگوی حمایتی و مقاومتی بازار را به‌صورت تکنیکال در اختیار خریداران و فعالان حوزه فولاد قرار دهد تا بر اساس آن بهترین زمان برای خرید ورق سیاه را مشخص کنند.

 

3- پرفروش‌ترین ضخامت ورق سیاه کدام است؟

ورق سیاه ۲ میل و ۳ میل پرفروش‌ترین ورق در بازار هستند.

 

4- علت تفاوت قیمت ورق سیاه با دیگر ورق‌ها در چیست؟

ورق سیاه به‌صورت نورد گرم تولید می‌شود و به دلیل سطح تمام‌شده خشن و عدم برخورداری از کیفیت سطح آن‌چنان مطلوب در مقایسه با سایر ورق‌های آهنی، قیمت ارزان‌تری دارد.

 

5- آیا پالت بندی یا تسمه کشی برای ورق‌های خریداری‌شده انجام می‌شود؟

بله. این کار بیشتر برای ورق‌های ضخامت پایین یا ورق استیل انجام می‌شود.