فیلتر ها

ورق سیاه فولاد گیلان

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 2 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان21000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2.5 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان2.51000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان31000رول
۳۳۷۹۰
1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان41000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان51000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان61250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37گیلان81000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 8 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان81250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 10 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان101250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37گیلان101000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37گیلان121000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 12 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان121250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 15 فولاد گیلان st37 رول-st37گیلان151250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1000*60006000*1000st37گیلان151000شیتتماس بگیرید1401/12/24

ورق سیاه فولاد مبارکه

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان21000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان21000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان21250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان21250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان2.51000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان2.51000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان2.51250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان2.51250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان31000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان31250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان31250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان31000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان31500رول
۳۸۴۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان31500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان41000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان41000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان41500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان41250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان41250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان41500شیت
۳۹۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان51500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان51000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان51250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان51250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان51000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان51500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان61500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250st37اصفهان61250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1000-st37اصفهان61000رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1250-st37اصفهان61250رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000st37اصفهان61000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان61500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان81500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان81500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان101500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان101500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان121500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان121500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 رول 1500-st37اصفهان151500رولتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500st37اصفهان151500شیت
۳۸۰۰۰
1401/12/24

ورق سیاه کاویان اهواز

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 10 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران101250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 12 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران121250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 12 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران121500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 15 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران151250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 15 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران151500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 20 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران201250شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 20 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران201500شیت
۳۳۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 25 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران251250شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 25 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران251500شیت
۳۳۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 30 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران301250شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 30 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران301500شیت
۳۳۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 35 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران351250شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 35 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران351500شیت
۳۳۸۶۰
1401/12/24
ورق سیاه 40 کاویان اهواز st37 شیت 6000*12506000st37انبار تهران401250شیت
۳۲۸۶۰
1401/12/24
ورق سیاه 40 کاویان اهواز st37 شیت 6000*15006000st37انبار تهران401500شیت
۳۳۸۶۰
1401/12/24
ورق سیاه 50 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران501250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 50 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران501500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 60 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران601250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 60 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران601500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 70 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران701250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 70 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران701500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 80 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران801250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 80 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران801500شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 90 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران901250شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 90 کاویان اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران901500شیتتماس بگیرید1401/12/24

ورق سیاه اکسین اهواز

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران82000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 8 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران82000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران102000شیت
۴۴۹۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران102000شیت
۴۴۹۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران122000شیت
۴۰۴۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران122000شیت
۴۰۴۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران152000شیت
۴۰۴۰۰
1401/12/24
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران152000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران202000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران202000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران252000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران252000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران302000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران302000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران352000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران352000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران402000شیت
۳۳۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران402000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 6000*20006000*2000st37انبار تهران452000شیت
۳۲۸۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st37 شیت 12000*200012000*2000st37انبار تهران452000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران502000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران602000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 70 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران702000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران802000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 90 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران902000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st37 شیت بالای 60006000st37انبار تهران1002000شیتتماس بگیرید1401/12/24

ورق سیاه نورد و تولید قطعات فولادی

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 8 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران81200شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 10 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران101200شیت
۳۳۳۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 12 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران121200شیت
۳۳۳۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 15 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران151200شیت
۳۳۳۵۰
1401/12/24
ورق سیاه 20 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران201200شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 25 نورد و تولید قطعات فولادی st37 شیت 6000*12006000*1200st37تهران251200شیتتماس بگیرید1401/12/24

ورق سیاه قائم اصفهان

نام محصولسایزاستانداردمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 15 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان151000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 20 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان201000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 25 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان251000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 30 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان301000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 35 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان351000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه 40 قائم اصفهان st37 شیت 6000*10006000*1000st37اصفهان401000شیتتماس بگیرید1401/12/24
ورق سیاه

ورق فولادی از دو روش سرد و یا گرم تولید می‌شوند که به ورق تولیدشده از نورد گرم ورق سیاه یا ورق گرم می‌گویند. پسوند سیاه به دلیل ظاهر مات این محصول بعد از تولید به آن اضافه می‌شود. ورق‌های St37، St52 رایج‌ترین ورق‌های سیاه به شمار می‌روند اما دقت کنید که در بازار ایران منظور از ورق سیاه همان ورق St37 است. گرید‌های 37 با عنوان ورق سیاه معمولی بیشتر در صنعت ساختمان و گرید‌ 52 به دلیل کربن و استحکام بالا و با عنوان ورق سیاه صنعتی در صنایع سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند. از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق سیاه می‌توان به بورس کالا، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز و نرخ جهانی آهن و فولاد اشاره کرد. در ادامه به بررسی نمودار قیمت ورق های فولادی خواهیم پرداخت.

 

 

نمودار ورق برندهای مختلف

در ایران قیمت ورق سیاه با توجه به برند تولیدکننده، نوع گرید و کاربرد با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برای انتخاب برند ابتدا باید گرید موردنظر خود را شناخته و با توجه به آن برند ورق سیاه مناسب را انتخاب کنید. ضخامت این ورق‌های سیاه از 1.5 الی 100 میلی‌متر متفاوت است که ورق سیاه تا ضخامت‌های 80 میلی‌متر را در بازار به راحتی می‌توانید تهیه نمایید.

 

هم‌چنین ورق‌های سیاه در دو نوع شیت (فابریک) در ابعاد 2 × 6، 1.25 × 6 متر و 1.5 × 6 متر و ورق سیاه رول در عرض 1.25 و 1.5 متر و طول نامحدود در بازار موجود هستند. ورق‌های با ضخامت بالا به صورت شیت تولید می‌شوند. معمولاً نوع شیت (فابریک) نسبت به ورق برش خورده از رول، سطح باکیفیت‌تری داشته و به همین علت قیمت آن گران‌تر است. با کارخانه های تولید کننده ورق سیاه در این لینک آشنا شوید.

 

نمودار ورق 2 میل فولاد مبارکه

ورق‌های فولاد مبارکه جزو باکیفیت‌ترین ورق‌های بازار آهن و فولاد ایران به‌شمار می‌روند. از همین رو نمودار قیمت ورق فولاد مبارکه معیاری برای بازار ورق ایران به شمار می‌رود. البته این شرکت ورق سیاه با ضخامت بالای 15 میلی‌متر تولید نمی‌کند.

نمودار تغییرات نرخ ورق 2 میل فولاد مبارکه در شش ماه نخست

 

ورق سیاه با ضخامت 2 میل، از محصولات پرفروش در بازار است. با توجه به نمودار ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه، پس از ریزش تا کانال 18000 تومان، قیمت وارد کانال 20000 تومان شده و یک خط حمایتی در این نقطه تشکیل داده است.

نرخ ورق 2 میل فولاد مبارکه

 

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید قیمت در نزدیکی خط روند مقاومت شش ماه قرار دارد. در صورت شکستن قیمت 21500 و تثبیت بالای آن می‌تواند مانند شش ماه پیش با یک جهش قیمتی روبرو شود.

 

نمودار ورق 5 میل فولاد مبارکه

با توجه به قیمت ورق سیاه 5 فولاد مبارکه، قیمت در حمایت 20500 تومان قرار دارد و در صورت شکستن می‌تواند تا 19000 تومان کاهش یابد.

نمودار ورق 5 میل فولاد مبارکه

 

نمودار ورق 8 میل فولاد مبارکه

ورق 8 میل فولاد مبارکه

 

نمودار ورق 15 میل فولاد مبارکه

نمودار ورق 15 میلی متر فولاد مبارکه

 

نمودار ورق 15 میل فولاد کاویان

نمودار ورق 15 میل کاویان

 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت ورق سیاه 15 فولاد کاویان در یک روند نزولی قرار دارد و در حال حاضر در کانال 20000 تومان قرار گرفته است.

 

نمودار ورق 20 میل فولاد کاویان

قیمت پس از طی یک روند نزولی در حال کف سازی درکانال قیمتی 22000 تومان است.

ورق 20 میل کاویان

 

نمودار ورق 20 میل اکسین

نمودار ورق 20 میل اکسین

 

نمودار ورق 30 میل اکسین

تصمیم به خرید ورق سیاه در بهترین زمان ممکن، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای فعالان حوزه فولاد و صنعتگران است. نمودار قیمت ورق به فعالان بازار کمک می‌کند تا روند قیمت یک محصول را زیر نظر گرفته و با توجه به نحوه عملکرد قیمت، روند آتی قیمت را تا جای امکان پیش‌بینی کنند. چرا که برخی اتفاقات اخباری خارج از تحلیل بازار مانند نتیجه برجام نیز می‌تواند بر افزایش یا کاهش قیمت تأثیرگذار باشد.

ورق 30 میل اکسین

 

“محصولات نورد گرم مانند ورق سیاه به دلیل ساده‌تر بودن فرایند و کیفیت و ضخامت پایین‌تر، ارزان‌تر هستند ولی به دلیل تنوع کاربرد، یکی از پرتقاضاترین محصولات فولادی به شمار می‌روند.”

 

 

روند کلی تغییرات نرخ ورق در شش ماه اول 1401

به طورکلی نمودار قیمت انواع ورق سیاه شروع سال 1401 را با افزایش و جهش قیمت این محصول تا محدوده ۲6 الی 28 هزار تومان آغاز کرد و پس از نوسانات کوچکی و پس از گذشت 6 ماه و پایان فصل تابستان قیمت‌ها اصلاح کرده‌اند و مهرماه در کانال 20 الی 22 هزارتومان تثبیت شد. راهنمای خرید ورق فولادی برای انتخاب مناسب و تجربه یک خرید مقرون به صرفه مفید خواهد بود.

 

ورق ‌های فولادی در بازار تحت عنوان ورق آهن نیز شناخته می‌شوند. مناسب بودن قیمت ورق آهن ، استحکام بالا و شکل‌پذیری خوب سبب شده تا از آنها در پروژه‌های صنعتی و عمرانی فراوانی استفاده شود. صنایعی همچون، خودروسازی، کشتی سازی، ساخت تانکر، سخت لوله و پروفیل و ساخت مخازن ازجمله مصرف‌کنندگان ورق ‌های آهنی هستند. ورق ‌های سیاه در ابعاد و ضخامت های مختلف به صورت رول یا شیت ارائه می‌شوند. همچنین علاوه بر تولیدات داخلی، فولادایرانیان به فروش ورق سیاه وارداتی از ترکیه، چین و قزاق، روس و اوکراین نیز می‌پردازد.

 

قیمت ورق آهن

 

قیمت ورق آهن

ورق ‌آهن که حاصل نورد بیلت فولادی است و ضخامت آنها بالای 0.6 میلی‌متر است، به دلیل استفاده فراوان از پرفروش‌ترین آهن آلات به حساب می‌آید. ورق های فولادی به دسته‌های متنوعی تقسیم می‌شوند که یکی از آنها ورق سیاه است. ورق سیاه در بین انواع ورق‌ آهن ، کمترین قیمت را داراست و یکی از محبوب‌ترین ورق‌ ها در صنایع به حساب می‌آید. قیمت ورق سیاه در انواع ضخامت‌ها و ابعاد در سایت فولادایرانیان همه روزه بروزرسانی می‌شود.

قیمت ورق سیاه

 

قیمت ورق سیاه

برای خرید ورق باید نکات مختلفی را مدنظر قرار دهید. برای مثال کارخانه تولیدکننده ورق سیاه ، ضخامت آن، ابعاد آن و همچنین محل پروژه که هزینه‌های بارگیری و باربری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از نکات مهم در خرید ورق سیاه هستند. یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت نهایی فروش ورق، کارخانه تولیدکننده آن است. هزینه حمل و نقل ورق با توجه به ابعاد، تناژ، مسافت و نوع وسیله نقلیه متفاوت است. همچنین امکان آنالیز قبل از بارگیری وجود دارد. قیمت و مشخصات باکیفیت‌ترین ورق‌ های سیاه موجود در بازار در لیست زیر قابل مشاهده است. به منظور خرید ورق سیاه ، می‌توان قیمت روز ورق سیاه را در ابعاد و سایزهای موردنظر در لیست زیر مشاهده کنید و با تماس با شماره 02142214 خرید خود را کامل کنید.

 

انتخاب مناسب‌ترین ورق از نظر کارخانه تولیدکننده، ضخامت و ابعاد در نتیجه مشاوره با متخصصان فولاد ایرانیان به آسانی برای شما امکان پذیر است. علاوه بر این، از نظر مسافت و بهینه‌سازی هزینه بارگیری و باربری در کنار شما هستیم تا به حداقل هزینه در خرید ورق برسید. بدین منظور می توانید با شماره 02142214 تماس حاصل فرمایید. در ادامه این روند نیز امکان دریافت پیش فاکتور وجود داشته و پس از تایید نهایی، پرداخت هزینه انجام می‌شود. همچنین، اگر به دنبال خدماتی مانند جوشکاری، برشکاری، نوردکاری و … هستید، می‌توانید آن را به ما بسپارید.

 

قیمت ورق

 

سؤالات متداول

1- ورق سیاه در چه ضخامت‌هایی عرضه می‌شود؟

نمودار قیمت ورق‌های سیاه 1.5 الی 100 میلی‌متر را می‌توانید در صفحه قیمت ببنید.

 

2- چرا نمودار قیمت ورق مهم است؟

نمودار قیمت می‌تواند الگوی حمایتی و مقاومتی بازار را به صورت تکنیکال در اختیار خریداران و فعالان حوزه فولاد قرار دهد تا براساس آن بهترین زمان برای خرید ورق سیاه را مشخص کنند.

پر فروش ‌ترین ضخامت ورق سیاه کدام است؟
ورق سیاه ۲ میل و ۳ میل پرفروش‌ترین ورق در بازار است.

 

علت تفاوت قیمت ورق سیاه با دیگر ورق‌ ها در چیست؟
ورق سیاه به صورت نورد گرم تولید می‌شود. ورق های نورد گرم به دلیل سطح تمام‌شده خشنی که دارند، نیاز به پرداختکاری نهایی دارند. بنابراین ورق‌ های سیاه به دلیل عدم برخوردار از کیفیت سطح آنچنان مطلوب در مقایسه با سایر ورق ‌های آهنی، قیمت کمتری نیز نسبت به آنها دارد.

 

آیا پالت بندی یا تسمه کشی برای ورق های خریداری شده انجام می‌گیرد؟
بله. این‌کار بیشتر برای ورق ‌های ضخامت پایین یا ورق استیل انجام می‌شود.