فیلتر ها

میلگرد ساده فولاد نوین متین

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردوزن تقریبیمحل تحویلواحدحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد ساده 10 نوین متین10A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۸۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 12 نوین متین12A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 14 نوین متین14A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 16 نوین متین16A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 18 نوین متین18A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 20 نوین متین20A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 22 نوین متین22A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 25 نوین متین25A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 28 نوین متین28A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 30 نوین متین30A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 32 نوین متین32A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۷,۱۰۰
1402/03/13

میلگرد ساده آیین صنعت

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردوزن تقریبیمحل تحویلواحدحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد ساده 10 آیین صنعت10A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 12 آیین صنعت12A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 14 آیین صنعت14A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 16 آیین صنعت16A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 18 آیین صنعت18A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13
میلگرد ساده 20 آیین صنعت20A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13
میلگرد ساده 22 آیین صنعت22A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13
میلگرد ساده 25 آیین صنعت25A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13
میلگرد ساده 28 آیین صنعت28A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13
میلگرد ساده 32 آیین صنعت32A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۴۳۰
1402/03/13

میلگرد ساده آذر گستر سدید

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردوزن تقریبیمحل تحویلواحدحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید10A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید12A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید14A1-تهرانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید16A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید18A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید20A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید22A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید25A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید28A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید32A1-تهرانکیلوگرمشاخه
۲۶,۱۰۰
1402/03/13

میلگرد ساده ذوب آهن

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردوزن تقریبیمحل تحویلواحدحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد ساده 12 ذوب آهن12A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۷۳۳
1402/03/13
میلگرد ساده 14 ذوب آهن14A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 16 ذوب آهن16A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 18 ذوب آهن18A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 20 ذوب آهن20A1-اصفهانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 22 ذوب آهن22A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 25 ذوب آهن25A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 28 ذوب آهن28A1-اصفهانکیلوگرمشاخه
۳۰,۲۷۵
1402/03/13
میلگرد ساده 32 ذوب آهن32A1-اصفهانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 36 ذوب آهن36A1-اصفهانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13

میلگرد ساده کویر کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزاستانداردوزن تقریبیمحل تحویلواحدحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
میلگرد ساده 6 کویر کاشان6A1-کاشانکیلوگرمکلافتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 6/5 کویر کاشان6.5A1-کاشانکیلوگرمکلافتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 8 کویر کاشان8A1-کاشانکیلوگرمکلافتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 8/5 کویر کاشان8.5A1-کاشانکیلوگرمکلافتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 9 کویر کاشان9A1-کاشانکیلوگرمکلافتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 12 کویر کاشان12A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 14 کویر کاشان14A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 16 کویر کاشان16A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 18 کویر کاشان18A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 20 کویر کاشان20A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۹۰۰
1402/03/13
میلگرد ساده 22 کویر کاشان22A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 23 کویر کاشان23A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 25 کویر کاشان25A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 26 کویر کاشان26A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 28 کویر کاشان28A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 30 کویر کاشان30A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 32 کویر کاشان32A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 34 کویر کاشان34A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده 36 کویر کاشان36A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 38 کویر کاشان38A1-کاشانکیلوگرمشاخهتماس بگیرید1402/03/13
میلگرد ساده 40 کویر کاشان40A1-کاشانکیلوگرمشاخه
۲۹,۴۵۰
1402/03/13
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده به دلیل اینکه عملیات تولید ساده‌تری دارد، ارزان‌تر از نوع آج دار است. البته این ارزانی دلیل بر کم‌کاربرد بودن میلگرد ساده نیست و با توجه به کاربردهای صنعتی، زیرساختی و مهندسی این مقطع بسیار مورد معامله قرار می‌گیرد. میلگرد ساده که در استاندارد روسی به آن میلگرد A1 می‌گویند، سطحی صیقلی و صاف دارد. تنش تسلیم میلگرد ساده ۲۴۰ مگاپاسکال (۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) و استحکام کششی آن ۳۶۰ مگاپاسکال و کمتر از میلگرد A2 است. میلگرد ساده به دلیل میزان ‌کربن پایین در ترکیب شیمیایی خود و تغییر شکل نسبی ۲۵ درصد، به‌عنوان میلگرد نرم شناخته می‌شود و این قابلیت آن را برای آهنگری، خم‌کاری، جوشکاری و ساخت سازه‌های منحنی بسیار مناسب کرده است.

 

قیمت روز میلگرد ساده

میلگرد ساده را به دو صورت شاخه و کلاف تولید می‌کنند. حالت کلاف سایزهای 5.5، 6.5، 8، 10، 12 میلی‌متر و حالت شاخه‌ سایزهای 8 تا 40 میلی‌متر را شامل می‌شود. قیمت میلگرد ساده در سایزهای مختلف گاهی متغیر است برای نمونه قیمت میلگرد ساده 6 برای صنایعی نظیر ساخت توری و مفتول بسیار پراهمیت است. میلگرد 6 تولید و عرضه کمتری دارد و ممکن است به همین دلیل در قیمت روز میلگرد ساده نوسانات بیشتری را تجربه کند. در حالت کلی برند تولیدکننده، قیمت جهانی، قیمت ارز و میزان عرضه و تقاضا از عوامل مهم در تعیین قیمت میلگرد ساده هستند.

قیمت میلگرد ساده

 

کاربرد میلگرد ساده

بیشترین کاربرد میلگرد ساده در صنعت است و میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج و درنتیجه درگیری کمتر با بتن در ستون‌های بتنی باربر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی می‌توان از آن در آرماتوربندی، پایه‌ها، تیرها، تقویت سازه‌های سبک، دیوارهای جداکننده، بالابرها، ستون‌های غیرحمال، محصولات پیش‌ساخته و پایه‌های بتنی استفاده کرد. وزن استاندارد در میلگرد بسیار مهم است چراکه قیمت میلگرد ساده و کیفیت آن بر اساس وزن میلگرد محاسبه می‌شود. برهمین اساس دقت کنید که هرچند وزن کمتر باعث ارزان‌تر شدن محصول می‌شود ولی مطمئناً از کیفیت محصول نیز کم خواهد شد. شما براساس جدول وزنی یا اشتال می‌توانید با وزن استاندارد هر سایز میلگرد آشنا شوید. مراکز معتبر به دلیل مشتری مداری و برندسازی، میلگرد باکیفیت را در اختیار خریدار قرار می‌دهند. برای خرید میلگرد ساده و اطلاع از قیمت روز میلگرد ساده می‌توانید به لیست زیر مراجعه کنید و در صورت هرگونه سؤال و نیاز به مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. در هنگام خرید میلگرد ساده به اطلاعات مختلفی مانند علامت اختصاری حک شده بر میلگرد و پلاک محصول حتماً توجه کنید. هم‌چنین توجه کنید که میلگرد سالم رنگی نزدیک به رنگ مشکی و خاکستری تیره دارد و عاری از هرگونه زنگ‌زدگی عمیق است.

قیمت روز میلگرد ساده

شاید کمتر کسی به این مورد دقت کند که میلگرد ساده چیست ؟ اگرچه میلگردها پرمصرف ترین مقاطع فولادی هستند اما خود انواعی دارند که میلگرد ساده یکی از آنهاست. میلگرد ساده محصولی طویل و با قطر متغیر است که سطح مقطع آن کاملا گرد بوده و این سطح مقطع گرد بدون هیچ گونه برآمدگی، در سرتاسر طول میلگرد امتداد یافته است. به همین دلیل، این نوع میلگردها که فاقد هیچ گونه آج بر روی سطح بیرونی خود هستند را میگرد ساده می گویند.

 

میلگردهای ساده برحسب فاکترهای مختلفی تقسیم بندی می شوند اما همگی آنها با استاندارد روسی A1 قابل تشخیص است. در این مقاله با این نوع میلگرد بیشتر آشنا خواهیم شد. قیمت میلگرد ساده و لیست کامل محصولات آن از همه کارخانه ها و در همه سایزها در سایت هر روز بروزرسانی میشود، که برای مشاهده قیمت ها و خرید میتوانید از این لیست استفاده کنید.

 

 

میلگرد ساده

به طور کلی، میلگردها عبارتند از یک قطعه با طول زیاد که دارای سطح مقطع گرد هستند. این مقاطع می توانند از جنس های مختلفی نظیر آهن، فولاد، استیل، آلومینیوم و… تولید شوند. انواع میلگرد از نظر شکل ظاهری به دو دسته آجدار و بدون آج یا میلگرد ساده تقسیم می شوند. میلگردهای ساده دارای سطحی صاف در تمام طول خود بوده و به همین سبب ساده نامیده می شود. استاندارد قدیمی روسی مربوط به میلگردها، میلگرد ساده را با نماد A1 معرفی می کند.

 

میلگردهای ساده معمولا از جنس فولاد آن هم از نوع کم کربن بوده که به دلیل وجود کربن کم در ترکیب شیمیایی آنها، قابلیت شکل پذیری و انعطاف پذیری مطلوبی دارند. از این نوع میلگردها در صنعت تحت عنوان میلگرد نرم نیز یاد می شود. میلگردهای ساده طبق استاندارد ملی نیز با علامت “س240” و حداقل استحکام تسلیم 240 مگاپاسکال و حداقل استحکام کششی 360 مگاپاسکال تولید می شوند.

 

کارخانجات تولید کننده میلگرد ساده در ایران

این میلگرد به سبب کاربرد فراوانی که در صنایع مختلف دارد، توسط کارخانجات داخلی و به میزان قابل قبولی تولید و عرضه می شود تا پاسخگوی نیاز صنعت باشد. ازجمله کارخانه های تولید کننده میلگرد ساده در ایران می توان به برندهایی همچون ذوب آهن اصفهان، آیین صنعت، کویر کاشان، نورد متین، آذر گستر سدید و فولاد خراسان اشاره کرد.

 

 

انواع میلگرد ساده

حال پس از اینکه مشخص شد میلگرد ساده چیست ، باید دید که چه انواعی دارد. فاکتورهای مختلفی برای طبقه بندی میلگردهای ساده وجود دارد که روش تولید و جنس مواد به کار رفته در تولید آن دو نمونه از این فاکتورها هستند.

 

انواع میلگرد ساده براساس جنس

میلگردهای ساده برحسب اینکه از چه نوع موادی ساخته می شوند، قابل طبقه بندی هستند. رایج ترین میلگردهای ساده در متریال های زیر موجود اند:

 

میلگرد ساده استنلس استیل

میلگرد A1 از نوع استیل به سبب خواص مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی بسیار خوب،نسبت به دیگر انواع قیمت میلگرد ساده موجود در بازار بیشتر است. همچنین، این میلگرد بهترین نوع میلگرد برای کاربردهای مختلف است.

 

میلگرد ساده پر کربنی

میلگرد ساده پر کربن که از آن تحت عنوان میلگرد سیاه نیز یاد می شود، به دلیل مقاومت کم آن در برابر زنگ زدگی و خوردگی، استفاده از آن در شرایط نامساعد جوی توصیه نمی شود اما استحکام قابل قبولی را ارائه می کند.

 

میلگرد ساده اروپایی

این نوع میلگرد مقدار قابل توجهی منگنز در ترکیب شیمیایی خود داشته و به سبب قیمت بسیار مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردار است. اگرچه که استفاده از آن در ساخت و ساز مناطق زلزله خیز به هیچ عنوان توصیه نمی شود چراکه مقاومت کمی را داراست.

 

میلگرد ساده اپوکسی

میلگردهای سیاه یا همان ساده کربنی به سبب مقاومت کم در برابر خوردگی، در برخی کاربردهای در معرض رطوبت، دچار محدودیت می شوند. بنابراین با روکشی از اپوکسی پوشش داده می شوند و تحت عنوان میگرد اپوکسی یا میلگرد ساده روکش اپوکسی به فروش می رسند.

میلگرد ساده

 

میلگرد ساده فایبرگلاس

این نوع نیز به سبب برخورداری از ترکیبی که مشابه با فیبرهای کربنی است، مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی دارد.

 

میلگرد ساده گالوانیزه

میلگرد گالوانیزه به منظور بهبود خواص خوردگی، با روکشی از روی پوشش داده شده است. این امر سبب بهبود استحکام و خواص مقاومت به خوردگی در این نوع میلگرد حتی بیشتر از میلگرد ساده با روکش اپوکسی می شود. در نتیجه، قیمت میلگرد گالوانیزه نیز بیشتر از نوع اپوکسی است.

 

میلگرد ساده آلومینیومی

میلگردهای گرد آلومینیومی سبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی هستند و تراش و برش آن ها ساده است. استفاده به عنوان تریم، شفت، براکت، پین و رولپلاک همه از کاربردهای محبوب میلگردهای ساده آلومینیومی هستند.

 

میلگرد ساده برنجی

در صورت نیاز به برق، رسانایی الکتریکی، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر جرقه، از میلگردهای برنجی استفاده می شود. برنج هنگام برس زدن، درخشندگی فریبنده ای از خود نشان داده و به راحتی ماشین کاری می شود. سخت‌افزار دریا، ابزارآلات و بست‌ها چند نمونه از استفاده از میلگرد برنجی هستند.

 

انواع میلگرد ساده براساس روش تولید

روش تولید میلگردهای ساده سبب تنوع در خواص و کاربرد آنها می شود. همچنین، در برخی موارد، روش تولید بر قیمت تمام شده میلگرد نیز تاثیرگذار است. بر اساس روش تولید میلگرد های ساده به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 

میلگرد ساده نورد سرد

میلگرد ساده نورد سرد برای کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به سطح عالی و ابعاد دقیق دارند.

 

میلگرد ساده نورد گرم

میلگرد ساده نورد گرم معمولا در کاربردهای ساختمانی استفاده می شود که در آن به پایان کامل و ابعاد دقیق نیازی نیست.

روند کلی تولید میلگرد ساده فولادی بدین شکل بوده که ابتدا شمش های فولادی تا دمایی نزدیک به 1000 تا 1100 درجه سانتی گراد حرارت داده می شوند تا نرم شده و آماده شکل دهی شوند. سپس در مرحله بعد شمش های حرارت دیده نورد می شوند تا قطر و عرض آنها کاهش یافته و در عوض به طول آنها افزوده شود. در انتها نیز میلگردها در طول های 6 یا 12 متری برش داده می شوند.

 

کاربرد میلگرد ساده چیست؟

میلگردهای ساده به سبب سطح صافی که دارند، به عنوان دورپیچ در آرماتوربندی به کار برده می شوند. این میلگردها با وجود استحکام مناسبی که دارند، اما از آنها چندان در ساخت بتن مسلح استفاده نمی شود. دلیل این امر از عدم وجود آج در این میلگردها ناشی می شود. میگردهای آجدار وقتی در بتن قرار می گیرند، آج آنها در بتن یک حالت قفل مانند ایجاد کرده و بتن را محکم در اطراف خود نگه می دارد. اما میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج، معمولا برای استحکام دهی بتن به کار برده نمی شود.

 

میلگردهای ساده که به میلگردهای نرم نیز معروفند، به دلیل شکل پذیری مناسب و قابلیت خمکاری و برشکاری، در کاربردهایی از این دست مورد استفاده واقع می شوند. استفاده به عنوان میلگرد حرارتی، میلگرد بستر و میلگرد زیگزاگ از دیگر کاربردهای میلگرد ساده A1 است.

لیست قیمت میلکرد ساده

 

ابعاد و وزن میلگرد ساده

میلگردهای ساده در دو حالت شاخه ای و کلاف شده به بازار عرضه می شوند. در این بین، سایزهای 5، 5/5، 5/6، 8، 10 و 12 در حالت کلاف موجود بوده که بازهم در میان آنها سایزهای 8 و 10 بیشترین عرضه و تقاضا را دارا هستند. میلگردهای ساده شاخه ای نیز در سایزهای 8 تا 40 موجود اند. میلگردهای ساده به دلیل عدم برخورداری از آج، دارای وزن کمتری نسبت به میلگردهای آجدار هستند. اما این وزن کمتر به معنای کیفیت پایین تر آنها نیست. چراکه کارایی هر یک با دیگری متفاوت است.

 

سوالات متداول

استاندارد میلگرد ساده چیست؟

میلگردهای ساده طبق استاندارد قدیمی روسی GOST 5781 با عبارت A1 مشخص می شوند. این میلگردها مطابق با استاندارد ملی 3132 و عنوان “س240” هستند.

 

پرمصرف ترین سایزهای میلگرد ساده کدام اند؟

سایزهای 8 و 10 در هر دو حالت کلاف و شاخه ای جزو پر فروش ترین سایزهای میلگرد ساده هستند.

 

بزرگترین تولید کنندگان میلگرد ساده در ایران کدام اند؟

میلگرد ساده کارخانجاتی نظیر ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و کویر کاشان در بین تولیدکنندگان میلگرد ساده در ایران دارای کیفیت بالا و قیمتی مناسب هستند.

 

پیش فاکتور خرید میلگرد ساده شامل چه اطلاعاتی است؟

این اطلاعات شامل برند، نوع و میزان، تاریخ بارگیری، زمان و مکان تحویل و قیمت اولیه میلگرد ساده است.