02142214

قیمت میلگرد ساده

فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد ساده 10 آیین صنعت10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 12 آیین صنعت12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 14 آیین صنعت14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 16 آیین صنعت16کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 18 آیین صنعت18کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 18
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 20 آیین صنعت20کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 20
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 22 آیین صنعت22کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 22
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 25 آیین صنعت25کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 25
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 28 آیین صنعت28کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 28
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 32 آیین صنعت32کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 32
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد ساده فولاد نوین متین

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد ساده 10 نوین متین10کیلوگرمتهران
۲۶,۱۵۰
سایز: 10
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 12 نوین متین12کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 12
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 14 نوین متین14کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 16 نوین متین16کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 16
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 18 نوین متین18کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 18
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 20 نوین متین20کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 20
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 22 نوین متین22کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 22
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 25 نوین متین25کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 25
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 28 نوین متین28کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 28
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 30 نوین متین30کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 30
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 32 نوین متین32کیلوگرمتهران
۲۵,۶۶۰
سایز: 32
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید10کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید14کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید16کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 16
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید18کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 18
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید20کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 20
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید22کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 22
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید25کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سایز: 25
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید28کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 28
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید32کیلوگرمتهران
۲۵,۶۸۰
سایز: 32
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد ساده ذوب آهن

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد ساده 12 ذوب آهن12کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 12
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 14 ذوب آهن14کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 16 ذوب آهن16کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 16
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 18 ذوب آهن18کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 18
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 20 ذوب آهن20کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 20
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 22 ذوب آهن22کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 22
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 25 ذوب آهن25کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 25
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 28 ذوب آهن28کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 28
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 32 ذوب آهن32کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 36 ذوب آهن36کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد ساده 6 کویر کاشان6کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 6
استاندارد: A1
حالت: کلاف
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 6/5 کویر کاشان6.5کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 6.5
استاندارد: A1
حالت: کلاف
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 8 کویر کاشان8کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 8
استاندارد: A1
حالت: کلاف
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 8/5 کویر کاشان8.5کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 8.5
استاندارد: A1
حالت: کلاف
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 9 کویر کاشان9کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 9
استاندارد: A1
حالت: کلاف
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 12 کویر کاشان12کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 12
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 14 کویر کاشان14کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 14
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 16 کویر کاشان16کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 16
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 18 کویر کاشان18کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 18
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 20 کویر کاشان20کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 20
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 22 کویر کاشان22کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 22
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 23 کویر کاشان23کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 23
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 25 کویر کاشان25کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 25
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 26 کویر کاشان26کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 26
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 28 کویر کاشان28کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 28
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 30 کویر کاشان30کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 30
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 32 کویر کاشان32کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 32
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 34 کویر کاشان34کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 34
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 36 کویر کاشان36کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 36
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 38 کویر کاشان38کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 38
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده 40 کویر کاشان40کیلوگرمکاشان
۲۷,۰۰۰
سایز: 40
استاندارد: A1
حالت: شاخه
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده به دلیل اینکه عملیات تولید ساده‌تری دارد، ارزان‌تر از نوع آج دار است. البته این ارزانی دلیل بر کم‌کاربرد بودن میلگرد ساده نیست و با توجه به کاربردهای صنعتی، زیرساختی و مهندسی این مقطع بسیار مورد معامله قرار می‌گیرد. میلگرد ساده که در استاندارد روسی به آن میلگرد A1 می‌گویند، سطحی صیقلی و صاف دارد. تنش تسلیم میلگرد ساده ۲۴۰ مگاپاسکال (۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) و استحکام کششی آن ۳۶۰ مگاپاسکال و کمتر از میلگرد A2 است. میلگرد ساده به دلیل میزان ‌کربن پایین در ترکیب شیمیایی خود و تغییر شکل نسبی ۲۵ درصد، به‌عنوان میلگرد نرم شناخته می‌شود و این قابلیت آن را برای آهنگری، خم‌کاری، جوشکاری و ساخت سازه‌های منحنی بسیار مناسب کرده است.

قیمت میلگرد ساده

 

 

میلگرد ساده

به طور کلی، میلگردها عبارتند از یک قطعه با طول زیاد که دارای سطح مقطع گرد هستند. این مقاطع می توانند از جنس های مختلفی نظیر آهن، فولاد، استیل، آلومینیوم و… تولید شوند. انواع میلگرد از نظر شکل ظاهری به دو دسته آجدار و بدون آج یا میلگرد ساده تقسیم می شوند. میلگردهای ساده دارای سطحی صاف در تمام طول خود بوده و به همین سبب ساده نامیده می شود. استاندارد قدیمی روسی مربوط به میلگردها، میلگرد ساده را با نماد A1 معرفی می کند.

 

میلگردهای ساده معمولا از جنس فولاد آن هم از نوع کم کربن بوده که به دلیل وجود کربن کم در ترکیب شیمیایی آنها، قابلیت شکل پذیری و انعطاف پذیری مطلوبی دارند. از این نوع میلگردها در صنعت تحت عنوان میلگرد نرم نیز یاد می شود. میلگردهای ساده طبق استاندارد ملی نیز با علامت “س240” و حداقل استحکام تسلیم 240 مگاپاسکال و حداقل استحکام کششی 360 مگاپاسکال تولید می شوند.

میلگرد ساده

 

 

مشخصات فنی میلگرد ساده

میلگردهای ساده در دو حالت شاخه ای و کلاف شده به بازار عرضه می شوند. در این بین، سایزهای 5، 5/5، 5/6، 8، 10 و 12 در حالت کلاف موجود بوده که بازهم در میان آنها سایزهای 8 و 10 بیشترین عرضه و تقاضا را دارا هستند. میلگردهای ساده شاخه ای نیز در سایزهای 8 تا 40 موجود اند. میلگردهای ساده به دلیل عدم برخورداری از آج، دارای وزن کمتری نسبت به میلگردهای آجدار هستند. اما این وزن کمتر به معنای کیفیت پایین تر آنها نیست. چراکه کارایی هر یک با دیگری متفاوت است.

 

 

انواع میلگرد ساده

حال پس از اینکه مشخص شد میلگرد ساده چیست ، باید دید که چه انواعی دارد. فاکتورهای مختلفی برای طبقه بندی میلگردهای ساده وجود دارد که روش تولید و جنس مواد به کار رفته در تولید آن دو نمونه از این فاکتورها هستند.

 

انواع میلگرد ساده براساس جنس

میلگردهای ساده برحسب اینکه از چه نوع موادی ساخته می شوند، قابل طبقه بندی هستند. رایج ترین میلگردهای ساده در متریال های زیر موجود اند:

 

میلگرد ساده استیل

میلگرد A1 از نوع استیل به سبب خواص مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی بسیار خوب،نسبت به دیگر انواع میلگرد ساده موجود در بازار بیشتر است. همچنین، این میلگرد بهترین نوع میلگرد برای کاربردهای مختلف است.

 

میلگرد ساده کربنی

میلگرد ساده پر کربن که از آن تحت عنوان میلگرد سیاه نیز یاد می شود، به دلیل مقاومت کم آن در برابر زنگ زدگی و خوردگی، استفاده از آن در شرایط نامساعد جوی توصیه نمی شود اما استحکام قابل قبولی را ارائه می کند.

 

میلگرد ساده اروپایی

این نوع میلگرد مقدار قابل توجهی منگنز در ترکیب شیمیایی خود داشته و به سبب قیمت بسیار مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردار است. اگرچه که استفاده از آن در ساخت و ساز مناطق زلزله خیز به هیچ عنوان توصیه نمی شود چراکه مقاومت کمی را داراست.

 

میلگرد ساده اپوکسی

میلگردهای سیاه یا همان ساده کربنی به سبب مقاومت کم در برابر خوردگی، در برخی کاربردهای در معرض رطوبت، دچار محدودیت می شوند. بنابراین با روکشی از اپوکسی پوشش داده می شوند و تحت عنوان میگرد اپوکسی یا میلگرد ساده روکش اپوکسی به فروش می رسند.

قیمت لحظه ای میلگرد ساده

 

میلگرد ساده فایبرگلاس

این نوع نیز به سبب برخورداری از ترکیبی که مشابه با فیبرهای کربنی است، مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی دارد.

 

میلگرد ساده گالوانیزه

میلگرد گالوانیزه به منظور بهبود خواص خوردگی، با روکشی از روی پوشش داده شده است. این امر سبب بهبود استحکام و خواص مقاومت به خوردگی در این نوع میلگرد حتی بیشتر از میلگرد ساده با روکش اپوکسی می شود. در نتیجه، قیمت میلگرد گالوانیزه نیز بیشتر از نوع اپوکسی است.

 

میلگرد ساده آلومینیومی

میلگردهای گرد آلومینیومی سبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی هستند و تراش و برش آن ها ساده است. استفاده به عنوان تریم، شفت، براکت، پین و رولپلاک همه از کاربردهای محبوب میلگردهای ساده آلومینیومی هستند.

 

میلگرد ساده برنجی

در صورت نیاز به برق، رسانایی الکتریکی، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر جرقه، از میلگردهای برنجی استفاده می شود. برنج هنگام برس زدن، درخشندگی فریبنده ای از خود نشان داده و به راحتی ماشین کاری می شود. سخت‌افزار دریا، ابزارآلات و بست‌ها چند نمونه از استفاده از میلگرد برنجی هستند.

 

انواع میلگرد ساده براساس روش تولید

روش تولید میلگردهای ساده سبب تنوع در خواص و کاربرد آنها می شود. همچنین، در برخی موارد، روش تولید بر قیمت تمام شده میلگرد نیز تاثیرگذار است. بر اساس روش تولید میلگرد های ساده به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 

میلگرد ساده نورد سرد

میلگرد ساده نورد سرد برای کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به سطح عالی و ابعاد دقیق دارند.

 

میلگرد ساده نورد گرم

میلگرد ساده نورد گرم معمولا در کاربردهای ساختمانی استفاده می شود که در آن به پایان کامل و ابعاد دقیق نیازی نیست.

روند کلی تولید میلگرد ساده فولادی بدین شکل بوده که ابتدا شمش های فولادی تا دمایی نزدیک به 1000 تا 1100 درجه سانتی گراد حرارت داده می شوند تا نرم شده و آماده شکل دهی شوند. سپس در مرحله بعد شمش های حرارت دیده نورد می شوند تا قطر و عرض آنها کاهش یافته و در عوض به طول آنها افزوده شود. در انتها نیز میلگردها در طول های 6 یا 12 متری برش داده می شوند.

 

 

میلگرد ساده صنعتی

بیشترین کاربرد میلگرد ساده در صنعت است و میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج و درنتیجه درگیری کمتر با بتن در ستون‌های بتنی باربر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی می‌توان از آن در آرماتوربندی، پایه‌ها، تیرها، تقویت سازه‌های سبک، دیوارهای جداکننده، بالابرها، ستون‌های غیرحمال، محصولات پیش‌ساخته و پایه‌های بتنی استفاده کرد. وزن استاندارد در میلگرد بسیار مهم است چراکه قیمت میلگرد ساده و کیفیت آن بر اساس وزن محاسبه می‌شود. برهمین اساس دقت کنید که هرچند وزن کمتر باعث ارزان‌تر شدن محصول می‌شود ولی مطمئناً از کیفیت محصول نیز کم خواهد شد. شما براساس جدول وزنی یا اشتال می‌توانید با وزن استاندارد هر سایز میلگرد آشنا شوید. مراکز معتبر به دلیل مشتری مداری و برندسازی، میلگرد باکیفیت را در اختیار خریدار قرار می‌دهند. برای خرید میلگرد ساده و اطلاع از قیمت روز میلگرد ساده می‌توانید به لیست زیر مراجعه کنید و در صورت هرگونه سؤال و نیاز به مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. در هنگام خرید میلگرد ساده به اطلاعات مختلفی مانند علامت اختصاری حک شده بر میلگرد و پلاک محصول حتماً توجه کنید. هم‌چنین توجه کنید که میلگرد سالم رنگی نزدیک به رنگ مشکی و خاکستری تیره دارد و عاری از هرگونه زنگ‌زدگی عمیق است.

خرید میلگرد ساده

 

میلگردهای ساده به سبب سطح صافی که دارند، به عنوان دورپیچ در آرماتوربندی به کار برده می شوند. این میلگردها با وجود استحکام مناسبی که دارند، اما از آنها چندان در ساخت بتن مسلح استفاده نمی شود. دلیل این امر از عدم وجود آج در این میلگردها ناشی می شود. میگردهای آجدار وقتی در بتن قرار می گیرند، آج آنها در بتن یک حالت قفل مانند ایجاد کرده و بتن را محکم در اطراف خود نگه می دارد. اما میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج، معمولا برای استحکام دهی بتن به کار برده نمی شود.

 

میلگردهای ساده که به میلگردهای نرم نیز معروفند، به دلیل شکل پذیری مناسب و قابلیت خمکاری و برشکاری، در کاربردهایی از این دست مورد استفاده واقع می شوند. استفاده به عنوان میلگرد حرارتی، میلگرد بستر و میلگرد زیگزاگ از دیگر کاربردهای میلگرد ساده A1 است.

 

 

تولیدکنندگان میلگرد ساده در ایران

این میلگرد به سبب کاربرد فراوانی که در صنایع مختلف دارد، توسط کارخانجات داخلی و به میزان قابل قبولی تولید و عرضه می شود تا پاسخگوی نیاز صنعت باشد. ازجمله کارخانه های تولید کننده میلگرد ساده در ایران می توان به برندهایی همچون ذوب آهن اصفهان، آیین صنعت، کویر کاشان، نورد متین، آذر گستر سدید و فولاد خراسان اشاره کرد.

 

 

خرید میلگرد ساده

میلگرد ساده را به دو صورت شاخه و کلاف تولید می‌کنند. حالت کلاف سایزهای 5.5، 6.5، 8، 10، 12 میلی‌متر و حالت شاخه‌ سایزهای 8 تا 40 میلی‌متر را شامل می‌شود. قیمت میلگرد ساده در سایزهای مختلف گاهی متغیر است برای نمونه قیمت میلگرد ساده 6 برای صنایعی نظیر ساخت توری و مفتول بسیار پراهمیت است. میلگرد 6 تولید و عرضه کمتری دارد و ممکن است به همین دلیل در قیمت روز میلگرد ساده نوسانات بیشتری را تجربه کند. در حالت کلی برند تولیدکننده، قیمت جهانی، قیمت ارز و میزان عرضه و تقاضا از عوامل مهم در تعیین قیمت میلگرد ساده هستند. قیمت میلگرد ساده به دو صورت شاخه و کلاف در لیست زیر روزانه آپدیت میشود. قیمت روز میلگرد ساده از همه کارخانه های تولیدکننده را از لیست بالا دریافت کنید.

 

سوالات متداول

1- استاندارد میلگرد ساده چیست؟

میلگردهای ساده طبق استاندارد قدیمی روسی GOST 5781 با عبارت A1 مشخص می شوند. این میلگردها مطابق با استاندارد ملی 3132 و عنوان “س240” هستند.

 

2- پرمصرف ترین سایزهای میلگرد ساده کدام اند؟

سایزهای 8 و 10 در هر دو حالت کلاف و شاخه ای جزو پر فروش ترین سایزهای میلگرد ساده هستند.

 

3- بزرگترین تولید کنندگان میلگرد ساده در ایران کدام اند؟

میلگرد ساده کارخانجاتی نظیر ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و کویر کاشان در بین تولیدکنندگان میلگرد ساده در ایران دارای کیفیت بالا و قیمتی مناسب هستند.

 

4- پیش فاکتور خرید میلگرد ساده شامل چه اطلاعاتی است؟

این اطلاعات شامل برند، نوع و میزان، تاریخ بارگیری، زمان و مکان تحویل و قیمت اولیه میلگرد ساده است.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “استاندارد میلگرد ساده چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “میلگردهای ساده طبق استاندارد قدیمی روسی GOST 5781 با عبارت A1 مشخص می شوند. این میلگردها مطابق با استاندارد ملی 3132 و عنوان \”س240\” هستند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “پرمصرف ترین سایزهای میلگرد ساده کدام اند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “سایزهای 8 و 10 در هر دو حالت کلاف و شاخه ای جزو پر فروش ترین سایزهای میلگرد ساده هستند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “بزرگترین تولید کنندگان میلگرد ساده در ایران کدام اند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “میلگرد ساده کارخانجاتی نظیر ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و کویر کاشان در بین تولیدکنندگان میلگرد ساده در ایران دارای کیفیت بالا و قیمتی مناسب هستند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “پیش فاکتور خرید میلگرد ساده شامل چه اطلاعاتی است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این اطلاعات شامل برند، نوع و میزان، تاریخ بارگیری، زمان و مکان تحویل و قیمت اولیه میلگرد ساده است.”
}
}]
}