02142214

قیمت لوله گالوانیزه

محاسبه کننده وزن لوله گالوانیزه
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله گالوانیزه گلخانه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
لوله گالوانیزه 2,1/2 اینچ ضخامت 22,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۳۰
۱,۹۰۰-
۱۹۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 23/4کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3/4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 21کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 22کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/2 اینچ ضخامت 21,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۲,۷۸۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/4 اینچ ضخامت 21,1/4کیلوگرمکارخانه
۵۲,۷۸۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 21/2کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 23کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 24کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/2 اینچ ضخامت 2.51,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 1,1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/4 اینچ ضخامت 2.51,1/4کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 1,1/4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2,1/2 اینچ ضخامت 2.52,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.51کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.53/4کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3/4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.51/2کیلوگرمکارخانه
۵۳,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.52کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.53کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 3
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.54کیلوگرمکارخانه
۵۲,۸۶۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 33کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۵۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2,1/2 اینچ ضخامت 32,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۵۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 32کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۵۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 34کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۵۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 4
استاندارد: صنعتی
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله گالوانیزه تست آب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 21/2کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 21کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 23/4کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/2 اینچ ضخامت 2.51,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۳,۳۲۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: 1,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/4 اینچ ضخامت 2.51,1/4کیلوگرمکارخانه
۵۳,۳۲۰
۱,۸۰۰+
۱۸۰+
سایز: 1,1/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.51کیلوگرمکارخانه
۵۳,۶۹۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.52کیلوگرمکارخانه
۵۱,۹۵۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.53/4کیلوگرمکارخانه
۵۳,۳۲۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.51/2کیلوگرمکارخانه
۵۴,۹۵۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 33کیلوگرمکارخانه
۵۰,۶۸۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 3
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/2 اینچ ضخامت 31,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۱,۶۰۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 31کیلوگرمکارخانه
۵۱,۶۰۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2,1/2 اینچ ضخامت 32,1/2کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2,1/2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 34کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 32کیلوگرمکارخانه
۵۱,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 2
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه 1,1/4 اینچ ضخامت 31,1/4کیلوگرمکارخانه
۵۱,۶۰۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 1,1/4
استاندارد: تست آب
حالت: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه نوعی لوله فولادی روی اندود شده (گالوانیزاسیون) و مقاوم به خوردگی و زنگ‌زدگی است که در بسیاری از مصارف صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله گالوانیزه به دلیل استفاده از یک مرحله اضافی یعنی گالوانیزاسیون گران‌تر از لوله‌های آهنی معمولی است اما از سایر لوله‌های دارای خاصیت مقاومت به خوردگی، ارزان‌تر است. مقاومت و دوام بالا و عمر بالای 40 سال باعث شده تا قیمت لوله گالوانیزه مقرون به‌صرفه‌تر از سایر لوله‌های آهنی باشد. این لوله‌ها با توجه به روش گالوانیزاسیون به دو دسته گالوانیزه سرد و گرم و از نظر تولید به دو دسته درزدار و بدون درز تولید و عرضه می‌شوند. لوله گالوانیزه به دلیل کاربرد بالا در صنایع مختلف از سازه گرفته تا انتقال آب و گاز یکی از پرتقاضاترین لوله‌ها در بازار است که به همین دلیل قیمت روز لوله گالوانیزه در بازار دارای نوسان بالاتری است. آخرین تغییرات قیمت لوله گالوانیزه را می‌توانید در لیست بالا مشاهده نمایید. در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی می‌توانید با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید.

 

قیمت روز لوله گالوانیزه

قیمت روز لوله گالوانیزه مانند سایر مقاطع فولادی به عواملی نظیر قیمت جهانی فولاد، نوسانات نرخ دلار، هزینه حمل‌ونقل و میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. هم‌چنین قیمت لوله خام از نظر نوع درزدار یا بدون درز بودن، سایز، قطر، وزن لوله، قیمت ورق فولادی، آلیاژ بکار رفته در تولید لوله گالوانیزه، روش گالوانیزه گرم یا سرد، میزان پوشش روی و هزینه گالوانیزاسیون از دیگر عواملی هستند که باعث تغییر در قیمت روز لوله گالوانیزه می‌شوند. فاصله محل بارگیری تا دریافت محصول از جمله مواردی است که می‌توان باعث کاهش هزینه حمل‌ونقل و قیمت لوله گالوانیزه شود. در لیست بالا می‌توانید قیمت روز لوله گالوانیزه را براساس نوسانات دلار امروز مشاهده نمایید.

 

قیمت لوله گالوانیزه ½ اینچ

قیمت لوله گالوانیزه ½ اینچ به ضخامت‌، وزن و کارخانه تولیدکننده این لوله بستگی دارد. هرچه ضخامت لوله گالوانیزه بیشتر شود، وزن آن نیز افزایش یافته و قیمت لوله گالوانیزه نیز گران‌تر می‌شود. قیمت روز لوله گالوانیزه ½ در ضخامت‌های مختلف را می‌توانید در لیست بالا مشاهده نمایید.

 

قیمت لوله گالوانیزه ۲ اینچ

قیمت لوله گالوانیزه ۲ اینچ با توجه به نوع ‌، وزن و برند تولیدکننده این لوله تعیین می‌شود. در جدول قیمت لوله گالوانیزه در لیست بالا می‌توانید نرخ انواع لوله‌های گالوانیزه 2 اینچ را مشاهده کنید.

 

قیمت لوله گالوانیزه ۴ اینچ

قیمت لوله گالوانیزه ۴ اینچ به ضخامت‌، وزن و کارخانه تولیدکننده این لوله بستگی دارد. قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ باتوجه به قطر آن گران‌تر از انواع با قطرهای پایین‌تر است.

قیمت لوله گالوانیزه

مشخصات فنی انواع لوله گالوانیزه

• لوله گالوانیزه گرم

لوله گالوانیزه گرم به دلیل گالوانیزاسیون در حوضچه مذاب در دمای 460 درجه سانتی‌گراد و آبکاری سراسری و یکنواخت، دارای چسبندگی و دوام بالایی بوده و دچار اکسیداسیون یا زنگ‌زدگی نمی‌شود و سطح براق‌تری نسبت دارد. میزان کوتینگ یا ضخامت پوشش دهی فلز روی (Zn) در لوله‌های گالوانیزه گرم حدود ۴۰ الی ۱۲۰ میکرون (گرم بر مترمربع) است. میزان دوام لوله گالوانیزه در مناطق صنعتی با مواد خورنده 13 سال است. هم‌چنین میزان دوام لوله گالوانیزه در محیط‌های بدون رطوبت حدود 40 سال و در مناطق شهری در حدود 30 سال در نظر گرفته می‌شود.

 

• لوله گالوانیزه سرد

لوله گالوانیزه سرد با پوششی با ضخامت در حدود 25 الی 30 میکرون تولید می‌شود. لوله گالوانیزه سرد در دمای پایین‌تری نسبت به گالوانیزه گرم آبکاری می‌شود. لوله گالوانیزه سرد به دلیل کمتر بودن ضخامت پوشش zn دارای دوام و مقاومت کمتری نسبت به لوله گالوانیزه گرم است. از این رو از لوله‌های گالوانیزه سرد بیشتر برای کاربردهای غیر صنعتی و کوچک‌تر استفاده می‌کنند.

برای تولید برخی از لوله‌های گالوانیزه از هر دو روش گرم و سرد استفاده می‌کنند که به آن‌ها گالوانیزه دوبل می‌گویند و به علت کاربردهای خاص کمتر تولید می‌شود.

 

استاندارد لوله گالوانیزه

لوله‌های گالوانیزه بر اساس استانداردهای گالوانیزه DIN2444، DIN EN 10240 و ISIRI 3765 و مشخصات شیمیایی پوشش گالوانیزه بر اساس استاندارد ASTM F1083 و ASTM A90 تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

 

مزایای لوله گالوانیزه

مزایای بالای لوله گالوانیزه باعث شده تا قیمت لوله گالوانیزه بسیار مقرون به‌صرفه باشد. از مزایای لوله گالوانیزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قیمت ارزان‌تر نسبت به سایر لوله‌های مقاوم در برابر خوردگی
 • عملکرد مناسب در برابر حرارت، سرما، خوردگی، پوسیدگی و ارتعاش
 • طول عمر مناسب به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی‌های محیطی
 • پایین بودن ضریب انبساط طولی
 • قابلیت تولید سریع
 • قابلیت استفاده در کاربری‌های بیرونی
 • شرایط انبارداری و نگهداری آسان
 • انعطاف‌پذیری و ضریب اطمینان بالا
 • قابلیت تعمیر نقطه‌ای

 

کاربرد لوله‌ های گالوانیزه گرم و سرد

مواردی که از لوله‌های گالوانیزه در آن استفاده می‌کنند صنایع زیر را شامل می‌شود:

 • صنایع مربوط به هوا فضا و ساخت هواپیماهای تجاری و مسافرتی
 • صنایع خودروسازی و ساخت قطعات
 • لوله‌کشی و لوله‌های انتقال برای شبکه برق، بخار، مایعات، گاز
 • در صنایع انرژی‌های پاک و ساخت قطعات و تجهیزات برای سازه‌های این صنایع
 • در ساخت ابزارآلات مورد استفاده در صنعت کشاورزی و سازه گلخانه‌ها
 • صنعت ساختمان و ساخت برخی تجهیزات و لوازم دکوراسیون داخلی
 • مخابرات، خطوط تلفن و سازه دکل‌های مخابراتی و فشار قوی برق
 • صنعت سرگرمی و ساخت تجهیزات بازی مانند ترامپولین
 • در صنعت حمل‌ونقل مانند نگه‌دارنده تابلوهای جاده‌ای

 

سؤالات متداول

1- عوامل تأثیرگذار بر قیمت لوله گالوانیزه کدام‌اند؟

قیمت لوله گالوانیزه به نوسانات نرخ دلار، نوع لوله، قطر و ضخامت لوله، روش گالوانیزاسیون و میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد.

 

2- چرا خرید لوله گالوانیزه مقرون به‌صرفه است؟

قیمت لوله گالوانیزه نسبت به دیگر لوله‌های مقاوم ارزان‌تر بوده و با توجه به مدت دوام بالا، قابلیت تعمیر و نگهداری آسان استفاده از آن برای صنعتگران مقرون به‌صرفه است.