فیلتر ها

قیمت پروفیل

قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 2

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 20*20 ضخامت 220*20کیلوگرم
۳۴,۱۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 20*10 ضخامت 220*10کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*10
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*30 ضخامت 230*30کیلوگرم
۳۳,۹۵۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*20 ضخامت 230*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*40 ضخامت 240*40کیلوگرم
۳۳,۹۵۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*30 ضخامت 240*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*20 ضخامت 240*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*50 ضخامت 250*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*30 ضخامت 250*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*40 ضخامت 260*40کیلوگرم
۳۳,۹۵۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*60 ضخامت 260*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*20 ضخامت 260*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*30 ضخامت 260*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 70*70 ضخامت 270*70کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز70*70
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*40 ضخامت 280*40کیلوگرم
۳۳,۹۵۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*80 ضخامت 280*80کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*80
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 90*90 ضخامت 290*90کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز90*90
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*50 ضخامت 2100*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 2100*100کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*100
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*60 ضخامت 2100*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*40 ضخامت 2100*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*60 ضخامت 2120*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 2/5

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.520*20کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 20*10 ضخامت 2.520*10کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*10
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*30 ضخامت 2.530*30کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*20 ضخامت 2.530*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*40 ضخامت 2.540*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*30 ضخامت 2.540*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*20 ضخامت 2.540*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*50 ضخامت 2.550*50کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*30 ضخامت 2.550*30کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*60 ضخامت 2.560*60کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*40 ضخامت 2.560*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*20 ضخامت 2.560*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*30 ضخامت 2.560*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 70*70 ضخامت 2.570*70کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز70*70
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*80 ضخامت 2.580*80کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*80
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*40 ضخامت 2.580*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 90*90 ضخامت 2.590*90کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز90*90
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*50 ضخامت 2.5100*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5100*100کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*100
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5100*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5100*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 2.5120*120کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*120
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*60 ضخامت 2.5120*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 130*130 ضخامت 2.5130*130کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز130*130
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 135*135 ضخامت 2.5135*135کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز135*135
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 140*140 ضخامت 2.5140*140کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز140*140
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 3

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 30*30 ضخامت 330*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*40 ضخامت 340*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*30 ضخامت 340*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*30 ضخامت 350*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*50 ضخامت 350*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*60 ضخامت 360*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*30 ضخامت 360*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*40 ضخامت 360*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 70*70 ضخامت 370*70کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز70*70
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*80 ضخامت 380*80کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*80
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*40 ضخامت 380*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 90*90 ضخامت 390*90کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز90*90
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*40 ضخامت 3100*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*60 ضخامت 3100*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 3100*100کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*100
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*50 ضخامت 3100*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*60 ضخامت 3120*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 3120*120کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*120
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 130*130 ضخامت 3130*130کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز130*130
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 135*135 ضخامت 3135*135کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز135*135
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 140*140 ضخامت 3140*140کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز140*140
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 4

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 40*40 ضخامت 440*40کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*50 ضخامت 450*50کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*60 ضخامت 460*60کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 70*70 ضخامت 470*70کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز70*70
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*40 ضخامت 480*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*80 ضخامت 480*80کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*80
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 90*90 ضخامت 490*90کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز90*90
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 4100*100کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*100
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 4120*120کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*120
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 130*130 ضخامت 4130*130کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز130*130
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 135*135 ضخامت 4135*135کیلوگرم
۳۳,۰۳۰
کارخانه اصفهان1402/09/19
سایز135*135
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 140*140 ضخامت 4140*140کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز140*140
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرم
۳۶,۴۲۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرم
۳۶,۴۲۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرم
۳۴,۸۱۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرم
۳۴,۸۱۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل-کیلوگرم
۳۴,۸۱۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل تهران شرق

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۶,۰۵۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۶,۰۵۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۳,۹۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۳,۹۴۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۴,۸۶۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۴,۸۶۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 8 میل شاخه 6 متری تهران شرق-کیلوگرم
۳۸,۰۷۰
کارخانه1402/09/19
سایز-
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 2/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزواحدقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.220*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 20*10 ضخامت 2.220*10کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز20*10
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*20 ضخامت 2.230*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 30*30 ضخامت 2.230*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز30*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*20 ضخامت 2.240*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*30 ضخامت 2.240*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 40*40 ضخامت 2.240*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز40*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*50 ضخامت 2.250*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 50*30 ضخامت 2.250*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز50*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*60 ضخامت 2.260*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*30 ضخامت 2.260*30کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*30
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*20 ضخامت 2.260*20کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*20
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 60*40 ضخامت 2.260*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز60*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 70*70 ضخامت 2.270*70کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز70*70
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*80 ضخامت 2.280*80کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*80
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 80*40 ضخامت 2.280*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز80*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 90*90 ضخامت 2.290*90کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز90*90
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*60 ضخامت 2.2100*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 2.2100*100کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*100
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*50 ضخامت 2.2100*50کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*50
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 100*40 ضخامت 2.2100*40کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز100*40
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
پروفیل 120*60 ضخامت 2.2120*60کیلوگرمتماس بگیریدکارخانه اصفهان1402/09/19
سایز120*60
حالت6 متری
واحدکیلوگرم
نمودار
قیمت پروفیل

قوطی پروفیل یکی از مهم‌ترین مقاطع فلزی در ساختمان سازی و صنعت است و دانستن قیمت پروفیل هم از الزامات فعالان حوزه فولاد و فعالان بازارهای موازی ازجمله مسکن و خودروسازی محسوب می‌شود. قوطی نام رایج این محصول در ایران و پروفیل ترجمه لاتین آن است. قوطی پروفیل آهنی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین قوطی‌ها در بین انواع فلزی آنهاست. در لیست بالا می‌توانید قیمت پروفیل آهن در برندهای مختلف را با هم مقایسه نمایید. مسلماً کیفیت و قیمت قوطی آهن به کیفیت و قیمت ورق آهنی مورد استفاده بستگی دارد.

قیمت پروفیل

 

 

پروفیل

به قطعات فلزی زاویه‌دار و یا دایره‌ای توخالی، قوطی یا پروفیل می‌گویند. قوطی پروفیل در اشکال و ابعاد متنوعی تولید و روانه بازار می‌شود، اما معمولاً قوطی‌های زاویه‌دار (مانند قوطی‌های چهارگوش در ابعاد 2*2 یا 2*4) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوطی یا پروفیل ساختمانی، قوطی صنعتی، قوطی مبلی، قوطی گالوانیزه، قوطی ستونی، پروفیل زد، پروفیل آبرو، پروفیل سی، پروفیل درب و پنجره از انواع قوطی پروفیل هستند. هم‌چنین قوطی پروفیل ازنظر وزنی به دو گروه پروفیل سبک و سنگین تقسیم می‌شود.

 

پروفیل ها مقاطعی باز یا بسته هستند که براساس وزن، جنس، نوع کاربرد و نوع سطح مقطع به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در این بین، جنس پروفیل ها اهمیت بسزایی داشته و اکثر پروفیل های موجود در بازار از نوع فولادی یا آهنی هستند. دلیل کاربرد بیشتر پروفیل های آهنی قیمت مناسب آنها در عین برخورداری از مشخصات فنی و مکانیکی مطلوب است. با اینکه پروفیل های آلومینیومی نسبت به پروفیل های فولادی سبک تر و ارزان تر هستند، اما قیمت قوطی آهن در مقایسه با قیمت دیگر پروفیل ها مانند پروفیل های گالوانیزه یا استیل ارزان تر بوده و خرید آنها به صرفه تر است.

قیمت پروفیل امروز

 

 

انواع پروفیل

برای اینکه از محدوده قیمت انواع پروفیل اطلاع داشته باشیم لازم است تا با نحوه تقسیم‌بندی و انواع حالت‌های آنها آشنا شویم. قیمت پروفیل بر اساس نوع کاربرد و مواد مورداستفاده در ساخت آنها متفاوت بوده و تابع مشخصات ساختاری و ابعادی آنها نیز هست.

 

انواع پروفیل ساختمانی

پروفیل‌ های ساختمانی گونه ‌ای از مصالح ساختمانی هستند که در ساخت ساختمان ‌ها به کار برده می‌ شوند. نورد گرم و نورد سرد به عنوان روش ‌های تولید پروفیل ‌های ساختمانی مطرح هستند. در تولید پروفیل ساختمانی به روش نورد گرم، شمش فولادی را در دماهای بسیار بالا نورد می ‌کنند و محصول به دست آمده به شکل میلگرد، تسمه، ورق، لوله، قوطی و سپری است.

 

در تولید پروفیل به روش نورد سرد، ورق‌ های فولادی را به وسیله پرس و خم کردن شکل می ‌دهند. محصولاتی که توسط روش نورد سرد تولید می‌ شوند در مواردی ازجمله چارچوب درب ‌ها، ناودانی و تیرهای سقف کاذب به کار برده می ‌شوند. همچنین روش دیگری نیز برای تولید پروفیل ‌‌های ساختمانی وجود دارد که ترکیبی از روش نورد سرد و گرم بوده و به روش مرکب معروف است.

 

از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پروفیل آهنی یا فولادی
 • پروفیل گالوانیزه
 • پروفیل استیل
 • پروفیل آلومینیومی
 • پروفیل کامپوزیتی

قیمت قوطی آهن

 

انواع پروفیل بر اساس ظاهر

پروفیل ‌ها از نظر شکل ظاهری به دو نوع پروفیل باز و بسته تقسیم می ‌شوند.

پروفیل ‌های باز مقاطع فولادی کارسرد شده ‌ای هستند که بین دو لبه پروفیل شکاف قابل توجهی موجود است. پروفیل ‌های باز از نظر هزینه و وزن برای مخاطبان بسیار کارآمد بوده، درحالی که از استحکام کافی و بالایی نیز برخوردار هستند. انواع پروفیل های باز شامل مقاطع زیر می شوند:

 • پروفیل زد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • ناودانی
 • میلگرد
 • تسمه

 

پروفیل ‌های بسته شامل لوله ‌ها، قوطی‌ ها، پروفیل‌ های UPVC و… بوده که دو روش اصلی برای تولید آنها وجود دارد. فرآیند اکستروژن که منجر به تولید مقاطع بدون درز شده و در طی آن، با عبور قطعه داغ شده از یک حفره، پروفیل مورد نظر را شکل می ‌دهد. روش دوم استفاده از فرآیند جوشکاری است. بدین گونه که ورق ‌هایی با عبور از غلتک‌ های نورد شکل گرفته و سپس لبه ‌های آنها که به صورت لوله در آمده‌ اند، جوش داده می‌ شود.

 

انواع پروفیل بر اساس وزن

 • پروفیل سبک

به پروفیل هایی گفته می شود که از ورق های نازک تولید می شوند. این ورق ها معمولا نورد سرد (روغنی) هستند و ضخامتی بین 0.4 تا 1.5 میلی متر دارند.

 

 • پروفیل سنگین

این نوع پروفیل، به دو صورت صنعتی و ساختمانی و دارای مقاطع مربع و مستطیل شکل موجود است. پروفیل سنگین از ورق سیاه با ضخامت 1.5 میلی متر به بالا تولید شده و شامل تنوع ابعادی بالایی نیز است.

 

انواع پروفیل بر اساس روش ساخت

 • پروفیل نورد گرم

پروفیل های تولید شده به روش نورد گرم، دمایی بالای 1700 درجه فارنهایت را تجربه کرده که این امر سبب می شود تا این پروفیل ها به خوبی شکل داده شده و به ابعاد دلخواه در آیند. با توجه به درجه حرارت بالا، در سطح پروفیل ‌هایی که تحت نورد گرم قرار می گیرند، یک لایه اکسیدی ایجاد می شود که در نتیجه منجر به افزایش مقاومت به خوردگی در این پروفیل ها می شود. با این حال پروفیل های تولید شده با نورد گرم به دلیل وجود این لایه اکسیدی، دارای سطح خشن هستند.

 

 • پروفیل نورد سرد

پروفیل های تولید شده به روش نورد سرد بر خلاف پروفیل های نورد گرم، سطح تمام شده صاف و صیقلی دارند و از استحکام بیشتری نیز برخوردار هستند. اما تنوع ابعادی آنها در مقایسه با پروفیل های نورد گرم، کمتر است.

 

کاربرد پروفیل

پروفیل ‌ها نوعی اجزای سازه ‌ای هستند که مشخصه ‌هایی از جمله مقطع ثابت و طول زیاد از ویژگی های اصلی آنهاست. پروفیل در صنایعی چون ساختمان‌ سازی، خودرو سازی، کشتی‌ سازی، ساخت میز و مبلمان اداری و… کاربرد دارد. انواع پروفیل ‌ها بر حسب جنس که شامل فولادی، آلومینیومی و… می‌شوند، دارای قیمت متفاوتی خواهند بود. همچنین، ضخامت پروفیل‌ ها از دیگر فاکتورهای تعیین‌ کننده قیمت پروفیل ها است. قیمت پروفیل امروز بر اساس این عوامل و مشخصه‌های دیگری همچن نرخ دلار، میزان عرصه و تقاضا و غیره تعیین می‌شود.

 

کابردهای پروفیل

 • صنایع خودروسازی (قوطی گالوانیزه)
 • صنایع مربوط به کشاورزی (قوطی صنعتی)
 • اسکلت ساختمان و سقف (قوطی ستونی)
 • صنایع مربوط به ساختمان مانند ساخت نرده‌های فلزی، درب و پنجره (قوطی صنعتی و پروفیل درب و پنجره)
 • لوازم منزل مانند میز و صندلی (قوطی مبلی)

 

عوامل موثر بر قیمت پروفیل آهن

از آنجایی که قوطی و پروفیل فولادی در زنجیره تولید مقاطع فولادی در رده های انتهایی قرار دارند، قیمت شمش، بیلت، ورق های فولادی و غیره بر قیمت تمام شده آنها تاثیر مستقیم می گذارد. مهم ترین عوامل موثر بر قیمت پروفیل آهن عبارت اند از:

 • نرخ ارز و دلار
 • میزان عرضه و تقاضا
 • قیمت جهانی آهن و فولاد
 • قیمت شمش و بیلت در ابران
 • قیمت ورق های فولادی
 • قیمت گندله، آهن اسفنجی و سنگ آهن
 • وزن و مشخصات ابعادی قوطی و پروفیل
 • قیمت سوخت و انرژی
 • هزینه های حمل و نقل

 

هرچند نوسانات قیمت پروفیل نسبت به سایر محصولات فولادی کمتر است، بااین‌حال نوسانات قیمت ورق‌های فلزی به ویژه فولاد و آلومینیوم، تأثیر مستقیمی بر قیمت روز پروفیل دارند. برند تولیدکننده، نوع و کیفیت پروفیل، ضخامت و ابعاد، تغییرات نرخ ارز و قیمت پروفیل و فولاد در بازارهای جهانی از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل امروز در بازار داخلی به شمار می‌رود. اکثر بازار داخلی پروفیل در اختیار محصولات و برندهای داخلی است و تنها محصولات خاصی از کشورهای قزاق، روس، تایوان و چین وارد می‌شوند که برندهای ایرانی آن‌ها را تولید نمی‌کنند. برای آگاهی از قیمت پروفیل امروز محصولات وارداتی به لیست بالا مراجعه کنید. قیمت روز پروفیل از کارخانه های مختلف را در این صفحه مشاهده و با هم مقایسه نمایید.

 

عوامل موثر بر قیمت قوطی پروفیل

 

خرید پروفیل

برای خرید پروفیل و قوطی فولادی در ابتدا باید مشخصات محصول موردنظر را تعیین نمایید. برای خرید پروفیل از فولاد ایرانیان می‌توانید از جداول فوق مشخصات ابعادی پروفیل شامل ضخامت و حالت و نیز برند تولیدکننده را انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای اینکه محصول شما در سریع‌ترین زمان ممکن به دستتان برسد، نزدیک‌ترین تولیدکننده و یا انبار به محل پروژه خود را انتخاب کنید. تمامی محصولات آورده شده در جدول‌های بالا از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده اما ازنظر استاندار ساخت، مشخصات ابعادی و قیمت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. پس از انتخاب محصول با شماره 42214 تماس گرفته و اقدام به ثبت سفارش خود نمایید. در این مرحله می‌توانید از مشاوره تخصصی کارشناسان فروش و بهینه‌سازی نحوه و مسیر ارسال کالای خود بهره‌مند شوید. صدور پیش فاکتور، پرداخت وجه و تحویل کالا با ارائه گواهینامه‌های معتبر در محل پروژه شما ادامه روند خرید پروفیل از فولاد ایرانیان خواهد بود.

پروفیل

 

سؤالات متداول

1- آیا قیمت پروفیل در سایت فولاد ایرانیان به‌روز است؟

قیمت‌ها همه‌روزه حوالی ساعت 12 ظهر به‌روزرسانی می‌شوند.

 

2- کدام پروفیل‌ها را می‌توان از فولاد ایرانیان خریداری کرد؟

پروفیل‌های فولادی تولیدکنندگان معتبر مانند جهان پروفیل، پروفیل صدرا، تهران شرق، پروفیل مشهد، یاران، صابری و غیره در ضخامت‌های 1.5 تا 8 میل و شاخه 6 متری توسط فولاد ایرانیان به فروش می‌رسند.