02142214

قیمت پروفیل گالوانیزه

محاسبه کننده وزن پروفیل گالوانیزه
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 3

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 380*80کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 80*80
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 390*90کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 90*90
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 340*40کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 40*40
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 350*50کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 50*50
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 360*60کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 60*60
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 370*70کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 70*70
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 3100*100کیلوگرمکارخانه
۵۱,۲۳۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 100*100
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 4

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 460*60کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 60*60
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 470*70کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 70*70
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 480*80کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 80*80
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 490*90کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 90*90
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 440*40کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 40*40
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 450*50کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 50*50
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 4100*100کیلوگرمکارخانه
۵۲,۳۴۰
۴,۶۰۰-
۴۶۰-
سایز: 100*100
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2/580*80کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 80*80
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2/590*90کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 90*90
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 100*100 ضخامت 2/5100*100کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 100*100
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2/560*60کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۱,۹۰۰+
۱۹۰+
سایز: 60*60
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2/570*70کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 70*70
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2/530*30کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 30*30
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2/540*40کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 40*40
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2/550*50کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 50*50
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 2

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل گالوانیزه 20*20 ضخامت 220*20کیلوگرمکارخانه
۵۴,۱۴۰
۲,۸۰۰-
۲۸۰-
سایز: 20*20
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 240*40کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 40*40
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 250*50کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 50*50
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 260*60کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 60*60
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 280*80کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 80*80
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 230*30کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 30*30
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 270*70کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 70*70
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 290*90کیلوگرمکارخانه
۵۳,۱۴۰
۲,۷۰۰-
۲۷۰-
سایز: 90*90
طول شاخه: 6 متری
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل گالوانیزه

پروفیل‌های فولادی بدون پوشش در برابر عوامل محیطی به ویژه رطوبت ضعیف بوده و دچار خوردگی می‌شوند. از این رو سطح پروفیل‌های فولادی را با پوشش فلز “روی” به کمک یک فرآیند شیمایی، الکتریکی یا مکانیکی آبکاری می‌کنند تا در برابر رطوبت و عوامل جوی مقاوم شوند. به این قوطی آبکاری شده با فلز روی پروفیل گالوانیزه می‌گویند. پروفیل گالوانیزه در فرایند تولید نسبت به پروفیل آهنی و فولادی دارای یک مرحله بیشتر یعنی گالوانیزاسیون است و از این رو قیمت پروفیل گالوانیزه نسبت به قیمت پروفیل فولادی گران‌تر تمام می‌شود؛ اما با توجه به افزایش مقاومت، دوام و عمر پروفیل گالوانیزه باید گفت که قیمت پروفیل گالوانیزه بسیار مقرون به صرفه است. دوام بالا و مناسب بودن قیمت قوطی گالوانیزه علت کاربرد فراوان این محصول در صنایع مختلف مانند ساختمان سازی است. دقت کنید که نوع روش گالوانیزاسیون پروفیل گالوانیزه بر کیفیت، مشخصات و قیمت پروفیل گالوانیزه تأثیر می‌گذارد که در هنگام خرید قوطی گالوانیزه باید به آن توجه کنید. در لیست بالا می‌توانید قیمت پروفیل گالوانیزه به همراه مشخصات کلی این محصولات را مشاهده نمایید.

 

مشخصات پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه در پرکاربردترین ضخامت‌ها یعنی قوطی گالوانیزه 1، 2، 2.5، 3 و 4 میلی‌متر و سایزهای 20 در 20 الی 100 در 100 میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شود. طول شاخه قوطی پروفیل در اندازه‌های 3، 6 و 9 متری قابل خرید است.

 

قیمت روز پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه مانند سایر مقاطع فولادی به مشخصات محصول و عوامل اقتصادی ارتباط دارد. از مشخصات مؤثر بر قیمت قوطی گالوانیزه می‌توان ابعاد قوطی مانند ضخامت، وزن، طول و سایز پروفیل و هم چنین نوع آلیاژ و قیمت ورق مورد استفاده، کیفیت و نوع گالوانیزاسیون و برند تولیدکننده اشاره کرد. از عوامل اقتصادی که بر قیمت روز پروفیل گالوانیزه تأثیرگذار است نیز می‌توان به نوسانات قیمت دلار، قیمت جهانی فولاد، میزان عرضه و تقاضا و هزینه‌های تولید مانند قیمت مواد اولیه و نرخ سوخت اشاره کرد. مسافت محل بارگیری تا تخلیه بار و هزینه حمل و نقل دیگر عاملی است که بر قیمت خرید پروفیل گالوانیزه تأثیرگذار است. برای مشاهده قیمت قوطی گالوانیزه می‌توانید به لیست بالا مراجعه کنید و یا برای استعلام قیمت روز پروفیل گالوانیزه با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید.

 

قیمت پروفیل گالوانیزه 2 میل

قیمت پروفیل گالوانیزه 2 میل به سایز، وزن و میزان عرضه و تقاضای محصول در بازار روز آهن بستگی دارد. برای خرید پروفیل گالوانیزه 2 میلی‌متر می‌توانید با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید.

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه 2.5 میل

قیمت پروفیل گالوانیزه 2.5 میل به انواع سایز، وزن و میزان عرضه و تقاضای محصول در بازار روز آهن بستگی دارد. برای خرید پروفیل گالوانیزه 2.5 میلی‌متر می‌توانید با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید.

 

انواع پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه دارای انواع دسته‌بندی‌های مختلفی است و از این رو در هنگام خرید پروفیل گالوانیزه باید به مشخصات هر نوع و تناسب آن با کاربرد مدنظرتان دقت کنید. پروفیل گالوانیزه از نظر وزن و نوع آلیاژ مورد استفاده به دو دسته قوطی گالوانیزه سبک و سنگین تقسیم می‌شوند. با توجه به تأثیر وزن بر کیفیت و قیمت مقاطع فولادی بدیهی است که کیفیت و قیمت پروفیل گالوانیزه سنگین بیشتر از کیفیت و قیمت پروفیل گالوانیزه سبک است. هم چنین قوطی‌های گالوانیزه در اشکال مربع و مستطیل با قطر قوطی‌های مربعی از ۱ الی ۴ میلی‌متر و قطر قوطی‌های مستطیلی از ۱ الی ۳ میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شوند. هم چنین از نظر شیوه گالوانیزاسیون نیز به دو گروه عمده قوطی گالوانیزه گرم و سرد تقسیم می‌شوند.

 

تفاوت پروفیل گالوانیزه گرم و سرد

شکل ظاهری پروفیل گالوانیزه گرم مات و شکل ظاهری پروفیل گالوانیزه سرد براق و درخشان است. در ارتباط با استحکام نیز باید بگوییم که مقاومت قوطی گالوانیزه گرم در برابر خوردگی بیشتر از قوطی گالوانیزه سرد است.

 

تفاوت پروفیل گالوانیزه با پروفیل استیل

همان‌طور که گفتیم پروفیل گالوانیزه همان فولاد با پوشش فلز روی است و بنابراین مانند استیل یک آلیاژ خاص نیست که هم از نظر استحکام و هم از نظر ضد خوردگی بودن بسیار مقاوم‌تر از آهن و فولاد معمولی است؛ اما قیمت پروفیل استیل بسیار گران‌تر از قیمت پروفیل گالوانیزه است. ازآنجایی‌که در بسیاری از کاربردها مقاومت قوطی گالوانیزه پاسخگو است باید گفت قیمت قوطی گالوانیزه برای بسیاری از کاربردها، بسیار مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود. علت گران‌تر بود پروفیل استیل به وجود آلیاژهایی گرانی مانند کروم، نیکل و مولبیدن در استیل مرتبط است و دلیل اصلی ارزان‌تر بودن قیمت پروفیل گالوانیزه نسبت به استیل به این موضوع بر می‌گردد. هم چنین وزن سنگین پروفیل استیل استفاده از آن را در ساختمان و سبک‌سازی ساختمان بدون توجیه می‌کند در حالی قوطی گالوانیزه از اجزای اصلی ساخت و ساز خشک و سبک‌سازی سازه به شمار می‌رود.

 

کاربرد پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه به دلیل مقاومت و دوام بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، یکی از پرکاربردترین انواع مقاطع فولادی در ساختمان سازی مانند سقف کاذب، مقاوم‌سازی قاب‌های در و پنجره به شمار می‌رود و از این رو قیمت پروفیل گالوانیزه برای فعالان حوزه ساختمان دارای اهمیت فراوانی است. علاوه بر ساختمان سازی می‌توان از کاربرد پروفیل گالوانیزه به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده در ساختمان‌ها مانند انواع محصولات ساخت و
  • ساز خشک، محافظت از قطعات و قاب بندی درب و پنجره
  • استفاده در صنایع حمل و نقل عمومی
  • استفاده در کارگاه‌ها و مراکز صنعتی
  • استفاده در صنایع مرتبط با انرژی و ارتباطات
  • استفاده در گلخانه‌ها و سیستم‌های آب‌رسانی

 

خرید پروفیل گالوانیزه

با توجه به تنوع محصول در هنگام خرید پروفیل گالوانیزه به مشخصات محصول به ویژه وزن و نوع روش گالوانیزاسیون قوطی توجه نمایید. هم چنین به ابعاد، سایز، شکل، مسافت تا محل بارگیر، مکان تحویل، قیمت واحد و برند تولیدکننده پروفیل گالوانیزه نیز دقت کنید تا خرید پروفیل گالوانیزه شما باید متناسب با کاربردتان باشد. شاید تشخیص استفاده از کدام ابعاد و نوع پروفیل گالوانیزه که با کاربرد و بودجه شما متناسب باشد در پاره‌ای مواقع کار دشواری به نظر برسد. در این رابطه برای اطمینان از قیمت نهایی پروفیل گالوانیزه و اطلاع از مشخصات محصول می‌توانید با مشاوران فولاد ایرانیان تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده نمایید. مشاوره رایگان، پیگیری سفارش، امکان مرجوعیت کالا، عدم محدودیت سفارش باعث شده تا خرید از فولاد ایرانیان به یک تجربه مطمئن در بازار آهن تبدیل شود.

سؤالات متداول

1- مهم‌ترین عوامل در قیمت پروفیل گالوانیزه کدام ‌اند؟

از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت پروفیل گالوانیزه می‌توان به قیمت ورق مورد استفاده، برند تولیدکننده، وزن، ابعاد و ضخامت محصول اشاره کرد. هم‌چنین قیمت قوطی پروفیل امروز با توجه به نوسانات نرخ دلار، قیمت جهانی فولاد و میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

 

2- پرکاربردترین ابعاد پروفیل گالوانیزه کدام اند؟

پرکاربردترین ابعاد پروفیل گالوانیزه در ضخامت 2، 2.5 و 3 میلی‌متر و سایزهای 20 الی 80 میلی‌متر در بازار موجود هستند.