02142214

قیمت ورق رنگی

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی چین

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی زرد 0.16 چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.16
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفالی 0.16 چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.16
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی نارنجی 0.16 چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.16
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید یخچالی 0.25 چین عرض 10001000رولانبار تهران
۵۹,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.25
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قرمز 0.48 چین عرض 10001000رولانبار تهران
۵۱,۲۷۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید یخچالی 0.48 چین عرض 12501250رولانبار تهران
۴۹,۹۱۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قرمز 0.48 چین عرض 12501250رولانبار تهران
۴۹,۹۱۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید یخچالی 0.48 چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی آبی 0.5 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهران
۵۱,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.5 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهران
۵۱,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی نارنجی 0.5 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهران
۵۱,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قرمز 0.5 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهران
۵۱,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 فولاد مبارکه 12501250رولانبار تهران
۵۴,۹۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی صدفی 0.8 فولاد مبارکه 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی خاکستری 0.8 فولاد مبارکه 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید 0.8 فولاد مبارکه 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی هفت الماس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی سفید 0.48 هفت الماس 12501250رولقزوینتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سبز تیره 1 هفت الماس 12501250رولقزوینتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی خاکستری 1 هفت الماس 12501250رولقزوینتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید 1 هفت الماس 12501250رولقزوینتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی دشتستان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی آبی 0.48 دشتستان عرض 12501250رولساوهتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قرمز 0.5 دشتستان عرض 12501250رولساوهتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی آبی 0.5 دشتستان عرض 12501250رولساوهتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید 0.5 دشتستان عرض 12501250رولساوهتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی سمنان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی آبی 0.48 سمنان 10001000رولسمنانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفید 0.48 سمنان 10001000رولسمنانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی قرمز 0.48 سمنان 10001000رولسمنانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق رنگی زرد 0.48 فولاد بهمن 10001000رولشمالتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی سفالی 0.48 فولاد بهمن 10001000رولشمالتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.48
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
ورق رنگی زرد 0.48 فولاد بهمن 10001000رولشمالتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲
قیمت ورق رنگی

ورق رنگی نوعی ورق فولادی و دارای رنگ‌های متنوع است که به‌طور مستقیم از ورق گالوانیزه تولید می‌شود. این ورق‌ها علاوه بر برخورداری از خواص مقاوم به خوردگی مطلوب، از ظاهری جذاب نیز بهره می‌برند که آن‌ها را علاوه بر کاربردهای ساختاری، برای مصارف تزئینی هم مناسب می‌کند. از آنجایی که ورق‌های رنگی در انتهای چرخه تولید ورق‌های فولادی قرار دارند و فرآیندهایی مانند نورد سرد، چربی‌زدایی، اسیدشویی، گالوانیزه کردن و اعمال پوشش رنگی روی آنها صورت می‌گیرد، گران‌ترین نوع ورق فولادی هستند. قیمت ورق رنگی به پارمترهای دیگری مانند میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت شمش فولاد و… نیز بستگی دارد.

قیمت ورق رنگی

 

 

ورق رنگی چیست؟

ورق‌های رنگی از طریق اعمال یک لایه محافظ بر روی ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شوند. بدین منظور، در ابتدا سطح ورق گالوانیزه با محلول‌های مخصوص چربی زدایی می‌شود و پس از شست‌وشو، توسط برس سیمی سطح آن پولیش می‌شود. به‌منظور انجام هرچه بهتر فرآیند، این مرحله مجدداً تکرار می‌شود. در ادامه نیز ورق از طریق هوای گرم، خشک شده و به مرحله بعد فرستاده می‌شود. قیمت ورق رنگی در تمام ضخامت‌ها و از همه کارخانه‌های تولیدکننده در این صفحه لیست شده است و امکان ارسال ورق رنگی به سراسر نقاط کشور وجود دارد.

 

قبل از اعمال رنگ نیز، از طریق اعمال یک سری مواد شیمیایی به سطح ورق گالوانیزه، از پوسته‌شدن آن جلوگیری به عمل آمده و چسبندگی مناسب برای پوشش حاصل می‌شود. سپس، رنگ به‌صورت یک پوشش آستر مانند یا پرایمر، به هر دو طرف ورق اعمال می‌شود. این رنگ‌ها از جنس پلی‌استر هستند که با ورود ورق آغشته به رنگ به درون کوره، بر روی سطح ورق فولادی خشک می‌شوند.

 

پس از این مرحله و سرد شدن ورق، لایه رنگ نهایی توسط یک غلتک بر روی لایه رنگ اولیه اعمال و خشک می‌شود. این پوشش رنگ نهایی اصطلاحا top coat نام دارد. معمولاً ضخامت پوشش رنگ در ورق رنگی و در سطح رویی ورق حدود 20 تا 25 میکرون و در قسمت پشت ورق در حدود 7 تا 15 میکرون است. پس از اتمام کار نیز، یک لایه پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن هم روی سطح ورق اعمال می‌شود و سپس ورق‌ها بسته‌بندی می‌شوند. ورق‌های رنگی دارای خواص مطلوبی همچون مقاومت عالی در برابر خوردگی، قابلیت پرس‌کاری و شکل‌پذیری مناسب هستند. در راستای خواص مطلوب یادشده، از ورق‌های رنگی در ساخت لوازم‌خانگی، ساخت سوله، سقف کاذب، نمای داخلی و خارجی ساختمان و… استفاده می‌شود.

 

ورق‌ رنگی بر پایه ورق‌های گالوانیزه و از طریق اعمال رنگ‌های متنوع بر روی آن‌ها تولید می‌شود. تنوع در رنگ، شکل و خواص مطلوب ورق‌های رنگی سبب کاربرد فراوان آن‌ها در زمینه‌های مختلف ازجمله انواع سقف‌ها شده است و بدین ترتیب، قیمت ورق رنگی تحت تأثیر این پارامترها متنوع است و شما می‌توانید متناسب با کاربرد، خواص و قیمت موردنظر، اقدام به خرید آن نمایید.

ورق رنگی چیست

 

 

فرآیند تولید ورق رنگی

همان‌طور که گفته شد، ورق‌های رنگی از طریق اعمال لایه‌های رنگ بر روی ورق گالوانیزه تولید می‌شوند. به همین دلیل به آن‌ها ورق گالوانیزه رنگی نیز گفته می‌شود. این امر، بهبود خواصی همچون مقاومت به خوردگی را برای ورق‌های رنگی به دنبال دارد و ظاهری جذاب به آن‌ها می‌بخشد. به همین دلیل، قیمت ورق گالوانیزه رنگی گران‌تر از سایر انواع ورق‌های پوشش‌دار است. اما تولید این ورق‌ها مستلزم انجام یک سری آماده‌سازی قبل از انجام رنگ نیز هست. به‌طورکلی، نحوه تولید ورق‌های رنگی شامل سه مرحله است:

 

1- فرآیند چربی زدایی و پاک‌سازی ورق گالوانیزه

این کار به‌منظور پاک‌سازی سطح ورق گالوانیزه زیرین انجام می‌شود. با چربی زدایی سطح ورق، رنگ‌ها به‌خوبی زیرلایه ورق گالوانیزه می‌چسبند و دوام و پایداری مطلوبی خواهند داشت. بدین منظور، دو روش چربی زدایی سرد یا الکتریکی و چربی زدایی با شست و شوی گرم با مواد قلیایی وجود دارد. روش دوم خود به دو صورت غوطه‌وری و پاششی قابل انجام است. به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن و صرفه‌جویی در وقت و نیز حفظ کیفیت ورق، امروزه استفاده از روش دوم مرسوم‌تر است.

فرآیند تولید ورق رنگی

 

2- فرآیند شست‌وشو و کروماته کردن

این مرحله شامل شست‌وشو و خشک‌کردن ورق‌ها پس از چربی زدایی است. فرآیند کروماته‌کردن هم پس از خشک شدن ورق‌ها صورت می‌پذیرد. اگرچه که چربی زدایی نقش مهمی در پاک‌سازی آلودگی‌ها از سطح دارد و زمینه‌ساز ایجاد پیوند خوب بین رنگ و ورق زیرین می‌شود؛ اما عامل اصلی چسبندگی مطلوب، کروماته کردن است.

هم‌چنین با این کار، مقاومت به خوردگی و زنگ‌زدگی نیز در ورق رنگی افزایش می‌یابد. در انتها و قبل از اعمال رنگ اصلی، باید که یک رنگ پلی‌استری به ورق اعمال شود و با قرارگیری در کوره و سپس خنک‌سازی، برای اعمال رنگ اصلی آماده شود.

 

3- اعمال رنگ الکترواستاتیک

آخرین مرحله در تولید ورق رنگی، اعمال رنگ الکترواستاتیک با ضخامتی بین 15 تا 20 میکرون بر روی سطح ورق فولادی است. این رنگ‌ها می‌توانند از جنس‌هایی همچون پلی‌استر، پلی اورتان و غیره باشند. در انتهای این مرحله، یک ورق رنگی با مقاومت به خوردگی بسیار خوب و ظاهری زیبا حاصل می‌شود.

 

 

انواع ورق رنگی

به طور کلی، ورق های رنگی به سه صورت نام‌گذاری می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • ورق گالوانیزه رنگی
 • ورق شیروانی رنگی
 • ورق رنگی بر اساس طرح و رنگ

 

در بین این موارد، نام‌گذاری آنها بر اساس طرح و رنگ رایج‌تر است. ورق‌های رنگی در 15 رنگ مختلف و در ضخامت‌های 0.16 تا 1 میلی‌متر تولید می‌شوند. همچنین، ضخامت رنگ در این نوع ورق‌ها بین 20 تا 25 میکرون متغیر است. ضمن اینکه، این مجموعه قادر به تأمین انواع ورق رنگی از نظر طرح ورق عبارت‌اند از:

 • ورق رنگی سینوسی (کرکره‌ای)
 • شادولاین
 • ذوزنقه
 • طرح سفال پالرمو
 • طرح ژنوا

قیمت ورق شیروانی رنگی

 

 

مشخصات فنی ورق های رنگی

قیمت ورق رنگی تا حد زیادی به مقدار رنگ به‌کاررفته و نیز مقدار پوشش گالوانیزه در تولید آن بستگی دارد. ورق رنگی به سبب کاربرد فراوانی که دارد، یکی از محبوب‌ترین ورق‌های فولادی است. این ورق‌ها در 16 رنگ مختلف تولید می‌شوند. ضمن اینکه، کیفیت و استاندار ساخت، ضخامت و ابعاد نیز ازجمله پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت این ورق‌ها هستند. ورق‌های رنگی با توجه به پوشش گالوانیزه آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که شامل موارد زیر هستند:

 • ورق گالوانیزه رنگی با پوشش روی خالص یا GL
 • ورق رنگی با پوشش آبکاری روی- آهن یا GA
 • ورق با پوشش آبکاری آلومینیوم و روی یا گالوالوم با ترکیب Al-Zn55%
 • ورق با پوشش روی- آلومینیوم یا گالفام با ترکیب Al-Zn5%
 • ورق با پوشش آبکاری آلومینیوم

 

 

کاربردهای ورق رنگی

ورق‌های رنگی از ترکیبی از خواص مطلوب و کاربردی برخوردارند. شاید ظاهر زیبا و جذاب و تنوع رنگ باعث شود که فکر کنید این ورق‌ها بیشتر جنبه تزئینی و دکوری دارند اما باید گفت که آن‌ها مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارند چراکه پایه این نوع ورق‌ها، ورق گالوانیزه است و یک لایه رنگ هم بر روی سطح آن اعمال می‌شود. به همین علت این ورق در کاربردهای ساختاری نیز به‌وفور مورداستفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین کاربردهای ورق رنگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سقف ساختمان، سقف‌های کاذب، ورق شیروانی رنگی، سوله‌ها و…
 • بدنه انواع لوازم‌خانگی مانند لباسشویی، یخچال، آبگرم کن و…
 • ساخت نمای دکوراتیو، بدنه انبار و کارگاه‌ها، سردخانه‌ها و…
 • صنایع الکترونیک و صنایع حمل‌ونقل

 

استفاده فراوان از ورق رنگی در ساخت سقف‌های شیروانی به دلیل ظاهر جذاب و دوام طولانی‌مدت آن‌ها سبب شده تقاضا برای این نوع ورق همیشه بالا باشد. به همین دلیل قیمت ورق شیروانی رنگی گران‌تر از سایر ورق‌های فولادی است که دلیل آن به عرضه و تقاضای آن مربوط می‌شود.

کاربرد ورق رنگی

 

 

عوامل موثر بر قیمت ورق های رنگی

قیمت ورق شیروانی رنگی به عوامل مختلفی بستگی داشته که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • نرخ ارز و دلار
 • میزان عرضه و تقاضا
 • قیمت ورق گالوانیزه
 • قیمت جهانی آهن و فولاد
 • قیمت مواد اولیه
 • قیمت رنگ‌های پرایمر و الکترواستاتیک
 • هزینه‌های حمل‌ونقل
 • هزینه سوخت و انرژی

 

در بین موارد یادشده، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا بیشترین تأثیر را بر قیمت روز ورق رنگی دارند. ضمن اینکه، برخی عوامل مانند سایز و ابعاد، وزن ورق رنگی و غیره یک عامل ثابت و همیشگی بوده و با افزایش در این پارامترها، قیمت ورق رنگی نیز افزایش می‌یابد.

 

سؤالات متداول

1- چرا به ورق رنگی، ورق شیروانی رنگی گفته می‌شود؟

کاربرد اصلی این محصولات در ساختمان سازی استفاده از آنها برای ساخت سقف های شیروانی است.

 

2- قیمت ورق رنگی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ورق رنگی تا حد زیادی به مقدار پوشش گالوانیزه و نیز مقدار رنگ به‌کاررفته در تولید آن بستگی دارد. دیگر عوامل شامل قیمت شمش فولاد، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی آهن و فولاد و… می‌شوند.

 

3- برترین تولیدکنندگان ورق رنگی کدام اند؟

کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین، فولاد دشتستان، فولاد بهمن و فولاد سمنان از برترین تولیدکنندگان ورق رنگی در ایران اند.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “چرا به ورق رنگی، ورق شیروانی رنگی گفته می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “کاربرد اصلی این محصولات در ساختمان سازی استفاده از آنها برای ساخت سقف های شیروانی است.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت ورق رنگی چگونه تعیین می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت ورق رنگی تا حد زیادی به مقدار پوشش گالوانیزه و نیز مقدار رنگ به‌کاررفته در تولید آن بستگی دارد. دیگر عوامل شامل قیمت شمش فولاد، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی آهن و فولاد و… می‌شوند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “برترین تولیدکنندگان ورق رنگی کدام اند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین، فولاد دشتستان، فولاد بهمن و فولاد سمنان از برترین تولیدکنندگان ورق رنگی در ایران اند.”
}
}]
}