فیلتر ها

ورق روغنی فولاد غرب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.41000رول
۵۲,۵۶۹
1402/03/16
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.41250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.51250رول
۴۵,۲۳۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.51000رول
۴۵,۲۳۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.61250رول
۴۷,۴۳۲
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.61000رول
۴۶,۷۸۹
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.71250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.71000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.81250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.81000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران0.91000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران0.91250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران11000رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران11250رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران1.21000رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران1.21250رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران1.51000رول
۴۴,۷۷۱
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران1.51250رول
۴۴,۷۷۱
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 1000انبار تهران21000رول
۴۳,۶۷۰
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 1250انبار تهران21250رول
۴۳,۶۷۰
1402/03/16

ورق روغنی هفت الماس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران0.51250رول
۵۲,۵۶۹
1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران0.51000رول
۵۲,۵۶۹
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران0.61250رول
۴۵,۲۳۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران0.61000رول
۴۵,۲۳۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران0.71250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران0.71000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران0.81250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران0.81000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران0.91250رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران0.91000رول
۴۳,۱۲۰
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران11250رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران11000رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران1.251250رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران1.251000رول
۴۳,۸۵۴
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران1.51250رول
۴۴,۷۷۱
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران1.51000رول
۴۴,۷۷۱
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 1250انبار تهران21250رول
۴۳,۶۷۰
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 1000انبار تهران21000رول
۴۳,۶۷۰
1402/03/16

ورق روغنی فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان0.51250رول
۴۶,۳۳۱
1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان0.51000رول
۴۶,۳۳۱
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان0.61250رول
۴۸,۳۴۹
1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان0.61000رول
۴۸,۰۷۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان0.71250رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان0.71000رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان0.81250رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان0.81000رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان0.91250رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان0.91000رول
۴۶,۵۱۴
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان11250رول
۴۷,۷۰۷
1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان11000رول
۴۹,۸۱۷
1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان1.251000رول
۴۷,۷۰۷
1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان1.251250رول
۴۷,۷۰۷
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان1.51000رول
۴۸,۳۴۹
1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان1.51250رول
۴۸,۳۴۹
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهان21000رول
۴۸,۳۴۹
1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهان21250رول
۴۸,۳۴۹
1402/03/16

ورق روغنی چین

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.31000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.31250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.41000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.41250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.51250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.51000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.61250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.61000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.71000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.71250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.81250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.81000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران0.91250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران0.91000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران11000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران11250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران1.251250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران1.251000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران1.51250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران1.51000رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 1250انبار تهران21250رولتماس بگیرید1402/03/16
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 1000انبار تهران21000رولتماس بگیرید1402/03/16
قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی یا همان ورق نورد سرد (Cold Rolled Steel Sheet) که به دلیل شکل ظاهری آن در بازار به نام ورق روغنی شناخته می‌شود به مواد اولیه، کیفیت روغن، کارخانه تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارز و قیمت جهانی فولاد بستگی دارد. در لیست زیر، می‌توانید قیمت روز ورق روغنی (CRS) را درگرید و ضخامت‌های مختلف و به نام هریک از بهترین برندهای داخلی و وارداتی مشاهده نمایید.

قیمت ورق روغنی

قیمت روز ورق روغنی

به‌صورت ساده ورق روغنی نوعی ورق مسطح براق با ضخامت کم (نسبت به ورق سیاه) و پرداخت عالی است که از نورد سرد ورق‌های فولادی با ضخامت بالا تولید می‌شود. این کاهش ضخامت تحت فشار بالا و در دمای حداکثر 200 درجه سانتی‌گراد صورت می‌پذیرد. هرچند روش تولید ورق روغنی پیچیده نیست و به زمان زیادی نیاز ندارد ولی به دلیل کیفیت بالای محصول نهایی و هزینه‌های بالای نورد سرد، قیمت ورق روغنی نسبت به قیمت ورق سیاه گران‌تر است.

به دلیل جلوگیری از اکسید شدن کلاف گرم در جریان تبدیل‌شدن به کلاف سرد، لایه رویی آن را با روغن می‌پوشانند. ورق روغنی به علت این روکش روغنی در لایه رویی، در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی مقاوم می‌شود که آن را به یک متریال مناسب برای استفاده در مناطق مرطوب تبدیل می‌کند.

قیمت روز ورق روغنی

مشخصات ورق روغنی

به دلیل مقاومت بالا، سطح زیبا و پرداخت باکیفیت ورق های روغنی ، از آن در صنایعی استفاده می‌کنند که ظاهر زیبا اهمیت فراوانی دارد. ورق های روغنی به دلیل تولید سریع و ارزان، هم‌چنین ظاهر خوب و باکیفیت، گزینه بسیار مناسبی برای انجام بازسازی‌های فوری هستند. همه این دلایل باعث گران بودن قیمت ورق روغنی می‌شود. از ورق های روغنی در صنایع زیر استفاده می‌کنند:

ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم‌خانگی مانند یخچال و اجاق‌گاز، تأسیسات مانند مخازن آب، رادیاتورها و سایر صنایع مانند تابلوسازی، پانل سازی و صنایع قطعه‌سازی

 

راهنمای خرید ورق های روغنی

ابتدا قیمت ورق روغنی را از جدول زیر یا کارشناسان فروش فولاد ایرانیان استعلام بگیرید. کارشناسان فروش ما دیگر مشخصات محصول را به شما ارائه می‌دهند و پس از اقدام به خرید، سایر جزئیات مانند شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول در قالب پيش فاكتور ارائه می‌شود. کارشناسان فروش ما تا تحویل نهایی محصول و اطمینان از رضایت شما در کنارتان خواهند بود.

 

ورق های روغنی یا همان ورق های نورد سرد (Cold Rolled steel Sheet)، از انواع ورق فولادی هستند که در طی فرآیند نورد سرد تولید می‌شوند. این محصولات، سطح صاف و یکنواختی دارند و شکل پذیری و مقاومت در برابر کشش، از جمله مهم‌ترین خواص مکانیکی آن‌هاست. ویژگی‌های این ورق ها باعث شده که در هر صنعتی، رد پایی از این محصولات دیده می‌شود. کافی است این مقاله را تا انتها بخوانید تا شما هم تبدیل به میلیون‌ها صنعتگری شوید که در دنیا از این ورق های فولادی استفاده می‌کنند. با فولاد ایرانیان همراه باشید. قیمت ورق روغنی و لیست کامل محصولات آن از همه کارخانه ها و همه ضخامت ها در سایت هر روز بروز رسانی میشود.

 

 

قیمت انواع ورق روغنی

ورق‌های روغنی را بر اساس آلیاژ به کار رفته در آن‌ها (درصد کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، کروم و …)  و همینطور عملیات حرارتی صورت گرفته برای ساختشان به سه دسته زیر طبقه بندی می‌کنند. البته انواع دیگری از ورق های روغنی وجود دارد که میتوان دو مورد پرکاربرد ورق های ضد سایش  (EK2)و ورق های ضدزنگ (QSTE) را از میان آنان نام برد.

 

ورق معمولی ST12

پرکاربردترین ورق روغنی است و برای انواع سازه ساختمانی یا صنعتی استفاده می‌شود. میتوان این نوع ورق‌ را که به ورق های کششی معروف هستند، تا ۴۵ درجه خم کرد. از مزیت‌های این نوع ورق روغنی، می‌توان به تاریخ انقضای بالای آن که تا ۱۸ ماه است، اشاره کرد.

 

ورق نیمه کشش ST13

این نوع از ورق در سازه های صنعتی و غیرصنعتی با پرسکاری در عمق کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول که به آن ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی هم می‌گویند، تا ۹۰ درجه می‌تواند خم شود وتاریخ انقضای آن حداکثر ۸ ماه است. این ورق قابلیت جوشکاری خوبی دارد.

 

ورق فوق کشش ST14

این ورق به دلیل داشتن ساختاری انعطاف پذیرتر نسبت به ورق های روغنی دیگر، در صنایعی مثل خودروسازی که پرسکاری عمیق درآن‌ها صورت می‌گیرد، کاربرد دارد. این محصول می‌تواند به طور کامل تا شود و تاریخ انقضای آن ۸ ماه است.

 

 

ورق روغنی

عملیات حرارتی صورت گرفته روی ورق های روغنی، ویژگی‌های این ورق ها را از ورق های نورد گرم کاملا جدا کرده است. خواص مکانیکی ورق های روغنی که مقاومت بیشتر در برابر کشش و درنتیجه گسیختگی را ایجاد کرده، این ورق ها را در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم خانگی پرکاربرد کرده است. ورق سیاه مواد اولیه تولید ورق های روغنی است. ورق های روغنی طی عملیات حرارتی نورد سرد، خواص مکانیکیشان تغییر کرده و نسبت به ورق های سیاه شکل پذیرتر می‌شوند. علاوه بر این، مقاومت در برابر کشش آن‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

 

از سویی دیگر این عملیات حرارتی باعث می‌شود که سطح ورق صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر شود. همین کیفیت سطحی ورق‌های روغنی آن‌ها را تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت ورق‌های گالوانیزه و رنگی کرده است. به طور کل می‌توان گفت در صنایعی که تنها خواص مکانیکی اهمیت دارد و شکل ظاهری مدنظر نیست، استفاده از ورق‌های سیاه اولویت دارد چرا که قیمت آن‌ها به نسبت به ورق‌ روغنی بسیار پایین‌تر است.

 

اما در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم خانگی که شکل ظاهری بدنه و همینطور شکل پذیری اهمیت فراوانی دارد، استفاده از ورق های نورد سرد لازم است. از این ورق ها در ایجاد فرم‌های ظریف با دقت بالا استفاده می‌شود. علاوه بر این، مقاوت بالای این ورق ها در برابر کرنش باعث شده که پس از ساخت، ویژگی‌های خود را حفظ کرده و دچار تغییر شکل نشوند.

 

ضخامت ورق روغنی

دستگاه های نورد سرد معمولا ضخامت سنج‌هایی در بخش خروجی محصول دارند. غلتک‌های این دستگاه‌ها طوری طراحی شده که می‌توان حرکت ورق را در آن‌ها معکوس کرد. به این ترتیب که اگر ضخامت فولاد به حد مورد نظر نرسیده بود، فولاد دوباره حرکت معکوس انجام دهد و با نزدیک‌تر شدن غلتک‌ها، ورق به ضخامت لازم برسد. این روند آن‌قدر تکرار می‌شود که ضخامت مورد نظر به دست آید. بعضی دستگاه‌ها نیز به این صورت هستند که می‌بایست دوباره ورق از ابتدا وارد دستگاه شود و با نزدیک شدن غلتک ها، دوباره فرآیند نازک کردن ورق انجام گیرد.

 

معمولا هر بار عبور از میان غلتک‌ها، ضخامت را بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد. با توجه به نیروهای فشرده کننده و اصطکاک میان سطوح، دمای سطح ممکن است به بیش از ۲۵۰ درجه برسد، در نتیجه برای خنک کردن سطح نیاز به یک عامل خنک کننده است که معمولا از روغن یا آب استفاده می‌شود. ضخامت ورق روغنی می‌تواند بین ۰.۱۲ تا ۳ میلیمتر باشد. البته اندازه های استاندارد آن ۰.۳۵ تا ۳ میلیمتر است.

ورق روغنی

 

عرض استاندارد ورق روغنی

ضخامت ورق روغنی در محدوده ۰.۳۵ تا ۳ میلی‌متر و عرض استاندارد ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی متر است. برای محاسبه وزن ورق روغنی هم می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

طول ( متر) * عرض ( متر) * ضخامت ( میلیمتر ) * ۷/۸۵ = وزن ( کیلو گرم )

لیست قیمت ورق روغنی

 

روش تولید ورق های روغنی

ورق های روغنی از طریق فرآیند نورد سرد ایجاد می‌شنود. ورق های سیاه، به عنوان ماده اولیه تولید ورق های سرد، وارد مرحله اسیدشویی می‌شوند. در این مرحله لایه اکسیدی روی ورق سیاه برداشته شده و سطح فولاد برای وارد شدن به فرآیند نورد سرد آماده می‌شود. تفاوت ورق سیاه و روغنی از همین مرحله آغاز میشود.

 

تولیدکنندگان ورق روغنی در ایران

از مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق های روغنی در ایران می‌توان به شرکت‌های بزرگ زیر اشاره کرد:

  • فولاد مبارکه اصفهان
  • شرکت صنایع هفت الماس
  • کارخانه  فولاد غرب
  • شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک

 

 

کاربرد ورق روغنی در صنایع

همانطور که گفته شد انواع ورق فولادی نورد سرد به دلیل کیفیت سطحی بالا و شکل پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند شکل پذیری، ظرافت و دقت هستند کاربرد دارد.

  • صنعت خودروسازی: تولید فیلترهای خودرو، گل‌گیرهای اتومبیل، لوله‌های اگزور و دیگر قطعات ریز و درشت اتومبیل
  • در ساخت لوازم خانگی برقی مثل: یخچال فریزر، ماکروفر، اجاق گاز، در ساخت رادیاتور‌ها، ساخت کابینت‌ها،کمدها و انواع یراق آلات
  • پروفیل های ساختمانی مثل: بعضی پروفیل های در و پنجره

 

سؤالات متداول

1 . ورق روغنی چه ضخامت‌هایی دارد و کدام پرکاربردتر هستند؟

ضخامت استاندار ورق‌های روغنی بین 0/3 الی 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 و 1250 میلی متر است. هم‌چنین این ورق به‌صورت شیت و فابریک در سه سایز زیر عرضه می‌شود:

  • 1.1830 میلی‌متر
  • 2.2440 میلی‌متر
  • 3.3050 میلی‌متر

ورق‌های روغنی 0/6 میلی‌متر در لوازم‌خانگی و 0/7 میلی‌متر در خودروسازی بیشترین ضخامت‌های مورداستفاده محسوب می‌شوند.

 

2. وزن ورق‌های روغنی چگونه محاسبه می‌شود؟

معمولاً وزن ورق‌های روغنی با وزن آهن یکسان است و براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود.

طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی‌متر) * 7/85 = وزن (کیلوگرم)