02142214

فیلترها

حذف تمامی فیلترها

قیمت ورق روغنی

محاسبه کننده وزن ورق روغنی
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۷,۳۶۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۵,۴۵۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۵,۴۵۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۶۴۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۶۴۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.2
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.2
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۳,۰۰۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۳,۰۰۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 10001000رولانبار تهران
۴۳,۱۸۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 12501250رولانبار تهران
۴۳,۱۸۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: فولاد غرب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۵,۴۵۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۵,۴۵۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۶۴۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۶۴۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۲,۸۲۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۳,۰۰۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۳,۰۰۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 10001000رولانبار تهران
۴۳,۱۸۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 12501250رولانبار تهران
۴۳,۱۸۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: هفت الماس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۸,۱۸۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۸,۱۸۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۷,۴۵۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۷,۴۵۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۵,۷۳۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۵,۷۳۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۵,۲۷۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۳۶۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۴,۳۶۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۳۶۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۰۹۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001000رولانبار تهران
۴۴,۳۶۰
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501250رولانبار تهران
۴۴,۳۶۰
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق روغنی چین

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۲۳
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.3
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.3
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 10001000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 12501250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
کارخانه: چین
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳
ورق روغنی

از آنجایی که ورق روغنی پایه ساخت بسیاری از محصولات نورد سرد فولادی همچون نبشی، ناودانی، پروفیل و قوطی، لوله ها و… است، نوسانات قیمت ورق روغنی می تواند بر هزینه تولید این محصولات اثر مستقیم بگذارد. ضمن اینکه، این ورق در عین برخورداری از قیمت بیشتر نسبت به ورق سیاه فولادی که پرکاربردترین نوع ورق است، از خواص بهبود یافته‌ای بهره می‌برد و این امر استفاده از آن را در کاربدرهای ساختاری و ساخت انواع تجهیزات را مقرون به صرفه جلوه می‌دهد.

قیمت ورق روغنی یا همان ورق نورد سرد (Cold Rolled Steel Sheet) درگریدها و ضخامت‌های مختلف و از بهترین برندهای داخلی و وارداتی را از این صفحه دریافت کنید. ضخامت ورق روغنی در محدوده 0.35 تا 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 تا 1250 میلی‌متر است.

قیمت ورق روغنی

 

 

ورق روغنی

ورق روغنی که به آن ورق سرد نیز گفته می‌شود، محصولی فولادی است که ابتدا به روش نورد گرم از شمش های فولادی حاصل می‌شود و سپس به منظور کاهش بیشتر ضخامت و بهبود کیفیت سطحی، عملیات نورد سرد روی آن انجام می‌شود. این محصول ظاهر درخشان‌تری نسبت به ورق‌های آهنی معمولی یا ورق سیاه دارد و به دلیل کیفیت سطحی بهبود یافته، مقاومت به خوردگی و زنگ‌زدگی آن نیز بهتر است. همچنین، ورق روغنی از استحکام بیشتری برخوردار است.

 

 

فرآیند تولید ورق روغنی

ورق‌های روغنی از طریق فرآیند نورد سرد تولید می‌شوند. ورق‌های سیاه، به‌عنوان ماده اولیه تولید ورق‌های سرد، وارد مرحله اسید شویی می‌شوند. در این مرحله لایه اکسیدی روی ورق سیاه برداشته شده و سطح فولاد برای وارد شدن به فرآیند نورد سرد آماده می‌شود. تفاوت ورق سیاه و روغنی از همین مرحله آغاز می‌شود.

 

دستگاه‌های نورد سرد معمولاً ضخامت سنج‌هایی در بخش خروجی محصول دارند. غلتک‌های این دستگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند که می‌توان حرکت ورق را در آن‌ها معکوس کرد. به‌این‌ترتیب که اگر ضخامت فولاد به حد موردنظر نرسیده بود، فولاد دوباره حرکت معکوس انجام دهد و با نزدیک‌تر شدن غلتک‌ها، ورق به ضخامت لازم برسد. این روند آن‌قدر تکرار می‌شود که ضخامت موردنظر به دست آید. بعضی دستگاه‌ها نیز به این صورت هستند که می‌بایست دوباره ورق از ابتدا وارد دستگاه شود و با نزدیک شدن غلتک‌ها، دوباره فرآیند نازک کردن ورق انجام گیرد.

 

معمولاً هر بار عبور از میان غلتک‌ها، ضخامت را بین 50 تا 90 درصد کاهش می‌دهد. با توجه به نیروهای فشرده کننده و اصطکاک میان سطوح، دمای سطح ورق افزایش می‌یابد، درنتیجه برای خنک کردن سطح نیاز به یک عامل خنک‌کننده است که معمولاً از روغن یا آب استفاده می‌شود.
انواع ورق فولادی نورد سرد به دلیل کیفیت سطحی بالا و شکل‌پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند شکل‌پذیری، ظرافت و دقت هستند کاربرد دارد.

ورق روغنی

 

 

کاربردهای ورق روغنی در صنعت و ساختمان

عملیات حرارتی صورت گرفته روی ورق‌های روغنی، ویژگی‌های این ورق‌ها را از ورق‌های نورد گرم کاملاً متمایز کرده است. خواص مکانیکی ورق‌های روغنی که مقاومت بیشتر در برابر کشش و درنتیجه گسیختگی را ایجاد کرده، این ورق‌ها را در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی پرکاربرد کرده است. ورق سیاه مواد اولیه تولید ورق‌های روغنی است. ورق‌های روغنی طی عملیات حرارتی نورد سرد، خواص مکانیکی‌شان تغییر کرده و نسبت به ورق‌های سیاه شکل‌پذیرتر می‌شوند. علاوه بر این، مقاومت در برابر کشش آن‌ها 20 درصد افزایش می‌یابد.

 

از سویی دیگر این عملیات حرارتی باعث می‌شود که سطح ورق صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر شود. همین کیفیت سطحی ورق‌های روغنی آن‌ها را تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت ورق‌های گالوانیزه و رنگی کرده است. به‌طور کل می‌توان گفت در صنایعی که تنها خواص مکانیکی اهمیت دارد و شکل ظاهری مدنظر نیست، استفاده از ورق‌های سیاه اولویت دارد چراکه قیمت آن‌ها به نسبت به ورق‌ روغنی بسیار پایین‌تر است.

 

در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی که شکل ظاهری بدنه و همین‌طور شکل‌پذیری اهمیت فراوانی دارد، استفاده از ورق‌های نورد سرد لازم است. از این ورق‌ها در ایجاد فرم‌های ظریف با دقت بالا استفاده می‌شود. علاوه بر این، مقاومت بالای این ورق‌ها در برابر کرنش باعث شده که پس از ساخت، ویژگی‌های خود را حفظ کرده و دچار تغییر شکل نشوند.

 

از مهم ترین کاربردهای ورق های روغنی در صنعت و ساختمان سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • صنعت خودروسازی: تولید فیلترهای خودرو، گل‌گیرهای اتومبیل، لوله‌های اگزوز و دیگر قطعات ریزودرشت اتومبیل
  • ساخت لوازم‌خانگی برقی مثل: یخچال‌فریزر، مایکروفر، اجاق‌گاز، در ساخت رادیاتور‌ها، ساخت کابینت‌ها،کمدها و انواع یراق‌آلات
  • پروفیل‌های ساختمانی مثل: بعضی پروفیل‌های در و پنجره
  • ساخت انواع مقاطع فولادی نورد سرد مانند نبشی و ناودانی، قوطی و پروفیل، لوله و تیوب و…

خرید ورق روغنی

 

انواع گریدهای ورق روغنی

ورق‌های روغنی را بر اساس آلیاژ به‌کاررفته در آن‌ها (درصد کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، کروم و…) و همین‌طور عملیات حرارتی صورت گرفته برای ساختشان به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌کنند. البته انواع دیگری از ورق‌های روغنی وجود دارند که می‌توان دو مورد پرکاربرد ورق‌های ضد سایش (EK2)و ورق‌های ضدزنگ (QSTE) را از میان آنان نام برد.

 

ورق روغنی گرید St12یا ورق روغنی معمولی (کششی)

ورق st12 پرکاربردترین ورق روغنی است و برای ساخت انواع سازه ساختمانی یا صنعتی استفاده می‌شود. می‌توان این نوع ورق‌ را که به ورق‌های کششی معروف هستند، تا 45 درجه خم کرد.

 

ورق روغنی نیمه کششی یا ورق روغنی گرید St13

این نوع از ورق در سازه‌های صنعتی و غیر صنعتی با پرس‌کاری در عمق کم مورداستفاده قرار می‌گیرد. این محصول که به آن ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی هم می‌گویند، تا 90 درجه می‌تواند خم شود. این ورق قابلیت جوشکاری خوبی دارد.

 

ورق روغنی فوق کششی یا ورق روغنی گرید St14

این ورق به دلیل داشتن ساختاری انعطاف‌پذیرتر نسبت به ورق‌های روغنی دیگر، در صنایعی مثل خودروسازی که پرس‌کاری عمیق در آن‌ها صورت می‌گیرد، کاربرد دارد. این محصول می‌تواند به‌طور کامل خم شود.

 

 

برترین تولیدکنندگان ورق روغنی

از مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق‌های روغنی در ایران می‌توان به شرکت‌های بزرگ زیر اشاره کرد:

  • فولاد مبارکه اصفهان
  • شرکت صنایع هفت الماس
  • کارخانه فولاد غرب
  • شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک

 

به دلیل اینکه کارخانه‌های تولیدکننده ورق رنگی در خارج از استان تهران واقع‌شده‌اند، برای استعلام قیمت ورق روغنی در تهران باید با کارشناسان فروش ورق در شرکت‌های بازرگانی تماس حاصل نمایید. برای این منظور می‌توانید با مراجعه به جدول بالا از محدوده قیمت و قیمت روز ورق روغنی در تهران مطلع شوید و سپس از تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق روغنی و دیگر شرایط خرید را با برقراری تماس با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان آگاهی کسب نمایید.

 

 

عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی که به دلیل شکل ظاهری براق‌تر نسبت به ورق سیاه و تولید به روش نورد سرد، در بازار به نام ورق نورد سرد شناخته می‌شود به مواد اولیه، کیفیت روغن، کارخانه تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارز و قیمت جهانی فولاد بستگی دارد. به‌صورت ساده ورق روغنی نوعی ورق مسطح براق با ضخامت کم (نسبت به ورق سیاه) و پرداخت عالی است که از نورد سرد ورق‌های فولادی با ضخامت بالا تولید می‌شود. این کاهش ضخامت تحت فشار بالا و در دمای حداکثر 200 درجه سانتی‌گراد صورت می‌پذیرد. هرچند روش تولید ورق روغنی پیچیده نیست و به زمان زیادی نیاز ندارد ولی به دلیل کیفیت بالای محصول نهایی و هزینه‌های بالای نورد سرد، قیمت ورق روغنی نسبت به قیمت ورق سیاه گران‌تر است.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

 

 

خرید ورق روغنی

ابتدا قیمت ورق روغنی را از جدول بالا یا کارشناسان فروش فولاد ایرانیان استعلام بگیرید. کارشناسان فروش ما دیگر مشخصات محصول را به شما ارائه می‌دهند و پس از اقدام به خرید، سایر جزئیات مانند شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول در قالب پيش فاكتور ارائه می‌شود. کارشناسان فروش ما تا تحویل نهایی محصول و اطمینان از رضایت شما در کنارتان خواهند بود.

 

سؤالات متداول

1- ورق روغنی چه ضخامت‌هایی دارد و کدام پرکاربردتر است؟

ضخامت استاندار ورق‌های روغنی بین 0.3 الی 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 و 1250 میلی‌متر است. ورق‌های روغنی 0.6 میلی‌متر در لوازم‌خانگی و ورق‌های 0.7 میلی‌متر در خودروسازی بیشترین کاربرد را دارند.

 

2- ورق‌های روغنی در چه گریدهایی تولید می‌شوند؟

رایج‌ترین گریدهای ورق روغنی شامل گریدهای کششی یا معمولی St12، نیمه کششی یا St13 و فوق کششی یا St14 می‌شوند.

 

3- بهترین ورق رنگی موجود در بازار کدام است؟

برترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق رنگی شامل فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، کارخانه فولاد غرب و شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک می‌شوند.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “ورق روغنی چه ضخامت‌هایی دارد و کدام پرکاربردتر است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “ضخامت استاندار ورق‌های روغنی بین 0.3 الی 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 و 1250 میلی‌متر است. ورق‌های روغنی 0.6 میلی‌متر در لوازم‌خانگی و ورق‌های 0.7 میلی‌متر در خودروسازی بیشترین کاربرد را دارند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “ورق‌های روغنی در چه گریدهایی تولید می‌شوند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “رایج‌ترین گریدهای ورق روغنی شامل گریدهای کششی یا معمولی St12، نیمه کششی یا St13 و فوق کششی یا St14 می‌شوند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “بهترین ورق رنگی موجود در بازار کدام است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “برترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق رنگی شامل فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، کارخانه فولاد غرب و شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک می‌شوند.”
}
}]
}