02142214

قیمت لوله مانیسمان

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله مانیسمان اهواز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله مانیسمان 1,1/2 اینچ رده 40 اهواز1,1/2شاخهانبار تهران
۲,۲۵۰,۰۰۰
سایز: 1,1/2
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهواز1شاخهانبار تهران
۱,۳۷۷,۷۳۰
سایز: 1
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1,1/4 اینچ رده 40 اهواز1,1/4شاخهانبار تهران
۱,۳۴۵,۴۵۰
سایز: 1,1/4
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 2,1/2 اینچ رده 40 اهواز2,1/2شاخهانبار تهران
۳,۰۴۵,۴۵۰
سایز: 2,1/2
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهواز2شاخهانبار تهران
۱,۸۶۳,۶۴۰
سایز: 2
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهواز3شاخهانبار تهران
۳,۵۹۰,۹۱۰
سایز: 3
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 اهواز4شاخهانبار تهران
۵,۱۳۶,۳۶۰
سایز: 4
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهواز5شاخهانبار تهران
۹,۳۲۰,۰۰۰
سایز: 5
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهواز6شاخهانبار تهران
۱۱,۷۲۷,۲۷۰
سایز: 6
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله مانیسمان لوله های دقیق کاوه ایرانیان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه1/2شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 10 دقیق کاوه1/2شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 دقیق کاوه1/2شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 دقیق کاوه3/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 دقیق کاوه3/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 10 دقیق کاوه3/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله مانیسمان چین

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 80 چین1/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/4
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 80 چین1/8شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/8
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 40 چین1/8شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/8
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 40 چین1/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/4
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1,1/4 اینچ رده 80 چین1,1/4شاخهانبار تهران
۱,۷۱۸,۱۸۰
سایز: 1,1/4
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین1شاخهانبار تهران
۱,۳۰۹,۰۹۰
سایز: 1
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین1/2شاخهانبار تهران
۶۷۲,۷۳۰
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1,1/2 اینچ رده 80 چین1,1/2شاخهانبار تهران
۲,۱۲۷,۲۷۰
سایز: 1,1/2
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 2,1/2 اینچ رده 80 چین2,1/2شاخهانبار تهران
۴,۵۴۵,۴۵۰
سایز: 2,1/2
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین2شاخهانبار تهران
۲,۸۰۹,۰۹۰
سایز: 2
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین3/4شاخهانبار تهران
۷۶۳,۶۴۰
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین3شاخهانبار تهران
۵,۹۸۱,۸۲۰
سایز: 3
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چین4شاخهانبار تهران
۷,۸۹۰,۹۱۰
سایز: 4
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چین5شاخهانبار تهران
۱۱,۳۳۶,۳۶۰
سایز: 5
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چین6شاخهانبار تهران
۱۶,۸۱۸,۱۸۰
سایز: 6
واحد: شاخه
رده: 80
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله مانیسمان گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 10 فولاد ایران1شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1
واحد: شاخه
رده: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 فولاد ایران1/2شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد ایران1شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 10 فولاد ایران1/2شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1/2
واحد: شاخه
رده: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 10 فولاد ایران3/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 فولاد ایران3/4شاخهانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 3/4
واحد: شاخه
رده: 40
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان به دلیل فرآیند ساخت پیچیده‌تر و ویژگی‌های بهتر، از لوله‌های درزدار گران‌تر است. لوله مانیسمان یک لوله فولادی بدون درز (seamless pipe) است و یکدست بودن و عدم وجود درز در لاین لوله‌ها باعث می‌شود که در مقایسه با لوله‌های فولادی درزدار دارای استحکام و مقاومت بهتری باشند و در برابر خوردگی، دما و فشارهای بالا بهتر عمل کنند. از اینرو قیمت لوله مانیسمان بیشتر در برآورد هزینه پروژه‌ها و صنایعی تاثیرگذار است که حساسیت در آنها بالاست و احتیاج به ویژگی‌ها و ضریب اطمینان بالا دارند. هر چه ضخامت و وزن لوله‌ها بیشتر باشد، قیمت لوله مانیسمان نیز گران‌تر می‌شود.

 

لوله مانیسمان یا لوله بدون درز، نوعی لوله فولادی بوده که از فولاد ساده کربنی، فولاد آلیاژی، شمش فولاد ضد زنگ یا لوله جامد خالی ساخته می شود و به دلیل نوع خاص فرآیند تولید، دارای درز جوش نبوده که این امر آنها را برای کاربردهایی مانند حمل مایعات حساس بسیار مناسب می گرداند. لوله های بدون درز برتر از لوله های جوش داده شده تلقی می شوند زیرا با استفاده از شمش های فولادی یکپارچه که از استحکام مکانیکی ذاتی بالایی برخوردار هستند، ساخته می شوند.

قیمت لوله مانیسمان

 

 

لوله مانیسمان

اولین بار دو برادر لوله هایی بدون درز را تولید کردند و نام این لوله از نام خانوادگی آنها یعنی مانیسمان گرفته شده است. لوله مانیسمان نوعی لوله فولادی است که از طریق فرآیند اکستروژن یا ریخته گری گریز از مرکز تولید می‌شود. در تولید این لوله از شمش‌های فولادی استفاده می‌شود که در کنار استفاده از فرآیند اکسترود، یکپارچگی را برای این نوع لوله به همراه می‌آورند و باعث می‌شود این نوع لوله‌ها بدون درز تولید شوند.

 

لوله مانیسمان برخلاف سایر انواع لوله ها، قادر به تحمل فشارزیادی است که باعث می شود کمتر دچار ترک خوردگی و آسیب شوند. همچنین این لوله های بدون درز قابلیت محاسبه دقیق مقدار فشار را دارند که در نتیجه بعد از لوله کشی، مقیاس های دقیق تری حاصل شده و مشکلات کمی را به همراه دارند.

 

همچنین این لوله به دلیل برخورداری از خواصی از جمله قابلیت جوش پذیری بالا، استحکام بالا، طول عمر زیاد، مقاوم به خوردگی، عدم سمیت و مناسب جهت انتقال مواد سمی، تحمل دما و فشار بالا و کاهش مقدار رسوبات ایجاد شده درون لوله، دارای کاربردهای وسیعی در صنعت هستند.

 

 

رده لوله مانیسمان چیست؟

رده لوله مانیسمان پارامتری وابسته به ضخامت بوده که بر اساس استانداردها، ضخامت و ابعاد لوله های مانیسمان را تعیین می کند. در همین راستا، سه روش طبقه بندی برای رده های لوله مانیسمان وجود دارد:

 

1- در این رده، بر اساس استانداردهای ANSI B36 و APL5L ، لوله های مانیسمان مطابق با ضخامت های مختلف برحسب اینچ یا میلی متر، طبقه بندی می شوند.

2- قرار دادن لوله های مانیسمان در 8 دسته مطابق با استاندارد ANSI

3- طبقه بندی لوله های مانیسمان بر اساس وزن به سه دسته شامل استاندارد (STD)، فوق استاندارد یا سنگین(XS) و دابل فوق استاندارد یا فوق سنگین (XXS). برای اطلاع از وزن لوله به این لینک مراجعه نمایید.

 

برای نام گذاری رده ها نیز از پارامتری به نام عدد اسکجول استفاده می شود که از رابطه زیر به دست می آید:

 

Sch = 1000 P/ S

 

در رابطه فوق، P فشار طراحی لوله مانیسمان و S نیز تنش تسلیم این لوله برحسب psi است. رده لوله های مانیسمان طبق رابطه فوق به دست آمده که معمولا شامل رده های 10، 20، 30، 40، 60، 80، 120 و 160 می شوند.

 

لوله مانیسمان رده ۱۰

لوله مانیسمان رده 10 جزو لوله‌های سبک بوده و دارای ضخامت ۲ الی ۶ میلی‌متر و قطری معادل ۱ الی ۱۲ اینچ است. از این لوله در کاربردهایی با فشار و تنش کم مانند سیستم لوله‌کشی گاز و موتورخانه‌ ساختمان‌ها تا پنج طبقه استفاده می‌شود. قیمت لول همانیسمان رده 10 به دلیل ضخامت کمتر، ارزان تر از سایر رده‌ها است.

 

لوله مانیسمان رده ۸۰

لوله مانیسمان رده 80 دارای دیواره های ضخیم تری نسبت به سایر رده های این لوله است. آنها عمدتا در برنامه هایی که لوله ها باید در معرض دید قرار گیرند استفاده می شوند. از آنجا که رده 80 دارای مواد بیشتری در ساختار لوله است و نیز به دلیل هزینه تولید بالاتر، در مقایسه با سایر مواد کمی گران تر است.

لوله مانیسمان رده ۸۰

 

لوله مانیسمان رده ۴۰

لوله مانیسمان رده 40 دارای کاربردهای گسترده تری نسبت به رده 80 است و در کاربردهای حساس نظیر صنعت نفت و گاز، لوله های آتشنشانی و ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های مانیسمان رده 40 معادل استاندارد STD هستند.

این لوله پرکاربرد دارای ضخامت ۲ تا ۱۲ میلی‌متر، قطر ۱ تا ۱۲ اینچ و وزن متغیر تا ۵۰۰ کیلوگرم است. در پروژه های حساس انتقال گاز، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

لوله مانیسمان رده ۴۰

 

 

فرآیند تولید لوله مانیسمان

برای تولید لوله مانیسمان و بدون درز، روش های متعددی وجود دارد که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می کنیم.

 

فرآیند اکستروژن

در حال حاضر، لوله بدون درز از شمش گرد ساخته می شود، که از ناحیه مرکز سوراخ می شود و به صورت پوسته ای توخالی در می آید و سپس نورد یا اکسترود شده و به اندازه مورد نظر کشیده می شود. فرآیند تولید لوله بدون درز شامل مراحل اصلی زیر است:

 • ساخت پوسته لوله توخالی در عملیات اکستروژن
 • افزایش پوسته لوله توخالی با کاهش قطر و ضخامت دیواره آن
 • ساخت لوله نهایی در فرایند نورد سرد یا گرم

 

فرآیند Mandrew Mill

این فرآیند برای ساختن اندازه های کوچکتر لوله بدون درز، معمولاً با قطر 1 تا 6 اینچ (25 تا 150 میلی متر) استفاده می شود.

 • شمش فولاد تا 2370 درجه فارنهایت (1300 درجه سانتی گراد) گرم می شود و سوراخ می شود.
 • یک سنبه در لوله وارد شده و مجموعه از طریق یک آسیاب نورد (مندریل) عبور می کند.
 • برخلاف آسیاب پلاگین، آسیاب مندریل با یک سری جفت غلطک منحنی که در زاویه 90 درجه نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند، ضخامت دیواره را به طور مداوم کاهش می دهد.
 • پس از گرم شدن مجدد، لوله از طریق آسیاب کاهنده کششی چند طرفه عبور داده می شود تا قطر آن به قطر نهایی کاهش یابد.
 • سپس لوله قبل از عملیات حرارتی، صاف شدن نهایی، بازرسی و آزمایش هیدرواستاتیک به طول مورد نظر بریده می شود.

 

فرآیند Plug Mill

این فرایند برای ساختن اندازه های بزرگتر لوله بدون درز، معمولاً با قطر 6 تا 16 اینچ (150 تا 400 میلی متر) استفاده می شود.

 • شمش فولادی با وزن حداکثر دو تن تا 2370 درجه فارنهایت (1300 درجه سانتی گراد) گرم شده و سوراخ می شوند.
 • سوراخ پوسته توخالی روی یک افزایش دهنده طول که به صورت دوار است، قرار گرفته و در نتیجه یک لوله کوتاه با دیواره ضخیم تولید می شود.
 • یک شاخه داخلی، قطر داخلی نهایی لوله را ایجاد می کند.
 • بیلت دوشاخه سپس بین رول های پلاگین آسیاب منتقل می شود.
 • چرخش رول ها ضخامت دیواره را کاهش می دهد.
 • برای اطمینان از گرد بودن لوله، در هر بار عبور از آسیاب پلاگین، 90 درجه می چرخد.
 • سپس لوله از آسیاب پیچشی و آسیاب کاهشی عبور داده می شود تا ضخامت دیواره یکنواخت شود و ابعاد نهایی تولید شود.
 • سپس لوله قبل از عملیات حرارتی، صاف شدن نهایی، بازرسی و آزمایش هیدرواستاتیک به طول مورد نظر بریده می شود.

 

فرآیند Pilgering

لوله زنی یکی از فرآیندهای بسیار مورد استفاده برای تولید لوله های بدون درز در محدوده سایز 1/4 تا 2 اینچ است، به ویژه هنگامی که ضخامت لوله ها باید کاهش یابد. فرآیند دیگری که می تواند لوله ها و لوله های بدون درز کوچک را تولید کند، کشش سرد است. به طور کلی، فرایند Pilgering دو هدف اصلی دارد:

 

اولی که مهمترین هدف است، فرآیند Pilgering ساختار دانه مواد را تا حد زیادی بهبود می بخشد. دوم اینکه این راهی برای کاهش سریع مقادیر زیاد قطر خارجی و قطر داخلی لوله قبلی است. نرخ کاهش در برخی از آلیاژها می تواند تا 90 درصد باشد. فرایند پالینگ آسیاب سرد با استفاده از قالب های حلقه ای و یک سنبه مخروطی سطح مقطع لوله را تا 90 درصد کاهش می دهد. فرآیند کشش سرد کار مشابهی با فرایند Pilgering انجام می دهد اما بسته به نوع آلیاژ میزان کاهش اندازه به طور کلی به 15 تا 35 درصد محدود می شود.

 

کاربردهای لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان بیشتر به منظور استفاده در صنعت ساختمان و صنایع نفت و پتروشیمی برای اهداف ساختاری، تحمل بار و انتقال میعانات انجام می شود. این لوله سازه ای بسیار بادوام است و بنابراین از آن در موارد مختلفی که ضخامت دیوارهای بیشتری را نسبت به لوله های جوش داده شده نیاز دارند، استفاده می شود. لوله های مانیسمان بدون درز می توانند برای انواع مختلفی از برنامه ها استفاده شوند.

 

برخی از مهم‌ترین کاربردهای لوله مانیسمان عبارتند از:

 • دکل های دریایی
 • تجهیزات میدان نفتی
 • لوله کشی و تاسیسات ساختمانی
 • مخازن تحت فشار
 • کشتی سازی
 • قطعات ماشین آلات
 • انتقال آب و فاضلاب
 • انتقال مواد سمی و اسیدی

لوله مانیسمان

 

 

عوامل موثر بر قیمت لوله مانیسمان

علاوه بر نوسانات بازار، تنوع و تفاوت در عواملی مانند رده، ضخامت، کیفیت، وزن لوله‌ها و شرکت سازنده باعث اختلاف قیمت لوله مانیسمان می‌شود و شما از لیست بالا می توانید قیمت روز لوله مانیسمان در انواع و سایزها مختلف را مشاهده نمایید. لوله مانیسمان رده‌های ۱۰ و ۴۰ و ۸۰ پرکاربردترین انواع هستند. قیمت لوله مانیسمان رده 10، قیمت لوله مانیسمان رده 40 و قیمت لوله مانیسمان رده 80 و دیگر رده ها را از اینجا دریافت کنید. کلیه قیمت ها به روزرسانی شده است.

خرید لوله مانیسمان

 

 

خرید لوله مانیسمان از فولاد ایرانیان

به منظور خرید لوله مانیسمان باید به پارامترهای مهمی ازجمله رده لوله، قطر خارجی، طول شاخه، وزن و… توجه نمایید. ابعاد لوله های مانیسمان متاثر از رده این لوله ها است. رده لوله مانیسمان در واقع پارامتری بوده که بر اساس استانداردهای موجود، این لوله ها را با معیارهای مختلف طبقه بندی می کند. دانستن تفاوت لوله درزدار و بدون درز شناخت بهتری از لوله بدون درز و مشخصات آن، به شما می‌دهد.

 

لوله های مانیسمان دارای شاخه هایی به طول 6 و 12 متر بوده که قطری در حدود 1/2 تا 36 اینچ را دارا هستند. همانطور که گفته شد، ابعاد این لوله ها بستگی به شماره رده آنها دارد به گونه ای که هرچه شماره رده بالاتر می رود، ابعاد لوله، ازجمله ضخامت آن، افزایش می یابد.

 

در اصل مانیسمان نام اولین برند لوله بدون درز در دنیا بوده و در ایران مانند بسیاری از کالاها با همان نام برند رواج پیدا کرده است. لوله‌های بدون درز (لوله مانیسمان) براساس استاندارد ساخت ASME B36.10 و معمولا از آلیاژ A106 و A53 تولید می‌شوند. این لوله‌ها به روش‌های مختلفی مانند نیروهای گریز از مرکز، عبور از زره، غلطک، کشش و حرارت شمش‌های یکپارچه فولادی توليد مي‌شوند.

 

لوله بدون درز مانیسمان دارای استحکام و مقاومت بالایی نسبت به لوله‌های درزدار فولادی است و به همین علت برای انتقال سیالات و جریانات پرفشار، صنایع حفاری و خطوط انتقال نفت، گاز و خطوط فشار قوی و صنایع دارویی و غذایی کاربرد فراوان دارد. همچنین استفاده ازلوله‌های بدون درز باعث می‌شود که گسیختگی و آشفتگی سیالات به حداقل برسد. این لوله‌ها نیازی به تست جوشکاری ندارند.

 

پس از انتخاب محصول موردنظر بر اساس الزامات پروژه خود، می توانید از لیست بالا قیمت لوله مانیسمان را به صورت لحظه ای مشاهده کنید. سپس با کاشرشناسان فروش فولاد تیرانیان تماس گرفته و پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور دریافت کنید. با تایید فرآیند خرید و انجام مراحل تسویه حساب، می توانید بار را در محل تحویل بگیرید.

 

سوالات متداول

1- قیمت لوله مانیسمان چگونه تعیین می شود؟

قیمت این لوله ها بر اساس رده لوله، ضخامت، طول شاخه، جنس لوله، قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا و روش تولید متغیر است.

 

2- لوله مانیسمان رده 80 چیست؟

لوله مانیسمان رده 80 در سایزهای 0.5 تا 30 اینچ و در طول های 6 و 12 متر، یکی از پرکاربردترین رده های لوله مانیسمان بوده که به دلیل برخورداری از ضخامت بالا نسبت به سایر رده ها، قیمت بیشتری نیز دارد.

 

3- لوله بدون درز در چه کشورهایی تولید می‌شود؟

چین، هند، اوکراین، آلمان، روسیه، اسپانیا

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت لوله مانیسمان چگونه تعیین می شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت این لوله ها بر اساس رده لوله، ضخامت، طول شاخه، جنس لوله، قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا و روش تولید متغیر است.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “لوله مانیسمان رده 80 چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “لوله مانیسمان رده 80 در سایزهای 0.5 تا 30 اینچ و در طول های 6 و 12 متر، یکی از پرکاربردترین رده های لوله مانیسمان بوده که به دلیل برخورداری از ضخامت بالا نسبت به سایر رده ها، قیمت بیشتری نیز دارد.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “لوله بدون درز در چه کشورهایی تولید می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “چین، هند، اوکراین، آلمان، روسیه، اسپانیا”
}
}]
}