02142214

قیمت لوله داربست

محاسبه کننده وزن لوله داربست
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله داربست فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهان
۳۶,۹۰۰
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهان
۳۶,۸۰۰
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 3 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اصفهان 3 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: فولاد مبارکه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله داربست گیلان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 3 میلی متر1,1/2کیلوگرمرشتتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ گیلان 3 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت لوله داربست نورد و لوله اهواز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 1.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 1.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهان
۳۶,۲۰۰
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.35 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.35
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهان
۳۶,۲۰۰
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.5 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.5
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 2.8 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 2.8
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 3 میلی متر1,1/2کیلوگرماصفهانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست 1,1/2 اینچ اهواز 3 میلی متر1,1/2کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: 1,1/2
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
قطر(mm): 48
طول(m): 6
کارخانه: نورد و لوله اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
لوله داربست

لوله داربست نوعی لوله توخالی از جنس فولاد است که برای اسکلت‌بندی سازه‌ی فلزی مرتفع مورداستفاده قرار می‌گیرد. معمولاً از این سازه فلزی برای دسترسی به ارتفاع‌های بالای دو متر در ساختمان‌سازی و هم‌چنین در کارهای صنعتی، ساخت سایه‌بان یا سازه نگهبان، سوله سازی و پل‌سازی استفاده می‌کنند. قیمت لوله داربست تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های اجرایی ساختمان دارد؛ ازاین‌رو اطلاع از قیمت روز لوله داربستی برای پیمانکاران و فعالان حوزه ساختمان از موارد بااهمیت است.

 

داربست از ابتدای تمدن بشری برای ساختن ساختمان‌های بلند مورداستفاده قرار گرفته است. حدس زده می‌شود که اهرام باستانی مصر نیز با استفاده از داربست‌های چوبی ساخته‌شده‌اند. داربست چوبی تا سال 1922 به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفت. در این زمان به‌تدریج از لوله‌های فولادی به‌جای تیرهای چوبی استفاده کردند.

امروزه استفاده از داربست‌های فلزی امری عادی است. لوله داربست از دهه 1950 مورداستفاده در صنعت بوده است. این لوله‌ها در عین وزن مناسب، استحکام بسیارخوبی را ارائه می‌دهند. فلزات مورداستفاده برای لوله داربست معمولاً فولاد کربنی، فولاد گالوانیزه و یا آلومینیوم هستند.

 

قیمت لوله داربست

 

لوله داربست

لوله‌های‌ داربست، نوعی لوله‌ فولادی هستند که به‌عنوان یک سیستم پشتیبانی در خارج از ساختمان‌ها و سازه‌های در حال ساخت نصب می‌شوند. لوله داربست به کارگران این امکان را می‌دهد تا با بالا رفتن از این سازه‌های موقت و ایستادن روی سکوها، به سطوح بالایی ساختمان یا سازه دسترسی داشته باشند. لوله‌های داربست دارای طول‌های مختلفی هستند، بنابراین ساختار داربست می‌تواند متناسب با یک کاربرد خاص، به‌صورت سفارشی ساخته شود.

 

لوله‌های داربستی با طول 6 متر و در انواع سبک و سنگین تولید می‌شوند که معمولاً ضخامت آن‌ها در محدوده 1.8 تا 3 میلی‌متر قرار می‌گیرد. لوله داربست 6 متری با ضخامت 2.5 میلی‌متر و قطر 48 میلی‌متر از پرکاربردترین لوله‌های داربستی به شمار می‌رود که در حدود 17 تا 17.5 کیلوگرم وزن دارد.

هم‌چنین لوله داربست ۶ متری با ضخامت ۲ میلی‌متر و قطر 48 میلی‌متر هم پرکاربرد است و حدود 14 تا 14.5 کیلوگرم وزن دارد. معمولاً با استفاده از دستگاه‌های برش، لوله‌های داربستی را به طول‌های دلخواه و کمتر از 6 متر برش می‌زنند. امکان ارسال لوله داربست به سراسر نقاط کشور نیز وجود دارد.

ازنظر کاربرد، لوله‌های داربست شامل موارد زیر می‌شوند:

  • لوله‌های سرتاسری: لوله‌هایی که داربست را به‌صورت افقی مهار می‌کنند و برای ایجاد تکیه‌گاه استفاده می‌شوند.
  • لوله‌های ستونی: لوله‌هایی که به‌صورت عمودی بر روی زمین قرار می‌گیرند تا بارهای اعمالی را به زمین وارد کنند.
  • لوله‌های زیرتخته‌ای: این لوله‌ها به‌عنوان تکیه‌گاه برای قرار گرفتن تخته بر روی آن‌ها کاربرد دارند.
  • لوله شمعی: لوله‌هایی که بر روی ساختمان مجاور و نیز بر روی زمین قرار می‌گیرند تا تعادل بیشتر را ایجاد کنند.
  • لوله‌های قطری: وظیفه حفظ تعادل و جلوگیری از حرکت داربست را بر عهده دارند.
  • لوله قید دیواره درگاهی: لوله‌هایی که سبب اتصال داربست به ساختمان می‌شوند و آن را مهار می‌کنند.

 

همه این انواع مختلف لوله‌های داربست توسط کوپلرهایی به هم متصل می‌شوند که از خم شدن یا حرکت اضافی آن‌ها در هنگام تکمیل سازه جلوگیری می‌کند. سه نوع اصلی کوپلرها وجود دارند که کوپلرهای زاویه راست، کوپلرهای پوتلوگ و کوپلرهای چرخشی هستند. علاوه بر این، می‌توان از پین‌های مفصلی (اسپیگوت) یا جفت‌کننده‌ها برای اتصال لوله‌ها از سر به انتها استفاده کرد.

لوله داربست

 

قیمت لوله داربستی

لوله داربست یک لوله فولادی ساخته‌شده از فولاد نورد گرم (ورق سیاه) یا فولاد گالوانیزه است که به‌صورت درزدار یا بدون درز تولید می‌شود. این لوله‌ها به‌منظور ایجاد ساختار داربستی و تکیه‌گاه برای ساخت و تعمیر سازه‌های بلند مورداستفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، باید علاوه بر استحکام خوب، خواص شیمیایی خوبی نیز داشته باشند تا در هنگام کار در شرایط نامساعد آب و هوایی، دچار زنگ‌زدگی و خوردگی نشوند.

هم‌چنین، ضخامت و سایز استاندارد نیز در این لوله‌ها بسیار اهمیت دارد. قیمت لوله داربستی در تمام ضخامت‌ها و سایزها از تمام کارخانه‌های تولیدکننده در لیست بالا هرروز به‌روزرسانی شده می‌شود.

 

به دلیل تنوع در اندازه‌ لوله‌های داربستی، جنس و سایر مشخصات، قیمت لوله‌ داربستی هم بسیار متغیر است. لوله‌های داربستی به‌طور عمده از جنس ورق سیاه یا گالوانیزه و در انواع درزدار و بدون درز تولید می‌شود. به‌عنوان نمونه لوله داربستی گالوانیزه از نوع معمولی آن گران‌تر است. از لوله داربست گالوانیزه در مکان‌هایی که احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی وجود دارد؛ مانند شرایط آب و هوایی مرطوب استفاده می‌کنند. علاوه بر جنس، رنگ کردن، نوع اجزای تشکیل‌دهنده داربست، ضخامت، قطر، وزن و نوع داربست اجرایی هم از عوامل تأثیرگذار بر قیمت لوله داربست به شمار می‌رود.

 

قیمت داربست

قیمت داربست در درجه اول به جنس لوله‌های به‌کاررفته در ساخت آن بستگی دارد. ازآنجایی‌که داربست‌ها باید برای طولانی‌مدت و تا زمان تکمیل ساختار و نمای سازه در محل پروژه باقی بمانند، باید از استحکام، دوام و مقاومت به زنگ‌زدگی مطلوبی برخوردار باشند. ازنظر جنس، لوله‌های داربستی به انواع لوله داربست فولادی و لوله داربست گالوانیزه تقسیم می‌شوند.

 

قیمت لوله داربست فولادی

داربست فولادی استحکام و دوام بالایی دارد. درعین‌حال دارای خاصیت ارتجاعی است که به جلوگیری از ترک خوردن کمک می‌کند. فولاد می‌تواند بارهای بسیار سنگین را تحمل کند و کارگران می‌توانند از آن برای حمل تجهیزات و لوازم سنگین استفاده کنند. برای سازه‌های بلند، استفاده از لوله داربست فولادی یک ضرورت است زیرا وزن داربست خود به استحکام سازه‌ای نیاز دارد که فقط فولاد می‌تواند آن را تأمین کند.

 

قیمت لوله داربست گالوانیزه

لوله‌های فولادی گالوانیزه از دیگر لوله‌های رایج در این زمینه هستند. در اکثر موارد، لوله‌های فولادی گالوانیزه می‌شوند. این بدان معنی است که آن‌ها با عنصر روی پوشش داده می‌شوند، که به جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی به دلیل قرار گرفتن در معرض عناصر محیطی کمک می‌کند. لوله‌های آلومینیومی معمولاً نیازی به گالوانیزه ندارند، زیرا آلومینیوم نسبتاً در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاوم است.

 

اگر فولاد گالوانیزه نباشد، معمولاً برای محافظت در برابر آسیب‌های جوی، رنگ‌آمیزی می‌شود یا به روش‌های دیگر دارای لایه محافظ می‌شود. فولاد در هنگام ضربه خوردن تمایل به خم شدن دارد ولی به‌راحتی می‌توان آن را به شکل اول درآورد. اما آلومینیوم شکننده‌تر است و احتمال کمتری وجود دارد که پس از ضربه به شکل اول خود بازگردد.

 

خرید داربست

لوله داربست نوعی لوله فولادی یا گالوانیزه است که معمولاً به‌صورت بدون درز و از ورق‌های سیاه یا گالوانیزه ساخته می‌شود. این لوله‌ها به دلیل استفاده در ساخت داربست‌های ساختمان به‌منظور ساخت یا تعمیر سازه‌ها، به نام لوله داربستی معروف شده‌اند. انواع لوله‌های داربست در قطر داخلی یک و یک‌دوم اینچ، قطر خارجی 48.3 میلی‌متر، طول 6 متر و ضخامت جداره بین 1.8 تا 4 میلی‌متر ساخته می‌شوند.
لوله‌های داربست بر اساس استاندارد EN39 ساخته می‌شوند.

 

قطر خارجی این لوله‌ها برابر 48.3 میلی‌متر و ضخامت دیواره آن‌ها بین 1.8 تا 3 میلی‌متر است. لوله‌های داربستی باید ازنظر بصری شکل صاف داشته باشند و میزان انحراف آن‌ها از 15 میلی‌متر در طول 3 متر تجاوز نکند. لوله‌های داربست را می‌توان به‌راحتی به طول‌های متفاوتی برش داد؛ اما معمولاً در طول 6 متر فروخته می‌شوند.

قیمت لوله داربستی

 

نکته قابل‌توجه که ممکن است در انتخاب و خرید لوله‌های داربست افراد را دچار اشتباه کند، عدد مربوط به قطر یعنی یک و یک‌دوم اینچ است. این عدد برابر 38.1 میلی‌متر است اما در بالا گفته شد که قطر این لوله‌ها 48.3 میلی‌متر است. دلیل این تفاوت چیست؟ آیا اشتباه محاسباتی در تبدیل اینچ به میلی‌متر رخ داده است؟ در پاسخ باید گفت که قطعاً این‌طور نیست. قطر 1 و یک‌دوم اینچ درواقع قطر درونی لوله داربست است که مقدار آن 38.1 میلی‌متر است. این لوله‌ها دارای ضخامت قابل‌توجهی هستند تا سبب پایداری و استحکام این لوله‌ها در برابر تحمل وزن و نیروها شوند.

 

درگذشته به دلیل کیفیت پایین فولاد و کمبود امکانات تولید نسبت به امروز، برای تولید یک لوله فولادی پایدار به مواد بیشتری نیاز بود. ازآنجایی‌که برای یک لوله پایدار به فولاد بیشتری نیاز بود، دیواره‌های لوله‌ها ضخیم‌تر بوده و قطر داخلی آن‌ها کوچک‌تر بود و این قطر داخلی، معیار استاندارد لوله‌ها بوده است.

امروزه می‌توانیم مقدار فولاد کمتری را برای تولید لوله‌های داربستی پایدار به کار ببریم که سبب کاهش ضخامت جداره این لوله‌ها می‌شود. درنتیجه، قطر داخلی نیز بزرگ‌تر می‌شود، درحالی‌که قطر بیرونی ثابت می‌ماند. در انواع لوله‌ها، این قطر خارجی است که بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین جای تعجب نیست که امروزه هنگام تعیین قطر لوله داربست، قطر خارجی آن تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شود و مانند گذشته، قطر داخلی معیار آن نیست.

 

لوله‌های داربست غیراستاندارد

برای اینکه لوله‌های داربست باکیفیت و اصل را از لوله‌های غیراستاندارد تشخیص دهید، لازم است تا با عیوب رایجی که در این نوع ورق‌ها ایجاد می‌شوند آشنا شوید. این نوع عیوب به‌صورت تغییر شکل‌های مختلف در لوله داربستی ظاهر می‌شوند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

CROSS CUT

لوله‌های بریده‌شده توسط اره می‌توانند در آن‌ها لب‌های تیز ایجاد کند که همراه با زاویه برش هستند. این نوع لوله‌ها غیراستاندارد بوده و باید به‌صورت صاف و بدون لبه تیز برش داده شوند.

 

SPLIT END

هر لوله انتهایی باید حداقل 150 میلی‌متر از شکاف بریده شود و انتهای آسیب‌دیده از بین برود

 

MUSHROOM-HEADED

وقتی‌که از لوله داربست به‌عنوان وسیله‌ای برای ضربه زدن به جسم دیگری استفاده شود، سر لوله به شکل کلاهک قارچ درمی‌آید که نشانگر یک لوله غیراستاندارد است. برای استفاده از این لوله، انتهای آسیب‌دیده باید بریده شود.

 

FLAME CUT

برش لوله با شعله نه‌تنها انتهای لوله بلکه تا 600 میلی‌متر طول لوله را تحت تأثیر حرارت قرار می‌دهد و این‌چنین هم بر روی خواص و هم بر روی ظاهر لوله تأثیر منفی می‌گذارد.

 

BENT

اگر لوله داربست بیش‌ازحد ممکن خم شود، قابل‌استفاده نخواهد بود. در این حالت، لوله را می‌توان با استفاده از تجهیزات تخصصی صاف کرد یا قسمت آسیب‌دیده را برش داد.

قیمت داربست

 

سؤالات متداول

1- برای خرید لوله‌های داربست چه فاکتورهایی را مدنظر قرار دهیم؟

برای این منظور با توجه به تعداد طبقات سازه، شرایط جوی محل پروژه و میزان بودجه موردنظر باید به طول شاخه و تعداد شاخه مصرفی از لوله داربست، جنس لوله، سایز لوله و مشخصات ظاهری آن ازنظر سالم بودن توجه نمایید.

 

2- بهتر است لوله داربست را به‌صورت شاخه‌ای بخریم یا کیلویی؟

خرید به‌صورت وزنی می‌تواند شما را از انتخاب محصول باکیفیت و دارای ضخامت و قطر استاندارد مطمئن سازد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وزن استاندارد لوله‌های داربستی با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید.