فیلتر ها

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه تاراز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.41250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.41000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.61250رول
۳۹,۷۰۶
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.61000رول
۳۹,۸۸۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.71250رول
۳۸,۵۱۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.71000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.81000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.81250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم0.91250رول
۳۷,۳۲۱
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم0.91000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم11250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم11000رول
۳۷,۳۲۱
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم1.251000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم1.251250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم1.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم1.51250رول
۳۷,۹۶۴
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1250

کیلوگرم21250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1000

کیلوگرم21000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه شهر کرد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.41250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.41000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.61000رول
۳۹,۸۸۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.61250رول
۳۹,۷۰۶
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.71250رول
۳۸,۵۱۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.71000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.81000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.81250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم0.91250رول
۳۷,۳۲۱
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم0.91000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم11000رول
۳۷,۳۲۱
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم11250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم1.251250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم1.251000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم1.51000رول
۳۷,۹۶۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم1.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1250

کیلوگرم21250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1000

کیلوگرم21000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم0.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم0.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم0.61000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم0.61250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم0.71250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم0.71000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم0.81000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم0.81250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم0.91000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم0.91250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم11250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم11000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم1.251250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم1.251000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم1.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم1.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250

کیلوگرم21250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000

کیلوگرم21000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه هفت الماس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.41250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.41000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.4
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.51250رول
۴۰,۶۶۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.61000رول
۳۹,۲۹۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.61250رول
۳۹,۱۱۰
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.71250رول
۳۷,۹۱۷
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.71250رول
۳۷,۳۶۷
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.81000رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.81250رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم0.91250رول
۳۶,۷۲۴
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم0.91000رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم11000رول
۳۶,۷۲۴
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم11250رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم1.251000رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم1.251250رول
۳۶,۴۴۹
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم1.51000رول
۳۷,۳۶۷
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم1.51250رول
۳۷,۳۶۷
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1000

کیلوگرم21000رول
۳۷,۸۲۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1250

کیلوگرم21250رول
۳۷,۸۲۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم0.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم0.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم0.61000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم0.61250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم0.71000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم0.71250رول
۳۸,۵۱۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم0.81000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم0.81250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم0.91000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم0.91250رول
۳۷,۳۲۱
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم11250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم11000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم1.251000رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم1.251250رول
۳۷,۰۴۵
انبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1000

کیلوگرم1.51000رول
۳۷,۹۶۳
انبار تهران1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1250

کیلوگرم1.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه دشتستان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت

ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر دشتستان عرض 1250

کیلوگرم0.81250رولتماس بگیریدساوه1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر دشتستان عرض 1250

کیلوگرم0.91250رولتماس بگیریدساوه1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1000

کیلوگرم1.51000رولتماس بگیریدساوه1402/07/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار

ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1250

کیلوگرم1.51250رولتماس بگیریدساوه1402/07/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
واحدکیلوگرم
نمودار
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه با توجه به تقاضای بالای ورق گالوانیزه و مهم بودن آگاهی از قیمت روز این محصول، هرروز به‌روزرسانی می‌شود. ورق‌های گالوانیزه به دلیل ضعف ورق‌های فولادی در برابر خوردگی و اکسیداسیون، توسعه داده شدند و امروزه در کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف به کار برده می‌شوند. این ورق‌ها با پوششی از جنس روی و به روش گالوانیزاسیون پوشش داده شده‌اند تا از خواص سطحی بسیار بهتری برخوردار شوند. ازاین‌رو تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه افزایش یافته و درنتیجه آگاهی از قیمت ورق گالوانیزه مهم تلقی می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه یکی از بهترین ورق‌های فولادی برای مصارف مقاوم به زنگ‌زدگی و خوردگی است. ورق‌های استیل که بهترین نوع ورق‌های ضد خوردگی هستند بسیار گران‌اند اما تهیه ورق گالوانیزه صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به آن‌ها داشته و خواص مطلوبی را نیز ارائه می‌کنند. این محصولات بر پایه ورق روغنی و با فرآیند گالوانیزاسیون تولید می‌شوند. در این روش، از طریق غوطه‌وری داغ در حمام روی و یا آبکاری الکتریکی، پوشش گالوانیزه از جنس روی در ضخامت بالای 20 میکرون در هر دو سمت ورق اعمال می‌شود. این محصولات معمولاً به‌صورت رول توسط کارخانه‌های تولیدکننده عرضه می‌شوند و اگر بخواهید آن‌ها را در حالت برش خورده یا شیت تهیه کنید، بهتر است خرید ورق گالوانیزه را از شرکت‌های بازرگانی انجام دهید. این ورق پرفروش‌ترین ورق فولادی پس از ورق سیاه است. از دلایل محبوبیت و تقاضای بالای این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برخورداری از خاصیت ضد زنگ با هزینه‌ای کمتر از سایر ورق‌های پوشش‌دار.
  • دوام: عمر مفید و عملکرد پوشش قابل‌اعتماد و قابل پیش‌بینی است. ضمن اینکه هزینه و الزامات تعمیر و نگهداری آن نیز کمتر است.
  • سختی پوشش: یک پوشش گالوانیزه دارای ساختار متالورژیکی منحصربه‌فردی است که مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر آسیب‌های مکانیکی در حمل‌ونقل، نصب و سرویس می‌دهد.
  • حفاظت کامل: ایجاد حفاظت کامل توسط پوشش از ورق فولادی در تمامی قسمت‌ها شامل فرورفتگی‌ها، گوشه‌های تیز و مناطق غیرقابل‌دسترس.
  • الزامات نگهداری آسان: ورق دارای پوشش گالوانیزه به‌راحتی تمیز می‌شود.
  • سهولت بازرسی: پوشش‌های گالوانیزه به‌راحتی با چشم ارزیابی می‌شوند و یا می‌توان از روش‌های ساده تست غیر مخرب برای بررسی آن‌ها استفاده کرد.
  • قابلیت‌های بالای جوشکاری، رنگ‌آمیزی و پرس‌کاری ورق‌های گالوانیزه.

ورق گالوانیزه

 

خرید ورق گالوانیزه

اگر به دنبال خرید ورق گالوانیزه هستید، ابتدا باید کاربرد موردنظر خود را در نظر بگیرید. ورق‌های گالوانیزه بر اساس کیفیت و سایز در مصارف گوناگونی مورداستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً ورق گالوانیزه خودرو با ورق‌هایی که برای ساخت تجهیزات صنعتی استفاده می‌شوند متفاوت است. سپس نوبت انتخاب سایز مناسب است. ورق‌های گالوانیزه معمولاً در ضخامت‌های 0.4 تا 2 میل در بازار موجود هستند و اگر به ضخامت‌های بالاتری از این ورق نیاز دارید، باید به‌صورت سفارشی از کارخانه تولیدکننده بخواهید که آن را برای شما تولید کند. هم‌چنین، می‌توانید ورق‌های سیاه یا ورق روغنی در ضخامت بالا را خریداری کرده و بر روی آن‌ها عملیات آبکاری انجام دهید تا گالوانیزه شوند.

 

در انتها نیز باید به کیفیت سطحی این ورق‌ها توجه نمایید. ازآنجایی‌که ورق‌های گالوانیزه به‌صورت ذاتی در برابر خوردگی مقاوم نیستند و این خاصیت را از طریق پوشش‌های سطحی به دست می‌آورند، وجود خراش‌های سطحی و یا کندگی پوشش موجب افت این خاصیت در آن‌ها می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به سالم بودن و یکنواختی پوشش سطحی آن‌ها توجه نمایید.

خرید ورق گالوانیزه

 

کارخانه‌های متعددی در زمینه تولید و فروش ورق گالوانیزه فعالیت دارند که تفاوت در کیفیت مواد اولیه مورداستفاده، روش تولید و نیز استانداردهای تولیدی، سبب ایجاد تفاوت در کیفیت ورق‌های گالوانیزه تولیدی آن‌ها شده است. این امر موجب شده تا برای خرید ورق گالوانیزه، شناخت کارخانه‌های معتبر و مهم‌ترین برندهای تولیدی این محصول از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در همین راستا، مهم‌ترین برندهای ورق گالوانیزه در لیست بالا موجود است.

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

 

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

ورق گالوانیزه، همان ورق فولادی با پوششی از جنس عنصر روی بر سطح آن است تا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم‌تر شود. بازار ورق‌های گالوانیزه به دلیل کنترل میزان عرضه توسط تولیدکنندگان محدود آن و پیشی گرفتن تقاضا، نوسانات کمتری نسبت به دیگر محصولات فولادی به خود می‌بیند. البته در بازار تورمی این چند سال اخیر، جهش‌های قیمتی زیادی را به دنبال روند یکنواخت طولانی‌مدت آن شاهد بودیم. نیاز‌سنجی در زمان خرید از مهم‌ترین اصول تهیه ورق‌های گالوانیزه بوده و باید با ویژگی ورق هر شرکت آشنا باشید.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

 

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

برای محاسبه قیمت هر متر ورق گالوانیزه لازم است تا قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه را بدانید. سپس محاسبه کنید که هر متر ورق گالوانیزه در ضخامت‌های مختلف چقدر وزن دارند. پس از مشخص شدن وزن هر متر ورق گالوانیزه بر اساس سایز، با ضرب کردن قیمت واحد کیلوگرم در این عدد، قیمت هر متر ورق گالوانیزه به دست می‌آید.

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه بهتر است از جدول وزنی ورق گالوانیزه استفاده کنید. این جدول وزن ورق گالوانیزه را بر اساس سایز، طول و عرض آن مشخص می‌کند. اما آنچه مهم‌تر است، اطلاع از قیمت لحظه‌ای یا قیمت روز ورق گالوانیزه است که در محاسبه قیمت هر کیلو ورق از آن استفاده می‌شود. برای اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه می‌توانید از جداول موجود در بالای همین صفحه استفاده نمایید. قیمت‌ها همه‌روزه قبل از ساعت 12 ظهر به‌روزرسانی می‌شوند.

قیمت روز ورق گالوانیزه

 

قیمت روز ورق گالوانیزه

بااینکه قیمت ورق گالوانیزه بر اساس سایز یا همان ضخامت متغیر است، اما یک روند ثابت و کلی برای تعیین قیمت آن وجود دارد. هرچه سایز و درنتیجه ضخامت ورق افزایش یابد، قیمت آن گران‌تر می‌شود. اما آنچه مهم است، نوسانات و تغییرات روزانه قیمت است. قیمت روز ورق گالوانیزه بر اساس عواملی چون نرخ ارز و دلار، میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی آهن و فولاد و غیره تعیین می‌شود. دراین‌بین، به دلیل تقاضای بالا و همیشگی برای این محصول و تولید در ظرفیت بالا توسط کارخانه‌های تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا برای ورق گالوانیزه متناسب است. بنابراین، قیمت دلار بیشترین اثر را در تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه دارد.

قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه

 

سوالات متداول

1- آیا قیمت ورق گالوانیزه سایت فولادایرانیان مطابق با قیمت درب کارخانه است؟

مجموعه فولاد ایرانیان با کمترین اختلاف قیمت نسبت به قیمت درب کارخانه، اقدام به فروش ورق گالوانیزه می کند. این اختلاف قیمت برای ورق های گالوانیزه با ضخامت کمتر،حتی نزدیک تر به قیمت درب کارخانه می باشد.

 

2- تاریخ به روزرسانی قیمت ورق گالوانیزه در سایت چگونه است؟

به دلیل نوسانات بالای قیمت ورق گالوانیزه ، تمامی ضخامت ها و برند ها همه روزه در سایت به روزرسانی می شود.

 

3- ورق گالوانیزه به چه حالت هایی عرضه می شود؟

فروش ورق گالوانیزه در هر دو حالت رول و شیت برای مشتریان امکان پذیر است.

 

4- خدمات فولاد ایرانیان برای مشتریان ورق گالوانیزه چیست؟

این خدمات شامل تسمه کشی و پالت بندی ورق و بیشتر برای ورق های با ضخامت پایین است.

 

5- علت تقاضای بالای ورق گالوانیزه در بازار چیست؟

داشتن خاصیت ضد زنگ بودن با هزینه ای کمتر از سایر پوشش های ضد زنگ ، عمر مفید بالا و عملکرد قابل اعتماد ، داشتن هزینه نگه داری و تعمیر پایین ، سهولت بازرسی و دیگر مزایای مهم این ورق ها.