فیلتر ها

ورق گالوانیزه کاشان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم0.51000رول
۴۹,۵۴۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم0.51250رول
۴۸,۱۶۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم0.61250رول
۴۵,۸۷۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم0.61000رول
۴۷,۷۹۸
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم0.71000رول
۴۶,۴۲۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم0.71250رول
۴۵,۴۱۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم0.81000رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم0.81250رول
۴۴,۰۳۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم0.91000رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم0.91250رول
۴۴,۰۳۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم11000رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم11250رول
۴۴,۰۳۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم1.251000رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم1.251250رول
۴۴,۰۳۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1000کاشانکیلوگرم1.51000رول
۴۸,۶۲۳
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1250کاشانکیلوگرم1.51250رول
۴۸,۶۲۳
1402/03/17

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم0.51000رول
۴۸,۷۱۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم0.51250رول
۴۷,۳۳۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم0.61250رول
۴۵,۰۴۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم0.61000رول
۴۶,۹۷۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم0.71250رول
۴۴,۵۸۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم0.71000رول
۴۵,۵۹۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم0.81000رول
۴۳,۶۶۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم0.81250رول
۴۳,۲۱۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم0.91000رول
۴۳,۶۶۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم0.91250رول
۴۳,۲۱۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم11000رول
۴۳,۶۶۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم11250رول
۴۳,۲۱۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم1.251000رول
۴۳,۶۶۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم1.251250رول
۴۳,۲۱۱
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم1.51250رول
۴۷,۷۹۸
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم1.51000رول
۴۷,۷۹۸
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250اصفهانکیلوگرم21250رول
۴۷,۷۹۸
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000اصفهانکیلوگرم21000رول
۴۷,۷۹۸
1402/03/17

ورق گالوانیزه تاراز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.41250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.41000رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.51000رول
۴۸,۶۲۳
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.51250رول
۴۷,۲۴۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.61000رول
۴۶,۸۸۰
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.61250رول
۴۴,۹۵۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.71250رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.71000رول
۴۵,۵۰۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.81000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.81250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.91000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.91250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم11250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم11000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم1.251000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم1.251250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم1.51250رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم1.51000رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1250شهرکردکیلوگرم21250رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1000شهرکردکیلوگرم21000رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17

ورق گالوانیزه شهر کرد

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.41250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.41000رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.51250رول
۴۷,۲۴۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.51000رول
۴۸,۶۲۳
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.61000رول
۴۶,۸۸۰
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.61250رول
۴۴,۹۵۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.71250رول
۴۴,۴۹۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.71000رول
۴۵,۵۰۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.81250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.81000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم0.91250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم0.91000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم11250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم11000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم1.251000رول
۴۳,۵۷۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم1.251250رول
۴۳,۱۱۹
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم1.51000رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم1.51250رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1000شهرکردکیلوگرم21000رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1250شهرکردکیلوگرم21250رول
۴۷,۷۰۶
1402/03/17

ورق گالوانیزه هفت الماس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.41000رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.41250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.51250رول
۴۷,۱۵۵
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.51000رول
۴۸,۵۳۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.61000رول
۴۶,۷۸۸
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.61250رول
۴۴,۸۶۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.71250رول
۴۵,۴۱۲
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.71250رول
۴۴,۴۰۳
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.81000رول
۴۳,۴۸۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.81250رول
۴۳,۰۲۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم0.91250رول
۴۳,۰۲۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم0.91000رول
۴۳,۴۸۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم11000رول
۴۳,۴۸۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم11250رول
۴۳,۰۲۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم1.251000رول
۴۳,۴۸۶
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم1.251250رول
۴۳,۰۲۷
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم1.51000رول
۴۷,۶۱۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم1.51250رول
۴۷,۶۱۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1000قزوینکیلوگرم21000رول
۴۷,۶۱۴
1402/03/17
ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1250قزوینکیلوگرم21250رول
۴۷,۶۱۴
1402/03/17

ورق گالوانیزه دشتستان

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولمحل تحویلواحدضخامتعرضحالتقیمت(تومان)بروزرسانینمودار قیمت
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر دشتستان عرض 1250ساوهکیلوگرم0.81250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر دشتستان عرض 1250ساوهکیلوگرم0.91250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1250ساوهکیلوگرم1.51250رولتماس بگیرید1402/03/17
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1000ساوهکیلوگرم1.51000رولتماس بگیرید1402/03/17
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه با توجه به تقاضای بالای ورق گالوانیزه و مهم بودن آگاهی از قیمت روز این محصول، هر روز بروزرسانی میشود. ورق های گالوانیزه به دلیل ضعف ورق های فولادی در برابر خوردگی و اکسیداسیون، توسعه داده شدند و امروزه در کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف به کار برده می شوند. این ورق ها با پوششی از جنس روی و به روش گالوانیزاسیون پوشش داده شده است تا از خواص سطحی بسیار بهتری برخوردار شود. از این رو تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه افزایش یافته و در نتیجه آگاهی از قیمت ورق گالوانیزه مهم تلقی میشود.

قیمت ورق گالوانیزه

کارخانجات متعددی در زمینه تولید و فروش ورق گالوانیزه فعالیت دارند که تفاوت در کیفیت مواد اولیه مورد استفاده، روش تولید و نیز استانداردهای تولیدی، سبب ایجاد تفاوت در کیفیت ورق های گالوانیزه موجود در بازار شده است و این امر موجب شده تا برای خرید ورق گالوانیزه، شناخت کارخانجات معتبر و مهم ترین برندهای تولیدی این محصول از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در همین راستا، مهمترین برندهای ورق گالوانیزه در لیست زیر موجود است.

قیمت روز ورق گالوانیزه

از جمله عواملی که سبب افزایش تقاضا و استفاده از ورق های گالوانیزه می شوند به شرح زیر می باشند:

1. داشتن خاصیت ضد زنگ بودن با هزینه ای کمتر از سایر پوشش های ضد زنگ

2. دوام: عمر مفید و عملکرد پوشش قابل اعتماد و قابل پیش بینی است. ضمن اینکه هزینه و الزامات تعمیر و نگهداری آن نیز کمتر است.

3. سخت ترین پوشش: یک پوشش گالوانیزه دارای ساختار متالورژیکی منحصر به فردی است که مقاومت فوق العاده ای در برابر آسیب های مکانیکی در حمل و نقل، نصب و سرویس می دهد.

4. حفاظت کامل: ایجاد حفاظت کامل توسط پوشش از ورق فولادی در تمامی قسمت ها شامل فرورفتگی ها، گوشه های تیز و مناطق غیر قابل دسترس.

5. بهداشتی: ورق دارای پوشش گالوانیزه به راحتی تمیز می شود.

6. سهولت بازرسی: پوشش های گالوانیزه به راحتی با چشم ارزیابی می شوند و می توان از روش های ساده تست غیر مخرب استفاده کرد.

7. قابلیت های بالای جوشکاری، رنگ آمیزی و پرسکاری ورق های گالوانیزه.

ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه

 

قیمت روز ورق گالوانیزه

تغییرات قیمت ها از عوامل فنی و تکنولوژیکی مربوط به ساخت محصول و شرایط اقتصادی جامعه و بازارهای جهانی تاثیر می پذیرند. از جمله این عوامل که می توانند بر قیمت ورق گالوانیزه تاثیر بگذارند عبارتند از:

 

• ضخامت لایه پوششی در ورق گالوانیزه : هر چه این ضخامت بیشتر باشد، مواد مصرفی بشتری برای تولید به کار رفته و فرآیند تولید نیز زمان بیشتری به طول می انجامد که موجب افزایش قیمت ورق گالوانیزه می شود.

 

• برند و کارخانه تولید کننده ورق گالوانیزه : کارخانجات معتبر، محصولات خود را با بهترین کیفیت از مواد اولیه و نیز استانداردهای ساخت، تولید می کنند که باعث تاثیر مستقیم بر قیمت ورق گالوانیزه می شود.

قیمت انواع ورق گالوانیزه

• میزان عرضه و تقاضا : ایجاد توازن بین میزان عرضه و تقاضا سبب نزدیک شدن قیمت ورق گالوانیزه به قیمت واقعی خود می شود و تفاوت در میزان عرضه و تقاضا سبب افزایش و یا کاهش قیمت ورق گالوانیزه می شود.

 

• نرخ ارز : نرخ ارز و نوسانات ارزی سبب تغییر قیمت بروز ورق گالوانیزه شده که خرید و فروش ورق گالوانیزه را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.

 

• هزینه ورق پایه شامل ورق سیاه و ورق روغنی: از آنجایی که ورق گالوانیزه بر پایه ورق روغنی تولید شده و ورق روغنی هم خود از ورق سیاه تولید می‌شود، قیمت این محصولات بر قیمت ورق گالوانیزه بسیار تاثیرگذار هستند.

 

• هزینه تولید و پوشش روی: پوشش روی علی رقم ضخامت بسیار کمی که در این نوع ورق دارد، اما در حمام‌های آبکاری و گالوانیزه داغ به درصد بالایی از آن نیاز است و قیمت روی را نیز باید در تعیین قیمت ورق گالوانیزه مدنظر قرار داد.

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه

 

ورق گالوانیزه

چگونگی پیش بینی قیمت ورق گالوانیزه

به دلیل اینکه عوامل متعددی بر قیمت ورق گالوانیزه اثرگذار هستند، برای پیش بینی قیمت ورق گالوانیزه باید که تمامی این جنبه‌ها مورد توجه قرار گیرند. در این راستا نیز، استفاده از نمودار قیمت ورق گالوانیزه می‌تواند بسیار مفید فایده باشد. تحلیل نمودار قیمت ورق گالوانیزه و بررسی روند صعودی یا نزولی بودن آن در طی زمان با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قیمت، می‌تواند در انجام یک پیش بینی دقیق و منطقی از قیمت ورق گالوانیزه مؤثر باشد.

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

 

در این مطلب به تحلیل نمودار قیمت ورق گالوانیزه تولیدکنندگان معروف داخلی در سال 1401 می‌پردازیم. دلایل افزایش قیمت ابتدای سال و رکود پس از آن را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم چشم‌اندازی از پیش‌بینی قیمت این محصول در ماه‌های پیش رو ارائه دهیم. چالش‌های پیش روی بازار فولاد شامل نتیجه مذاکرات برجام، رکود در صنایع مصرف‌کننده، ورود روسیه به بازارهای هدف ایران، مشکلات تولید، نوسانات ارز، تورم و تأثیر آزادشدن صادرات محصولات فولادی است.

 

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

بازار ورق گالوانیزه در ایران

ورق گالوانیزه، همان ورق فولادی با پوشش آلیاژ روی بر سطح آن است تا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مقاوم‌تر شود. بازار ورق های گالوانیزه به دلیل کنترل در میزان عرضه توسط محدود تولیدکنندگان آن و پیشی گرفتن تقاضا، نوسانات کمتری نسبت به دیگر محصولات فولادی به خود می‌بیند. البته در بازار تورمی این چندسال اخیر، جهش‌های قیمتی زیاد پس از هر دوره بلندمدت روند یکنواخت از ویژگی‌های تغییر قیمتی ورق های گالوانیزه بوده است. نیاز‌سنجی در زمان خرید از مهم‌ترین اصول تهیه ورق های گالوانیزه بوده و باید با ویژگی ورق هر شرکت آشنا باشید. برای اطلاعات کامل‌تر می‌توانید راهنمای خرید ورق گالوانیزه را مطالعه نمایید.

 

 

قیمت ورق گالوانیزه با نمودار

از تولیدکنندگان ورق های گالوانیزه در ایران می‌توان به شرکت فولاد مبارکه، امیرکبیر کاشان، شرکت ورق خودرو شهرکرد، شرکت ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال، نورد گالوانیزه دشتستان، شرکت صنایع هفت الماس، کارخانه‌های نورد و لوله سمنان و مجتمع گالوانیزه روی ‌اندود کاوه اشاره کرد. در حالت کلی قیمت ورق فولاد مبارکه و قیمت ورق کاشان به همراه تاراز شهرکرد و هفت الماس جزو مهم‌ترین ورق‌های گالوانیزه در بازار ایران هستند.

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز 0.5 میل

 

قیمت ورق گالوانیزه تاراز 0.5 میل در 3 سال

ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز شهرکرد دو مقاومت یک ساله در قیمت 33000 تومان و سه ساله در قیمت 35000 تومان پیش رو دارد.

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز 0.6 میل در 6 ماه

 

قیمت ورق گالوانیزه تاراز 0.6 میل در یک سال

همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت های ورق گالوانیزه تاراز با مقاومت شش ماهه در قیمت 33000 تومان سرو کله می‌زند و در صورت شکستن این قیمت، مقاومت سه ساله 32900 تومان را پیش رو دارد. هم‌چنین یک حمایت سه ساله در قیمت 25500 تومان وجود دارد که بعید است قیمت پایین‌تر از آن را ببیند.

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز 0.7 میل

قیمت نزدیک مقاومت دوساله 28700 است و در صورت شکستن آن تا قیمت 30000 تومان خواهد رفت.

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.5 میل

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان 0.6 میل

قیمت با شکستن مقاومت یک‌ساله و در صورت تثبیت در بالای 30000 تومان می‌تواند وارد سیر صعودی شود.

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 میل

 

قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه در یکسال

همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت های ورق گالوانیزه هفت الماس پس از شکستن خط روند مقاومت یک‌ساله، با جهش قیمتی همراه بوده است. در ادامه در محدوده قیمتی 27.400 الی 27800 تومان محدوده حمایتی این محصول به شمار می‌رود.

 

سوالات متداول

1- آیا قیمت ورق گالوانیزه سایت فولادایرانیان مطابق با قیمت درب کارخانه است؟

مجموعه فولاد ایرانیان با کمترین اختلاف قیمت نسبت به قیمت درب کارخانه، اقدام به فروش ورق گالوانیزه می کند. این اختلاف قیمت برای ورق های گالوانیزه با ضخامت کمتر،حتی نزدیک تر به قیمت درب کارخانه می باشد.

 

2- تاریخ به روزرسانی قیمت ورق گالوانیزه در سایت چگونه است؟

به دلیل نوسانات بالای قیمت ورق گالوانیزه ، تمامی ضخامت ها و برند ها همه روزه در سایت به روزرسانی می شود.

 

3- ورق گالوانیزه به چه حالت هایی عرضه می شود؟

فروش ورق گالوانیزه در هر دو حالت رول و شیت برای مشتریان امکان پذیر است.

 

4- خدمات فولاد ایرانیان برای مشتریان ورق گالوانیزه چیست؟

این خدمات شامل تسمه کشی و پالت بندی ورق و بیشتر برای ورق های با ضخامت پایین است.

 

5- علت تقاضای بالای ورق گالوانیزه در بازار چیست؟

داشتن خاصیت ضد زنگ بودن با هزینه ای کمتر از سایر پوشش های ضد زنگ ، عمر مفید بالا و عملکرد قابل اعتماد ، داشتن هزینه نگه داری و تعمیر پایین ، سهولت بازرسی و دیگر مزایای مهم این ورق ها