02142214

قیمت ورق گالوانیزه

فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۸,۹۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۸,۵۱۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۶,۹۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۶,۹۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۵,۳۹۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۵,۹۴۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۳۶۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۲۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۲۷۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۹۱۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۴۶۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۱۰۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۱۰۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۶۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۵۶۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۸۴۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر شهرکرد عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۹۳۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۸,۳۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۷,۹۱۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۶,۳۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۶,۳۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۵,۳۴۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۷۹۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۱,۹۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۱,۷۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۱,۶۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۱,۶۷۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۱,۹۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۱,۹۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۸۷۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۲۹۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۵۰۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۵۰۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۹۶۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۹۶۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۲۴۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر هفت الماس عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۳۳۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۸,۲۱۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۸,۲۱۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۵,۷۳۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۶,۲۸۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۲۴۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۴۳۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۱۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر کاشان عرض 1000-رولانبار تهران
۴۲,۱۵۰
سایز: -
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1000-رولانبار تهران
۴۲,۴۳۰
سایز: -
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۴۳۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۷۹۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۷,۲۴۸
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۹۸۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر کاشان عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۹۸۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1000-رولانبار تهران
۴۳,۴۴۰
سایز: -
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر کاشان عرض 1250-رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: -
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۸,۹۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.4 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۶,۹۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۶,۹۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۵,۳۹۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.6 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۵,۹۴۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.7 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۳۶۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۲۷۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۲۷۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۵۵۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۴۶۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۲,۹۱۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.25 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهرانتماس بگیرید
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۳,۵۶۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۳,۵۶۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1250عرض 1250رولانبار تهران
۴۴,۹۳۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 2 میلی متر تاراز عرض 1000عرض 1000رولانبار تهران
۴۴,۸۴۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
فیلترها
ارزش افزوده

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0.8 میلی متر دشتستان عرض 1250عرض 1250رولساوه
۴۱,۲۲۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 0.9 میلی متر دشتستان عرض 1250عرض 1250رولساوه
۴۱,۴۹۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1000عرض 1000رولساوه
۴۲,۵۰۰
سایز: عرض 1000
عرض: 1000
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر دشتستان عرض 1250عرض 1250رولساوه
۴۲,۵۰۰
سایز: عرض 1250
عرض: 1250
حالت: رول
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه به عنوان یکی از محصولات مهم صنعتی که بعد از ورق سیاه پرفروش ترین نوع ورق پایه فولادی است، اهمیت بسزایی دارد. اگر به دنبال ساخت و سازهای صنعتی از تجهیزات گرفته تا مخازن، لوله ها و ماشین آلات صنعتی هستید یا برای کاربردهای ساختمانی به ورق برای سقف شیروانی نیاز دارد، باید از قیمت ورق گالوانیزه و مخصوصا به روز بودن نرخ آن اطلاع حاصل نمایید. همچنین، شناخت کارخانه های معتبر تولیدکننده ورق گالوانیزه و اطلاع از عوامل تاثیرگذار بر قیمت این محصول در تجربه یک خرید اقتصادی و مقرون به صرفه بسیار حائز اهمیت است.

قیمت ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه یا Galvanized Sheet یکی از بهترین ورق‌های فولادی برای مصارف مقاوم به زنگ‌زدگی و خوردگی است. این محصول بر پایه ورق نورد سرد یا روغنی تولید شده و حاوی پوشش سطحی از جنس عنصر روی (Zn) به منظور بهبود مقاومت به خوردگی است. ضمن اینکه، علاوه بر پوشش روی، لایه‌های محافظتی کروماته و لایه روغنی نیز بر سطح این ورق اعمال می‌شوند تا قابلیت و سطح حفاظت ورق به حداکثر مقدار خود برسد. ورق‌های استیل که بهترین نوع ورق‌های ضد خوردگی هستند بسیار گران‌اند، اما تهیه ورق گالوانیزه صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به آن‌ها داشته و این محصولات خواص مطلوبی را نیز ارائه می‌کنند.

 

مزایای استفاده از ورق گالوانیزه

از دلایل محبوبیت و تقاضای بالای ورق گالوانیزه و مزایای این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقرون‌به‌صرفه بودن: برخورداری از خاصیت ضد زنگ با هزینه‌ای کمتر از سایر ورق‌های پوشش‌دار.
 • دوام: عمر مفید و عملکرد پوشش قابل‌اعتماد و قابل پیش‌بینی است. ضمن اینکه هزینه و الزامات تعمیر و نگهداری آن نیز کمتر است.
 • ایجاد حفاظت کامل: ایجاد حفاظت کامل توسط پوشش از ورق فولادی در تمامی قسمت‌ها شامل فرورفتگی‌ها، گوشه‌های تیز و مناطق غیرقابل‌دسترس.
 • الزامات نگهداری آسان: ورق دارای پوشش گالوانیزه به‌راحتی تمیز می‌شود.
 • سهولت بازرسی: پوشش‌های گالوانیزه به‌راحتی با چشم ارزیابی می‌شوند و یا می‌توان از روش‌های ساده تست غیر مخرب برای بررسی آن‌ها استفاده کرد.
 • قابلیت‌های بالای جوشکاری، رنگ‌آمیزی و پرس‌کاری ورق‌های گالوانیزه.

ورق گالوانیزه چیست و چه مزایایی دارد

 

فرآیند تولید ورق های گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه بر پایه ورق روغنی و با فرآیند گالوانیزاسیون تولید می‌شوند. در این روش، از طریق غوطه‌وری داغ در حمام روی و یا آبکاری الکتریکی، لایه محافظ گالوانیزه از جنس روی در ضخامت بالای 20 میکرون در هر دو سمت ورق اعمال می‌شود. این محصولات معمولاً به‌صورت رول توسط کارخانه‌های تولیدکننده عرضه می‌شوند و اگر بخواهید آن‌ها را در حالت برش خورده یا شیت تهیه کنید، بهتر است خرید ورق گالوانیزه را از شرکت‌های بازرگانی انجام دهید. البته ورق گالوانیزه شیت برش خورده نیز در بازار موجود است اما ورق‌های شیت فابریک کیفیت سطحی و تلرانس ابعادی بهتر و دقیق‌تری دارند. این ورق ها مستقیما در کارخانه برش‌دهی می‌شوند اما عملیات برش‌زنی ورق‌های برش خورده غیرفابریک در کارگاه انجام می‌شود.

 

انواع ورق گالوانیزه

با اینکه ورق‌های گالوانیزه فولادی به منظور مقاومت آنها در برابر خوردگی مورداستفاده قرار می‌گیرند اما دسته‌بندی‌های متنوعی برای آنها وجود دارد. این محصولات بر اساس گرید، سایز و ابعاد و نوع کارایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

 

انواع گریدهای ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه در گریدهای متنوعی مطابق با نوع کاربرد تولید می‌شوند. این محصولات از جنبه کارایی به سه دسته کلی ورق گالوانیزه صنعتی، ورق گالوانیزه خودرویی و ورق گالوانیزه ساختمانی تقسیم می‌شوند. این تنوع در گریدها و کاربرد از تفاوت در استاندارد مورداستفاده برای ساخت آنها ناشی می‌شود. رایج‌ترین استانداردهای ورق گالوانیزه شامل ASTM A653، ASTM A924، ASTM A123، ASTM A153، ASTM A446، JIS 3302 و ISO 3575 می‌شوند. بر اساس استانداردهای ذکر شده، انواع گریدهای ورق گالوانیزه عبارت‌اند از:

 • سخت یا Full Hard
 • تجاری یا Commercial
 • کششی یا Drawing
 • نیمه کششی
 • فوق کششی

انواع گریدهای ورق گالوانیزه

 

انواع سایز و ابعاد استاندارد ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به دلیل اینکه بر پایه ورق نورد سرد تولید می‌شود، دارای محدوده سایز یا ضخامت پایین‌تری نسبت به سایر ورق‌های فولادی، ازجمله ورق سیاه، است. این محصولات در ضخامت‌های 0.2 الی 3 میل و به حالت رول با عرض 1000 و 1250 میل تولید می‌شوند.

 

ورق گالوانیزه ۱ میل

ورق گالوانیزه ۱ میل یکی از رایج‌ترین ضخامت‌های مورداستفاده در بین انواع ورق‌های گالوانیزه است که از آن برای ساخت ورق گالوانیزه رنگی برای پوشش سقف‌ها، ساخت مقاطع مانند نبشی، ناودانی و لوله گالوانیزه و… استفاده می‌شود. این محصول در حالت رول و عرض‌های 1000 و 1250 میلی‌متر عرضه می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه ۱ میل کارخانه‌های تولیدکننده مختلف ازجمله فولاد مبارکه، شهرکرد، تاراز، کاشان و هفت الماس در جدول‌های بالا هر روز به‌روزرسانی می‌شود.

 

ورق گالوانیزه ۲ میل

ورق گالوانیزه ۲ میل پرفروش‌ترین نوع این ورق است. افزایش دو برابری ضخامت ورق گالوانیزه ۲ میل نسبت به ورق ۱ میل سبب افزایش استحکام و دوام آن در برابر فشارهای وارده می‌شود. به دلیل اینکه تقاضا برای این محصول بسیار بالاست، قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل معمولاً گران‌تر بوده و این محصول سهم بالاتری از معاملات مربوط به ورق‌های گالوانیزه را در اختیار دارد. ورق گالوانیزه ۲ میل توسط کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، شهرکرد، تاراز و هفت الماس عرضه می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه ۲ میل

 

کاربردهای ورق گالوانیزه در صنعت و ساختمان

همانطور که پیش تر اشاره شد، هرجایی که نیاز به مقاومت به زنگ زدگی و خوردگی باشد، ورق های گالوانیزه یکی از بهترین گزینه ها هستند. قیمت مناسب و برخورداری از تنوع بالا در گرید باعث می شود این محصولات در تمام جنبه های صنعتی و ساختمانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

از مهم ترین کاربردهای صنعتی ورق های گالوانیزه می توان به استفاده از آنها در ساخت بدنه خودرو، ساخت انواع تانکر و مخازن ذخیره مواد، ساخت قطعات صنعتی و ساخت مقاطع گالوانیزه مانند لوله، پروفیل، نبشی و ناودانی اشاره کرد. در رابطه با کاربردهای سازه‌ای این محصول نیز می‌توان به انواع ورق های شیروانی اشاره کرد.

 

عوامل موثر بر قیمت هر متر ورق گالوانیزه

اهمیت بالای ورق گالوانیزه در مصارف صنعتی و ساختمانی و حجم بالای معاملات حول این محصول، نیاز به اطلاع از قیمت هر متر ورق گالوانیزه را ایجاد می‌کند. بااینکه قیمت هر متر ورق گالوانیزه بر اساس سایز یا همان ضخامت متغیر است، اما یک روند ثابت و کلی برای تعیین قیمت آن وجود دارد. هرچه سایز و درنتیجه ضخامت ورق افزایش یابد، قیمت آن گران‌تر می‌شود. اما آنچه مهم است، نوسانات و تغییرات روزانه قیمت است. قیمت روز ورق گالوانیزه بر اساس عواملی چون نرخ ارز و دلار، میزان عرضه تقاضا، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی آهن و فولاد و غیره تعیین می‌شود. دراین‌بین، به دلیل تقاضای بالا و همیشگی برای این محصول و تولید در ظرفیت بالا توسط کارخانه‌های تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا برای ورق گالوانیزه متناسب است. بنابراین، قیمت دلار بیشترین اثر را در تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه دارد.

 

ورق گالوانیزه به‌صورت واحد کیلویی به فروش می‌رسد. بنابراین هنگام تهیه این محصول باید وزن کلی ورق‌های موردنیاز خود را محاسبه کرده و سپس در قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ضرب کنید. با اینکه ورق‌های گالوانیزه به‌صورت رول به فروش می‌رسند، اما اگر بر اساس نیاز مشتری به‌صورت برش خورده نیز عرضه شوند باز هم معیار محاسبه قیمت این محصولات، قیمت ورق گالوانیزه کیلویی است.

 

در محاسبه قیمت ورق گالوانیزه کیلویی، عواملی ازجمله قیمت و کیفیت ورق فولادی پایه، نوع و اندازه گل‌های سطحی ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا و… تأثیر بسزایی دارند. به همین دلیل ورق‌هایی با ضخامت یکسان از کارخانه‌های مختلف، دارای قیمت کیلویی متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

 

نحوه خرید ورق گالوانیزه از فولاد ایرانیان

اگر به دنبال خرید ورق گالوانیزه هستید، ابتدا باید کاربرد موردنظر خود را در نظر بگیرید. ورق‌های گالوانیزه بر اساس کیفیت و سایز در مصارف گوناگونی مورداستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً ورق گالوانیزه خودرو با ورق‌هایی که برای ساخت تجهیزات صنعتی استفاده می‌شوند متفاوت است. سپس نوبت انتخاب سایز مناسب است. ورق‌های گالوانیزه معمولاً در ضخامت‌های 0.4 تا 2 میل در بازار موجود هستند و اگر به ضخامت‌های بالاتری از این ورق نیاز دارید، باید به‌صورت سفارشی از کارخانه تولیدکننده بخواهید که آن را برای شما تولید کند. هم‌چنین، می‌توانید ورق‌های سیاه یا ورق روغنی در ضخامت بالا را خریداری کرده و بر روی آن‌ها عملیات آبکاری انجام دهید تا گالوانیزه شوند.

 

پس از مشخص شدن موارد یادشده، نوبت به انتخاب شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن می‌رسد. برای این منظور خرید ورق گالوانیزه از فولاد ایرانیان پیشنهاد می‌شود. دلیل این امر به مناسب بودن قیمت ورق گالوانیزه عرضه‌شده توسط این مجموعه و نیز امکان دریافت مشاوره رایگان خرید و باربری محصول و نیز مشاوره انجام فرآیندهایی نظیر برشکاری، جوشکاری و… بر روی این ورق‌ها مربوط می‌شود. به‌منظور خرید ورق گالوانیزه از فولاد ایرانیان، با کارشناسان فروش این مجموعه تماس حاصل نمایید و ثبت سفارش کنید. سپس پیش فاکتور برای شما صادر می‌شود و پس از تأیید توسط شما و واریز وجه، فرآیند خرید ورق گالوانیزه شما تکمیل شده و با راهنمایی‌های کارشناسان، نحوه باربری و محل تحویل کالا مشخص می‌شود.

 

در انتها و پس از دریافت محصولات نیز باید به کیفیت سطحی این ورق‌ها توجه نمایید. ازآنجایی‌که ورق‌های گالوانیزه به‌صورت ذاتی در برابر خوردگی مقاوم نیستند و این خاصیت را از طریق پوشش‌های سطحی به دست می‌آورند، وجود خراش‌های سطحی و یا کندگی پوشش موجب افت این خاصیت در آن‌ها می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به سالم بودن و یکنواختی پوشش سطحی آن‌ها توجه نمایید.

 

سؤالات متداول

1- قیمت هر متر ورق گالوانیزه چند است؟

قیمت ورق گالوانیزه با توجه به نوع گرید، ضخامت یا سایز، ابعاد، ضخامت و جرم پوشش، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و… متغیر است.

 

2- ورق گالوانیزه در چه حالت‌هایی عرضه می‌شود؟

فروش ورق گالوانیزه در هر دو حالت رول و شیت برای مشتریان امکان‌پذیر است.

 

3- خدمات فولاد ایرانیان برای مشتریان ورق گالوانیزه چیست؟

این خدمات شامل تسمه کشی و پالت‌بندی ورق و بیشتر برای ورق‌های با ضخامت پایین است.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت هر متر ورق گالوانیزه چند است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت ورق گالوانیزه با توجه به نوع گرید، ضخامت یا سایز، ابعاد، ضخامت و جرم پوشش، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و… متغیر است.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “ورق گالوانیزه در چه حالت‌هایی عرضه می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “فروش ورق گالوانیزه در هر دو حالت رول و شیت برای مشتریان امکان‌پذیر است.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “خدمات فولاد ایرانیان برای مشتریان ورق گالوانیزه چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این خدمات شامل تسمه کشی و پالت‌بندی ورق و بیشتر برای ورق‌های با ضخامت پایین است.”
}
}]
}