02142214

قیمت پروفیل مبلی

محاسبه کننده وزن پروفیل مبلی
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1/25

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 1.2550*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 1.2560*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 1.2540*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.2540*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.2530*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 1.2560*60کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 1.2580*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 1.2530*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 1.2520*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.2520*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.25
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1/5

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 1.550*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 1.580*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 1.560*60کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 1.520*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1.510*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 10*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 1.525*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 25*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 1.530*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*25کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 25*25
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*50کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*50
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 1.560*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 1.540*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 150*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 160*60کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 130*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 160*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 180*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 150*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 140*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 120*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 1
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0/7

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.720*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.740*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.730*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.725*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 25*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.720*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.750*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 0.760*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.740*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 0.780*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.730*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 0.760*60کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0/9

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۴/۳
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)نوسانات قیمت
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.940*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.940*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 40*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*30 ضخامت 0.960*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.930*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.950*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 50*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 60*60 ضخامت 0.960*60کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 60*60
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.920*10کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*10
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.920*20کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 20*20
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.930*30کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 30*30
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 0.980*40کیلوگرمکارخانه
۵۰,۹۱۰
۹,۱۰۰-
۹۱۰-
سایز: 80*40
حالت: 6 متری
ضخامت: 0.9
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۳
پروفیل مبلی

پروفیل مبلی نوعی پروفیل سبک از ورق فولادی است که به دلیل کاربرد فراوان در صنعت مبل سازی و ساخت اسکلت فلزی مبل، در بازار به پروفیل مبلی یا پروفیل سبک معروف شده است. از این رو قیمت پروفیل مبلی به قیمت ورق فولادی به ویژه ورق روغنی وابستگی دارد. قوطی مبلی محصولی فولادی با سطح مقطع سه گوش، چهار گوش، دایره‌ای و … است که از ورق‌های فولادی با ضخامت 0.5 الی 1.5 میلی‌متر تولید می‌شود. وزن سبک با ضخامت‌های پایین باعث شده که قیمت پروفیل مبلی در واحد شاخه‌ای از سایر پروفیل‌ها ارزان‌تر شود. هرچند قیمت پروفیل سبک در واحد کیلوگرم گران‌تر است.

 

قیمت روز پروفیل مبلی

پروفیل مبلی یا قوطی مبلی بسته به نوع و کاربرد از ورق‌های فلزی مانند ورق سیاه، ورق روغنی یا گالوانیزه ساخته می‌شود. به این ترتیب که ورق‌های با ضخامت‌های 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1، 1.25 و 1.5 میلی‌متر را در ابعاد مشخصی برش زده و فرایند خم‌کاری روی آن‌ها انجام می‌شود. از این رو بخش عمده‌ای از قیمت قوطی مبلی به قیمت ورق‌های فولادی به ویژه ورق سیاه و ورق روغنی بستگی دارد و تنها 10 درصد از قیمت پروفیل سبک به هزینه‌های تولید مربوط می‌شود. قیمت قوطی مبلی و ورق فولادی نیز به عواملی نظیر نوسانات ارزی و نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت جهانی فولاد و هزینه حمل‌ونقل وابسته است. در جدول بالا می‌توانید قیمت روز پروفیل مبلی را با آخرین تغییرات نرخ دلار مشاهده نمایید.

وزن پروفیل مبلی به ضخامت و استفاده از هریک از ورق‌های ST12 و ST14 و ST37 بستگی دارد. وزن پروفیل مبلی یا قوطی مبلی به دلیل ضخامت پایین و نوع فولاد مورد استفاده نسبت به سایر پروفیل‌های فولادی سبک‌تر است. قیمت پروفیل سبک نیز براساس وزن آن به واحد کیلوگرم محاسبه می‌شود. بنابراین اگرچه قیمت قوطی مبلی در واحد کیلوگرم گران‌تر از سایر پروفیل‌ها است اما چون وزن کلی شاخه 6 متری پروفیل مبلی سبک‌تر از سایر محصولات است بنابراین در نهایت قیمت پروفیل سبک نیز ارزان‌تر از سایر پروفیل‌ها می‌شود.

قیمت پروفیل مبلی سبک

ویژگی‌های قوطی مبلی

از ویژگی‌های انواع قوطی‌ مبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • وزن سبک با قابلیت مقاومت متناسب
 • قابلیت جوش پذیری بالا
 • انعطاف‌پذیری و قابلیت خم‌کاری
 • ظرافت و زیبایی و لبه‌های کار دقیق
 • قابلیت آبکاری و رنگ‌پذیری مناسب
 • تنوع بالا از نظر ضخامت
 • مقاومت در برابر زنگ‌زدگی

 

کاربردهای پروفیل سبک

از جمله مهم‌ترین کاربردهای پروفیل مبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساخت اسکلت در انواع مبلمان خانگی
 • ساخت اسکلت در انواع مبلمان شهری
 • ساخت قطعات در اسکلت انواع خودرو و وسیله نقلیه مانند دوچرخه
 • ساخت سازه در انواع تابلوهای تبلیغاتی
 • ساخت انواع تجهیزات در صنایع هوا و فضا
 • ساخت اسکلت انواع کانکس و کانتینر
 • ساخت چارچوب انواع درب و پنجره

 

تولیدکنندگان پروفیل مبلی

از کارخانه‌های فعال در زمینه تولید پروفیل مبلی می‌توان به کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه، شرکت لوله و پروفیل سپنتا، خاور صنعت هما، کارخانه کویر، کارخانه صبا، شرکت جهان پروفیل پارس، کارخانه خلیج و… اشاره کرد.

 

خرید پروفیل مبلی

در هنگام خرید پروفیل مبلی به نوع، استاندارد تولید، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ آخرین بروزسانی، برند تولیدکننده و وزن محصول دقت نمایید. هم‌چنین برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به فاصله محل بارگیری و تحویل توجه کنید. در بازار انواع پروفیل مبلی از ورق گالوانیزه، روغنی، سیاه و آلومینیومی موجود است که خرید پروفیل مبلی شما باید متناسب با کاربردتان باشد. شاید تشخیص استفاده از کدام ابعاد و نوع پروفیل مبلی که با کاربرد و بودجه شما متناسب باشد در پاره‌ای مواقع کار دشواری به نظر می‌رسد. در این رابطه برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با توجه به نوسانات بازار و هم‌چنین در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر می‌توانید با مشاوران فولاد ایرانیان تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده نمایید. مشاوره رایگان، پیگیری سفارش، امکان مرجوعیت کالا، عدم محدودیت سفارش باعث شده تا خرید از فولاد ایرانیان یک تجربه مطمئن باشد.

 

سؤالات متداول

1- پروفیل سبک یا مبلی چیست؟

پروفیل مبلی به پروفیل‌های فولادی کمتر از 2 میلی‌متر می‌گویند که عموماً از ورق‌های سرد ST12 و ST14 تولید شده و در صنایع مبلمان کاربرد فراوانی دارد.

 

2- قیمت پروفیل مبلی به چه عواملی بستگی دارد؟

نرخ دلار، قیمت جهانی فولاد، میزان عرضه و تقاضا و هم‌چنین قیمت روز انواع ورق فولادی به ویژه ورق روغنی از جمله عوامل تعیین کننده قیمت قوطی مبلی به شمار می‌رود.