02142214

قیمت میلگرد ۱۴

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد 14

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 14 ارگ تبریز آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۵۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ارگ تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 احرامیان یزد آجدار A314کیلوگرمیزد
۲۳,۱۸۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: یزد احرامیان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کاوه تیکمه داش
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ابرکوه آجدار A314کیلوگرمابرکوه یزدتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ابرکوه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس آجدار A314کیلوگرمانبار تهران
۲۲,۴۵۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آتیه خلیج فارس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کوثر اهواز آجدار A314کیلوگرماهواز
۲۲,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کوثر اهواز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A314کیلوگرمکاشان
۲۴,۴۵۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 بافق یزد آجدار A314کیلوگرمیزد
۲۳,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: بافق یزد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A314کیلوگرماصفهان
۲۴,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 15
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ذوب آهن
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A314کیلوگرمگیلان
۲۳,۹۱۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آناهیتا گیلان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 فایکو آجدار A314کیلوگرمساری
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فایکو
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A314کیلوگرمرشت
۲۳,۰۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: امیرکبیر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 ظفر بناب آجدار A314کیلوگرمبناب
۲۳,۹۱۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/6
واحد: کیلوگرم
کارخانه: ظفر بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 سیرجان آجدار A314کیلوگرمسیرجان
۲۴,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 11.3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیرجان حدید جنوب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 پرشین فولاد آجدار A314کیلوگرمقزوین
۲۳,۰۰۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: پرشین فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 اروند آجدار A314کیلوگرماروند
۲۲,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: اروند
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A314کیلوگرمزاهدان
۲۴,۷۲۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
کارخانه: فولاد پارس سیستان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A314کیلوگرمتبریز
۲۳,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.3
واحد: کیلوگرم
کارخانه: درپاد تبریز
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 کویر کاشان آجدار A414کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 14
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.8
واحد: کیلوگرم
کارخانه: کویر کاشان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 زاگرس آجدار A314کیلوگرمشهرکرد
۲۳,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: زاگرس
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A314کیلوگرمبناب
۲۲,۷۳۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/88
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهین بناب
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 آریان فولاد آجدار A314کیلوگرمتهران
۲۳,۷۲۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14.52
واحد: کیلوگرم
کارخانه: آریان فولاد
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 سیادن ابهر آجدار A314کیلوگرمزنجان
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: سیادن ابهر
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 راد همدان آجدار A314کیلوگرمهمدان
۲۵,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 13/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: راد همدان
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 شاهرود آجدار A314کیلوگرمشاهرود
۲۴,۶۴۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14
واحد: کیلوگرم
کارخانه: شاهرود
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 نیشابور آجدار A314کیلوگرمنیشابور
۲۳,۲۷۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/2
واحد: کیلوگرم
کارخانه: نیشابور
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد 14 میانه آجدار A314کیلوگرممیانه
۲۳,۰۹۰
سایز: 14
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 14/5
واحد: کیلوگرم
کارخانه: میانه
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد ۱۴ به‌عنوان یک محصول پرمصرف ساختمانی برای فعالان حوزه ساخت و ساز و پیمانکاران درجه اهمیت بالایی دارد. میلگرد ۱۴ اکثراً در ساخت سازه‌های سبک کاربرد دارد و در میان میلگردهای سازه‌ای جزو سبک‌ترین میلگردها است. این سبک‌تر بودن باعث کاهش قیمت میلگرد ۱۴ نسبت به سایر میلگردهای سازه‌ای شده و تقاضای آن را بیشتر می‌کند. قیمت روز میلگرد ۱۴ با توجه به تقاضای بالا نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. علاوه بر میزان عرضه و تقاضا می‌توان به عواملی نظیر میزان رکود و تورم، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و قیمت جهانی آهن اشاره کرد که باعث تغییرات قیمتی در میلگرد ۱۴ می‌شوند.

 

کارخانه‌های زیادی میلگرد ۱۴ تولید می‌کنند و قیمت هر برند با توجه به استاندارد و تجهیزات ساخت متفاوت است. از میلگرد آناهیتا در شمال گرفته تا کوثر و حدید در جنوب، از میلگرد شاهرود و نیشابور در شرق گرفته تا میلگرد میانه، راد و زاگرس در غرب، هم‌چنین میلگرد ذوب آهن و کویر کاشان هم در مرکز که انواع باکیفیت‌ترین میلگردها را تولید می‌کنند. آخرین تغییرات قیمت میلگرد ۱۴ تا این لحظه را می‌توانید از این صفحه دریافت کنید. قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ از همه کارخانه های تولیدکننده قابل مشاهده است.

قیمت میلگرد ۱۴

 

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ چگونه تعیین می شود؟

واحد فروش و خرید میلگرد ۱۴ کیلوگرم است. قیمت یک شاخه میلگرد ۱۴ برابر است با وزن میلگرد ضرب‌در قیمت روز هر کیلوگرم میلگرد ۱۴ که حوالی ظهر توسط شرکت‌ها اعلام می‌شود. براین اساس قیمت میلگرد ۱۴ با توجه به محدوده وزنی 13 الی 15 کیلوگرمی هر شاخه میلگرد ۱۴ محاسبه می‌شود. وزن استاندارد و باکیفیت شاخه 12 متری میلگرد ۱۴ حدوداً ۱۴ الی 15 کیلوگرم است. هم‌چنین میزان رواداری وزن مخصوص میلگرد مطابق با سازمان استاندارد ایران حدوداً 4 الی 8 درصد وزن شاخه میلگرد است. مسلماً هرچه وزن میلگرد به وزن استاندارد یعنی ۱۴.5 کیلوگرم نزدیک‌تر باشد کیفیت و استحکام میلگرد ۱۴ هم بهتر است. در هنگام خرید توجه کنید به این دلیل که در تناژهای بالا نوسانات وزنی تاثیر زیادی بر قیمت نهایی بار دارد، ملاک قیمت نهایی میلگرد ۱۴ براساس وزن باسکول و بارنامه است و هزینه بر مبنای آن تسویه می‌شود.

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴

 

قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴ چقدر است؟

قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴ بر اساس برند تولیدکننده، وزن و کیفیت ساخت تعیین می‌شود. میلگردها به دو صورت شاخه ای و کیلویی به فروش می‌رسند اما معمولا اعلام نرخ آنها بر اساس واحد کیلوگرم است.

 

 

مشخصات میلگردهای سایز 14

میلگرد ۱۴ به‌صورت ساده و آجدار تولید می‌شود که براساس استاندارد و میزان کربن مورداستفاده در آلیاژ فولاد دارای چهار گرید A1، A2، A3 و A4 است. بنابراین قیمت میلگرد ۱۴ در هر گرید با توجه به وزن فولاد متفاوت خواهد بود. برای خرید میلگرد ۱۴ کافی است که میلگرد موردنظر خود را از لحاظ نوع آج، برند و قیمت از لیست زیر انتخاب کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. پس از ثبت سفارش و صدور پیش‌فاکتور محصول با توجه به میزان تناژ سفارش و مکان دریافت بار از درب کارخانه یا انبارهای فولاد ایرانیان برای شما ارسال می‌گردد. در هنگام تحویل بار حتماً از سلامت ظاهری میلگردها مطمئن شوید و نشانه حک‌شده برند بر روی بدنه میلگرد و مشخصات پلاک هر بندیل را بررسی کنید.

 

براساس استاندارد ۳۱۳۲ بر روی بدنه میلگردهای ۱۴ تولید داخل اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولیدکننده، سایز، روش تولید و نوع آج حک می‌شود. بندیل‌ها باید دارای پلاک مشخصات باشند. تفاوت گریدهای مختلف میلگرد ۱۴ در مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن یعنی حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی، شکل آج و تغییر طول نسبی آن است.

 

انواع گریدهای میلگرد ۱۴

بر اساس استاندارد ملی شماره 3132 ایران، میلگرد ۱۴ شامل گریدهای زیر است:

 

میلگرد ۱۴ گرید A1

• صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال و مقاومت کششی 360 مگاپاسکال.
• مناسب برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 25 درصد

 

میلگرد ۱۴ گرید A2

• آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
• تغییر شکل نسبی 19 درصد

 

میلگرد ۱۴ گرید A3

• آجدار جناقی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• آجدار جناقی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• ممنوع برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی ۱۴ درصد

 

میلگرد ۱۴ گرید A4

• آجدار مرکب (S) دارای تنش تسلیم 500 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• آجدار مرکب (F) دارای تنش تسلیم 520 مگاپاسکال و مقاومت کششی 650 مگاپاسکال
• بسیار مقاوم و مناسب برای ساخت انواع سازه به‌جز دیوارهای برشی و قاب‌های خمشی ویژه
• تغییر شکل نسبی 8 درصد

 

اکثر میلگردهای ۱۴ در ایران مانند ذوب آهن اصفهان براساس آج (J340، 400C و 500S) و روش ساخت ترمکس (T) یا آلیاژی (U) تولید می‌شوند. هرچند سختی میلگرد ترمکس بیشتر است ولی استحکام در عین انعطاف‌پذیری میلگرد آلیاژی بیشتر بوده و برای مناطق زلزله‌خیز مناسب‌تر است. میلگرد ذوب آهن به روش آلیاژی تولیدشده و به نشانه آن حرف (U) بر بدنه میلگرد حک می‌شود. در ایران تنها میلگرد کویر کاشان براساس آج (350L، 420 H و 520 F) تولید می‌شود.

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۴ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد ۱۴ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد ۱۴ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در حالت‌های A2، A3 و A4 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۴ کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۴ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت میلگرد ۱۴ چگونه تعیین می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت میلگرد ۱۴ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “میلگرد ۱۴ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این میلگردها در حالت‌های A2، A3 و A4 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۴ کدام است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۴ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.”
}
}]
}