02142214

میلگرد ۱۰

فیلترها
ارزش افزوده

قیمت میلگرد 10

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۱۲/۱۲
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A210کیلوگرمگیلان
۲۶,۴۲۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 ابرکوه آجدار A310کیلوگرمابرکوه یزد
۲۴,۷۷۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A210کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۴۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A310کیلوگرمتبریز
۲۵,۰۹۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 نورد گرم سمنان آجدار A310کیلوگرمسمنان
۲۵,۲۳۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A210کیلوگرمبناب
۲۴,۶۸۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/07
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 بافق یزد آجدار A310کیلوگرمیزد
۲۶,۰۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A210کیلوگرمرشت
۲۴,۵۴۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A310کیلوگرمرشت
۲۴,۵۴۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A210کیلوگرمبناب
۲۵,۰۵۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 میانه آجدار A310کیلوگرممیانه
۲۵,۲۳۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A210کیلوگرمزنجان
۲۴,۶۷۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 سیادن ابهر آجدار A310کیلوگرمزنجان
۲۵,۲۲۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A310کیلوگرمتهران
۲۵,۵۹۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A210کیلوگرمتهران
۲۵,۴۱۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 راد همدان آجدار A210کیلوگرمهمدان
۲۵,۹۶۰
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 6/2
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 شاهرود آجدار A310کیلوگرمشاهرود
۲۶,۲۴۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 زاگرس آجدار A310کیلوگرمشهرکردتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 نیشابور آجدار A310کیلوگرمنیشابورتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7/3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A210کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 ارگ تبریز آجدار A310کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A210کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A410کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A4
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کوثر اهواز آجدار A310کیلوگرماهوازتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A210کیلوگرمقزوینتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 احرامیان یزد آجدار A310کیلوگرمیزدتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A210کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
استاندارد: A2
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: -
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A310کیلوگرمقزوین
۲۴,۲۷۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد 10 کویر کاشان آجدار A310کیلوگرمکاشان
۲۵,۵۱۰
سایز: 10
استاندارد: A3
طول شاخه: 12
وزن تقریبی: 7.5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد ۱۰ برای پیمانکاران و مهندسان همواره پراهمیت است چرا که میلگرد 10 به طور گسترده در ساخت خاموت و مش‌های فولادی و گاها مسلح کردن بتن مورداستفاده قرار می‌گیرد و در تخمین بودجه ساخت و ساز تأثیر زیادی دارد. واحد قیمت میلگرد کیلوگرم است. قیمت میلگرد ۱۰ براساس وزن 6 الی 8 کیلوگرمی این میلگرد محاسبه می‌شود. وزن اشتال یک متر میلگرد 10 حدود 0.62 کیلوگرم و وزن شاخه 12 متری آن در گرید A3 میلگرد 7 الی 7.5 کیلوگرم است. به دلیل همین نوسانات وزنی، در خرید میلگرد ۱۰ وزن باسکول استاندارد و بارنامه ملاک قیمت نهایی و تسویه به شمار می‌رود. قیمت میلگرد 10 مانند سایر مقاطع فولادی تابع قیمت ارز، هزینه حمل و نقل، قیمت مواد اولیه در بورس کالا، قیمت جهانی فولاد، نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضا است.

وزن شاخه 12 متری میلگرد 10 در جدول اشتال 7.4 کیلوگرم است.

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰

میلگرد 10 به‌صورت ساده و آجدار و در سه گرید از A1 الی A3 در بازار موجود است که گرید A1 از نوع بدون آج بوده و در آرماتوربندی استفاده نمی‌شود. میلگردها به ترتیب در گرید A1 میلگرد نرم، در A2 نیمه سخت، در گرید A3 سخت و در گرید A4 میلگرد مقاوم نامیده می‌شوند. قیمت میلگرد 10 با توجه به نوع آج و برند سازنده و وزن آن متفاوت هستند. در لیست زیر می‌توانید قیمت روز میلگرد 10 کارخانه‌های مختلف را مشاهده کنید. برای خرید کافی است که میلگرد مورد نظر خود را از لحاظ نوع، برند و قیمت از لیست زیر انتخاب کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس بگیرید. پس از ثبت سفارش و صدور پیش‌فاکتور محصول برای شما از درب کارخانه یا انبارهای فولاد ایرانیان ارسال می‌گردد.

میلگرد ۱۰

تفاوت میلگرد 10 گریدهای مختلف در مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن یعنی حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی، شکل آج و تغییر طول نسبی آن است. مطابق با استاندارد ملی شماره 3132 ایران:

1. میلگرد ۱۰ گرید A1

• صاف و بدون آج دارای مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال و مقاومت کششی 360 مگاپاسکال.
• مناسب برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 25 درصد

 

2. میلگرد ۱۰ گرید A2

• آجدار مارپیچی (J) دارای تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• آجدار مارپیچی (L) دارای تنش تسلیم 350 مگاپاسکال و مقاومت کششی 500 مگاپاسکال
• عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری فقط در موارد ضروری
• تغییر شکل نسبی 19 درصد

 

3. میلگرد ۱۰ گرید A3

• آجدار جناقی (C) دارای تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• آجدار جناقی (H) دارای تنش تسلیم 420 مگاپاسکال و مقاومت کششی 600 مگاپاسکال
• ممنوع برای عملیات جوشکاری و آهنگری و خم‌کاری
• تغییر شکل نسبی 14 درصد

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد

مهم‌ترین کارخانه های تولیدکننده میلگرد ۱۰ در ایران شامل کویرکاشان، میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)، راد همدان، میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)، کیان کاشان، سپهرایرانیان، امیرکبیرخزر، ذوب آهن اردبیل، شاهین بناب، هیربد زرندیه، نورد گرم سمنان، آذر فولاد امین، بافق یزد، سرمد ابرکوه، صبا فولاد زاگرس، شاهرود، کاوه تیکمه داش، فولاد ابهر و روهینا اشاره کرد.

 

کارخانه ذوب آهن میلگرد 8 و 10 تولید نمی‌کند.

همه میلگردهای ایران از جمله اصفهان براساس آج (J340، 400C و 500S) تولید می‌شوند. در ایران تنها میلگرد کویر کاشان براساس آج (350L,420 H و 520 F) تولید می‌شود. روش تولید اکثر میلگردهای 10 هم یا ترمکس (T) یا آلیاژی (U) است.

 

در صورت لحاظ نکردن مالیات، برای محاسبه قیمت میلگرد 10 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باید قیمت را در ۱.۰۹ ضرب کنید.

 

خرید میلگرد ۱۰

 

سؤالات متداول

1- قیمت میلگرد ۱۰ چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت میلگرد ۱۰ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.

 

2- میلگرد ۱۰ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این میلگردها در حالت‌های A2 و A3 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۰ کدام است ؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۰ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت میلگرد ۱۰ چگونه تعیین می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قیمت میلگرد ۱۰ بر اساس وزن، گرید فولاد، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار تعیین می‌شود.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “میلگرد ۱۰ در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “این میلگردها در حالت‌های A2 و A3 و طول 12 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی و شاخه‌ای به فروش می‌رسند.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “آسانترین روش استعلام قیمت میلگرد ۱۰ کدام است ؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه میلگردهای سایز ۱۰ کارخانه‌های تولیدکننده داخلی را استعلام بگیرید.”
}
}]
}