02142214

ورق سیاه فولاد مبارکه

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۲/۶
نام محصولسایزحالتمحل تحویلقیمت(تومان)
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهان
۴۰,۰۵۰
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 2
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهان
۳۹,۷۷۰
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 2
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتانبار تهران
۴۱,۵۰۰
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 2
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتانبار تهران
۴۰,۴۱۰
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 2
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۴
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 2.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 2.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 2.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 2.5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهان
۳۹,۷۷۰
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۳۹,۵۴۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 3
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۳۹,۵۴۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 4
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۴۱,۰۹۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 5
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*1000شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2000*1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*1250شیتاصفهانتماس بگیرید
سایز: 2500*1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 10001000رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1000
عرض: 1000
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 12501250رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1250
عرض: 1250
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۴۲,۴۵۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 6
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۴۲,۴۵۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 8
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۴۲,۷۲۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 10
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۴۰,۹۰۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 12
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 12
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 رول 15001500رولاصفهانتماس بگیرید
سایز: 1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: رول
ضخامت: 15
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500شیتانبار تهران
۳۹,۲۷۰
سایز: 6000*1500
عرض: 1500
استاندارد: st37
حالت: شیت
ضخامت: 15
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶
ورق سیاه فولاد مبارکه

گروه صنعتی فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید فولاد و بزرگ‌ترین خط تولید انواع ورق‌های فولادی در ایران است. ورق‌های فولاد مبارکه جزو باکیفیت‌ترین ورق‌های بازار آهن و فولاد به‌شمار می‌رود. به همین علت قیمت ورق فولاد مبارکه معیاری برای بازار ورق ایران به شمار رفته و برای برآورد هزینه پروژه‌های صنعتی و صنعتگران یک عامل تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

 

از ویژگی‌های برجسته انواع ورق‌های فولاد مبارکه که مطابق با استانداردها و کیفیت جهانی تولید می‌شوند، می‌توان به استحکام و مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه اشاره کرد. این ورق‌ها در ضخامت‌ها و ابعاد مختلفی تولید می‌شوند و برهمین اساس قیمت ورق فولاد مبارکه نیز برحسب ابعاد یا نوع ورق متفاوت است. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق فولاد مبارکه می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز، نرخ جهانی آهن و فولاد اشاره کرد.

ورق سیاه فولاد مبارکه

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه به‌عنوان مهم‌ترین ورق فولادی، براساس استاندارد DIN آلمان تولیدشده و عرض متداول 1/5 متر و ضخامت‌های 2 الی 15 میلی‌متر را شامل می‌شود. بنابر میزان کربن و گرید فولاد مورداستفاده، ورق‌های سیاه فولاد مبارکه به درجات سختی مختلف و انواع صنعتی و معمولی تقسیم می‌شوند. بر اساس همین تقسیم‌بندی نیز در صنایع مختلفی نظیر ساختمان‌سازی، خودروسازی، کشاورزی، کشتی‌سازی، حمل‌ونقل، نفت و پتروشیمی استفاده می‌گردند.

 

سؤال‌های متداول

1- قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه بر اساس سایز، وزن، گرید فولاد، کیفیت و قیمت شمش و بیلت و اسلب فولادی، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار متغیر است.

 

2- ورق سیاه فولاد مبارکه در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این ورق‌ها در سایزهای 2 الی 15 میلی متر و عرض‌های 1000، 1250 و 1500 میلی متر موجود بوده و به‌صورت شیت و رول به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت ورق سیاه در اصفهان کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه سایزهای ورق سیاه فولاد مبارکه را استعلام بگیرید و ورق سیاه خود را از اصفهان خریداری کنید.