فیلتر ها

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1250-21250رول
۳۲,۸۹۰
اصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*125021250شیت
۳۳,۸۵۰
انبار تهران1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 رول 1000-21000رول
۳۳,۸۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*100021000شیت
۳۴,۷۷۰
انبار تهران1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*10002.51000شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-2.51000رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-2.51250رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*12502.51250شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت2.5
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1000-31000رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*125031250شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*150031500شیت
۳۴,۴۰۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1250-31250رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 رول 1500-31500رول
۳۳,۸۱۰
اصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*100031000شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت3
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*125041250شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1250-41250رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*150041500شیت
۳۳,۳۰۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*100041000شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1500-41500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه st37 رول 1000-41000رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت4
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*150051500شیت
۳۳,۷۶۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1500-51500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*100051000شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1250-51250رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*125051250شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه st37 رول 1000-51000رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت5
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*150061500شیت
۳۴,۳۱۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2000*10002000*100061000شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2000*1000
عرض1000
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1500-61500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 شیت 2500*12502500*125061250شیتتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز2500*1250
عرض1250
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1250-61250رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1250
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه st37 رول 1000-61000رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1000
استانداردst37
حالترول
ضخامت6
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 رول 1500-81500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*150081500شیت
۳۴,۸۶۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت8
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500101500شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه st37 رول 1500-101500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت10
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500121500شیت
۳۲,۵۶۰
انبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه st37 رول 1500-121500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت12
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 شیت 6000*15006000*1500151500شیتتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
سایز6000*1500
عرض1500
استانداردst37
حالتشیت
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه st37 رول 1500-151500رولتماس بگیریداصفهان1402/09/08
سایز-
عرض1500
استانداردst37
حالترول
ضخامت15
نمودار
ورق سیاه فولاد مبارکه

گروه صنعتی فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید فولاد و بزرگ‌ترین خط تولید انواع ورق‌های فولادی در ایران است. ورق‌های فولاد مبارکه جزو باکیفیت‌ترین ورق‌های بازار آهن و فولاد به‌شمار می‌رود. به همین علت قیمت ورق فولاد مبارکه معیاری برای بازار ورق ایران به شمار رفته و برای برآورد هزینه پروژه‌های صنعتی و صنعتگران یک عامل تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

 

از ویژگی‌های برجسته انواع ورق‌های فولاد مبارکه که مطابق با استانداردها و کیفیت جهانی تولید می‌شوند، می‌توان به استحکام و مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه اشاره کرد. این ورق‌ها در ضخامت‌ها و ابعاد مختلفی تولید می‌شوند و برهمین اساس قیمت ورق فولاد مبارکه نیز برحسب ابعاد یا نوع ورق متفاوت است. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق فولاد مبارکه می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز، نرخ جهانی آهن و فولاد اشاره کرد.

ورق سیاه فولاد مبارکه

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه به‌عنوان مهم‌ترین ورق فولادی، براساس استاندارد DIN آلمان تولیدشده و عرض متداول 1/5 متر و ضخامت‌های 2 الی 15 میلی‌متر را شامل می‌شود. بنابر میزان کربن و گرید فولاد مورداستفاده، ورق‌های سیاه فولاد مبارکه به درجات سختی مختلف و انواع صنعتی و معمولی تقسیم می‌شوند. بر اساس همین تقسیم‌بندی نیز در صنایع مختلفی نظیر ساختمان‌سازی، خودروسازی، کشاورزی، کشتی‌سازی، حمل‌ونقل، نفت و پتروشیمی استفاده می‌گردند.

 

سؤال‌های متداول

1- قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه بر اساس سایز، وزن، گرید فولاد، کیفیت و قیمت شمش و بیلت و اسلب فولادی، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار متغیر است.

 

2- ورق سیاه فولاد مبارکه در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این ورق‌ها در سایزهای 2 الی 15 میلی متر و عرض‌های 1000، 1250 و 1500 میلی متر موجود بوده و به‌صورت شیت و رول به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت ورق سیاه در اصفهان کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه سایزهای ورق سیاه فولاد مبارکه را استعلام بگیرید و ورق سیاه خود را از اصفهان خریداری کنید.