فیلتر ها

نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولسایزطول شاخهواحدضخامتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 346کیلوگرم3
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز4
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 356کیلوگرم3
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3512کیلوگرم3
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 34.512کیلوگرم3تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3312کیلوگرم3تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز3
طول شاخه12
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 336کیلوگرم3تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز3
طول شاخه6
ضخامت3
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4412کیلوگرم4
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز4
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5612کیلوگرم4
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44.56کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز4.5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 446کیلوگرم4
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز4
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 476کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4612کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46.312کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46.36کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 436کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز3
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 456کیلوگرم4
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4512کیلوگرم4
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 466کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه6
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44.512کیلوگرم4تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت4
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5512کیلوگرم5
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 576کیلوگرم5
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56.312کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5712کیلوگرم5
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56.36کیلوگرم5تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57.56کیلوگرم5
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز7.5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 556کیلوگرم5
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57.512کیلوگرم5
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز7.5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 566کیلوگرم5
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 54.56کیلوگرم5
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز4.5
طول شاخه6
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 54.512کیلوگرم5
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز4.5
طول شاخه12
ضخامت5
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 666کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6612کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز6
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66.36کیلوگرم6
۲۱,۱۰۰
تبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6512کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 676کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 686کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 61012کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67.56کیلوگرم6
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز7.5
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 656کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز5
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6106کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه6
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6712کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67.512کیلوگرم6
۲۱,۵۵۹
تبریز1402/09/08
سایز7.5
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6812کیلوگرم6
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66.312کیلوگرم6تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز6.3
طول شاخه12
ضخامت6
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7712کیلوگرم7
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7812کیلوگرم7
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 776کیلوگرم7
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز7
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 71012کیلوگرم7تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه12
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 786کیلوگرم7
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7106کیلوگرم7تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه6
ضخامت7
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 886کیلوگرم8
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8812کیلوگرم8
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز8
طول شاخه12
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8106کیلوگرم8
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه6
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 81012کیلوگرم8تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه12
ضخامت8
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 101012کیلوگرم10تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه12
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 10106کیلوگرم10
۲۰,۶۴۲
تبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه6
ضخامت10
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 12106کیلوگرم12تماس بگیریدتبریز1402/09/08
سایز10
طول شاخه6
ضخامت12
واحدکیلوگرم
نمودار
نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد و نیز تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد، معمولاً بیشتر از سایر نبشی‌های موجود در بازار است. نبشی‌های فولادی در دو نوع فابریک و پرسی و در حالت‌های بال مساوی و بال نامساوی تولید می‌شوند که هر یک خواص منحصربه‌فرد خود را داراست. نبشی ناب تبریز از نوع فابریک و بال مساوی شیب‌دار بوده که کیفیت و خواص مطلوب‌تری نسبت به نوع پرسی دارد. نبشی ناب تبریز بر اساس استانداردهای ISIRI 13968-1، DIN 1025-5 و GOST 8509-1993 تولید می‌شود و شامل سایزهای 25 تا 100 میلی‌متر است.

نبشی ناب تبریز

 

قیمت نبشی تبریز

قیمت روز نبشی ناب تبریز به عوامل متعددی بستگی داشته که برخی از آن‌ها مستقیماً به این محصول مربوط شده اما برخی دیگر عوامل غیرمستقیم بوده و ممکن است تأثیر آن‌ها را به طور واضح بر قیمت روز نبشی نبینیم اما این عوامل بیشترین نقش را در تعیین قیمت این محصول دارند.

 

عواملی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت روز نبشی ناب تبریز تأثیرگذار هستند عبارت‌اند از:

• قیمت روز شمش فولادی
• قیمت روز ورق فولادی
• نوسانات نرخ ارز و دلار
• روش تولید نبشی
• میزان عرضه و تقاضا
• خواص و مشخصات نبشی
• کیفیت مواد اولیه مورد استفاده
• سایز و وزن نبشی

 

نبشی‌های فابریک به طور مستقیم از شمش فولادی تولید می‌شوند و نبشی‌های پرسی حاصل پرس ورق فولادی هستند. به همین دلیل قیمت شمش و ورق به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده نبشی تأثیر می‌گذارد. به دلیل اینکه نبشی ناب تبریز از نوع فابریک است، تغییرات قیمت شمش بر قیمت این محصول بیشترین اثر را دارد. نبشی ناب تبریز از شمش‌هایی با گریدهای 5SP و 3SP تولید می‌شود.

 

تولید نبشی به روش فابریک سبب می‌شود که قیمت آن مناسب باشد. چراکه تولید نبشی به روش فابریک شامل انجام فرآیند نورد گرم بر روی شمش فولادی است و از این طریق مقداری کیفیت سطحی نبشی حاصل افت می‌کند. دلیل این امر به دمای بالای فرآیند نورد گرم که بالای دمای تبلور مجدد فولاد است، مربوط می‌شود. در چنین دمایی، در سطح فولاد پوسته‌های اکسیدی تشکیل شده و مقداری از کیفیت سطحی کاسته می‌شود. به همین دلیل قیمت نبشی مناسب بوده و کیفیت سطحی آن نیز قابل قبول است. سپس این شمش‌های حرارت دهی شده وارد خط نورد گرم می‌شوند و با عبور از بین غلتک‌های عمود بر هم، به صورت ورق درمی‌آیند. در انتها با عبور این ورق‌ها از بین یک سری قالب‌های مخصوص، شکل نهایی نبشی فولادی حاصل می‌شود.

محصولات نبشی ناب تبریز از فولاد کم کربن و از نوع بال مساوی شیب‌دار و فابریک هستند. نبشی‌های دارای طول 6 و 12 متر بوده و در سایزهای 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 6، 6.3، 7، 7.5، 8، 9 و 10 تولید می‌شوند. با افزایش سایز نبشی، قیمت نبشی ناب تبریز نیز افزایش یافته و استحکام و وزن آن نیز بیشتر خواهد شد.

همچون دیگر مقاطع فولادی، قیمت نبشی نیز تابع وزن آن است. وزن هم بر اساس سایز، ضخامت و طول بال نبشی تغییر می‌کند. بنابراین، برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، اطلاع از این مشخصات ساختاری نبشی ضروری است. پس از مشخص شدن موارد یادشده، کافی است تا این مقادیر عددی را در فرمول محاسبه وزن نبشی قرار داده تا مقدار وزن نبشی به دست آید.

 1000 ÷ (چگالی × طول شاخه × ضخامت × طول بال × 2) = وزن نبشی بال مساوی

 

استفاده از فرمول محاسبه وزن نبشی اغلب مشکل و همراه با خطا است. به همین دلیل برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، پیشنهاد می‌شود که از جدول وزن نبشی ناب تبریز استفاده شود. این جدول، وزن نبشی را بر اساس سایز و طول استاندارد آن‌ها مشخص می‌کند. در جدول زیر وزن نبشی در سایزهای پرکاربرد آورده شده است.

 

 

سؤالات متداول

1- قیمت نبشی تبریز چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت نبشی تبریز بر اساس سایز، وزن، گرید فولاد، قیمت ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار متغیر است.

 

2- نبشی تبریز در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این نبشی‌ها در سایزهای 3 الی 10 میلی متر، ضخامت 3 الی 12 میلی متر و طول شاخه 6 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت نبشی در تبریز کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه سایزهای نبشی تبریز را استعلام بگیرید و نبشی خود را از تبریز خریداری کنید.