02142214

نبشی ناب تبریز

فیلترهافیلترها
ارزش افزوده

نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۳/۹
نام محصولسایزواحدمحل تحویلقیمت(تومان)
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 33کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 3
طول شاخه: 6
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 33کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 3
طول شاخه: 12
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 34.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 4.5
طول شاخه: 12
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 35کیلوگرمتبریز
۲۵,۶۳۰
سایز: 5
طول شاخه: 12
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 34کیلوگرمتبریز
۲۴,۳۶۰
سایز: 4
طول شاخه: 6
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 35کیلوگرمتبریز
۲۳,۸۱۰
سایز: 5
طول شاخه: 6
ضخامت: 3
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46.3کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6.3
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 43کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 3
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44کیلوگرمتبریز
۲۶,۰۹۰
سایز: 4
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 44.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 4.5
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46.3کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6.3
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 46کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 45کیلوگرمتبریز
۲۵,۵۴۰
سایز: 5
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 46کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44کیلوگرمتبریز
۲۴,۲۷۰
سایز: 4
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 44.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 4.5
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 45کیلوگرمتبریز
۲۳,۷۲۰
سایز: 5
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 12
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 47کیلوگرمتبریز
۲۵,۱۸۰
سایز: 7
طول شاخه: 6
ضخامت: 4
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57کیلوگرمتبریز
۲۶,۸۱۰
سایز: 7
طول شاخه: 12
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 56.3کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6.3
طول شاخه: 12
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 57.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 7.5
طول شاخه: 12
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 7.5
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 54.5کیلوگرمتبریز
۲۶,۷۲۰
سایز: 4.5
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56.3کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6.3
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 54.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 4.5
طول شاخه: 12
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 56کیلوگرمتبریز
۲۴,۳۶۰
سایز: 6
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 55کیلوگرمتبریز
۲۵,۴۵۰
سایز: 5
طول شاخه: 12
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 57کیلوگرمتبریز
۲۵,۰۰۰
سایز: 7
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 55کیلوگرمتبریز
۲۳,۶۳۰
سایز: 5
طول شاخه: 6
ضخامت: 5
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 68کیلوگرمتبریز
۲۶,۸۱۰
سایز: 8
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 65کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 5
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 65کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 5
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 7.5
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 6
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 610کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67.5کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 7.5
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 66.3کیلوگرمتبریز
۲۶,۱۸۰
سایز: 6.3
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 67کیلوگرمتبریز
۲۴,۸۱۰
سایز: 7
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 66.3کیلوگرمتبریز
۲۷,۰۹۰
سایز: 6.3
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 67کیلوگرمتبریز
۲۶,۶۳۰
سایز: 7
طول شاخه: 12
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 68کیلوگرمتبریز
۲۵,۰۰۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 610کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
ضخامت: 6
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 77کیلوگرمتبریز
۲۶,۳۶۰
سایز: 7
طول شاخه: 12
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 78کیلوگرمتبریز
۲۶,۴۵۰
سایز: 8
طول شاخه: 12
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 77کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۴۰
سایز: 7
طول شاخه: 6
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 78کیلوگرمتبریز
۲۴,۶۳۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 710کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 710کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
ضخامت: 7
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 810کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 810کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 88کیلوگرمتبریز
۲۶,۳۶۰
سایز: 8
طول شاخه: 12
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 88کیلوگرمتبریز
۲۴,۵۴۰
سایز: 8
طول شاخه: 6
ضخامت: 8
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 1010کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 12
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 1010کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
ضخامت: 10
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 1210کیلوگرمتبریزتماس بگیرید
سایز: 10
طول شاخه: 6
ضخامت: 12
واحد: کیلوگرم
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۹
نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد و نیز تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد، معمولاً بیشتر از سایر نبشی‌های موجود در بازار است. نبشی‌های فولادی در دو نوع فابریک و پرسی و در حالت‌های بال مساوی و بال نامساوی تولید می‌شوند که هر یک خواص منحصربه‌فرد خود را داراست. نبشی ناب تبریز از نوع فابریک و بال مساوی شیب‌دار بوده که کیفیت و خواص مطلوب‌تری نسبت به نوع پرسی دارد. نبشی ناب تبریز بر اساس استانداردهای ISIRI 13968-1، DIN 1025-5 و GOST 8509-1993 تولید می‌شود و شامل سایزهای 25 تا 100 میلی‌متر است.

نبشی ناب تبریز

 

قیمت نبشی تبریز

قیمت روز نبشی ناب تبریز به عوامل متعددی بستگی داشته که برخی از آن‌ها مستقیماً به این محصول مربوط شده اما برخی دیگر عوامل غیرمستقیم بوده و ممکن است تأثیر آن‌ها را به طور واضح بر قیمت روز نبشی نبینیم اما این عوامل بیشترین نقش را در تعیین قیمت این محصول دارند.

 

عواملی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت روز نبشی ناب تبریز تأثیرگذار هستند عبارت‌اند از:

• قیمت روز شمش فولادی
• قیمت روز ورق فولادی
• نوسانات نرخ ارز و دلار
• روش تولید نبشی
• میزان عرضه و تقاضا
• خواص و مشخصات نبشی
• کیفیت مواد اولیه مورد استفاده
• سایز و وزن نبشی

 

نبشی‌های فابریک به طور مستقیم از شمش فولادی تولید می‌شوند و نبشی‌های پرسی حاصل پرس ورق فولادی هستند. به همین دلیل قیمت شمش و ورق به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده نبشی تأثیر می‌گذارد. به دلیل اینکه نبشی ناب تبریز از نوع فابریک است، تغییرات قیمت شمش بر قیمت این محصول بیشترین اثر را دارد. نبشی ناب تبریز از شمش‌هایی با گریدهای 5SP و 3SP تولید می‌شود.

 

تولید نبشی به روش فابریک سبب می‌شود که قیمت آن مناسب باشد. چراکه تولید نبشی به روش فابریک شامل انجام فرآیند نورد گرم بر روی شمش فولادی است و از این طریق مقداری کیفیت سطحی نبشی حاصل افت می‌کند. دلیل این امر به دمای بالای فرآیند نورد گرم که بالای دمای تبلور مجدد فولاد است، مربوط می‌شود. در چنین دمایی، در سطح فولاد پوسته‌های اکسیدی تشکیل شده و مقداری از کیفیت سطحی کاسته می‌شود. به همین دلیل قیمت نبشی مناسب بوده و کیفیت سطحی آن نیز قابل قبول است. سپس این شمش‌های حرارت دهی شده وارد خط نورد گرم می‌شوند و با عبور از بین غلتک‌های عمود بر هم، به صورت ورق درمی‌آیند. در انتها با عبور این ورق‌ها از بین یک سری قالب‌های مخصوص، شکل نهایی نبشی فولادی حاصل می‌شود.

محصولات نبشی ناب تبریز از فولاد کم کربن و از نوع بال مساوی شیب‌دار و فابریک هستند. نبشی‌های دارای طول 6 و 12 متر بوده و در سایزهای 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 6، 6.3، 7، 7.5، 8، 9 و 10 تولید می‌شوند. با افزایش سایز نبشی، قیمت نبشی ناب تبریز نیز افزایش یافته و استحکام و وزن آن نیز بیشتر خواهد شد.

همچون دیگر مقاطع فولادی، قیمت نبشی نیز تابع وزن آن است. وزن هم بر اساس سایز، ضخامت و طول بال نبشی تغییر می‌کند. بنابراین، برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، اطلاع از این مشخصات ساختاری نبشی ضروری است. پس از مشخص شدن موارد یادشده، کافی است تا این مقادیر عددی را در فرمول محاسبه وزن نبشی قرار داده تا مقدار وزن نبشی به دست آید.

 1000 ÷ (چگالی × طول شاخه × ضخامت × طول بال × 2) = وزن نبشی بال مساوی

 

استفاده از فرمول محاسبه وزن نبشی اغلب مشکل و همراه با خطا است. به همین دلیل برای محاسبه وزن نبشی ناب تبریز، پیشنهاد می‌شود که از جدول وزن نبشی ناب تبریز استفاده شود. این جدول، وزن نبشی را بر اساس سایز و طول استاندارد آن‌ها مشخص می‌کند. در جدول زیر وزن نبشی در سایزهای پرکاربرد آورده شده است.

 

 

سؤالات متداول

1- قیمت نبشی تبریز چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت نبشی تبریز بر اساس سایز، وزن، گرید فولاد، قیمت ورق فولادی، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز و دلار متغیر است.

 

2- نبشی تبریز در بازار با چه مشخصاتی به فروش می‌رسد؟

این نبشی‌ها در سایزهای 3 الی 10 میلی متر، ضخامت 3 الی 12 میلی متر و طول شاخه 6 متر موجود بوده و به‌صورت کیلویی به فروش می‌رسند.

 

3- آسانترین روش استعلام قیمت نبشی در تبریز کدام است؟

با مراجعه به سایت، به آسانی آخرین قیمت همه سایزهای نبشی تبریز را استعلام بگیرید و نبشی خود را از تبریز خریداری کنید.