فیلتر ها

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی هفت الماس

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 10000.51000رول
۳۸,۷۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر هفت الماس عرض 12500.51250رول
۳۸,۷۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 10000.61000رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر هفت الماس عرض 12500.61250رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 12500.71250رول
۳۷,۲۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر هفت الماس عرض 10000.71000رول
۳۷,۲۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 12500.81250رول
۳۵,۸۷۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر هفت الماس عرض 10000.81000رول
۳۵,۸۷۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 12500.91250رول
۳۵,۹۶۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر هفت الماس عرض 10000.91000رول
۳۵,۹۶۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 125011250رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر هفت الماس عرض 100011000رول
۳۶,۱۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 12501.251250رول
۳۵,۷۸۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر هفت الماس عرض 10001.251000رول
۳۶,۰۶۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 10001.51000رول
۳۶,۱۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر هفت الماس عرض 12501.51250رول
۳۵,۹۶۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 100021000رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر هفت الماس عرض 125021250رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
نمودار

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12500.51250رول
۴۱,۰۱۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10000.51000رول
۴۱,۰۱۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12500.61250رول
۴۰,۵۵۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10000.61000رول
۳۸,۷۲۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12500.71250رول
۳۹,۸۲۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10000.71000رول
۳۹,۸۲۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12500.81250رول
۳۷,۹۸۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10000.81000رول
۳۸,۰۷۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10000.91000رول
۳۷,۹۸۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12500.91250رول
۳۷,۹۸۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 100011000رول
۳۷,۸۰۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد مبارکه عرض 125011250رول
۳۷,۸۰۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001.251000رول
۳۷,۸۰۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501.251250رول
۳۷,۸۰۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 10001.51000رول
۳۸,۲۶۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد مبارکه عرض 12501.51250رول
۳۸,۲۶۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 100021000رول
۳۸,۹۰۰
اصفهان1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد مبارکه عرض 125021250رول
۳۸,۹۰۰
اصفهان1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
نمودار

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.41000رول
۴۳,۲۱۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.4
نمودار
ورق روغنی 0.4 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.41250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.4
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.51250رول
۳۸,۷۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.51000رول
۳۸,۷۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.61250رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.61000رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.71250رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.71000رول
۳۷,۳۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.81250رول
۳۶,۲۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.81000رول
۳۶,۲۴۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 10000.91000رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر فولاد غرب عرض 12500.91250رول
۳۶,۱۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 100011000رول
۳۶,۳۳۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر فولاد غرب عرض 125011250رول
۳۶,۳۳۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 10001.21000رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.2
نمودار
ورق روغنی 1.2 میلی متر فولاد غرب عرض 12501.21250رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.2
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 10001.51000رول
۳۶,۴۲۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر فولاد غرب عرض 12501.51250رول
۳۶,۱۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 125021250رول
۳۵,۹۶۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر فولاد غرب عرض 100021000رول
۳۶,۱۵۰
انبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
نمودار

قیمت ورق روغنی چین

نمایش قیمت با ارزش افزوده
فیلترها
نام محصولضخامتعرضحالتقیمت(تومان)محل تحویلبروزرسانینمودار قیمت
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 12500.31250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.3
نمودار
ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 10000.31000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.3
نمودار
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 10000.41000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.4
نمودار
ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 12500.41250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.4
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 10000.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 12500.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.5
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 10000.61000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 12500.61250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.6
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 12500.71250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 10000.71000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.7
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 12500.81250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 10000.81000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.8
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 12500.91250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 10000.91000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت0.9
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 100011000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 125011250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 10001.251000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 12501.251250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.25
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 12501.51250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 10001.51000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت1.5
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 100021000رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1000
حالترول
ضخامت2
نمودار
ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 125021250رولتماس بگیریدانبار تهران1402/09/08
عرض1250
حالترول
ضخامت2
نمودار
قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی یا همان ورق نورد سرد (Cold Rolled Steel Sheet) درگریدها و ضخامت‌های مختلف و از بهترین برندهای داخلی و وارداتی را از این صفحه دریافت کنید. ضخامت ورق روغنی در محدوده 0.35 تا 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 تا 1250 میلی‌متر است. برای محاسبه وزن ورق روغنی هم می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی‌متر) * 7.85 = وزن (کیلوگرم)

 

ورق‌های روغنی از طریق فرآیند نورد سرد ایجاد می‌شوند. ورق‌های سیاه، به‌عنوان ماده اولیه تولید ورق‌های سرد، وارد مرحله اسید شویی می‌شوند. در این مرحله لایه اکسیدی روی ورق سیاه برداشته شده و سطح فولاد برای وارد شدن به فرآیند نورد سرد آماده می‌شود. تفاوت ورق سیاه و روغنی از همین مرحله آغاز می‌شود.

قیمت ورق روغنی

 

از مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق‌های روغنی در ایران می‌توان به شرکت‌های بزرگ زیر اشاره کرد:

  • فولاد مبارکه اصفهان
  • شرکت صنایع هفت الماس
  • کارخانه فولاد غرب
  • شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک

 

دستگاه‌های نورد سرد معمولاً ضخامت سنج‌هایی در بخش خروجی محصول دارند. غلتک‌های این دستگاه‌ها طوری طراحی شده که می‌توان حرکت ورق را در آن‌ها معکوس کرد. به‌این‌ترتیب که اگر ضخامت فولاد به حد موردنظر نرسیده بود، فولاد دوباره حرکت معکوس انجام دهد و با نزدیک‌تر شدن غلتک‌ها، ورق به ضخامت لازم برسد. این روند آن‌قدر تکرار می‌شود که ضخامت موردنظر به دست آید. بعضی دستگاه‌ها نیز به این صورت هستند که می‌بایست دوباره ورق از ابتدا وارد دستگاه شود و با نزدیک شدن غلتک‌ها، دوباره فرآیند نازک کردن ورق انجام گیرد.

 

معمولاً هر بار عبور از میان غلتک‌ها، ضخامت را بین 50 تا 90 درصد کاهش می‌دهد. با توجه به نیروهای فشرده کننده و اصطکاک میان سطوح، دمای سطح ممکن است به بیش از 250 درجه برسد، درنتیجه برای خنک کردن سطح نیاز به یک عامل خنک‌کننده است که معمولاً از روغن یا آب استفاده می‌شود.
همان‌طور که گفته شد انواع ورق فولادی نورد سرد به دلیل کیفیت سطحی بالا و شکل‌پذیری مناسب در صنایعی که نیازمند شکل‌پذیری، ظرافت و دقت هستند کاربرد دارد.

  • صنعت خودروسازی: تولید فیلترهای خودرو، گل‌گیرهای اتومبیل، لوله‌های اگزوز و دیگر قطعات ریزودرشت اتومبیل
  • در ساخت لوازم‌خانگی برقی مثل: یخچال‌فریزر، مایکروفر، اجاق‌گاز، در ساخت رادیاتور‌ها، ساخت کابینت‌ها،کمدها و انواع یراق‌آلات
  • پروفیل‌های ساختمانی مثل: بعضی پروفیل‌های در و پنجره

 

ورق روغنی

به دلیل مقاومت بالا، سطح زیبا و پرداخت باکیفیت ورق‌های روغنی، از آن در صنایعی استفاده می‌کنند که ظاهر زیبا اهمیت فراوانی دارد. ورق‌های روغنی به دلیل تولید سریع و ارزان، هم‌چنین ظاهر خوب و باکیفیت، گزینه بسیار مناسبی برای انجام بازسازی‌های فوری هستند. همه این دلایل باعث گران بودن قیمت ورق روغنی می‌شود. از ورق‌های روغنی در صنایعی همچون ساختمان‌سازی، خودروسازی، لوازم‌خانگی مانند یخچال و اجاق‌گاز، تأسیسات مانند مخازن آب، رادیاتورها و سایر صنایع مانند تابلوسازی، پانل سازی و صنایع قطعه‌سازی استفاده می‌کنند.

 

ورق‌های روغنی را بر اساس آلیاژ به‌کاررفته در آن‌ها (درصد کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، کروم و…) و همین‌طور عملیات حرارتی صورت گرفته برای ساختشان به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌کنند. البته انواع دیگری از ورق‌های روغنی وجود دارند که می‌توان دو مورد پرکاربرد ورق‌های ضد سایش (EK2)و ورق‌های ضدزنگ (QSTE) را از میان آنان نام برد.

 

ورق روغنی گرید St12یا ورق روغنی معمولی (کششی)

ورق st12 پرکاربردترین ورق روغنی است و برای ساخت انواع سازه ساختمانی یا صنعتی استفاده می‌شود. می‌توان این نوع ورق‌ را که به ورق‌های کششی معروف هستند، تا 45 درجه خم کرد.

 

ورق روغنی نیمه کششی یا ورق روغنی گرید St13

این نوع از ورق در سازه‌های صنعتی و غیر صنعتی با پرس‌کاری در عمق کم مورداستفاده قرار می‌گیرد. این محصول که به آن ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی هم می‌گویند، تا 90 درجه می‌تواند خم شود. این ورق قابلیت جوشکاری خوبی دارد.

 

ورق روغنی فوق کششی یا ورق روغنی گرید St14

این ورق به دلیل داشتن ساختاری انعطاف‌پذیرتر نسبت به ورق‌های روغنی دیگر، در صنایعی مثل خودروسازی که پرس‌کاری عمیق در آن‌ها صورت می‌گیرد، کاربرد دارد. این محصول می‌تواند به‌طور کامل خم شود.

ورق روغنی

 

قیمت ورق روغنی در تهران

به دلیل اینکه کارخانه‌های تولیدکننده ورق رنگی در خارج از استان تهران واقع‌شده‌اند، برای استعلام قیمت ورق روغنی در تهران باید با کارشناسان فروش ورق در شرکت‌های بازرگانی تماس حاصل نمایید. برای این منظور می‌توانید با مراجعه به جدول بالا از محدوده قیمت و قیمت روز ورق روغنی در تهران مطلع شوید و سپس از تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق روغنی و دیگر شرایط خرید را با برقراری تماس با کارشناسان فروش فولاد ایرانیان آگاهی کسب نمایید.

قیمت ورق روغنی در تهران

 

قیمت روز ورق روغنی

قیمت روز ورق روغنی که به دلیل شکل ظاهری براق‌تر نسبت به ورق سیاه و تولید به روش نورد سرد، در بازار به نام ورق نورد سرد شناخته می‌شود به مواد اولیه، کیفیت روغن، کارخانه تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارز و قیمت جهانی فولاد بستگی دارد. به‌صورت ساده ورق روغنی نوعی ورق مسطح براق با ضخامت کم (نسبت به ورق سیاه) و پرداخت عالی است که از نورد سرد ورق‌های فولادی با ضخامت بالا تولید می‌شود. این کاهش ضخامت تحت فشار بالا و در دمای حداکثر 200 درجه سانتی‌گراد صورت می‌پذیرد. هرچند روش تولید ورق روغنی پیچیده نیست و به زمان زیادی نیاز ندارد ولی به دلیل کیفیت بالای محصول نهایی و هزینه‌های بالای نورد سرد، قیمت ورق روغنی نسبت به قیمت ورق سیاه گران‌تر است.

 

به دلیل جلوگیری از اکسید شدن کلاف گرم در جریان تبدیل‌شدن به کلاف سرد، لایه رویی آن را با روغن می‌پوشانند. ورق روغنی به علت این روکش روغنی در لایه رویی، در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی مقاوم می‌شود که آن را به یک متریال مناسب برای استفاده در مناطق مرطوب تبدیل می‌کند.

قیمت روز ورق روغنی

 

خرید ورق روغنی

ابتدا قیمت ورق روغنی را از جدول بالا یا کارشناسان فروش فولاد ایرانیان استعلام بگیرید. کارشناسان فروش ما دیگر مشخصات محصول را به شما ارائه می‌دهند و پس از اقدام به خرید، سایر جزئیات مانند شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول در قالب پيش فاكتور ارائه می‌شود. کارشناسان فروش ما تا تحویل نهایی محصول و اطمینان از رضایت شما در کنارتان خواهند بود.

 

ورق‌های روغنی یا همان ورق‌های نورد سرد از انواع ورق فولادی هستند که در طی فرآیند نورد سرد تولید می‌شوند. این محصولات، سطح صاف و یکنواختی دارند و شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، ازجمله مهم‌ترین خواص مکانیکی آن‌هاست. ویژگی‌های این ورق‌ها باعث شده که در هر صنعتی، رد پایی از این محصولات دیده می‌شود. قیمت ورق روغنی و لیست کامل محصولات آن از همه کارخانه‌ها و همه ضخامت‌ها در سایت هر روز بروز رسانی می‌شود.

 

قیمت ورق آهن روغنی

عملیات حرارتی صورت گرفته روی ورق‌های روغنی، ویژگی‌های این ورق‌ها را از ورق‌های نورد گرم کاملاً متمایز کرده است. خواص مکانیکی ورق‌های روغنی که مقاومت بیشتر در برابر کشش و درنتیجه گسیختگی را ایجاد کرده، این ورق‌ها را در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی پرکاربرد کرده است. ورق سیاه مواد اولیه تولید ورق‌های روغنی است. ورق‌های روغنی طی عملیات حرارتی نورد سرد، خواص مکانیکی‌شان تغییر کرده و نسبت به ورق‌های سیاه شکل‌پذیرتر می‌شوند. علاوه بر این، مقاومت در برابر کشش آن‌ها 20 درصد افزایش می‌یابد.

 

از سویی دیگر این عملیات حرارتی باعث می‌شود که سطح ورق صاف‌تر، یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تر شود. همین کیفیت سطحی ورق‌های روغنی آن‌ها را تبدیل به بهترین مواد اولیه برای ساخت ورق‌های گالوانیزه و رنگی کرده است. به‌طور کل می‌توان گفت در صنایعی که تنها خواص مکانیکی اهمیت دارد و شکل ظاهری مدنظر نیست، استفاده از ورق‌های سیاه اولویت دارد چراکه قیمت آن‌ها به نسبت به ورق‌ روغنی بسیار پایین‌تر است.

اما در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت لوازم‌خانگی که شکل ظاهری بدنه و همین‌طور شکل‌پذیری اهمیت فراوانی دارد، استفاده از ورق‌های نورد سرد لازم است. از این ورق‌ها در ایجاد فرم‌های ظریف با دقت بالا استفاده می‌شود. علاوه بر این، مقاومت بالای این ورق‌ها در برابر کرنش باعث شده که پس از ساخت، ویژگی‌های خود را حفظ کرده و دچار تغییر شکل نشوند.

 

سؤالات متداول

1- ورق روغنی چه ضخامت‌هایی دارد و کدام پرکاربردتر هستند؟

ضخامت استاندار ورق‌های روغنی بین 0.3 الی 3 میلی‌متر و عرض استاندارد آن 1000 و 1250 میلی‌متر است. هم‌چنین این ورق به‌صورت رول و فابریک عرضه می‌شود. ورق‌های روغنی 0.6 میلی‌متر در لوازم‌خانگی و ورق‌های 0.7 میلی‌متر در خودروسازی بیشترین ضخامت‌های مورداستفاده محسوب می‌شوند.

 

2- ورق‌های روغنی در چه گریدهایی تولید می‌شوند؟

رایج‌ترین گریدهای ورق روغنی شامل گریدهای کششی یا معمولی St12، نیمه کششی یا St13 و فوق کششی یا St14 می‌شوند.

 

3- بهترین ورق رنگی موجود در بازار کدام است؟

برترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق رنگی شامل فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، کارخانه فولاد غرب و شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک می‌شوند.