سایزکارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/3/28
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان--
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2جهان پروفیل---
7 2میلاد یزدیزد--
8 2نورد صابریتهران--
9 2پروفیل یزدیزد--
10 2جهان پروفیلتهران--
11 2یارانتهران66506650
12 2صدراتهران66506700
13 2کیهانتهران--
14 2کیان پرشیاتهران67006700
15 2گلنردهتهران--
16 2آدنیسآمل68006800
17 2بهفلزاصفهان66506650
18 2علویجهاصفهان--
19 2تهران شرقتهران67006700
20 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 2.5جهان پروفیلتهران--
22 2.5یارانتهران66506650
23 2.5صدراتهران65506600
24 2.5کیهانتهران--
25 2.5کیان پرشیاتهران66006600
26 2.5گلنردهتهران--
27 2.5بهفلزاصفهان66006600
28 2.5علویجهاصفهان--
29 2.5تهران شرقتهران67006700
30 2.5پروفیل یزدیزد--
31 2.5نورد صابریتهران--
32 2.5میلاد یزدیزد--
33 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 3پروفیل مشهدمشهد--
35 3میلاد یزدیزد--
36 3نورد صابریتهران--
37 3جهان پروفیلتهران--
38 3یارانتهران65506550
39 3صدراتهران65506600
40 3کیان پرشیاتهران--
41 3گلنردهتهران--
42 3بهفلزاصفهان66006600
43 3تهران شرقتهران67006700
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
44 4جهان پروفیلتهران--
45 4صدراتهران65506600
46 4گلنردهتهران--
47 4بهفلزاصفهان66006600
48 4تهران شرقتهران67006700
49 4یارانتهران65506550
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
50 5جهان پروفیلتهران--
51 5بهفلزاصفهان67506800
52 5تهران شرقتهران67006700
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 6جهان پروفیلتهران--
54 6بهفلزاصفهان67506800
55 6تهران شرقتهران67006700


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top