سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/6/30
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان--
5 1.5تهران شرقتهران-3200
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد--
7 2نورد صابریتهران-2920
8 2جهان پروفیلتهران29002920
9 2یارانتهران29102930
10 2صدراتهران-2900
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران29202920
13 2گلنردهتهران--
14 2آدنیسآمل2940-
15 2برفیانآمل--
16 2بهفلزاصفهان29202920
17 2علویجهاصفهان-2920
18 2تهران شرقتهران-2910
19 2هیربدساوه-2870
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران27502750
25 2.5یارانتهران27502750
26 2.5صدراتهران-2770
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران27502750
29 2.5گلنردهتهران--
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان28002800
32 2.5علویجهاصفهان-2750
33 2.5تهران شرقتهران-2770
34 2.5نورد صابریتهران-2750
35 2.5میلاد یزدیزد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران-2750
38 3جهان پروفیلتهران27502750
39 3یارانتهران27502750
40 3صدراتهران-2770
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران2750-
43 3گلنردهتهران--
44 3بهفلزاصفهان28002800
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران-2770
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران29002920
48 4صدراتهران-2800
49 4گلنردهتهران--
50 4بهفلزاصفهان28002800
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران-2790
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران29702970
54 5بهفلزاصفهان29302930
55 5تهران شرقتهران-2790
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران29702970
57 6بهفلزاصفهان29302930
58 6تهران شرقتهران-2790


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top