سایزکارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/5/30
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان--
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2جهان پروفیل---
7 2میلاد یزدیزد--
8 2نورد صابریتهران--
9 2پروفیل یزدیزد--
10 2جهان پروفیلتهران--
11 2یارانتهران6400-
12 2صدراتهران6350-
13 2کیهانتهران--
14 2کیان پرشیاتهران6400-
15 2گلنردهتهران--
16 2آدنیسآمل6470-
17 2بهفلزاصفهان6400-
18 2علویجهاصفهان--
19 2تهران شرقتهران6400-
20 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 2.5جهان پروفیلتهران--
22 2.5یارانتهران6350-
23 2.5صدراتهران6250-
24 2.5کیهانتهران--
25 2.5کیان پرشیاتهران6200-
26 2.5گلنردهتهران--
27 2.5بهفلزاصفهان6200-
28 2.5علویجهاصفهان--
29 2.5تهران شرقتهران6400-
30 2.5پروفیل یزدیزد--
31 2.5نورد صابریتهران--
32 2.5میلاد یزدیزد--
33 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 3پروفیل مشهدمشهد--
35 3میلاد یزدیزد--
36 3نورد صابریتهران--
37 3جهان پروفیلتهران--
38 3یارانتهران6300-
39 3صدراتهران6250-
40 3کیان پرشیاتهران--
41 3گلنردهتهران--
42 3بهفلزاصفهان6200-
43 3تهران شرقتهران6400-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
44 4جهان پروفیلتهران--
45 4صدراتهران6250-
46 4گلنردهتهران--
47 4بهفلزاصفهان6200-
48 4تهران شرقتهران6400-
49 4یارانتهران6300-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
50 5جهان پروفیلتهران--
51 5بهفلزاصفهان6400-
52 5تهران شرقتهران6400-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 6جهان پروفیلتهران--
54 6بهفلزاصفهان6400-
55 6تهران شرقتهران6400-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top