سایزکارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/2/2
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان7700-
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2میلاد یزدیزد--
7 2نورد صابریتهران--
8 2پروفیل یزدیزد--
9 2جهان پروفیلتهران--
10 2یارانتهران6300-
11 2صدراتهران--
12 2کیهانتهران--
13 2کیان پرشیاتهران--
14 2گلنردهتهران--
15 2آدنیسآمل6350-
16 2بهفلزاصفهان6300-
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران6600-
19 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 2.5جهان پروفیلتهران--
21 2.5یارانتهران6300-
22 2.5صدراتهران--
23 2.5کیهانتهران--
24 2.5کیان پرشیاتهران--
25 2.5گلنردهتهران--
26 2.5بهفلزاصفهان6250-
27 2.5علویجهاصفهان--
28 2.5تهران شرقتهران6600-
29 2.5پروفیل یزدیزد--
30 2.5نورد صابریتهران--
31 2.5میلاد یزدیزد--
32 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 3پروفیل مشهدمشهد--
34 3میلاد یزدیزد--
35 3نورد صابریتهران--
36 3جهان پروفیلتهران--
37 3یارانتهران6250-
38 3صدراتهران--
39 3کیان پرشیاتهران--
40 3گلنردهتهران--
41 3بهفلزاصفهان6250-
42 3تهران شرقتهران6600-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
43 4جهان پروفیلتهران--
44 4صدراتهران--
45 4گلنردهتهران--
46 4بهفلزاصفهان6250-
47 4تهران شرقتهران6600-
48 4یارانتهران6250-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 5جهان پروفیلتهران--
50 5بهفلزاصفهان6700-
51 5تهران شرقتهران6800-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
52 6جهان پروفیلتهران--
53 6بهفلزاصفهان6700-
54 6تهران شرقتهران6800-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top