سایزکارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/9/20
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان--
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2میلاد یزدیزد--
7 2نورد صابریتهران--
8 2پروفیل یزدیزد--
9 2جهان پروفیلتهران53505550
10 2یارانتهران--
11 2صدراتهران5350-
12 2کیهانتهران--
13 2کیان پرشیاتهران--
14 2گلنردهتهران--
15 2آدنیسآمل--
16 2بهفلزاصفهان5500-
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران-5550
19 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 2.5جهان پروفیلتهران53505550
21 2.5یارانتهران--
22 2.5صدراتهران5350-
23 2.5کیهانتهران--
24 2.5کیان پرشیاتهران--
25 2.5گلنردهتهران--
26 2.5بهفلزاصفهان5500-
27 2.5علویجهاصفهان--
28 2.5تهران شرقتهران--
29 2.5پروفیل یزدیزد--
30 2.5نورد صابریتهران--
31 2.5میلاد یزدیزد--
32 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 3پروفیل مشهدمشهد--
34 3میلاد یزدیزد--
35 3نورد صابریتهران--
36 3جهان پروفیلتهران5300-
37 3یارانتهران--
38 3صدراتهران5250-
39 3کیان پرشیاتهران--
40 3گلنردهتهران--
41 3بهفلزاصفهان5300-
42 3تهران شرقتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
43 4جهان پروفیلتهران5300-
44 4صدراتهران5250-
45 4گلنردهتهران--
46 4بهفلزاصفهان5300-
47 4تهران شرقتهران--
48 4یارانتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 5جهان پروفیلتهران5300-
50 5بهفلزاصفهان5300-
51 5تهران شرقتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
52 6جهان پروفیلتهران5300-
53 6بهفلزاصفهان5300-
54 6تهران شرقتهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top