سایزکارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/12/5
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان3420-
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5پروفیل مشهدمشهد--
5 1.5نورد صابریتهران3500-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2پروفیل مشهدمشهد3095-
7 2نیکان پروفیلاصفهان--
8 2میلاد یزدیزد3065-
9 2نورد صابریتهران3070-
10 2پروفیل یزدیزد--
11 2جهان پروفیلتهران3070-
12 2یارانتهران3070-
13 2صدراتهران3070-
14 2کیهانتهران--
15 2کیان پرشیاتهران--
16 2گلنردهتهران--
17 2آدنیسآمل--
18 2بهفلزاصفهان3070-
19 2علویجهاصفهان--
20 2تهران شرقتهران3070-
21 2هیربدساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 2.5جهان پروفیلتهران3070-
23 2.5یارانتهران3020-
24 2.5صدراتهران3020-
25 2.5کیهانتهران--
26 2.5کیان پرشیاتهران--
27 2.5گلنردهتهران--
28 2.5آدنیسآمل--
29 2.5بهفلزاصفهان3010-
30 2.5علویجهاصفهان--
31 2.5تهران شرقتهران3030-
32 2.5پروفیل یزدیزد--
33 2.5نورد صابریتهران3000-
34 2.5میلاد یزدیزد3015-
35 2.5نیکان پروفیلاصفهان--
36 2.5پروفیل مشهدمشهد3070-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 3پروفیل مشهدمشهد3070-
38 3میلاد یزدیزد3015-
39 3نورد صابریتهران3000-
40 3جهان پروفیلتهران3070-
41 3یارانتهران3020-
42 3صدراتهران3020-
43 3کیهانتهران--
44 3کیان پرشیاتهران--
45 3گلنردهتهران--
46 3بهفلزاصفهان3010-
47 3علویجهاصفهان--
48 3تهران شرقتهران3030-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 4جهان پروفیلتهران3070-
50 4صدراتهران3030-
51 4گلنردهتهران--
52 4بهفلزاصفهان3010-
53 4علویجهاصفهان--
54 4تهران شرقتهران3030-
55 4یارانتهران3020-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 5جهان پروفیلتهران3070-
57 5بهفلزاصفهان3050-
58 5تهران شرقتهران3030-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6جهان پروفیلتهران3070-
60 6بهفلزاصفهان3050-
61 6تهران شرقتهران3030-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top