سایزکارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/1/30
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان35503550
3 1.5تهران شرقتهران36003600
4 1.5پروفیل مشهدمشهد--
5 1.5نورد صابریتهران37203720
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2پروفیل مشهدمشهد32203220
7 2نیکان پروفیلاصفهان--
8 2میلاد یزدیزد-3230
9 2نورد صابریتهران32003200
10 2پروفیل یزدیزد-3230
11 2جهان پروفیلتهران32003200
12 2یارانتهران32003210
13 2صدراتهران32003200
14 2کیهانتهران32103210
15 2کیان پرشیاتهران32103210
16 2گلنردهتهران-3200
17 2آدنیسآمل32303230
18 2بهفلزاصفهان32503250
19 2علویجهاصفهان--
20 2تهران شرقتهران32003200
21 2هیربدساوه-3150
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 2.5جهان پروفیلتهران32003200
23 2.5یارانتهران31503130
24 2.5صدراتهران32003200
25 2.5کیهانتهران--
26 2.5کیان پرشیاتهران3130-
27 2.5گلنردهتهران--
28 2.5آدنیسآمل--
29 2.5بهفلزاصفهان32003200
30 2.5علویجهاصفهان--
31 2.5تهران شرقتهران32003200
32 2.5پروفیل یزدیزد-3180
33 2.5نورد صابریتهران31503150
34 2.5میلاد یزدیزد-3180
35 2.5نیکان پروفیلاصفهان--
36 2.5پروفیل مشهدمشهد32203220
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 3پروفیل مشهدمشهد32203220
38 3میلاد یزدیزد-3180
39 3نورد صابریتهران31503150
40 3جهان پروفیلتهران32003200
41 3یارانتهران31503130
42 3صدراتهران32003200
43 3کیهانتهران--
44 3کیان پرشیاتهران3130-
45 3گلنردهتهران--
46 3بهفلزاصفهان32003200
47 3علویجهاصفهان--
48 3تهران شرقتهران32003200
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 4جهان پروفیلتهران32003200
50 4صدراتهران32003200
51 4گلنردهتهران--
52 4بهفلزاصفهان32003200
53 4علویجهاصفهان--
54 4تهران شرقتهران32003200
55 4یارانتهران31503130
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 5جهان پروفیلتهران32003200
57 5بهفلزاصفهان33003300
58 5تهران شرقتهران32003200
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6جهان پروفیلتهران32003200
60 6بهفلزاصفهان33003300
61 6تهران شرقتهران32003200


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top