سایزکارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/11/28
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران--
2 1.5بهفلزاصفهان6800-
3 1.5تهران شرقتهران--
4 1.5نورد صابریتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2پروفیل مشهدمشهد--
6 2میلاد یزدیزد--
7 2نورد صابریتهران--
8 2پروفیل یزدیزد--
9 2جهان پروفیلتهران56505650
10 2یارانتهران56005600
11 2صدراتهران56005600
12 2کیهانتهران--
13 2کیان پرشیاتهران55005650
14 2گلنردهتهران--
15 2آدنیسآمل56505650
16 2بهفلزاصفهان57005650
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران56005600
19 2کارخانه هساوه--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 2.5جهان پروفیلتهران56005600
21 2.5یارانتهران56005600
22 2.5صدراتهران55005500
23 2.5کیهانتهران--
24 2.5کیان پرشیاتهران5450-
25 2.5گلنردهتهران--
26 2.5بهفلزاصفهان56005450
27 2.5علویجهاصفهان--
28 2.5تهران شرقتهران56005600
29 2.5پروفیل یزدیزد--
30 2.5نورد صابریتهران--
31 2.5میلاد یزدیزد--
32 2.5پروفیل مشهدمشهد--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 3پروفیل مشهدمشهد--
34 3میلاد یزدیزد--
35 3نورد صابریتهران--
36 3جهان پروفیلتهران55805580
37 3یارانتهران55505550
38 3صدراتهران55005500
39 3کیان پرشیاتهران--
40 3گلنردهتهران--
41 3بهفلزاصفهان56005450
42 3تهران شرقتهران56005600
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
43 4جهان پروفیلتهران55805580
44 4صدراتهران55005500
45 4گلنردهتهران--
46 4بهفلزاصفهان56005450
47 4تهران شرقتهران56005600
48 4یارانتهران56005550
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
49 5جهان پروفیلتهران55805580
50 5بهفلزاصفهان57005650
51 5تهران شرقتهران56005600
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
52 6جهان پروفیلتهران56505580
53 6بهفلزاصفهان57005650
54 6تهران شرقتهران56005600


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top