سایزکارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/12/25
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 1.5جهان پروفیلتهران2600-
2 1.5یارانتهران--
3 1.5صدراتهران--
4 1.5بهفلزاصفهان26202620
5 1.5تهران شرقتهران26002600
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2میلاد یزدیزد2340-
7 2نورد صابریتهران2320-
8 2جهان پروفیلتهران2330-
9 2یارانتهران23202330
10 2صدراتهران--
11 2کیهانتهران--
12 2کیان پرشیاتهران-2330
13 2گلنردهتهران23302330
14 2آدنیسآمل23352295
15 2برفیانآمل--
16 2بهفلزاصفهان23502350
17 2علویجهاصفهان--
18 2تهران شرقتهران23302330
19 2هیربدساوه--
20 2سمنانسمنان--
21 2وحدت خزررشت--
22 2نکانکا--
23 2گروه صنعتی آملآمل--
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 2.5جهان پروفیلتهران2320-
25 2.5یارانتهران23002300
26 2.5صدراتهران--
27 2.5کیهانتهران--
28 2.5کیان پرشیاتهران-2310
29 2.5گلنردهتهران23302330
30 2.5آدنیسآمل--
31 2.5بهفلزاصفهان23502350
32 2.5علویجهاصفهان--
33 2.5تهران شرقتهران23302330
34 2.5نورد صابریتهران2320-
35 2.5میلاد یزدیزد2330-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 3میلاد یزدیزد--
37 3نورد صابریتهران2320-
38 3جهان پروفیلتهران2320-
39 3یارانتهران23002300
40 3صدراتهران--
41 3کیهانتهران--
42 3کیان پرشیاتهران--
43 3گلنردهتهران23302330
44 3بهفلزاصفهان23502350
45 3علویجهاصفهان--
46 3تهران شرقتهران23302330
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 4جهان پروفیلتهران2330-
48 4صدراتهران--
49 4گلنردهتهران23602330
50 4بهفلزاصفهان23502350
51 4علویجهاصفهان--
52 4تهران شرقتهران2330-
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
53 5جهان پروفیلتهران2520-
54 5بهفلزاصفهان25702570
55 5تهران شرقتهران25702570
ردیفضخامتتولید کنندهمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6جهان پروفیلتهران2570-
57 6بهفلزاصفهان25702570
58 6تهران شرقتهران25702570


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top