سایز


کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/6/29
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 2فولاد مبارکه-رولانزلی--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
2 2.5فولاد مبارکه-رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
3 3فولاد مبارکه-رولاصفهان2620-
4 3فولاد مبارکه-----
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 4فولاد مبارکه-رولاصفهان2620-
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
8 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
9 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
10 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
11 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
12 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
13 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
14 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
15 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
16 20اکسین2*6شیتاهواز--
17 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
18 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
19 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 30اکسین2*6شیتاهواز--
21 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 35اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top