سایز


کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/10/14
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 2فولاد مبارکه-رولانزلی--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
2 2.5فولاد مبارکه-رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
3 3فولاد مبارکه-رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
4 4فولاد مبارکه-رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
7 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
8 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
9 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
10 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
11 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
12 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
13 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
14 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
15 20اکسین2*6شیتاهواز--
16 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
18 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
19 30اکسین2*6شیتاهواز--
20 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
21 35اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top