سایز

کارخانه


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/1/31
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
2 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
3 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
4 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
5 8اکسین2*6شیتاهواز--
6 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
7 8کاویان1/25*6شیتاهواز--
8 8گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
9 10گیلان1*6رولتهران--
10 10قطعات1/20*6شیتتهران6000-
11 10کاویان1/25*6شیتاهواز--
12 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
13 10اکسین2*6شیتاهواز--
14 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
15 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
16 12اکسین2*6شیتاهواز--
17 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
18 12قطعات1/20*6شیتاهواز6000-
19 12گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
20 15گیلان1*6رولتهران--
21 15قطعات1/20*6شیتتهران6000-
22 15کاویان1/25*6شیتاهواز--
23 15کاویان1/5*6شیتاهواز--
24 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
25 15اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
26 20اکسین2*6شیتاهواز--
27 20کاویان1/5*6شیتاهواز--
28 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
29 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
30 25کاویان1/5*6شیتاهواز--
31 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
32 30اکسین2*6شیتاهواز--
33 30کاویان1/5*6شیتاهواز--
34 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
35 35اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 40اکسین2*6شیتاهواز--
37 40کاویان1/5*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
38 45اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 50اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top