سایز





















کارخانه











آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/5/30
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 0.2گالوانیزه هفت الماس1000رولکارخانه--
2 0.2رنگی فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
3 0.3رنگی فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
4 0.5گالوانیزه هفت الماس1000رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 2گالوانیزه هفت الماس1250رول کارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 2.5فولاد مبارکه1250رولکارخانه--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 5فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
8 6فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
9 6سبا1/5*6شیتاصفهان--
10 6ST52 فولاد مبارکه1500رولاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
11 8ST52 فولاد مبارکه1500رولکارخانه--
12 8سبا1/5*6شیتاصفهان--
13 8اکسین2*6شیتاهواز--
14 8فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
15 8کاویان1/25*6شیتاهواز--
16 8گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 10گیلان1*6رولتهران--
18 10قطعات1/20*6شیتتهران5300-
19 10کاویان1/25*6شیتاهواز--
20 10فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
21 10اکسین2*6شیتاهواز--
22 10سبا1/5*6شیتاصفهان--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
23 12سبا1/5*6شیتاصفهان--
24 12اکسین2*6شیتاهواز--
25 12فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
26 12قطعات1/20*6شیتاهواز5300-
27 12گیلان1*6رولتهران--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
28 15گیلان1*6رولتهران--
29 15قطعات1/20*6شیتتهران5300-
30 15کاویان1/25*6شیتاهواز--
31 15کاویان1/5*6شیتاهواز--
32 15فولاد مبارکه1/5*6شیتاصفهان--
33 15اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 20اکسین2*6شیتاهواز--
35 20کاویان1/5*6شیتاهواز--
36 20کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 25کاویان1/25*6شیتاهواز--
38 25کاویان1/5*6شیتاهواز--
39 25اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
40 30اکسین2*6شیتاهواز--
41 30کاویان1/5*6شیتاهواز--
42 30کاویان1/25*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
43 35اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
44 40اکسین2*6شیتاهواز--
45 40کاویان1/5*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
46 45اکسین2*6شیتاهواز--
ردیفضخامتتولید کنندهابعادحالتمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
47 50اکسین2*6شیتاهواز--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع ورق های قلع اندود، گالوانیزه، اسیدشویی، سیاه، روغنی، ST-52 و ST-37 پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top