سایز

کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/9/1
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA221962196
2 8قزوینآجدارA2--
3 8پارس آرمانآجدارA2--
4 8درپادآجدارA222152215
5 8کاوه تیکمه داشآجدارA2-2120
6 8میانهآجدارA2--
7 8شاهین بنابآجدارA2-2120
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA221962230
10 8آذر فولاد امینآجدارA2-2220
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA22145-
13 8آناهیتاآجدارA222142214
14 8سیادن ابهرآجدارA2-2260
15 8روهینا دزفولآجدارA223002300
16 8سپهر ایرانیانآجدارA222102210
17 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
18 10سیادن ابهرآجدارA2-2130
19 10کویر کاشانآجدارA221592159
20 10روهینا دزفولآجدارA222602260
21 10آناهیتاآجدارA221852185
22 10آریانآجدارA221252135
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آذر فولاد امینآجدارA2-2200
26 10حسن رودآجدارA221742145
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10شاهین بنابآجدارA2-2190
29 10میانهآجدارA2--
30 10کاوه تیکمه داشآجدارA2-2180
31 10درپادآجدارA221852185
32 10پارس آرمانآجدارA2--
33 10قزوینآجدارA2--
34 10ظفر بنابآجدارA221742174
35 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
36 12امیرکبیرآجدارA2-2149
37 12ظفر بنابآجدارA221412141
38 12قزوینآجدارA2--
39 12درپادآجدارA221552155
40 12کاوه تیکمه داشآجدارA2-2139
41 12میانهآجدارA2--
42 12شاهین بنابآجدارA3-2129
43 12پرشینآجدارA221902190
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12حسن رودآجدارA221412115
46 12آذر فولاد امینآجدارA2-2135
47 12ذوب آهنآجدارA2-2460
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA3--
50 12آریانآجدارA220852125
51 12آناهیتاآجدارA221542154
52 12پارس آرمانآجدارA3--
53 12نورد شیرازآجدارA3--
54 12سیادن ابهرآجدارA3-2180
55 12ارگ تبریزآجدارA320752261
56 12کویر کاشانآجدارA321592159
57 12زاگرسآجدارA221392139
58 12روهینا دزفولآجدارA322002200
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
59 14جهان فولاد غربآجدارA3--
60 14زاگرسآجدارA321392139
61 14کویر کاشانآجدارA3-2269
62 14ارگ تبریزآجدارA320752261
63 14سیادن ابهرآجدارA3-2180
64 14نیک صدار توسآجدارA321102110
65 14نورد شیرازآجدارA3--
66 14آریا ذوبآجدارA320702070
67 14صدر لرستانآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA321802180
69 14آناهیتاآجدارA321542154
70 14آریانآجدارA320852085
71 14بافق یزدآجدارA3--
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3-2460
74 14آذر فولاد امینآجدارA3-2135
75 14حسن رودآجدارA321412115
76 14هیربدآجدارA3--
77 14شاهرودآجدارA321002100
78 14پرشینآجدارA321002100
79 14شاهین بنابآجدارA3-2129
80 14میانهآجدارA3--
81 14کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
82 14درپادآجدارA321552155
83 14دماوندآجدارA3--
84 14قزوینآجدارA2--
85 14نیشابورآجدارA3--
86 14ظفر بنابآجدارA321412141
87 14امیرکبیرآجدارA3-2089
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
88 16امیرکبیرآجدارA3-2089
89 16ظفر بنابآجدارA321412141
90 16نیشابورآجدارA3--
91 16قزوینآجدارA3--
92 16درپادآجدارA321552155
93 16کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
94 16میانهآجدارA3--
95 16شاهین بنابآجدارA3-2129
96 16پرشینآجدارA321002100
97 16شاهرودآجدارA321002100
98 16هیربدآجدارA3--
99 16حسن رودآجدارA321412115
100 16آذر فولاد امینآجدارA3-2135
101 16ذوب آهنآجدارA3-2390
102 16بردسیر کرمانآجدارA3--
103 16آریانآجدارA320852085
104 16آناهیتاآجدارA321542154
105 16روهینا دزفولآجدارA321802180
106 16صدر لرستانآجدارA3--
107 16آریا ذوبآجدارA320702070
108 16نیک صدار توسآجدارA321102110
109 16کویر کاشانآجدارA322692269
110 16زاگرسآجدارA321392139
111 16جهان فولاد غربآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18جهان فولاد غربآجدارA3--
113 18زاگرسآجدارA321392139
114 18کویر کاشانآجدارA322192219
115 18نیک صدار توسآجدارA321102110
116 18سیادن ابهرآجدارA3-2180
117 18ارگ تبریزآجدارA320752261
118 18صدر لرستانآجدارA3--
119 18روهینا دزفولآجدارA321802180
120 18آناهیتاآجدارA321542154
121 18آریانآجدارA3-2085
122 18بردسیر کرمانآجدارA3--
123 18بافق یزدآجدارA3--
124 18ذوب آهنآجدارA3-2260
125 18آذر فولاد امینآجدارA3-2135
126 18هیربدآجدارA3--
127 18شاهرودآجدارA321002100
128 18پرشینآجدارA321002100
129 18شاهین بنابآجدارA3-2129
130 18میانهآجدارA3--
131 18کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
132 18درپادآجدارA321552155
133 18دماوندآجدارA3--
134 18قزوینآجدارA3--
135 18نیشابورآجدارA3--
136 18ظفر بنابآجدارA321412141
137 18امیرکبیرآجدارA3-2089
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
138 20امیرکبیرآجدارA3-2089
139 20ظفر بنابآجدارA321412141
140 20نیشابورآجدارA3--
141 20کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
142 20میانهآجدارA3--
143 20شاهین بنابآجدارA3-2129
144 20پرشینآجدارA321002100
145 20شاهرودآجدارA321002100
146 20هیربدآجدارA3--
147 20آذر فولاد امینآجدارA3-2135
148 20ذوب آهنآجدارA3-2270
149 20بافق یزدآجدارA3--
150 20بردسیر کرمانآجدارA3--
151 20آریانآجدارA3-2085
152 20آناهیتاآجدارA321542154
153 20روهینا دزفولآجدارA321802180
154 20ارگ تبریزآجدارA320752261
155 20سیادن ابهرآجدارA3-2180
156 20نیک صدار توسآجدارA321102110
157 20کویر کاشانآجدارA322392239
158 20زاگرسآجدارA321392139
159 20جهان فولاد غربآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
160 22جهان فولاد غربآجدارA3--
161 22زاگرسآجدارA321392139
162 22کویر کاشانآجدارA322392239
163 22نیک صدار توسآجدارA321102110
164 22سیادن ابهرآجدارA3-2180
165 22ارگ تبریزآجدارA320752261
166 22روهینا دزفولآجدارA321802180
167 22نورد شیرازآجدارA3--
168 22آناهیتاآجدارA321542154
169 22آریانآجدارA3--
170 22بردسیر کرمانآجدارA3--
171 22بافق یزدآجدارA3--
172 22ذوب آهنآجدارA3-2270
173 22آذر فولاد امینآجدارA3-2135
174 22هیربدآجدارA3--
175 22شاهرودآجدارA321002100
176 22پرشینآجدارA321002100
177 22شاهین بنابآجدارA3-2129
178 22میانهآجدارA3--
179 22کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
180 22نیشابورآجدارA3--
181 22ظفر بنابآجدارA321412141
182 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
183 25امیرکبیرآجدارA3-2089
184 25ظفر بنابآجدارA321412141
185 25نیشابورآجدارA3--
186 25کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
187 25میانهآجدارA3--
188 25شاهین بنابآجدارA3-2129
189 25پرشینآجدارA321002100
190 25شاهرودآجدارA321002100
191 25هیربدآجدارA3--
192 25آذر فولاد امینآجدارA3-2135
193 25ذوب آهنآجدارA3-2270
194 25بافق یزدآجدارA3--
195 25بردسیر کرمانآجدارA3--
196 25آریانآجدارA3--
197 25آناهیتاآجدارA321542154
198 25روهینا دزفولآجدارA321802180
199 25ارگ تبریزآجدارA320752261
200 25سیادن ابهرآجدارA3-2180
201 25نیک صدار توسآجدارA321102110
202 25کویر کاشانآجدارA322392239
203 25زاگرسآجدارA321392139
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
204 28زاگرسآجدارA321392139
205 28کویر کاشانآجدارA322392239
206 28نیک صدار توسآجدارA321002110
207 28ارگ تبریزآجدارA320752261
208 28روهینا دزفولآجدارA321802180
209 28آناهیتاآجدارA321542154
210 28آریانآجدارA3--
211 28بردسیر کرمانآجدارA3--
212 28بافق یزدآجدارA3--
213 28ذوب آهنآجدارA3-2270
214 28آذر فولاد امینآجدارA3-2135
215 28شاهرودآجدارA321002100
216 28پرشینآجدارA321502150
217 28شاهین بنابآجدارA3-2129
218 28میانهآجدارA3--
219 28کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
220 28نیشابورآجدارA3--
221 28ظفر بنابآجدارA321412141
222 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
223 30امیرکبیرآجدارA3--
224 30کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
225 30میانهآجدارA3--
226 30شاهین بنابآجدارA3-2129
227 30شاهرودآجدارA3-2100
228 30آذر فولاد امینآجدارA3-2135
229 30ذوب آهنآجدارA3-2270
230 30بافق یزدآجدارA3--
231 30بردسیر کرمانآجدارA3--
232 30آریانآجدارA3--
233 30آناهیتاآجدارA321542154
234 30کویر کاشانآجدارA322392239
235 30زاگرسآجدارA321392139
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
236 32زاگرسآجدارA321392139
237 32کویر کاشانآجدارA322392239
238 32روهینا دزفولآجدارA321802180
239 32پرشینآجدارA321502150
240 32ارگ تبریزآجدارA320752261
241 32آناهیتاآجدارA321542154
242 32آریانآجدارA3--
243 32بردسیر کرمانآجدارA3--
244 32بافق یزدآجدارA3--
245 32ذوب آهنآجدارA3-2270
246 32آذر فولاد امینآجدارA3-2135
247 32شاهرودآجدارA3-2100
248 32شاهین بنابآجدارA3-2129
249 32میانهآجدارA3--
250 32کاوه تیکمه داشآجدارA3-2139
251 32امیرکبیرآجدارA3-2089


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top