سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/12/3
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA225172496
2 8قزوینآجدارA2-2490
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA22510-
4 8شاهین بنابآجدارA22549-
5 8درپادآجدارA22530-
6 8حسن رودآجدارA224902470
7 8آذر فولاد امینآجدارA22510-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA225102490
10 8پارس آرمانآجدارA2-2495
11 8سیادن ابهرآجدارA225102510
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10سیادن ابهرآجدارA223502350
16 10کویر کاشانآجدارA2--
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2-2345
19 10آناهیتاآجدارA224802460
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA224202385
23 10آذر فولاد امینآجدارA22490-
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA224102390
26 10درپادآجدارA22510-
27 10شاهین بنابآجدارA22527-
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA22489-
29 10قزوینآجدارA2-2340
30 10ظفر بنابآجدارA224962474
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA224522430
34 12قزوینآجدارA2-2340
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA22489-
36 12شاهین بنابآجدارA32484-
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA22470-
39 12حسن رودآجدارA224002380
40 12پرشینآجدارA2-2610
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA22460-
43 12آریانآجدارA224202375
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA224502460
48 12پارس آرمانآجدارA3-2345
49 12سیادن ابهرآجدارA323502350
50 12ارگ تبریزآجدارA3--
51 12کویر کاشانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12روهینا دزفولآجدارA32530-
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14زاگرسآجدارA3--
57 14کویر کاشانآجدارA3--
58 14ارگ تبریزآجدارA3--
59 14سیادن ابهرآجدارA323502350
60 14نیک صدار توسآجدارA3--
61 14روهینا دزفولآجدارA32510-
62 14صدر لرستانآجدارA3--
63 14آریا ذوبآجدارA3--
64 14جهان فولاد غربآجدارA3--
65 14هیربدآجدارA3--
66 14آناهیتاآجدارA324502460
67 14بافق یزدآجدارA3--
68 14بردسیر کرمانآجدارA3--
69 14ذوب آهنآجدارA3--
70 14آریانآجدارA323902375
71 14آذر فولاد امینآجدارA32460-
72 14شاهرودآجدارA324002400
73 14پرشینآجدارA324202420
74 14حسن رودآجدارA324002365
75 14درپادآجدارA32470-
76 14میانهآجدارA3--
77 14شاهین بنابآجدارA32484-
78 14کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
79 14قزوینآجدارA2--
80 14نیشابورآجدارA3--
81 14ظفر بنابآجدارA324522430
82 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
83 16امیرکبیرآجدارA3--
84 16ظفر بنابآجدارA324522430
85 16نیشابورآجدارA3--
86 16قزوینآجدارA3--
87 16کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
88 16شاهین بنابآجدارA32484-
89 16میانهآجدارA3--
90 16درپادآجدارA32470-
91 16حسن رودآجدارA324002365
92 16پرشینآجدارA324002400
93 16شاهرودآجدارA324002400
94 16آذر فولاد امینآجدارA32460-
95 16آریانآجدارA323902375
96 16ذوب آهنآجدارA3--
97 16بردسیر کرمانآجدارA3--
98 16آناهیتاآجدارA324502460
99 16هیربدآجدارA3--
100 16جهان فولاد غربآجدارA3--
101 16آریا ذوبآجدارA3--
102 16صدر لرستانآجدارA3--
103 16روهینا دزفولآجدارA32510-
104 16نیک صدار توسآجدارA3--
105 16کویر کاشانآجدارA3--
106 16زاگرسآجدارA3--
107 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
108 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
109 18زاگرسآجدارA3--
110 18کویر کاشانآجدارA3--
111 18نیک صدار توسآجدارA3--
112 18سیادن ابهرآجدارA323502350
113 18ارگ تبریزآجدارA3--
114 18روهینا دزفولآجدارA32510-
115 18صدر لرستانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18هیربدآجدارA3--
118 18آناهیتاآجدارA324502460
119 18بردسیر کرمانآجدارA3--
120 18بافق یزدآجدارA3--
121 18ذوب آهنآجدارA3--
122 18آریانآجدارA323902375
123 18آذر فولاد امینآجدارA32460-
124 18شاهرودآجدارA324002400
125 18پرشینآجدارA324002400
126 18درپادآجدارA32470-
127 18میانهآجدارA3--
128 18شاهین بنابآجدارA32484-
129 18کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
130 18نیشابورآجدارA3--
131 18ظفر بنابآجدارA324522430
132 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
133 20امیرکبیرآجدارA3--
134 20ظفر بنابآجدارA324522430
135 20نیشابورآجدارA3--
136 20کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
137 20شاهین بنابآجدارA32484-
138 20میانهآجدارA3--
139 20پرشینآجدارA324002400
140 20شاهرودآجدارA324002400
141 20آذر فولاد امینآجدارA32460-
142 20آریانآجدارA323902375
143 20ذوب آهنآجدارA3--
144 20بافق یزدآجدارA3--
145 20بردسیر کرمانآجدارA3--
146 20آناهیتاآجدارA324502460
147 20هیربدآجدارA3--
148 20جهان فولاد غربآجدارA3--
149 20روهینا دزفولآجدارA32510-
150 20ارگ تبریزآجدارA3--
151 20سیادن ابهرآجدارA323502350
152 20نیک صدار توسآجدارA3--
153 20کویر کاشانآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
156 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
157 22زاگرسآجدارA3--
158 22کویر کاشانآجدارA3--
159 22نیک صدار توسآجدارA3--
160 22سیادن ابهرآجدارA323502350
161 22ارگ تبریزآجدارA3--
162 22روهینا دزفولآجدارA32510-
163 22جهان فولاد غربآجدارA3--
164 22هیربدآجدارA3--
165 22آناهیتاآجدارA324502460
166 22بردسیر کرمانآجدارA3--
167 22بافق یزدآجدارA3--
168 22ذوب آهنآجدارA3--
169 22آریانآجدارA323902375
170 22آذر فولاد امینآجدارA32460-
171 22شاهرودآجدارA324002400
172 22پرشینآجدارA324002400
173 22میانهآجدارA3--
174 22شاهین بنابآجدارA32484-
175 22کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
176 22نیشابورآجدارA3--
177 22ظفر بنابآجدارA324522430
178 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
179 25امیرکبیرآجدارA3--
180 25ظفر بنابآجدارA324522430
181 25نیشابورآجدارA3--
182 25کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
183 25شاهین بنابآجدارA32484-
184 25میانهآجدارA3--
185 25پرشینآجدارA324002400
186 25شاهرودآجدارA324002400
187 25آذر فولاد امینآجدارA32460-
188 25آریانآجدارA323902375
189 25ذوب آهنآجدارA3--
190 25بافق یزدآجدارA3--
191 25بردسیر کرمانآجدارA3--
192 25آناهیتاآجدارA324502460
193 25هیربدآجدارA3--
194 25روهینا دزفولآجدارA32510-
195 25ارگ تبریزآجدارA3--
196 25سیادن ابهرآجدارA323502350
197 25نیک صدار توسآجدارA3--
198 25کویر کاشانآجدارA3--
199 25زاگرسآجدارA3--
200 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
201 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28کویر کاشانآجدارA3--
204 28نیک صدار توسآجدارA3--
205 28ارگ تبریزآجدارA3--
206 28روهینا دزفولآجدارA32510-
207 28آناهیتاآجدارA324502460
208 28بردسیر کرمانآجدارA3--
209 28بافق یزدآجدارA3--
210 28ذوب آهنآجدارA3--
211 28آریانآجدارA323902375
212 28آذر فولاد امینآجدارA32460-
213 28شاهرودآجدارA324002400
214 28پرشینآجدارA324802480
215 28میانهآجدارA3--
216 28شاهین بنابآجدارA32484-
217 28کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
218 28نیشابورآجدارA3--
219 28ظفر بنابآجدارA324522430
220 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
221 30امیرکبیرآجدارA3--
222 30کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
223 30شاهین بنابآجدارA32484-
224 30میانهآجدارA3--
225 30آذر فولاد امینآجدارA32460-
226 30آریانآجدارA323902375
227 30ذوب آهنآجدارA3--
228 30بافق یزدآجدارA3--
229 30بردسیر کرمانآجدارA3--
230 30آناهیتاآجدارA324502460
231 30کویر کاشانآجدارA3--
232 30زاگرسآجدارA3--
233 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
234 32زاگرسآجدارA3--
235 32کویر کاشانآجدارA3--
236 32روهینا دزفولآجدارA32510-
237 32ارگ تبریزآجدارA3--
238 32آناهیتاآجدارA324502460
239 32پرشینآجدارA324802480
240 32بردسیر کرمانآجدارA3--
241 32بافق یزدآجدارA3--
242 32ذوب آهنآجدارA3--
243 32آریانآجدارA323902375
244 32آذر فولاد امینآجدارA32460-
245 32میانهآجدارA3--
246 32شاهین بنابآجدارA32484-
247 32کاوه تیکمه داشآجدارA32489-
248 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top