سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/2/2
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA24970-
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA25010-
6 8حسن رودآجدارA24950-
7 8آذر فولاد امینآجدارA24830-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA24950-
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA24800-
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA25100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA25100-
16 10سیادن ابهرآجدارA24700-
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA24900-
20 10بردسیر کرمانآجدارA24870-
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA24800-
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA24900-
26 10درپادآجدارA24990-
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA24920-
31 10امیرکبیرآجدارA24800-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA24700-
33 12ظفر بنابآجدارA24920-
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA24990-
39 12حسن رودآجدارA24850-
40 12پرشینآجدارA2--
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA24800-
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA34830-
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA24850-
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA34800-
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA34970-
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA34900-
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA34700-
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA34850-
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA34780-
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA34750-
71 14شاهرودآجدارA34750-
72 14پرشینآجدارA3--
73 14حسن رودآجدارA34850-
74 14درپادآجدارA34950-
75 14میانهآجدارA3--
76 14شاهین بنابآجدارA3--
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA34710-
80 14ظفر بنابآجدارA34870-
81 14امیرکبیرآجدارA34700-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA34700-
83 16ظفر بنابآجدارA34870-
84 16نیشابورآجدارA34710-
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA3--
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA34950-
90 16حسن رودآجدارA34850-
91 16پرشینآجدارA3--
92 16شاهرودآجدارA34750-
93 16آذر فولاد امینآجدارA34750-
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA34750-
97 16آناهیتاآجدارA34850-
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA34900-
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA34800-
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA34700-
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA34850-
116 18بردسیر کرمانآجدارA34750-
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA34750-
121 18شاهرودآجدارA34750-
122 18پرشینآجدارA3--
123 18درپادآجدارA34950-
124 18میانهآجدارA3--
125 18شاهین بنابآجدارA3--
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA34710-
128 18ظفر بنابآجدارA34870-
129 18امیرکبیرآجدارA34700-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA34700-
131 20ظفر بنابآجدارA34870-
132 20نیشابورآجدارA34710-
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA3--
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA3--
137 20شاهرودآجدارA34750-
138 20آذر فولاد امینآجدارA34750-
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA34750-
143 20آناهیتاآجدارA34850-
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA34700-
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA34800-
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA34800-
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA34700-
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA34850-
163 22بردسیر کرمانآجدارA34750-
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA34750-
168 22شاهرودآجدارA34750-
169 22پرشینآجدارA3--
170 22میانهآجدارA3--
171 22شاهین بنابآجدارA3--
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA34710-
174 22ظفر بنابآجدارA34870-
175 22امیرکبیرآجدارA34700-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA34700-
177 25ظفر بنابآجدارA34870-
178 25نیشابورآجدارA34710-
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA3--
181 25میانهآجدارA3--
182 25پرشینآجدارA3--
183 25شاهرودآجدارA34750-
184 25آذر فولاد امینآجدارA34750-
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA34750-
189 25آناهیتاآجدارA34850-
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA34700-
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA34800-
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA34750-
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA34850-
205 28بردسیر کرمانآجدارA34750-
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA34750-
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA3--
212 28میانهآجدارA3--
213 28شاهین بنابآجدارA3--
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA34710-
216 28ظفر بنابآجدارA34870-
217 28امیرکبیرآجدارA34700-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA34750-
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA34850-
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA34750-
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA34750-
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA34850-
236 32پرشینآجدارA3--
237 32بردسیر کرمانآجدارA34750-
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA34750-
242 32میانهآجدارA3--
243 32شاهین بنابآجدارA3--
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top