سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/9/21
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2-5180
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA251005100
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA251505150
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2-5250
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA251305210
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA249504950
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA2-5200
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2--
24 10شاهرودآجدارA2-5200
25 10حسن رودآجدارA249504950
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA250505050
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2-5130
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA2-5130
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA350505050
37 12میانهآجدارA249904990
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA249504950
40 12پرشینآجدارA251005100
41 12شاهرودآجدارA2-5100
42 12آذر فولاد امینآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA350905090
47 12آناهیتاآجدارA2-5150
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA350004950
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA349004900
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA3-5150
66 14بافق یزدآجدارA349704970
67 14بردسیر کرمانآجدارA3--
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA3--
71 14شاهرودآجدارA3-5000
72 14پرشینآجدارA350505050
73 14حسن رودآجدارA349504950
74 14درپادآجدارA3--
75 14میانهآجدارA349404940
76 14شاهین بنابآجدارA350005000
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA34910-
80 14ظفر بنابآجدارA3-5080
81 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3--
83 16ظفر بنابآجدارA3-5080
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA350005000
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA3--
90 16حسن رودآجدارA349504950
91 16پرشینآجدارA350005000
92 16شاهرودآجدارA3-5000
93 16آذر فولاد امینآجدارA3--
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA3-5150
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA349004900
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA3-5150
116 18بردسیر کرمانآجدارA3--
117 18بافق یزدآجدارA349204920
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA3--
121 18شاهرودآجدارA3-5000
122 18پرشینآجدارA350005000
123 18درپادآجدارA3--
124 18میانهآجدارA34940-
125 18شاهین بنابآجدارA350005000
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA349104910
128 18ظفر بنابآجدارA3-5080
129 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3--
131 20ظفر بنابآجدارA3-5080
132 20نیشابورآجدارA349104910
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA350005000
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA350005000
137 20شاهرودآجدارA3-5000
138 20آذر فولاد امینآجدارA3--
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA349204920
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA3-5150
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA349004900
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA349004900
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA3-5150
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA349204920
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA3--
168 22شاهرودآجدارA3-5000
169 22پرشینآجدارA350005000
170 22میانهآجدارA349404940
171 22شاهین بنابآجدارA350005000
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA349104910
174 22ظفر بنابآجدارA3-5080
175 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3--
177 25ظفر بنابآجدارA3-5080
178 25نیشابورآجدارA349104910
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA350005000
181 25میانهآجدارA349404940
182 25پرشینآجدارA350005000
183 25شاهرودآجدارA3-5000
184 25آذر فولاد امینآجدارA3--
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA349204920
188 25بردسیر کرمانآجدارA3--
189 25آناهیتاآجدارA3-5150
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA349004900
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA3-5150
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA349204920
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA3--
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA350505050
212 28میانهآجدارA349404940
213 28شاهین بنابآجدارA350005000
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA3-5080
217 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA3-5150
236 32پرشینآجدارA350505050
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA349204920
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA3--
242 32میانهآجدارA349404940
243 32شاهین بنابآجدارA350005000
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی