سایز

کارخانه
قیمت میلگرد


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/4/22
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2-10600
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA21072010720
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA2-10000
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3-10330
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA2--
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA2--
26 10آذر فولاد امینآجدارA2--
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10حسن رودآجدارA2-10300
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA2--
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA2--
34 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA2--
36 12ظفر بنابآجدارA2--
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
39 12شاهین بنابآجدارA3--
40 12میانهآجدارA2-10150
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA2-10300
43 12پرشینآجدارA210100-
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12آذر فولاد امینآجدارA2--
46 12آریانآجدارA2--
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA3-9960
50 12آناهیتاآجدارA2--
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA3-10000
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA3--
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA3-9900
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA3--
71 14بافق یزدآجدارA3-9800
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3--
75 14آذر فولاد امینآجدارA3--
76 14شاهرودآجدارA3--
77 14پرشینآجدارA310050-
78 14حسن رودآجدارA3-10300
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA3-10150
81 14شاهین بنابآجدارA3--
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA3-10130
85 14ظفر بنابآجدارA3--
86 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA3--
88 16ظفر بنابآجدارA3--
89 16نیشابورآجدارA3-10130
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
92 16شاهین بنابآجدارA3--
93 16میانهآجدارA3-10150
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA3-10300
96 16پرشینآجدارA310000-
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA3--
99 16آریانآجدارA3--
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA3--
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA3-9800
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18حسن رودآجدارA3-10300
113 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
114 18آریا ذوبآجدارA3--
115 18کویر کاشانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18نیک صدار توسآجدارA3--
118 18سیادن ابهرآجدارA3-9900
119 18ارگ تبریزآجدارA3--
120 18زاگرسآجدارA3--
121 18روهینا دزفولآجدارA3--
122 18کارخانه هآجدارA3--
123 18آناهیتاآجدارA3--
124 18بردسیر کرمانآجدارA3--
125 18بافق یزدآجدارA3-9800
126 18ذوب آهنآجدارA3--
127 18آریانآجدارA3--
128 18آذر فولاد امینآجدارA3--
129 18شاهرودآجدارA3--
130 18پرشینآجدارA310000-
131 18درپادآجدارA3--
132 18میانهآجدارA3-10150
133 18شاهین بنابآجدارA3--
134 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
135 18نیشابورآجدارA3-10130
136 18ظفر بنابآجدارA3--
137 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
138 20امیرکبیرآجدارA3--
139 20ظفر بنابآجدارA3--
140 20نیشابورآجدارA3-10130
141 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
142 20شاهین بنابآجدارA3--
143 20میانهآجدارA3-10150
144 20پرشینآجدارA310000-
145 20شاهرودآجدارA3--
146 20آذر فولاد امینآجدارA3--
147 20آریانآجدارA3--
148 20ذوب آهنآجدارA3--
149 20بافق یزدآجدارA3-9800
150 20بردسیر کرمانآجدارA3--
151 20آناهیتاآجدارA3--
152 20کارخانه هآجدارA3--
153 20روهینا دزفولآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20ارگ تبریزآجدارA3--
156 20سیادن ابهرآجدارA3-9900
157 20نیک صدار توسآجدارA3--
158 20جهان فولاد غربآجدارA3--
159 20کویر کاشانآجدارA3--
160 20آریا ذوبآجدارA3--
161 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 20حسن رودآجدارA3-10300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
163 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
164 22آریا ذوبآجدارA3--
165 22کویر کاشانآجدارA3--
166 22جهان فولاد غربآجدارA3--
167 22نیک صدار توسآجدارA3--
168 22سیادن ابهرآجدارA3-9900
169 22ارگ تبریزآجدارA3--
170 22زاگرسآجدارA3--
171 22روهینا دزفولآجدارA3--
172 22کارخانه هآجدارA3--
173 22آناهیتاآجدارA3--
174 22بردسیر کرمانآجدارA3--
175 22بافق یزدآجدارA3-9680
176 22ذوب آهنآجدارA3--
177 22آریانآجدارA3--
178 22آذر فولاد امینآجدارA3--
179 22شاهرودآجدارA3--
180 22پرشینآجدارA310000-
181 22میانهآجدارA3-10150
182 22شاهین بنابآجدارA3--
183 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
184 22نیشابورآجدارA3--
185 22ظفر بنابآجدارA3--
186 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
187 25امیرکبیرآجدارA3--
188 25ظفر بنابآجدارA3--
189 25نیشابورآجدارA3--
190 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
191 25شاهین بنابآجدارA3--
192 25میانهآجدارA3-10150
193 25پرشینآجدارA310000-
194 25شاهرودآجدارA3--
195 25آذر فولاد امینآجدارA3--
196 25آریانآجدارA3--
197 25ذوب آهنآجدارA3--
198 25بافق یزدآجدارA3-9680
199 25بردسیر کرمانآجدارA3--
200 25آناهیتاآجدارA3--
201 25کارخانه هآجدارA3--
202 25روهینا دزفولآجدارA3--
203 25زاگرسآجدارA3--
204 25ارگ تبریزآجدارA3--
205 25سیادن ابهرآجدارA3-9900
206 25نیک صدار توسآجدارA3--
207 25کویر کاشانآجدارA3--
208 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
209 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
210 28کویر کاشانآجدارA3--
211 28نیک صدار توسآجدارA3--
212 28ارگ تبریزآجدارA3--
213 28زاگرسآجدارA3--
214 28روهینا دزفولآجدارA3--
215 28آناهیتاآجدارA3--
216 28بردسیر کرمانآجدارA3--
217 28بافق یزدآجدارA3-9680
218 28ذوب آهنآجدارA3--
219 28آریانآجدارA3--
220 28آذر فولاد امینآجدارA3--
221 28شاهرودآجدارA3--
222 28پرشینآجدارA310050-
223 28میانهآجدارA3--
224 28شاهین بنابآجدارA3--
225 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
226 28نیشابورآجدارA3-10130
227 28ظفر بنابآجدارA3--
228 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
229 30امیرکبیرآجدارA3--
230 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
231 30شاهین بنابآجدارA3--
232 30میانهآجدارA3--
233 30آذر فولاد امینآجدارA3--
234 30آریانآجدارA3--
235 30ذوب آهنآجدارA3--
236 30بافق یزدآجدارA3-9680
237 30بردسیر کرمانآجدارA3--
238 30آناهیتاآجدارA3--
239 30زاگرسآجدارA3--
240 30کویر کاشانآجدارA3--
241 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
242 32نیشابورآجدارA3--
243 32کویر کاشانآجدارA3--
244 32زاگرسآجدارA3--
245 32روهینا دزفولآجدارA3--
246 32ارگ تبریزآجدارA3--
247 32آناهیتاآجدارA3--
248 32پرشینآجدارA310050-
249 32بردسیر کرمانآجدارA3--
250 32بافق یزدآجدارA3--
251 32ذوب آهنآجدارA3--
252 32آریانآجدارA3--
253 32آذر فولاد امینآجدارA3--
254 32میانهآجدارA3--
255 32شاهین بنابآجدارA3--
256 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
257 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی