سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/7/25
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2-4385
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA243204320
4 8شاهین بنابآجدارA24400-
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA244504450
7 8آذر فولاد امینآجدارA243504350
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA244504450
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA243004300
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA241004100
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA244004400
20 10بردسیر کرمانآجدارA241904170
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA242704270
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA242704270
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA24350-
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA242604260
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2-4335
31 10امیرکبیرآجدارA243004300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA242004200
33 12ظفر بنابآجدارA2-4335
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA242604260
36 12شاهین بنابآجدارA34350-
37 12میانهآجدارA242204210
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA242704270
40 12پرشینآجدارA2-4200
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA242704270
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA341004130
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA243504350
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA342004200
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA341004100
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA343504350
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA340704070
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA342204220
71 14شاهرودآجدارA3--
72 14پرشینآجدارA3-4150
73 14حسن رودآجدارA342704270
74 14درپادآجدارA3--
75 14میانهآجدارA341704160
76 14شاهین بنابآجدارA34270-
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA3-4285
81 14امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA341504150
83 16ظفر بنابآجدارA3-4285
84 16نیشابورآجدارA340804060
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
87 16شاهین بنابآجدارA34270-
88 16میانهآجدارA341704160
89 16درپادآجدارA3--
90 16حسن رودآجدارA342704270
91 16پرشینآجدارA3-4100
92 16شاهرودآجدارA3--
93 16آذر فولاد امینآجدارA342204220
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA340704070
97 16آناهیتاآجدارA343504350
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA341004100
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA343504350
116 18بردسیر کرمانآجدارA340704070
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA342204220
121 18شاهرودآجدارA3--
122 18پرشینآجدارA3-4100
123 18درپادآجدارA3--
124 18میانهآجدارA341704160
125 18شاهین بنابآجدارA34270-
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
127 18نیشابورآجدارA340804060
128 18ظفر بنابآجدارA3-4285
129 18امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA341504150
131 20ظفر بنابآجدارA3-4285
132 20نیشابورآجدارA340804060
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
134 20شاهین بنابآجدارA34270-
135 20میانهآجدارA341704160
136 20پرشینآجدارA3-4100
137 20شاهرودآجدارA3--
138 20آذر فولاد امینآجدارA342204220
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA343504350
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA341004100
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA341004100
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA343504350
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA342204220
168 22شاهرودآجدارA3--
169 22پرشینآجدارA3-4100
170 22میانهآجدارA341704160
171 22شاهین بنابآجدارA34270-
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA3-4285
175 22امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA341504150
177 25ظفر بنابآجدارA3-4285
178 25نیشابورآجدارA340804060
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
180 25شاهین بنابآجدارA34270-
181 25میانهآجدارA3-4160
182 25پرشینآجدارA3-4100
183 25شاهرودآجدارA3--
184 25آذر فولاد امینآجدارA342204220
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA341004100
189 25آناهیتاآجدارA343504350
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA341004100
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA343504350
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA342204220
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA3-4150
212 28میانهآجدارA3-4160
213 28شاهین بنابآجدارA34270-
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
215 28نیشابورآجدارA340804060
216 28ظفر بنابآجدارA3-4285
217 28امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA34150-
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3-4210
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA343504350
236 32پرشینآجدارA3-4150
237 32بردسیر کرمانآجدارA340704070
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA342204220
242 32میانهآجدارA3-4160
243 32شاهین بنابآجدارA34270-
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
245 32امیرکبیرآجدارA34150-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی