سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/3/6
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA21685-
2 8قزوینآجدارA21592-
3 8درپادآجدارA21660-
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA21660-
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA2--
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA21585-
9 8حسن رودآجدارA21655-
10 8آذر فولاد امینآجدارA21665-
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA21660-
14 8پارس آرمانآجدارA21597-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA21527-
16 10آناهیتاآجدارA21640-
17 10آریانآجدارA2--
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA21645-
20 10حسن رودآجدارA21605-
21 10شاهرودآجدارA21585-
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA2--
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA21640-
26 10درپادآجدارA21640-
27 10قزوینآجدارA21522-
28 10ظفر بنابآجدارA21665-
29 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2--
31 12ظفر بنابآجدارA21615-
32 12قزوینآجدارA21522-
33 12درپادآجدارA21605-
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA21595-
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12پرشینآجدارA2--
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA21585-
40 12حسن رودآجدارA21565-
41 12آذر فولاد امینآجدارA21600-
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12آناهیتاآجدارA21610-
45 12پارس آرمانآجدارA31527-
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA31610-
48 14آریانآجدارA3--
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA31600-
51 14حسن رودآجدارA31565-
52 14هیربدآجدارA3--
53 14شاهرودآجدارA31585-
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA3--
56 14شاهین بنابآجدارA3--
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
59 14درپادآجدارA31605-
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA21522-
62 14دماوندآجدارA3--
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA31615-
65 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA3--
67 16ظفر بنابآجدارA31615-
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA31522-
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA31605-
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA3--
75 16پرشینآجدارA31540-
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA31585-
78 16هیربدآجدارA3--
79 16حسن رودآجدارA31565-
80 16آذر فولاد امینآجدارA31600-
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA3--
83 16آناهیتاآجدارA31610-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA31610-
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA3--
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA31600-
89 18هیربدآجدارA3--
90 18شاهرودآجدارA31585-
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA31540-
93 18شاهین بنابآجدارA3--
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
96 18درپادآجدارA31605-
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA31522-
99 18دماوندآجدارA3--
100 18ظفر بنابآجدارA31615-
101 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3--
103 20ظفر بنابآجدارA31615-
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA3--
108 20پرشینآجدارA31540-
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA31585-
111 20هیربدآجدارA3--
112 20آذر فولاد امینآجدارA31600-
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA3--
115 20آناهیتاآجدارA31610-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA31610-
117 22آریانآجدارA3--
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA31600-
120 22هیربدآجدارA3--
121 22شاهرودآجدارA31585-
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA31540-
124 22شاهین بنابآجدارA3--
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA31615-
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA31615-
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA3--
136 25پرشینآجدارA31540-
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA31585-
139 25هیربدآجدارA3--
140 25آذر فولاد امینآجدارA31600-
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA3--
143 25آناهیتاآجدارA31610-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA31610-
145 28آریانآجدارA3--
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA31600-
148 28شاهرودآجدارA31585-
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA31570-
151 28شاهین بنابآجدارA3--
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA31615-
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA3--
161 30شاهرودآجدارA3--
162 30آذر فولاد امینآجدارA31600-
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA3--
165 30آناهیتاآجدارA31610-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA31610-
167 32پرشینآجدارA31570-
168 32آریانآجدارA3--
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA31600-
171 32شاهرودآجدارA3--
172 32شاهین بنابآجدارA3--
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA31595-
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top