سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/3/29
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA247524840
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2-4700
4 8شاهین بنابآجدارA24729-
5 8درپادآجدارA247504750
6 8حسن رودآجدارA247504800
7 8آذر فولاد امینآجدارA2-4730
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA248004850
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA247204720
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA247704770
14 8کویر کاشانآجدارA248604860
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA247604760
16 10سیادن ابهرآجدارA245704570
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA247504800
20 10بردسیر کرمانآجدارA2-4720
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2-4690
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA246504700
26 10درپادآجدارA247304730
27 10شاهین بنابآجدارA24679-
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2-4680
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA246974790
31 10امیرکبیرآجدارA2-4780
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2-4610
33 12ظفر بنابآجدارA246484790
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2-4680
36 12شاهین بنابآجدارA34679-
37 12میانهآجدارA24610-
38 12درپادآجدارA246904730
39 12حسن رودآجدارA245504600
40 12پرشینآجدارA2-4700
41 12شاهرودآجدارA24610-
42 12آذر فولاد امینآجدارA2-4690
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3-4660
46 12بافق یزدآجدارA3-4700
47 12آناهیتاآجدارA247004750
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA345704670
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA347104860
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA347104760
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA345704570
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA347004750
66 14بافق یزدآجدارA3-4600
67 14بردسیر کرمانآجدارA3-4580
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA3-4650
71 14شاهرودآجدارA34610-
72 14پرشینآجدارA3-4630
73 14حسن رودآجدارA345504600
74 14درپادآجدارA346904690
75 14میانهآجدارA346104610
76 14شاهین بنابآجدارA34628-
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA346104610
80 14ظفر بنابآجدارA346484690
81 14امیرکبیرآجدارA3-4560
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3-4560
83 16ظفر بنابآجدارA346484690
84 16نیشابورآجدارA346104610
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
87 16شاهین بنابآجدارA34628-
88 16میانهآجدارA346104610
89 16درپادآجدارA346904690
90 16حسن رودآجدارA345504600
91 16پرشینآجدارA3-4600
92 16شاهرودآجدارA34610-
93 16آذر فولاد امینآجدارA3-4650
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3-4580
97 16آناهیتاآجدارA347004750
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA347104760
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA347104710
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA345704570
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA347004750
116 18بردسیر کرمانآجدارA3-4550
117 18بافق یزدآجدارA3-4550
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA3-4650
121 18شاهرودآجدارA34610-
122 18پرشینآجدارA3-4600
123 18درپادآجدارA346904690
124 18میانهآجدارA346104610
125 18شاهین بنابآجدارA34628-
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
127 18نیشابورآجدارA346104610
128 18ظفر بنابآجدارA346484690
129 18امیرکبیرآجدارA3-4560
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3-4560
131 20ظفر بنابآجدارA346484690
132 20نیشابورآجدارA346104610
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
134 20شاهین بنابآجدارA34628-
135 20میانهآجدارA346104610
136 20پرشینآجدارA3-4600
137 20شاهرودآجدارA34610-
138 20آذر فولاد امینآجدارA3-4650
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3-4550
142 20بردسیر کرمانآجدارA3-4550
143 20آناهیتاآجدارA347004750
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA345704570
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA347104710
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA347104710
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA345704570
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA347004750
163 22بردسیر کرمانآجدارA3-4550
164 22بافق یزدآجدارA3-4550
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA3-4650
168 22شاهرودآجدارA34610-
169 22پرشینآجدارA3-4600
170 22میانهآجدارA346104610
171 22شاهین بنابآجدارA34628-
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
173 22نیشابورآجدارA346104610
174 22ظفر بنابآجدارA346484690
175 22امیرکبیرآجدارA3-4560
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3-4560
177 25ظفر بنابآجدارA346484690
178 25نیشابورآجدارA34610-
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
180 25شاهین بنابآجدارA34628-
181 25میانهآجدارA346104610
182 25پرشینآجدارA3-4600
183 25شاهرودآجدارA34610-
184 25آذر فولاد امینآجدارA3-4650
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3-4550
188 25بردسیر کرمانآجدارA3--
189 25آناهیتاآجدارA347004750
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA345704570
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA347104710
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA347104710
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA347004750
205 28بردسیر کرمانآجدارA3-4550
206 28بافق یزدآجدارA3-4550
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA3-4650
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA3-4630
212 28میانهآجدارA346104610
213 28شاهین بنابآجدارA34628-
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
215 28نیشابورآجدارA3-4610
216 28ظفر بنابآجدارA346484690
217 28امیرکبیرآجدارA3-4560
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
220 30شاهین بنابآجدارA34628-
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3-4650
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3-4550
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA34700-
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA347104710
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA347104710
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA347004750
236 32پرشینآجدارA3-4630
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA3-4550
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA3-4650
242 32میانهآجدارA3-4610
243 32شاهین بنابآجدارA34628-
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3-4650
245 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top