سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/6/30
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA222002210
2 8قزوینآجدارA222002200
3 8درپادآجدارA221802170
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA222052205
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA221902200
10 8آذر فولاد امینآجدارA2--
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA221702170
14 8پارس آرمانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA220222017
16 10آناهیتاآجدارA221302120
17 10آریانآجدارA2-2020
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA2--
20 10حسن رودآجدارA221052115
21 10شاهرودآجدارA2--
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA221652165
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
26 10درپادآجدارA221502150
27 10قزوینآجدارA220172017
28 10ظفر بنابآجدارA221902190
29 10امیرکبیرآجدارA2-2160
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2-2060
31 12ظفر بنابآجدارA221302130
32 12قزوینآجدارA220172017
33 12درپادآجدارA221202120
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA321202165
37 12پرشینآجدارA221802180
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA2--
40 12حسن رودآجدارA221202045
41 12آذر فولاد امینآجدارA2--
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2-2020
44 12آناهیتاآجدارA221002100
45 12پارس آرمانآجدارA32022-
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA321002100
48 14آریانآجدارA3-1960
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA3--
51 14حسن رودآجدارA321202045
52 14هیربدآجدارA3--
53 14شاهرودآجدارA3-2100
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA320902090
56 14شاهین بنابآجدارA321202165
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
59 14درپادآجدارA321202120
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA2--
62 14دماوندآجدارA3--
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA321302130
65 14امیرکبیرآجدارA3-2060
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA3-2060
67 16ظفر بنابآجدارA321302130
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA3--
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA321202120
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA321202165
75 16پرشینآجدارA320902090
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA3-2100
78 16هیربدآجدارA3--
79 16حسن رودآجدارA321202045
80 16آذر فولاد امینآجدارA3--
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA3-1960
83 16آناهیتاآجدارA321002100
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA321002100
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA3-1960
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA3--
89 18هیربدآجدارA3--
90 18شاهرودآجدارA3-2100
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA320902090
93 18شاهین بنابآجدارA321202165
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
96 18درپادآجدارA321202120
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA3--
99 18دماوندآجدارA3--
100 18ظفر بنابآجدارA321302130
101 18امیرکبیرآجدارA3-2060
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3-2060
103 20ظفر بنابآجدارA321302130
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA321202165
108 20پرشینآجدارA320902090
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA3-2100
111 20هیربدآجدارA3--
112 20آذر فولاد امینآجدارA3--
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA3--
115 20آناهیتاآجدارA321002100
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA321002100
117 22آریانآجدارA3--
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA3--
120 22هیربدآجدارA3--
121 22شاهرودآجدارA3-2100
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA320902090
124 22شاهین بنابآجدارA321202165
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA321302130
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA321302130
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA321202165
136 25پرشینآجدارA320902090
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA3-2100
139 25هیربدآجدارA3--
140 25آذر فولاد امینآجدارA3--
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA3--
143 25آناهیتاآجدارA321002100
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA321002100
145 28آریانآجدارA3--
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA3--
148 28شاهرودآجدارA3--
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA321402140
151 28شاهین بنابآجدارA321202165
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA321302130
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA321202165
161 30شاهرودآجدارA3--
162 30آذر فولاد امینآجدارA3--
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA3--
165 30آناهیتاآجدارA321002100
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA321002150
167 32پرشینآجدارA321402140
168 32آریانآجدارA3--
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA3--
171 32شاهرودآجدارA3--
172 32شاهین بنابآجدارA321202165
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top