سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/4/28
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA220552055
2 8قزوینآجدارA220222022
3 8درپادآجدارA220702070
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA220602060
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA2-2050
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA220252065
10 8آذر فولاد امینآجدارA2-2090
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA220802080
14 8پارس آرمانآجدارA220222027
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA219521957
16 10آناهیتاآجدارA220502050
17 10آریانآجدارA2--
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA2-2070
20 10حسن رودآجدارA219852025
21 10شاهرودآجدارA2--
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA2-2030
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA220402040
26 10درپادآجدارA220402040
27 10قزوینآجدارA219521952
28 10ظفر بنابآجدارA220352050
29 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2--
31 12ظفر بنابآجدارA219952020
32 12قزوینآجدارA219521952
33 12درپادآجدارA220102010
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA220202020
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3-2010
37 12پرشینآجدارA2--
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA2--
40 12حسن رودآجدارA219851985
41 12آذر فولاد امینآجدارA2-2050
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2-1980
44 12آناهیتاآجدارA220202020
45 12پارس آرمانآجدارA319521957
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA320202020
48 14آریانآجدارA319601960
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA3-2050
51 14حسن رودآجدارA319851985
52 14هیربدآجدارA3--
53 14شاهرودآجدارA320002020
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA320102010
56 14شاهین بنابآجدارA3-2010
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
59 14درپادآجدارA320102010
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA219521952
62 14دماوندآجدارA3--
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA319952020
65 14امیرکبیرآجدارA319651965
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA319651965
67 16ظفر بنابآجدارA319952020
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA319521952
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA320102010
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA3-2010
75 16پرشینآجدارA319801980
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA320002020
78 16هیربدآجدارA3--
79 16حسن رودآجدارA319851995
80 16آذر فولاد امینآجدارA3-2050
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA3-1960
83 16آناهیتاآجدارA320202020
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA320202020
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA3--
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA3-2050
89 18هیربدآجدارA3--
90 18شاهرودآجدارA320002020
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA319801980
93 18شاهین بنابآجدارA3-2010
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
96 18درپادآجدارA320102010
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA319521952
99 18دماوندآجدارA3--
100 18ظفر بنابآجدارA319952020
101 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3--
103 20ظفر بنابآجدارA319952020
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA3-2010
108 20پرشینآجدارA319801980
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA320002020
111 20هیربدآجدارA3--
112 20آذر فولاد امینآجدارA3-2050
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA3--
115 20آناهیتاآجدارA320202020
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA320202020
117 22آریانآجدارA319601960
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA3-2050
120 22هیربدآجدارA3--
121 22شاهرودآجدارA320002020
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA319801980
124 22شاهین بنابآجدارA3-2010
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA319952020
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA319952020
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA3-2010
136 25پرشینآجدارA319801980
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA3--
139 25هیربدآجدارA3--
140 25آذر فولاد امینآجدارA3-2050
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA3--
143 25آناهیتاآجدارA320202020
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA320202020
145 28آریانآجدارA319601960
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA3-2050
148 28شاهرودآجدارA3--
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA320102010
151 28شاهین بنابآجدارA3-2010
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA319952020
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA3-2010
161 30شاهرودآجدارA3--
162 30آذر فولاد امینآجدارA3-2050
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA3--
165 30آناهیتاآجدارA320202020
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA320202020
167 32پرشینآجدارA320652010
168 32آریانآجدارA3--
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA3-2050
171 32شاهرودآجدارA3--
172 32شاهین بنابآجدارA3-2010
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA320202020
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top