سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/1/30
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2-2620
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2-2710
5 8درپادآجدارA227602710
6 8حسن رودآجدارA227552720
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA22760-
10 8پارس آرمانآجدارA2-2625
11 8سیادن ابهرآجدارA228002780
12 8روهینا دزفولآجدارA228502850
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA23040-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10سیادن ابهرآجدارA226202585
16 10کویر کاشانآجدارA22669-
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2-2575
19 10آناهیتاآجدارA22730-
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA22635-
23 10آذر فولاد امینآجدارA2--
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA226802640
26 10درپادآجدارA227402690
27 10شاهین بنابآجدارA2-2690
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2-2570
30 10ظفر بنابآجدارA2--
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2-2720
33 12ظفر بنابآجدارA2--
34 12قزوینآجدارA2-2570
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3-2650
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA227002650
39 12حسن رودآجدارA226502600
40 12پرشینآجدارA227302730
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA2--
43 12آریانآجدارA22635-
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA22700-
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12سیادن ابهرآجدارA326202585
50 12ارگ تبریزآجدارA326502600
51 12کویر کاشانآجدارA32669-
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12روهینا دزفولآجدارA327802780
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14زاگرسآجدارA3--
57 14کویر کاشانآجدارA32774-
58 14ارگ تبریزآجدارA326102560
59 14سیادن ابهرآجدارA326202585
60 14نیک صدار توسآجدارA3--
61 14روهینا دزفولآجدارA3--
62 14صدر لرستانآجدارA3--
63 14آریا ذوبآجدارA3--
64 14جهان فولاد غربآجدارA3--
65 14هیربدآجدارA3--
66 14آناهیتاآجدارA32700-
67 14بافق یزدآجدارA3--
68 14بردسیر کرمانآجدارA3--
69 14ذوب آهنآجدارA3--
70 14آریانآجدارA32625-
71 14آذر فولاد امینآجدارA3--
72 14شاهرودآجدارA326902690
73 14پرشینآجدارA326402640
74 14حسن رودآجدارA326352590
75 14درپادآجدارA327002650
76 14میانهآجدارA3--
77 14شاهین بنابآجدارA3-2650
78 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
79 14قزوینآجدارA2--
80 14نیشابورآجدارA3--
81 14ظفر بنابآجدارA3--
82 14امیرکبیرآجدارA3-2660
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
83 16امیرکبیرآجدارA3-2660
84 16ظفر بنابآجدارA3--
85 16نیشابورآجدارA3--
86 16قزوینآجدارA3--
87 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
88 16شاهین بنابآجدارA3-2650
89 16میانهآجدارA3--
90 16درپادآجدارA327002650
91 16حسن رودآجدارA326352590
92 16پرشینآجدارA326302630
93 16شاهرودآجدارA326902690
94 16آذر فولاد امینآجدارA3--
95 16آریانآجدارA32625-
96 16ذوب آهنآجدارA3--
97 16بردسیر کرمانآجدارA3--
98 16آناهیتاآجدارA32700-
99 16هیربدآجدارA3--
100 16جهان فولاد غربآجدارA3--
101 16آریا ذوبآجدارA3--
102 16صدر لرستانآجدارA3--
103 16روهینا دزفولآجدارA3--
104 16نیک صدار توسآجدارA3--
105 16کویر کاشانآجدارA32774-
106 16زاگرسآجدارA3--
107 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
108 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
109 18زاگرسآجدارA3--
110 18کویر کاشانآجدارA32689-
111 18نیک صدار توسآجدارA3--
112 18سیادن ابهرآجدارA326202585
113 18ارگ تبریزآجدارA326102560
114 18روهینا دزفولآجدارA32740-
115 18صدر لرستانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18هیربدآجدارA3--
118 18آناهیتاآجدارA32700-
119 18بردسیر کرمانآجدارA3--
120 18بافق یزدآجدارA3--
121 18ذوب آهنآجدارA3--
122 18آریانآجدارA32625-
123 18آذر فولاد امینآجدارA3--
124 18شاهرودآجدارA326902690
125 18پرشینآجدارA326302630
126 18درپادآجدارA327002650
127 18میانهآجدارA3--
128 18شاهین بنابآجدارA3-2650
129 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
130 18نیشابورآجدارA3--
131 18ظفر بنابآجدارA3--
132 18امیرکبیرآجدارA3-2660
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
133 20امیرکبیرآجدارA3-2660
134 20ظفر بنابآجدارA3--
135 20نیشابورآجدارA3--
136 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
137 20شاهین بنابآجدارA3-2650
138 20میانهآجدارA3--
139 20پرشینآجدارA326302630
140 20شاهرودآجدارA326902690
141 20آذر فولاد امینآجدارA3--
142 20آریانآجدارA32625-
143 20ذوب آهنآجدارA3--
144 20بافق یزدآجدارA3--
145 20بردسیر کرمانآجدارA3--
146 20آناهیتاآجدارA32700-
147 20هیربدآجدارA3--
148 20جهان فولاد غربآجدارA3--
149 20روهینا دزفولآجدارA327402740
150 20ارگ تبریزآجدارA326102560
151 20سیادن ابهرآجدارA326202585
152 20نیک صدار توسآجدارA3--
153 20کویر کاشانآجدارA32689-
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
156 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
157 22زاگرسآجدارA3--
158 22کویر کاشانآجدارA32689-
159 22نیک صدار توسآجدارA3--
160 22سیادن ابهرآجدارA326202585
161 22ارگ تبریزآجدارA326102560
162 22روهینا دزفولآجدارA327402740
163 22جهان فولاد غربآجدارA3--
164 22هیربدآجدارA3--
165 22آناهیتاآجدارA32700-
166 22بردسیر کرمانآجدارA3--
167 22بافق یزدآجدارA3--
168 22ذوب آهنآجدارA3--
169 22آریانآجدارA32625-
170 22آذر فولاد امینآجدارA3--
171 22شاهرودآجدارA326902690
172 22پرشینآجدارA326302630
173 22میانهآجدارA3--
174 22شاهین بنابآجدارA3-2650
175 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
176 22نیشابورآجدارA3--
177 22ظفر بنابآجدارA3--
178 22امیرکبیرآجدارA3-2660
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
179 25امیرکبیرآجدارA3-2660
180 25ظفر بنابآجدارA3--
181 25نیشابورآجدارA3--
182 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
183 25شاهین بنابآجدارA3-2650
184 25میانهآجدارA3--
185 25پرشینآجدارA326302630
186 25شاهرودآجدارA326902690
187 25آذر فولاد امینآجدارA3--
188 25آریانآجدارA32625-
189 25ذوب آهنآجدارA3--
190 25بافق یزدآجدارA3--
191 25بردسیر کرمانآجدارA3--
192 25آناهیتاآجدارA32700-
193 25هیربدآجدارA3--
194 25روهینا دزفولآجدارA327402740
195 25ارگ تبریزآجدارA326102560
196 25سیادن ابهرآجدارA326202585
197 25نیک صدار توسآجدارA3--
198 25کویر کاشانآجدارA32689-
199 25زاگرسآجدارA3--
200 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
201 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28کویر کاشانآجدارA32689-
204 28نیک صدار توسآجدارA3--
205 28ارگ تبریزآجدارA326102560
206 28روهینا دزفولآجدارA3-2740
207 28آناهیتاآجدارA32700-
208 28بردسیر کرمانآجدارA3--
209 28بافق یزدآجدارA3--
210 28ذوب آهنآجدارA3--
211 28آریانآجدارA32625-
212 28آذر فولاد امینآجدارA3--
213 28شاهرودآجدارA3--
214 28پرشینآجدارA326902690
215 28میانهآجدارA3--
216 28شاهین بنابآجدارA3-2650
217 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
218 28نیشابورآجدارA3--
219 28ظفر بنابآجدارA3--
220 28امیرکبیرآجدارA3-2660
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
221 30امیرکبیرآجدارA3--
222 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
223 30شاهین بنابآجدارA3-2650
224 30میانهآجدارA3--
225 30آذر فولاد امینآجدارA3--
226 30آریانآجدارA32625-
227 30ذوب آهنآجدارA3--
228 30بافق یزدآجدارA3--
229 30بردسیر کرمانآجدارA3--
230 30آناهیتاآجدارA32700-
231 30کویر کاشانآجدارA32689-
232 30زاگرسآجدارA3--
233 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
234 32زاگرسآجدارA3--
235 32کویر کاشانآجدارA32689-
236 32روهینا دزفولآجدارA3-2740
237 32ارگ تبریزآجدارA326102560
238 32آناهیتاآجدارA32700-
239 32پرشینآجدارA326902690
240 32بردسیر کرمانآجدارA3--
241 32بافق یزدآجدارA3--
242 32ذوب آهنآجدارA3--
243 32آریانآجدارA3--
244 32آذر فولاد امینآجدارA3--
245 32میانهآجدارA3--
246 32شاهین بنابآجدارA3-2650
247 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
248 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top