سایز

کارخانه
قیمت میلگرد


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/12/8
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA270207020
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA268206970
4 8شاهین بنابآجدارA270207020
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA272007200
7 8آذر فولاد امینآجدارA269707020
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2-7100
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA26500-
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA270607060
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA370307030
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA262006950
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10پارس آرمانآجدارA2--
21 10آناهیتاآجدارA2-7050
22 10بردسیر کرمانآجدارA270707110
23 10ذوب آهنآجدارA2--
24 10آریانآجدارA2-6900
25 10آذر فولاد امینآجدارA268706970
26 10شاهرودآجدارA271507150
27 10حسن رودآجدارA270007000
28 10درپادآجدارA2--
29 10شاهین بنابآجدارA269706970
30 10کاوه تیکمه داشآجدارA267706920
31 10قزوینآجدارA2--
32 10ظفر بنابآجدارA269706970
33 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
34 12امیرکبیرآجدارA2--
35 12ظفر بنابآجدارA269706970
36 12قزوینآجدارA2--
37 12کاوه تیکمه داشآجدارA267706920
38 12شاهین بنابآجدارA369706970
39 12میانهآجدارA269206920
40 12درپادآجدارA2--
41 12حسن رودآجدارA270007000
42 12پرشینآجدارA269506950
43 12شاهرودآجدارA270507050
44 12آذر فولاد امینآجدارA268706970
45 12آریانآجدارA2--
46 12ذوب آهنآجدارA2--
47 12بردسیر کرمانآجدارA3--
48 12بافق یزدآجدارA369006950
49 12آناهیتاآجدارA2-7000
50 12پارس آرمانآجدارA3--
51 12زاگرسآجدارA270207020
52 12سیادن ابهرآجدارA369506950
53 12ارگ تبریزآجدارA3--
54 12روهینا دزفولآجدارA3--
55 12کویر کاشانآجدارA3--
56 12نیشابورآجدارA3--
57 12آریا ذوبآجدارA36700-
58 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
59 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
60 14کویر کاشانآجدارA3--
61 14آریا ذوبآجدارA36700-
62 14جهان فولاد غربآجدارA3--
63 14ارگ تبریزآجدارA3--
64 14سیادن ابهرآجدارA368506850
65 14نیک صدار توسآجدارA3--
66 14زاگرسآجدارA368206820
67 14روهینا دزفولآجدارA3--
68 14کارخانه هآجدارA3--
69 14آناهیتاآجدارA3-7000
70 14بافق یزدآجدارA368206870
71 14بردسیر کرمانآجدارA367706810
72 14ذوب آهنآجدارA3--
73 14آریانآجدارA3--
74 14آذر فولاد امینآجدارA368206920
75 14شاهرودآجدارA369506950
76 14پرشینآجدارA368506850
77 14حسن رودآجدارA3-7000
78 14درپادآجدارA3--
79 14میانهآجدارA368306830
80 14شاهین بنابآجدارA369206920
81 14کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
82 14قزوینآجدارA2--
83 14نیشابورآجدارA3--
84 14ظفر بنابآجدارA369206920
85 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
86 16امیرکبیرآجدارA3--
87 16ظفر بنابآجدارA369206920
88 16نیشابورآجدارA368506850
89 16قزوینآجدارA3--
90 16کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
91 16شاهین بنابآجدارA369206920
92 16میانهآجدارA368306830
93 16درپادآجدارA3--
94 16حسن رودآجدارA370007000
95 16پرشینآجدارA368506850
96 16شاهرودآجدارA369506950
97 16آذر فولاد امینآجدارA368206920
98 16آریانآجدارA3--
99 16ذوب آهنآجدارA3--
100 16بردسیر کرمانآجدارA367706810
101 16آناهیتاآجدارA3-7000
102 16کارخانه هآجدارA3--
103 16روهینا دزفولآجدارA3--
104 16زاگرسآجدارA368206820
105 16نیک صدار توسآجدارA3--
106 16جهان فولاد غربآجدارA3--
107 16آریا ذوبآجدارA36700-
108 16کویر کاشانآجدارA3--
109 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
110 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 18آریا ذوبآجدارA36700-
112 18کویر کاشانآجدارA3--
113 18جهان فولاد غربآجدارA3--
114 18نیک صدار توسآجدارA3--
115 18سیادن ابهرآجدارA368506850
116 18ارگ تبریزآجدارA3--
117 18زاگرسآجدارA368206820
118 18روهینا دزفولآجدارA3--
119 18کارخانه هآجدارA3--
120 18آناهیتاآجدارA3-7000
121 18بردسیر کرمانآجدارA367406780
122 18بافق یزدآجدارA367006750
123 18ذوب آهنآجدارA3--
124 18آریانآجدارA3--
125 18آذر فولاد امینآجدارA368206920
126 18شاهرودآجدارA369506950
127 18پرشینآجدارA368506850
128 18درپادآجدارA3--
129 18میانهآجدارA368306830
130 18شاهین بنابآجدارA369206920
131 18کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
132 18نیشابورآجدارA368506850
133 18ظفر بنابآجدارA369206920
134 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
135 20امیرکبیرآجدارA3--
136 20ظفر بنابآجدارA369206920
137 20نیشابورآجدارA368506850
138 20کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
139 20شاهین بنابآجدارA369206920
140 20میانهآجدارA368306830
141 20پرشینآجدارA368506850
142 20شاهرودآجدارA369506950
143 20آذر فولاد امینآجدارA368206920
144 20آریانآجدارA3--
145 20ذوب آهنآجدارA3--
146 20بافق یزدآجدارA367006750
147 20بردسیر کرمانآجدارA367406780
148 20آناهیتاآجدارA3-7000
149 20کارخانه هآجدارA3--
150 20روهینا دزفولآجدارA3--
151 20زاگرسآجدارA368206820
152 20ارگ تبریزآجدارA3--
153 20سیادن ابهرآجدارA368506850
154 20نیک صدار توسآجدارA3--
155 20جهان فولاد غربآجدارA3--
156 20کویر کاشانآجدارA3--
157 20آریا ذوبآجدارA36700-
158 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
159 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
160 22آریا ذوبآجدارA3--
161 22کویر کاشانآجدارA3--
162 22جهان فولاد غربآجدارA3--
163 22نیک صدار توسآجدارA3--
164 22سیادن ابهرآجدارA368506850
165 22ارگ تبریزآجدارA3--
166 22زاگرسآجدارA368206820
167 22روهینا دزفولآجدارA3--
168 22کارخانه هآجدارA3--
169 22آناهیتاآجدارA3-7000
170 22بردسیر کرمانآجدارA3--
171 22بافق یزدآجدارA367006750
172 22ذوب آهنآجدارA3--
173 22آریانآجدارA3--
174 22آذر فولاد امینآجدارA368206920
175 22شاهرودآجدارA369506950
176 22پرشینآجدارA368506850
177 22میانهآجدارA368306830
178 22شاهین بنابآجدارA369206920
179 22کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
180 22نیشابورآجدارA368506850
181 22ظفر بنابآجدارA369206920
182 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
183 25امیرکبیرآجدارA3--
184 25ظفر بنابآجدارA369206920
185 25نیشابورآجدارA368506850
186 25کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
187 25شاهین بنابآجدارA369206920
188 25میانهآجدارA368306830
189 25پرشینآجدارA368506850
190 25شاهرودآجدارA369506950
191 25آذر فولاد امینآجدارA368206920
192 25آریانآجدارA3--
193 25ذوب آهنآجدارA3--
194 25بافق یزدآجدارA367006750
195 25بردسیر کرمانآجدارA367406780
196 25آناهیتاآجدارA3-7000
197 25کارخانه هآجدارA3--
198 25روهینا دزفولآجدارA3--
199 25زاگرسآجدارA368206820
200 25ارگ تبریزآجدارA3--
201 25سیادن ابهرآجدارA368506850
202 25نیک صدار توسآجدارA3--
203 25کویر کاشانآجدارA3--
204 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
205 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
206 28کویر کاشانآجدارA3--
207 28نیک صدار توسآجدارA3--
208 28ارگ تبریزآجدارA3--
209 28زاگرسآجدارA368206820
210 28روهینا دزفولآجدارA3--
211 28آناهیتاآجدارA3-7000
212 28بردسیر کرمانآجدارA3--
213 28بافق یزدآجدارA367006750
214 28ذوب آهنآجدارA3--
215 28آریانآجدارA3--
216 28آذر فولاد امینآجدارA368206920
217 28شاهرودآجدارA3-6950
218 28پرشینآجدارA369006900
219 28میانهآجدارA368306830
220 28شاهین بنابآجدارA369206920
221 28کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
222 28نیشابورآجدارA3--
223 28ظفر بنابآجدارA369206920
224 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
225 30امیرکبیرآجدارA3--
226 30کاوه تیکمه داشآجدارA3-6870
227 30شاهین بنابآجدارA3--
228 30میانهآجدارA3--
229 30آذر فولاد امینآجدارA3--
230 30آریانآجدارA3--
231 30ذوب آهنآجدارA3--
232 30بافق یزدآجدارA367006750
233 30بردسیر کرمانآجدارA3--
234 30آناهیتاآجدارA3--
235 30زاگرسآجدارA3--
236 30کویر کاشانآجدارA3--
237 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
238 32نیشابورآجدارA3--
239 32کویر کاشانآجدارA3--
240 32زاگرسآجدارA3--
241 32روهینا دزفولآجدارA3--
242 32ارگ تبریزآجدارA3--
243 32آناهیتاآجدارA3-7000
244 32پرشینآجدارA369006900
245 32بردسیر کرمانآجدارA3--
246 32بافق یزدآجدارA367006750
247 32ذوب آهنآجدارA3--
248 32آریانآجدارA3--
249 32آذر فولاد امینآجدارA368206920
250 32میانهآجدارA368306830
251 32شاهین بنابآجدارA369206920
252 32کاوه تیکمه داشآجدارA367206870
253 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی