سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/12/25
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2-1610
2 8قزوینآجدارA214321532
3 8درپادآجدارA216201620
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA216051605
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA216251625
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA2-1605
10 8آذر فولاد امینآجدارA2-1605
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA216201620
14 8پارس آرمانآجدارA215371532
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA214671462
16 10آناهیتاآجدارA216001600
17 10آریانآجدارA2--
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA2-1585
20 10حسن رودآجدارA2-1555
21 10شاهرودآجدارA2--
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA216051605
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA215851585
26 10درپادآجدارA216001600
27 10قزوینآجدارA215621462
28 10ظفر بنابآجدارA2-1590
29 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2--
31 12ظفر بنابآجدارA2-1550
32 12قزوینآجدارA215621462
33 12درپادآجدارA215601560
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA215401540
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA316051605
37 12پرشینآجدارA215601560
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA2--
40 12حسن رودآجدارA2-1510
41 12آذر فولاد امینآجدارA2-1540
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12آناهیتاآجدارA215701570
45 12پارس آرمانآجدارA314671462
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA315701570
48 14آریانآجدارA3--
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA3-1540
51 14حسن رودآجدارA3-1510
52 14هیربدآجدارA3-1510
53 14شاهرودآجدارA315451545
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA315201520
56 14شاهین بنابآجدارA315701570
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
59 14درپادآجدارA315601560
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA215621462
62 14دماوندآجدارA3--
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA3-1550
65 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA3--
67 16ظفر بنابآجدارA3-1550
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA315621462
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA315601560
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA315701570
75 16پرشینآجدارA315201520
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA315451545
78 16هیربدآجدارA3-1510
79 16حسن رودآجدارA3-1510
80 16آذر فولاد امینآجدارA3-1540
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA3--
83 16آناهیتاآجدارA315701570
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA315701570
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA3-1495
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA3-1540
89 18هیربدآجدارA3-1510
90 18شاهرودآجدارA315451545
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA315201520
93 18شاهین بنابآجدارA315701570
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
96 18درپادآجدارA315601560
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA315621462
99 18دماوندآجدارA3--
100 18ظفر بنابآجدارA3-1550
101 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3--
103 20ظفر بنابآجدارA3-1550
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA315701570
108 20پرشینآجدارA315201520
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA315451545
111 20هیربدآجدارA3-1510
112 20آذر فولاد امینآجدارA3-1540
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA3-1495
115 20آناهیتاآجدارA315701570
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA315701570
117 22آریانآجدارA3-1495
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA3-1540
120 22هیربدآجدارA3-1510
121 22شاهرودآجدارA315451545
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA315201520
124 22شاهین بنابآجدارA315701570
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA3-1550
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA3-1550
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA315701570
136 25پرشینآجدارA315201555
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA315451545
139 25هیربدآجدارA3-1510
140 25آذر فولاد امینآجدارA3-1540
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA3-1495
143 25آناهیتاآجدارA315701570
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA315701570
145 28آریانآجدارA3-1495
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA3-1540
148 28شاهرودآجدارA315451545
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA315201555
151 28شاهین بنابآجدارA315701570
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA3-1550
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA315701570
161 30شاهرودآجدارA315451545
162 30آذر فولاد امینآجدارA3-1540
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA3-1495
165 30آناهیتاآجدارA315701570
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA315701570
167 32پرشینآجدارA31520-
168 32آریانآجدارA3-1495
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA3-1540
171 32شاهرودآجدارA315451545
172 32شاهین بنابآجدارA315701570
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA315401540
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top