سایز

کارخانه
قیمت میلگرد


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/1/9
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA2--
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3--
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA2--
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA2--
26 10آذر فولاد امینآجدارA2--
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10حسن رودآجدارA2--
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA2--
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA2--
34 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA2--
36 12ظفر بنابآجدارA2--
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
39 12شاهین بنابآجدارA3--
40 12میانهآجدارA2--
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA2--
43 12پرشینآجدارA2--
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12آذر فولاد امینآجدارA2--
46 12آریانآجدارA2--
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA3--
50 12آناهیتاآجدارA2--
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA3--
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA3--
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA3--
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA3--
71 14بافق یزدآجدارA3--
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3--
75 14آذر فولاد امینآجدارA3--
76 14شاهرودآجدارA3--
77 14پرشینآجدارA3--
78 14حسن رودآجدارA3--
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA3--
81 14شاهین بنابآجدارA3--
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA3--
85 14ظفر بنابآجدارA3--
86 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA3--
88 16ظفر بنابآجدارA3--
89 16نیشابورآجدارA3--
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
92 16شاهین بنابآجدارA3--
93 16میانهآجدارA3--
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA3--
96 16پرشینآجدارA3--
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA3--
99 16آریانآجدارA3--
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA3--
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
113 18آریا ذوبآجدارA3--
114 18کویر کاشانآجدارA3--
115 18جهان فولاد غربآجدارA3--
116 18نیک صدار توسآجدارA3--
117 18سیادن ابهرآجدارA3--
118 18ارگ تبریزآجدارA3--
119 18زاگرسآجدارA3--
120 18روهینا دزفولآجدارA3--
121 18کارخانه هآجدارA3--
122 18آناهیتاآجدارA3--
123 18بردسیر کرمانآجدارA3--
124 18بافق یزدآجدارA3--
125 18ذوب آهنآجدارA3--
126 18آریانآجدارA3--
127 18آذر فولاد امینآجدارA3--
128 18شاهرودآجدارA3--
129 18پرشینآجدارA3--
130 18درپادآجدارA3--
131 18میانهآجدارA3--
132 18شاهین بنابآجدارA3--
133 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 18نیشابورآجدارA3--
135 18ظفر بنابآجدارA3--
136 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
137 20امیرکبیرآجدارA3--
138 20ظفر بنابآجدارA3--
139 20نیشابورآجدارA3--
140 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
141 20شاهین بنابآجدارA3--
142 20میانهآجدارA3--
143 20پرشینآجدارA3--
144 20شاهرودآجدارA3--
145 20آذر فولاد امینآجدارA3--
146 20آریانآجدارA3--
147 20ذوب آهنآجدارA3--
148 20بافق یزدآجدارA3--
149 20بردسیر کرمانآجدارA3--
150 20آناهیتاآجدارA3--
151 20کارخانه هآجدارA3--
152 20روهینا دزفولآجدارA3--
153 20زاگرسآجدارA3--
154 20ارگ تبریزآجدارA3--
155 20سیادن ابهرآجدارA3--
156 20نیک صدار توسآجدارA3--
157 20جهان فولاد غربآجدارA3--
158 20کویر کاشانآجدارA3--
159 20آریا ذوبآجدارA30-
160 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
161 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 22آریا ذوبآجدارA3--
163 22کویر کاشانآجدارA3--
164 22جهان فولاد غربآجدارA3--
165 22نیک صدار توسآجدارA3--
166 22سیادن ابهرآجدارA3--
167 22ارگ تبریزآجدارA3--
168 22زاگرسآجدارA3--
169 22روهینا دزفولآجدارA3--
170 22کارخانه هآجدارA3--
171 22آناهیتاآجدارA3--
172 22بردسیر کرمانآجدارA3--
173 22بافق یزدآجدارA3--
174 22ذوب آهنآجدارA3--
175 22آریانآجدارA3--
176 22آذر فولاد امینآجدارA3--
177 22شاهرودآجدارA3--
178 22پرشینآجدارA3--
179 22میانهآجدارA3--
180 22شاهین بنابآجدارA3--
181 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
182 22نیشابورآجدارA3--
183 22ظفر بنابآجدارA3--
184 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
185 25امیرکبیرآجدارA3--
186 25ظفر بنابآجدارA3--
187 25نیشابورآجدارA3--
188 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
189 25شاهین بنابآجدارA3--
190 25میانهآجدارA3--
191 25پرشینآجدارA3--
192 25شاهرودآجدارA3--
193 25آذر فولاد امینآجدارA3--
194 25آریانآجدارA3--
195 25ذوب آهنآجدارA3--
196 25بافق یزدآجدارA3--
197 25بردسیر کرمانآجدارA3--
198 25آناهیتاآجدارA3--
199 25کارخانه هآجدارA3--
200 25روهینا دزفولآجدارA3--
201 25زاگرسآجدارA3--
202 25ارگ تبریزآجدارA3--
203 25سیادن ابهرآجدارA3--
204 25نیک صدار توسآجدارA3--
205 25کویر کاشانآجدارA3--
206 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
207 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
208 28کویر کاشانآجدارA3--
209 28نیک صدار توسآجدارA3--
210 28ارگ تبریزآجدارA3--
211 28زاگرسآجدارA3--
212 28روهینا دزفولآجدارA3--
213 28آناهیتاآجدارA3--
214 28بردسیر کرمانآجدارA3--
215 28بافق یزدآجدارA3--
216 28ذوب آهنآجدارA3--
217 28آریانآجدارA3--
218 28آذر فولاد امینآجدارA3--
219 28شاهرودآجدارA3--
220 28پرشینآجدارA3--
221 28میانهآجدارA3--
222 28شاهین بنابآجدارA3--
223 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
224 28نیشابورآجدارA3--
225 28ظفر بنابآجدارA3--
226 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
227 30امیرکبیرآجدارA3--
228 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
229 30شاهین بنابآجدارA3--
230 30میانهآجدارA3--
231 30آذر فولاد امینآجدارA3--
232 30آریانآجدارA3--
233 30ذوب آهنآجدارA3--
234 30بافق یزدآجدارA3--
235 30بردسیر کرمانآجدارA3--
236 30آناهیتاآجدارA3--
237 30زاگرسآجدارA3--
238 30کویر کاشانآجدارA3--
239 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
240 32نیشابورآجدارA3--
241 32کویر کاشانآجدارA3--
242 32زاگرسآجدارA3--
243 32روهینا دزفولآجدارA3--
244 32ارگ تبریزآجدارA3--
245 32آناهیتاآجدارA3--
246 32پرشینآجدارA3--
247 32بردسیر کرمانآجدارA3--
248 32بافق یزدآجدارA3--
249 32ذوب آهنآجدارA3--
250 32آریانآجدارA3--
251 32آذر فولاد امینآجدارA3--
252 32میانهآجدارA3--
253 32شاهین بنابآجدارA3--
254 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
255 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی