سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/12/5
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA216701670
2 8قزوینآجدارA215721572
3 8درپادآجدارA216801680
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA216601660
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA216901690
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA216151630
10 8آذر فولاد امینآجدارA216601660
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA216301650
14 8پارس آرمانآجدارA215771577
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA215071507
16 10آناهیتاآجدارA216101630
17 10آریانآجدارA2--
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA216401640
20 10حسن رودآجدارA215751595
21 10شاهرودآجدارA2--
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA216701670
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA216251635
26 10درپادآجدارA216601660
27 10قزوینآجدارA215021502
28 10ظفر بنابآجدارA216501650
29 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2--
31 12ظفر بنابآجدارA216201610
32 12قزوینآجدارA215021502
33 12درپادآجدارA216201620
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA216001600
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA316701670
37 12پرشینآجدارA216301630
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA2--
40 12حسن رودآجدارA215251595
41 12آذر فولاد امینآجدارA216001600
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12آناهیتاآجدارA215801600
45 12پارس آرمانآجدارA315071507
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA315801600
48 14آریانآجدارA3--
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA316001600
51 14حسن رودآجدارA315251595
52 14هیربدآجدارA31560-
53 14شاهرودآجدارA315901590
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA315901590
56 14شاهین بنابآجدارA316351635
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
59 14درپادآجدارA316201620
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA215021502
62 14دماوندآجدارA3--
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA316201610
65 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA3--
67 16ظفر بنابآجدارA316201610
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA315021502
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA316201620
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA316351635
75 16پرشینآجدارA315901590
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA315901590
78 16هیربدآجدارA31560-
79 16حسن رودآجدارA315251595
80 16آذر فولاد امینآجدارA316001600
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA31530-
83 16آناهیتاآجدارA315801600
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA315801600
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA3--
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA316001600
89 18هیربدآجدارA31560-
90 18شاهرودآجدارA315901590
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA315901590
93 18شاهین بنابآجدارA316351635
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
96 18درپادآجدارA316201620
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA315021502
99 18دماوندآجدارA3--
100 18ظفر بنابآجدارA316201610
101 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3--
103 20ظفر بنابآجدارA316201610
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA316351635
108 20پرشینآجدارA315901590
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA315901590
111 20هیربدآجدارA31560-
112 20آذر فولاد امینآجدارA316001600
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA3-1530
115 20آناهیتاآجدارA315801600
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA315801600
117 22آریانآجدارA3--
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA316001600
120 22هیربدآجدارA31560-
121 22شاهرودآجدارA315901590
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA315901590
124 22شاهین بنابآجدارA316351635
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA316201610
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA316201610
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA316351635
136 25پرشینآجدارA315901590
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA315901590
139 25هیربدآجدارA31560-
140 25آذر فولاد امینآجدارA316001600
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA3--
143 25آناهیتاآجدارA315801600
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA315801600
145 28آریانآجدارA315301530
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA316001600
148 28شاهرودآجدارA315901590
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA316251625
151 28شاهین بنابآجدارA316351635
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA316201610
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA316351635
161 30شاهرودآجدارA315901590
162 30آذر فولاد امینآجدارA316001600
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA3--
165 30آناهیتاآجدارA315801600
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA315801600
167 32پرشینآجدارA3--
168 32آریانآجدارA3--
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA316001600
171 32شاهرودآجدارA315901590
172 32شاهین بنابآجدارA316351635
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA316001600
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top