سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/5/30
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA24430-
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA24360-
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA2--
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA2--
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2--
24 10شاهرودآجدارA24400-
25 10حسن رودآجدارA24280-
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2--
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA2--
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA24280-
40 12پرشینآجدارA2--
41 12شاهرودآجدارA24350-
42 12آذر فولاد امینآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA34290-
47 12آناهیتاآجدارA2--
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA3--
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA3--
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA3--
66 14بافق یزدآجدارA34190-
67 14بردسیر کرمانآجدارA3--
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA3--
71 14شاهرودآجدارA34250-
72 14پرشینآجدارA3--
73 14حسن رودآجدارA34280-
74 14درپادآجدارA3--
75 14میانهآجدارA3--
76 14شاهین بنابآجدارA3--
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA3--
81 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3--
83 16ظفر بنابآجدارA3--
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA3--
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA3--
90 16حسن رودآجدارA34280-
91 16پرشینآجدارA3--
92 16شاهرودآجدارA34150-
93 16آذر فولاد امینآجدارA3--
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA3--
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA3--
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA3--
116 18بردسیر کرمانآجدارA3--
117 18بافق یزدآجدارA34120-
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA3--
121 18شاهرودآجدارA34150-
122 18پرشینآجدارA3--
123 18درپادآجدارA3--
124 18میانهآجدارA3--
125 18شاهین بنابآجدارA3--
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA3--
128 18ظفر بنابآجدارA3--
129 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3--
131 20ظفر بنابآجدارA3--
132 20نیشابورآجدارA3--
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA3--
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA3--
137 20شاهرودآجدارA34150-
138 20آذر فولاد امینآجدارA3--
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA34120-
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA3--
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA3--
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA3--
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA3--
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA34120-
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA3--
168 22شاهرودآجدارA34150-
169 22پرشینآجدارA3--
170 22میانهآجدارA3--
171 22شاهین بنابآجدارA3--
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA3--
175 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3--
177 25ظفر بنابآجدارA3--
178 25نیشابورآجدارA3--
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA3--
181 25میانهآجدارA3--
182 25پرشینآجدارA3--
183 25شاهرودآجدارA34150-
184 25آذر فولاد امینآجدارA3--
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA34120-
188 25بردسیر کرمانآجدارA3--
189 25آناهیتاآجدارA3--
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA3--
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA3--
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA34120-
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA3--
210 28شاهرودآجدارA34150-
211 28پرشینآجدارA3--
212 28میانهآجدارA3--
213 28شاهین بنابآجدارA3--
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA3--
217 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA34120-
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA3--
236 32پرشینآجدارA3--
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA34120-
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA3--
242 32میانهآجدارA3--
243 32شاهین بنابآجدارA3--
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top