سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/10/27
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA216601660
2 8قزوینآجدارA215921592
3 8درپادآجدارA216851685
4 8کاوه تیکمه داشآجدارA216501685
5 8میانهآجدارA2--
6 8شاهین بنابآجدارA217251725
7 8گلستانآجدارA2--
8 8شاهرودآجدارA2--
9 8حسن رودآجدارA216401640
10 8آذر فولاد امینآجدارA216501650
11 8ذوب آهنآجدارA2--
12 8آریانآجدارA2--
13 8آناهیتاآجدارA216701670
14 8پارس آرمانآجدارA215971597
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10پارس آرمانآجدارA215271527
16 10آناهیتاآجدارA216601660
17 10آریانآجدارA2-1570
18 10ذوب آهنآجدارA2--
19 10آذر فولاد امینآجدارA216301630
20 10حسن رودآجدارA215901580
21 10شاهرودآجدارA21650-
22 10گلستانآجدارA2--
23 10شاهین بنابآجدارA217051705
24 10میانهآجدارA2--
25 10کاوه تیکمه داشآجدارA216301630
26 10درپادآجدارA216701670
27 10قزوینآجدارA215221522
28 10ظفر بنابآجدارA216401640
29 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
30 12امیرکبیرآجدارA2--
31 12ظفر بنابآجدارA216101610
32 12قزوینآجدارA215221522
33 12درپادآجدارA216351635
34 12کاوه تیکمه داشآجدارA215901590
35 12میانهآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA317051705
37 12پرشینآجدارA216451645
38 12گلستانآجدارA2--
39 12شاهرودآجدارA21630-
40 12حسن رودآجدارA215601560
41 12آذر فولاد امینآجدارA215901590
42 12ذوب آهنآجدارA2--
43 12آریانآجدارA215701570
44 12آناهیتاآجدارA216301630
45 12پارس آرمانآجدارA315271527
46 12معراجآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
47 14آناهیتاآجدارA316301630
48 14آریانآجدارA3--
49 14ذوب آهنآجدارA3--
50 14آذر فولاد امینآجدارA315901590
51 14حسن رودآجدارA315601560
52 14هیربدآجدارA31600-
53 14شاهرودآجدارA31610-
54 14گلستانآجدارA3--
55 14پرشینآجدارA316051605
56 14شاهین بنابآجدارA316801680
57 14میانهآجدارA3--
58 14کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
59 14درپادآجدارA316351635
60 14نیشابورآجدارA3--
61 14قزوینآجدارA215221522
62 14دماوندآجدارA31635-
63 14معراجآجدارA3--
64 14ظفر بنابآجدارA316101610
65 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
66 16امیرکبیرآجدارA3--
67 16ظفر بنابآجدارA316101610
68 16معراجآجدارA3--
69 16قزوینآجدارA3--
70 16نیشابورآجدارA3--
71 16درپادآجدارA316351635
72 16کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
73 16میانهآجدارA3--
74 16شاهین بنابآجدارA316801680
75 16پرشینآجدارA316051605
76 16گلستانآجدارA3--
77 16شاهرودآجدارA31610-
78 16هیربدآجدارA31600-
79 16حسن رودآجدارA315601560
80 16آذر فولاد امینآجدارA315901590
81 16ذوب آهنآجدارA3--
82 16آریانآجدارA315701570
83 16آناهیتاآجدارA316301630
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
84 18آناهیتاآجدارA316301630
85 18معراجآجدارA3--
86 18آریانآجدارA315701570
87 18ذوب آهنآجدارA3--
88 18آذر فولاد امینآجدارA315901590
89 18هیربدآجدارA31600-
90 18شاهرودآجدارA31610-
91 18گلستانآجدارA3--
92 18پرشینآجدارA316051605
93 18شاهین بنابآجدارA316801680
94 18میانهآجدارA3--
95 18کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
96 18درپادآجدارA316351635
97 18نیشابورآجدارA3--
98 18قزوینآجدارA3--
99 18دماوندآجدارA31635-
100 18ظفر بنابآجدارA316101610
101 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
102 20امیرکبیرآجدارA3--
103 20ظفر بنابآجدارA316101610
104 20نیشابورآجدارA3--
105 20کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
106 20میانهآجدارA3--
107 20شاهین بنابآجدارA316801680
108 20پرشینآجدارA316051605
109 20گلستانآجدارA3--
110 20شاهرودآجدارA31610-
111 20هیربدآجدارA31600-
112 20آذر فولاد امینآجدارA315901590
113 20ذوب آهنآجدارA3--
114 20آریانآجدارA31570-
115 20آناهیتاآجدارA316301630
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
116 22آناهیتاآجدارA316301630
117 22آریانآجدارA3-1570
118 22ذوب آهنآجدارA3--
119 22آذر فولاد امینآجدارA315901590
120 22هیربدآجدارA31600-
121 22شاهرودآجدارA31610-
122 22گلستانآجدارA3--
123 22پرشینآجدارA316051605
124 22شاهین بنابآجدارA316801680
125 22میانهآجدارA3--
126 22کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
127 22نیشابورآجدارA3--
128 22ظفر بنابآجدارA316101610
129 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 25امیرکبیرآجدارA3--
131 25ظفر بنابآجدارA316101610
132 25نیشابورآجدارA3--
133 25کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
134 25میانهآجدارA3--
135 25شاهین بنابآجدارA316801680
136 25پرشینآجدارA316051605
137 25گلستانآجدارA3--
138 25شاهرودآجدارA31610-
139 25هیربدآجدارA31600-
140 25آذر فولاد امینآجدارA315901590
141 25ذوب آهنآجدارA3--
142 25آریانآجدارA315701570
143 25آناهیتاآجدارA316301630
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
144 28آناهیتاآجدارA316301630
145 28آریانآجدارA315701570
146 28ذوب آهنآجدارA3--
147 28آذر فولاد امینآجدارA315901590
148 28شاهرودآجدارA31610-
149 28گلستانآجدارA3--
150 28پرشینآجدارA316551605
151 28شاهین بنابآجدارA316801680
152 28میانهآجدارA3--
153 28کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
154 28نیشابورآجدارA3--
155 28ظفر بنابآجدارA316101610
156 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
157 30امیرکبیرآجدارA3--
158 30کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
159 30میانهآجدارA3--
160 30شاهین بنابآجدارA316801680
161 30شاهرودآجدارA31610-
162 30آذر فولاد امینآجدارA315901590
163 30ذوب آهنآجدارA3--
164 30آریانآجدارA315701570
165 30آناهیتاآجدارA31630-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
166 32آناهیتاآجدارA316301630
167 32پرشینآجدارA316351605
168 32آریانآجدارA315701570
169 32ذوب آهنآجدارA3--
170 32آذر فولاد امینآجدارA315901590
171 32شاهرودآجدارA31610-
172 32شاهین بنابآجدارA316801680
173 32میانهآجدارA3--
174 32کاوه تیکمه داشآجدارA315901590
175 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top