سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/10/26
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2-5320
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA25200-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA253005300
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA252005200
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA252805280
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA249104910
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA252505250
20 10بردسیر کرمانآجدارA250505050
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2-4950
23 10آذر فولاد امینآجدارA251005200
24 10شاهرودآجدارA252005200
25 10حسن رودآجدارA2--
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA2-5250
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2--
31 10امیرکبیرآجدارA2-5000
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2-5000
33 12ظفر بنابآجدارA2--
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3-5250
37 12میانهآجدارA252005190
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA2--
40 12پرشینآجدارA251505150
41 12شاهرودآجدارA251005100
42 12آذر فولاد امینآجدارA251005100
43 12آریانآجدارA2-4950
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA252005200
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA350105010
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
55 12آریا ذوبآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
56 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
57 14کویر کاشانآجدارA3--
58 14آریا ذوبآجدارA3--
59 14جهان فولاد غربآجدارA3--
60 14ارگ تبریزآجدارA3--
61 14سیادن ابهرآجدارA349104910
62 14نیک صدار توسآجدارA3--
63 14زاگرسآجدارA3--
64 14روهینا دزفولآجدارA3--
65 14کارخانه هآجدارA3--
66 14آناهیتاآجدارA352005200
67 14بافق یزدآجدارA3--
68 14بردسیر کرمانآجدارA3--
69 14ذوب آهنآجدارA3--
70 14آریانآجدارA3--
71 14آذر فولاد امینآجدارA350505000
72 14شاهرودآجدارA350005000
73 14پرشینآجدارA351005100
74 14حسن رودآجدارA3--
75 14درپادآجدارA3--
76 14میانهآجدارA351105100
77 14شاهین بنابآجدارA3-5200
78 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
79 14قزوینآجدارA2--
80 14نیشابورآجدارA35110-
81 14ظفر بنابآجدارA3--
82 14امیرکبیرآجدارA3-4960
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
83 16امیرکبیرآجدارA3-4960
84 16ظفر بنابآجدارA3--
85 16نیشابورآجدارA351105060
86 16قزوینآجدارA3--
87 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
88 16شاهین بنابآجدارA3-5200
89 16میانهآجدارA351105100
90 16درپادآجدارA3--
91 16حسن رودآجدارA3--
92 16پرشینآجدارA350505050
93 16شاهرودآجدارA350005000
94 16آذر فولاد امینآجدارA350505000
95 16آریانآجدارA3--
96 16ذوب آهنآجدارA3--
97 16بردسیر کرمانآجدارA349804980
98 16آناهیتاآجدارA352005200
99 16کارخانه هآجدارA3--
100 16روهینا دزفولآجدارA3--
101 16زاگرسآجدارA3--
102 16نیک صدار توسآجدارA3--
103 16جهان فولاد غربآجدارA3--
104 16آریا ذوبآجدارA3--
105 16کویر کاشانآجدارA3--
106 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
107 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
108 18آریا ذوبآجدارA3--
109 18کویر کاشانآجدارA3--
110 18جهان فولاد غربآجدارA3--
111 18نیک صدار توسآجدارA3--
112 18سیادن ابهرآجدارA349104910
113 18ارگ تبریزآجدارA3--
114 18زاگرسآجدارA3--
115 18روهینا دزفولآجدارA3--
116 18کارخانه هآجدارA3--
117 18آناهیتاآجدارA352005200
118 18بردسیر کرمانآجدارA349804950
119 18بافق یزدآجدارA3--
120 18ذوب آهنآجدارA3--
121 18آریانآجدارA3-4900
122 18آذر فولاد امینآجدارA350505000
123 18شاهرودآجدارA350005000
124 18پرشینآجدارA350505050
125 18درپادآجدارA3--
126 18میانهآجدارA351105100
127 18شاهین بنابآجدارA3-5200
128 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
129 18نیشابورآجدارA351105060
130 18ظفر بنابآجدارA3--
131 18امیرکبیرآجدارA3-4960
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
132 20امیرکبیرآجدارA3-4960
133 20ظفر بنابآجدارA3--
134 20نیشابورآجدارA351105060
135 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
136 20شاهین بنابآجدارA3-5200
137 20میانهآجدارA351105100
138 20پرشینآجدارA350505050
139 20شاهرودآجدارA350005000
140 20آذر فولاد امینآجدارA350505000
141 20آریانآجدارA3--
142 20ذوب آهنآجدارA3--
143 20بافق یزدآجدارA3--
144 20بردسیر کرمانآجدارA349804950
145 20آناهیتاآجدارA352005200
146 20کارخانه هآجدارA3--
147 20روهینا دزفولآجدارA3--
148 20زاگرسآجدارA3--
149 20ارگ تبریزآجدارA3--
150 20سیادن ابهرآجدارA349104910
151 20نیک صدار توسآجدارA3--
152 20جهان فولاد غربآجدارA3--
153 20کویر کاشانآجدارA3--
154 20آریا ذوبآجدارA3--
155 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
156 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
157 22آریا ذوبآجدارA3--
158 22کویر کاشانآجدارA3--
159 22جهان فولاد غربآجدارA3--
160 22نیک صدار توسآجدارA3--
161 22سیادن ابهرآجدارA349104910
162 22ارگ تبریزآجدارA3--
163 22زاگرسآجدارA3--
164 22روهینا دزفولآجدارA3--
165 22کارخانه هآجدارA3--
166 22آناهیتاآجدارA352005200
167 22بردسیر کرمانآجدارA349804950
168 22بافق یزدآجدارA3--
169 22ذوب آهنآجدارA3--
170 22آریانآجدارA3--
171 22آذر فولاد امینآجدارA350505000
172 22شاهرودآجدارA350005000
173 22پرشینآجدارA350505050
174 22میانهآجدارA351105100
175 22شاهین بنابآجدارA3-5200
176 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
177 22نیشابورآجدارA3--
178 22ظفر بنابآجدارA3--
179 22امیرکبیرآجدارA3-4960
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
180 25امیرکبیرآجدارA3-4960
181 25ظفر بنابآجدارA3--
182 25نیشابورآجدارA3--
183 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
184 25شاهین بنابآجدارA3-5200
185 25میانهآجدارA351105100
186 25پرشینآجدارA350505050
187 25شاهرودآجدارA350005000
188 25آذر فولاد امینآجدارA350505000
189 25آریانآجدارA3--
190 25ذوب آهنآجدارA3--
191 25بافق یزدآجدارA3--
192 25بردسیر کرمانآجدارA349804950
193 25آناهیتاآجدارA352005200
194 25کارخانه هآجدارA3--
195 25روهینا دزفولآجدارA3--
196 25زاگرسآجدارA3--
197 25ارگ تبریزآجدارA3--
198 25سیادن ابهرآجدارA349104910
199 25نیک صدار توسآجدارA3--
200 25کویر کاشانآجدارA3--
201 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
202 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
203 28کویر کاشانآجدارA3--
204 28نیک صدار توسآجدارA3--
205 28ارگ تبریزآجدارA3--
206 28زاگرسآجدارA3--
207 28روهینا دزفولآجدارA3--
208 28آناهیتاآجدارA352005200
209 28بردسیر کرمانآجدارA349804950
210 28بافق یزدآجدارA3--
211 28ذوب آهنآجدارA3--
212 28آریانآجدارA3--
213 28آذر فولاد امینآجدارA35050-
214 28شاهرودآجدارA3--
215 28پرشینآجدارA351005100
216 28میانهآجدارA351105100
217 28شاهین بنابآجدارA3-5200
218 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
219 28نیشابورآجدارA351105060
220 28ظفر بنابآجدارA3--
221 28امیرکبیرآجدارA3-4960
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
222 30امیرکبیرآجدارA3--
223 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
224 30شاهین بنابآجدارA3--
225 30میانهآجدارA3--
226 30آذر فولاد امینآجدارA3--
227 30آریانآجدارA3--
228 30ذوب آهنآجدارA3--
229 30بافق یزدآجدارA3--
230 30بردسیر کرمانآجدارA3--
231 30آناهیتاآجدارA3--
232 30زاگرسآجدارA3--
233 30کویر کاشانآجدارA3--
234 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
235 32کویر کاشانآجدارA3--
236 32زاگرسآجدارA3--
237 32روهینا دزفولآجدارA3--
238 32ارگ تبریزآجدارA3--
239 32آناهیتاآجدارA352005200
240 32پرشینآجدارA351005100
241 32بردسیر کرمانآجدارA3--
242 32بافق یزدآجدارA3--
243 32ذوب آهنآجدارA3--
244 32آریانآجدارA3--
245 32آذر فولاد امینآجدارA35050-
246 32میانهآجدارA351105100
247 32شاهین بنابآجدارA3-5200
248 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
249 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی