سایز

کارخانه
قیمت میلگرد


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/7/2
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA21258012580
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA21260012450
4 8شاهین بنابآجدارA2-12500
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA21270012600
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA21260012500
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA21235012300
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3--
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA21250012400
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA2--
26 10آذر فولاد امینآجدارA2--
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10حسن رودآجدارA2--
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA2-12350
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA21250012320
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA21238012380
34 10امیرکبیرآجدارA212100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA2--
36 12ظفر بنابآجدارA2-12380
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA2-12320
39 12شاهین بنابآجدارA3-12350
40 12میانهآجدارA2--
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA2--
43 12پرشینآجدارA2--
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12آذر فولاد امینآجدارA2--
46 12آریانآجدارA2--
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA3--
50 12آناهیتاآجدارA21230012200
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA31245012300
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA3--
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA31180011750
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA31230012200
71 14بافق یزدآجدارA31197011870
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3--
75 14آذر فولاد امینآجدارA3--
76 14شاهرودآجدارA3--
77 14پرشینآجدارA3--
78 14حسن رودآجدارA3--
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA31191011910
81 14شاهین بنابآجدارA3-12300
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA31191011910
85 14ظفر بنابآجدارA31223012230
86 14امیرکبیرآجدارA311950-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA311950-
88 16ظفر بنابآجدارA31223012230
89 16نیشابورآجدارA31191011910
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
92 16شاهین بنابآجدارA3-12300
93 16میانهآجدارA31191011910
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA3--
96 16پرشینآجدارA3--
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA3--
99 16آریانآجدارA3--
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA31230012200
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA31185011750
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18حسن رودآجدارA3--
113 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
114 18آریا ذوبآجدارA3--
115 18کویر کاشانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18نیک صدار توسآجدارA3--
118 18سیادن ابهرآجدارA31180011750
119 18ارگ تبریزآجدارA3--
120 18زاگرسآجدارA3--
121 18روهینا دزفولآجدارA3--
122 18کارخانه هآجدارA3--
123 18آناهیتاآجدارA31230012200
124 18بردسیر کرمانآجدارA3--
125 18بافق یزدآجدارA31185011750
126 18ذوب آهنآجدارA3--
127 18آریانآجدارA3--
128 18آذر فولاد امینآجدارA3--
129 18شاهرودآجدارA3--
130 18پرشینآجدارA3--
131 18درپادآجدارA3--
132 18میانهآجدارA31191011910
133 18شاهین بنابآجدارA3-12300
134 18کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
135 18نیشابورآجدارA31191011910
136 18ظفر بنابآجدارA31223012230
137 18امیرکبیرآجدارA311950-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
138 20امیرکبیرآجدارA311950-
139 20ظفر بنابآجدارA31223012230
140 20نیشابورآجدارA31191011910
141 20کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
142 20شاهین بنابآجدارA3-12300
143 20میانهآجدارA31191011910
144 20پرشینآجدارA3--
145 20شاهرودآجدارA3--
146 20آذر فولاد امینآجدارA3--
147 20آریانآجدارA3--
148 20ذوب آهنآجدارA3--
149 20بافق یزدآجدارA31185011800
150 20بردسیر کرمانآجدارA3--
151 20آناهیتاآجدارA31230012200
152 20کارخانه هآجدارA3--
153 20روهینا دزفولآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20ارگ تبریزآجدارA3--
156 20سیادن ابهرآجدارA31180011750
157 20نیک صدار توسآجدارA3--
158 20جهان فولاد غربآجدارA3--
159 20کویر کاشانآجدارA3--
160 20آریا ذوبآجدارA3--
161 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 20حسن رودآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
163 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
164 22آریا ذوبآجدارA3--
165 22کویر کاشانآجدارA3--
166 22جهان فولاد غربآجدارA3--
167 22نیک صدار توسآجدارA3--
168 22سیادن ابهرآجدارA31180011750
169 22ارگ تبریزآجدارA3--
170 22زاگرسآجدارA3--
171 22روهینا دزفولآجدارA3--
172 22کارخانه هآجدارA3--
173 22آناهیتاآجدارA31230012200
174 22بردسیر کرمانآجدارA3--
175 22بافق یزدآجدارA31185011800
176 22ذوب آهنآجدارA3--
177 22آریانآجدارA3--
178 22آذر فولاد امینآجدارA3--
179 22شاهرودآجدارA3--
180 22پرشینآجدارA3--
181 22میانهآجدارA31191011910
182 22شاهین بنابآجدارA3-12300
183 22کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
184 22نیشابورآجدارA31191011910
185 22ظفر بنابآجدارA31223012230
186 22امیرکبیرآجدارA311950-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
187 25امیرکبیرآجدارA311950-
188 25ظفر بنابآجدارA31223012230
189 25نیشابورآجدارA31191011910
190 25کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
191 25شاهین بنابآجدارA3-12300
192 25میانهآجدارA31191011910
193 25پرشینآجدارA3--
194 25شاهرودآجدارA3--
195 25آذر فولاد امینآجدارA3--
196 25آریانآجدارA3--
197 25ذوب آهنآجدارA3--
198 25بافق یزدآجدارA31185011800
199 25بردسیر کرمانآجدارA3--
200 25آناهیتاآجدارA31230012200
201 25کارخانه هآجدارA3--
202 25روهینا دزفولآجدارA3--
203 25زاگرسآجدارA3--
204 25ارگ تبریزآجدارA3--
205 25سیادن ابهرآجدارA31180011750
206 25نیک صدار توسآجدارA3--
207 25کویر کاشانآجدارA3--
208 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
209 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
210 28کویر کاشانآجدارA3--
211 28نیک صدار توسآجدارA3--
212 28ارگ تبریزآجدارA3--
213 28زاگرسآجدارA3--
214 28روهینا دزفولآجدارA3--
215 28آناهیتاآجدارA31230012200
216 28بردسیر کرمانآجدارA3--
217 28بافق یزدآجدارA31185011800
218 28ذوب آهنآجدارA3--
219 28آریانآجدارA3--
220 28آذر فولاد امینآجدارA3--
221 28شاهرودآجدارA3--
222 28پرشینآجدارA3--
223 28میانهآجدارA31191011910
224 28شاهین بنابآجدارA3-12300
225 28کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
226 28نیشابورآجدارA31191011910
227 28ظفر بنابآجدارA31223012230
228 28امیرکبیرآجدارA311950-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
229 30امیرکبیرآجدارA311950-
230 30کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
231 30شاهین بنابآجدارA3-12300
232 30میانهآجدارA31191011910
233 30آذر فولاد امینآجدارA3--
234 30آریانآجدارA3--
235 30ذوب آهنآجدارA3--
236 30بافق یزدآجدارA31185011800
237 30بردسیر کرمانآجدارA3--
238 30آناهیتاآجدارA31230012200
239 30زاگرسآجدارA3--
240 30کویر کاشانآجدارA3--
241 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
242 32نیشابورآجدارA31191011910
243 32کویر کاشانآجدارA3--
244 32زاگرسآجدارA3--
245 32روهینا دزفولآجدارA3--
246 32ارگ تبریزآجدارA3--
247 32آناهیتاآجدارA31230012200
248 32پرشینآجدارA3--
249 32بردسیر کرمانآجدارA3--
250 32بافق یزدآجدارA31190011800
251 32ذوب آهنآجدارA3--
252 32آریانآجدارA3--
253 32آذر فولاد امینآجدارA3--
254 32میانهآجدارA31191011910
255 32شاهین بنابآجدارA3-12300
256 32کاوه تیکمه داشآجدارA31240012200
257 32امیرکبیرآجدارA311950-


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top
لوگو ساماندهی