سایز

کارخانه
قیمت میلگرد


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1400/7/3
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA215650-
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA215500-
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA215400-
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA214800-
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3--
21 10امیرکبیر----
22 10پارس آرمانآجدارA2--
23 10آناهیتاآجدارA2--
24 10بردسیر کرمانآجدارA2--
25 10ذوب آهنآجدارA2--
26 10آریانآجدارA215300-
27 10آذر فولاد امینآجدارA2--
28 10شاهرودآجدارA2--
29 10حسن رودآجدارA2--
30 10درپادآجدارA2--
31 10شاهین بنابآجدارA215200-
32 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
33 10قزوینآجدارA2--
34 10ظفر بنابآجدارA215450-
35 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
36 12امیرکبیرآجدارA2--
37 12ظفر بنابآجدارA215450-
38 12قزوینآجدارA2--
39 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
40 12شاهین بنابآجدارA315200-
41 12میانهآجدارA2--
42 12درپادآجدارA2--
43 12حسن رودآجدارA2--
44 12پرشینآجدارA2--
45 12شاهرودآجدارA2--
46 12آذر فولاد امینآجدارA2--
47 12آریانآجدارA215300-
48 12ذوب آهنآجدارA2--
49 12بردسیر کرمانآجدارA3--
50 12بافق یزدآجدارA3--
51 12آناهیتاآجدارA2--
52 12پارس آرمانآجدارA3--
53 12زاگرسآجدارA2--
54 12سیادن ابهرآجدارA315200-
55 12ارگ تبریزآجدارA3--
56 12روهینا دزفولآجدارA3--
57 12کویر کاشانآجدارA3--
58 12نیشابورآجدارA3--
59 12آریا ذوبآجدارA3--
60 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
61 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
62 14کویر کاشانآجدارA3--
63 14آریا ذوبآجدارA3--
64 14جهان فولاد غربآجدارA3--
65 14ارگ تبریزآجدارA3--
66 14سیادن ابهرآجدارA314800-
67 14نیک صدار توسآجدارA3--
68 14زاگرسآجدارA3--
69 14روهینا دزفولآجدارA3--
70 14کارخانه هآجدارA3--
71 14آناهیتاآجدارA3--
72 14بافق یزدآجدارA3--
73 14بردسیر کرمانآجدارA3--
74 14ذوب آهنآجدارA3--
75 14آریانآجدارA315100-
76 14آذر فولاد امینآجدارA3--
77 14شاهرودآجدارA3--
78 14پرشینآجدارA3--
79 14حسن رودآجدارA3--
80 14درپادآجدارA3--
81 14میانهآجدارA314860-
82 14شاهین بنابآجدارA315000-
83 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
84 14قزوینآجدارA2--
85 14نیشابورآجدارA315160-
86 14ظفر بنابآجدارA315250-
87 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
88 16امیرکبیرآجدارA3--
89 16ظفر بنابآجدارA315250-
90 16نیشابورآجدارA315160-
91 16قزوینآجدارA3--
92 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
93 16شاهین بنابآجدارA315000-
94 16میانهآجدارA314860-
95 16درپادآجدارA3--
96 16حسن رودآجدارA3--
97 16پرشینآجدارA3--
98 16شاهرودآجدارA3--
99 16آذر فولاد امینآجدارA3--
100 16آریانآجدارA315100-
101 16ذوب آهنآجدارA3--
102 16بردسیر کرمانآجدارA3--
103 16آناهیتاآجدارA3--
104 16کارخانه هآجدارA3--
105 16روهینا دزفولآجدارA3--
106 16زاگرسآجدارA3--
107 16نیک صدار توسآجدارA3--
108 16جهان فولاد غربآجدارA3--
109 16آریا ذوبآجدارA3--
110 16کویر کاشانآجدارA3--
111 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
112 16بافق یزدآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
113 18حسن رودآجدارA3--
114 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
115 18آریا ذوبآجدارA3--
116 18کویر کاشانآجدارA3--
117 18جهان فولاد غربآجدارA3--
118 18نیک صدار توسآجدارA3--
119 18سیادن ابهرآجدارA314800-
120 18ارگ تبریزآجدارA3--
121 18زاگرسآجدارA3--
122 18روهینا دزفولآجدارA3--
123 18کارخانه هآجدارA3--
124 18آناهیتاآجدارA3--
125 18بردسیر کرمانآجدارA3--
126 18بافق یزدآجدارA3--
127 18ذوب آهنآجدارA3--
128 18آریانآجدارA315100-
129 18آذر فولاد امینآجدارA3--
130 18شاهرودآجدارA3--
131 18پرشینآجدارA3--
132 18درپادآجدارA3--
133 18میانهآجدارA3--
134 18شاهین بنابآجدارA315000-
135 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
136 18نیشابورآجدارA315160-
137 18ظفر بنابآجدارA315250-
138 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
139 20امیرکبیرآجدارA3--
140 20ظفر بنابآجدارA315250-
141 20نیشابورآجدارA315160-
142 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
143 20شاهین بنابآجدارA315000-
144 20میانهآجدارA314860-
145 20پرشینآجدارA3--
146 20شاهرودآجدارA3--
147 20آذر فولاد امینآجدارA3--
148 20آریانآجدارA315100-
149 20ذوب آهنآجدارA3--
150 20بافق یزدآجدارA3--
151 20بردسیر کرمانآجدارA3--
152 20آناهیتاآجدارA3--
153 20کارخانه هآجدارA3--
154 20روهینا دزفولآجدارA3--
155 20زاگرسآجدارA3--
156 20ارگ تبریزآجدارA3--
157 20سیادن ابهرآجدارA314800-
158 20نیک صدار توسآجدارA3--
159 20جهان فولاد غربآجدارA3--
160 20کویر کاشانآجدارA3--
161 20آریا ذوبآجدارA3--
162 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
163 20حسن رودآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
164 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
165 22آریا ذوبآجدارA3--
166 22کویر کاشانآجدارA3--
167 22جهان فولاد غربآجدارA3--
168 22نیک صدار توسآجدارA3--
169 22سیادن ابهرآجدارA314800-
170 22ارگ تبریزآجدارA3--
171 22زاگرسآجدارA3--
172 22روهینا دزفولآجدارA3--
173 22کارخانه هآجدارA3--
174 22آناهیتاآجدارA3--
175 22بردسیر کرمانآجدارA3--
176 22بافق یزدآجدارA3--
177 22ذوب آهنآجدارA3--
178 22آریانآجدارA315100-
179 22آذر فولاد امینآجدارA3--
180 22شاهرودآجدارA3--
181 22پرشینآجدارA3--
182 22میانهآجدارA3--
183 22شاهین بنابآجدارA315000-
184 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
185 22نیشابورآجدارA315160-
186 22ظفر بنابآجدارA315250-
187 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
188 25امیرکبیرآجدارA3--
189 25ظفر بنابآجدارA315250-
190 25نیشابورآجدارA315160-
191 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
192 25شاهین بنابآجدارA315000-
193 25میانهآجدارA314860-
194 25پرشینآجدارA3--
195 25شاهرودآجدارA3--
196 25آذر فولاد امینآجدارA3--
197 25آریانآجدارA315100-
198 25ذوب آهنآجدارA3--
199 25بافق یزدآجدارA3--
200 25بردسیر کرمانآجدارA3--
201 25آناهیتاآجدارA3--
202 25کارخانه هآجدارA3--
203 25روهینا دزفولآجدارA3--
204 25زاگرسآجدارA3--
205 25ارگ تبریزآجدارA3--
206 25سیادن ابهرآجدارA314800-
207 25نیک صدار توسآجدارA3--
208 25کویر کاشانآجدارA3--
209 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
210 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
211 28کویر کاشانآجدارA3--
212 28نیک صدار توسآجدارA3--
213 28ارگ تبریزآجدارA3--
214 28زاگرسآجدارA3--
215 28روهینا دزفولآجدارA3--
216 28آناهیتاآجدارA3--
217 28بردسیر کرمانآجدارA3--
218 28بافق یزدآجدارA3--
219 28ذوب آهنآجدارA3--
220 28آریانآجدارA3--
221 28آذر فولاد امینآجدارA3--
222 28شاهرودآجدارA3--
223 28پرشینآجدارA3--
224 28میانهآجدارA314860-
225 28شاهین بنابآجدارA315000-
226 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
227 28نیشابورآجدارA315160-
228 28ظفر بنابآجدارA315250-
229 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
230 30امیرکبیرآجدارA3--
231 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
232 30شاهین بنابآجدارA315000-
233 30میانهآجدارA3--
234 30آذر فولاد امینآجدارA3--
235 30آریانآجدارA3--
236 30ذوب آهنآجدارA3--
237 30بافق یزدآجدارA3--
238 30بردسیر کرمانآجدارA3--
239 30آناهیتاآجدارA3--
240 30زاگرسآجدارA3--
241 30کویر کاشانآجدارA3--
242 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
243 32نیشابورآجدارA3--
244 32کویر کاشانآجدارA3--
245 32زاگرسآجدارA3--
246 32روهینا دزفولآجدارA3--
247 32ارگ تبریزآجدارA3--
248 32آناهیتاآجدارA3--
249 32پرشینآجدارA3--
250 32بردسیر کرمانآجدارA3--
251 32بافق یزدآجدارA3--
252 32ذوب آهنآجدارA3--
253 32آریانآجدارA3--
254 32آذر فولاد امینآجدارA3--
255 32میانهآجدارA3--
256 32شاهین بنابآجدارA315000-
257 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
258 32امیرکبیرآجدارA3--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

میلگرد ها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

میلگرد ها به طور معمول بر اساس سایز،گرید،طول و برند آن از هم تفکیک میشوند میلگرد ها معمولا به طول 6 و 12 متر از سایز 6 الی 40 میلیمتر قابل تهیه میباشند

چگونه میتوان به هویت میلگرد خریداری شده پی برد؟

کارخانه ها در فرایند تولید میلگرد علامت اختصاری خود را بر روی میلگرد هک میکنند برای آشنای با این علائم به صفحه مربوط به علائم میلگرد مراجعه فرمایید

برای خرید میلگرد از چه طریقی باید اقدام کرد؟

برای خرید میلگرد های فولادی ، استیل ، آلیاژی و یا دریافت قیمت میلگرد در کارخانه و بازار با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

Top