قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/1/18
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA264906480
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA26400-
4 8شاهین بنابآجدارA265006500
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA26450-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA26800-
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA266006600
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA262006620
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA261006100
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3--
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA26700-
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA26100-
26 10آذر فولاد امینآجدارA26350-
27 10شاهرودآجدارA26780-
28 10حسن رودآجدارA2--
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA264506450
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA26320-
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA264306420
34 10امیرکبیرآجدارA26350-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA26250-
36 12ظفر بنابآجدارA264306420
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA26320-
39 12شاهین بنابآجدارA364506450
40 12میانهآجدارA2--
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA2--
43 12پرشینآجدارA2--
44 12شاهرودآجدارA26680-
45 12آذر فولاد امینآجدارA26350-
46 12آریانآجدارA26100-
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA3--
50 12آناهیتاآجدارA26600-
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA361506150
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA3--
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA361006100
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA36600-
71 14بافق یزدآجدارA3--
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3--
75 14آذر فولاد امینآجدارA36300-
76 14شاهرودآجدارA36580-
77 14پرشینآجدارA3--
78 14حسن رودآجدارA3--
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA36370-
81 14شاهین بنابآجدارA364006400
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA36280-
85 14ظفر بنابآجدارA363606350
86 14امیرکبیرآجدارA36200-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA36200-
88 16ظفر بنابآجدارA363606350
89 16نیشابورآجدارA36280-
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
92 16شاهین بنابآجدارA364006400
93 16میانهآجدارA36370-
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA3--
96 16پرشینآجدارA3--
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA36300-
99 16آریانآجدارA36100-
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA36600-
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
113 18آریا ذوبآجدارA3--
114 18کویر کاشانآجدارA3--
115 18جهان فولاد غربآجدارA3--
116 18نیک صدار توسآجدارA3--
117 18سیادن ابهرآجدارA361006100
118 18ارگ تبریزآجدارA3--
119 18زاگرسآجدارA3--
120 18روهینا دزفولآجدارA3--
121 18کارخانه هآجدارA3--
122 18آناهیتاآجدارA36600-
123 18بردسیر کرمانآجدارA3--
124 18بافق یزدآجدارA3--
125 18ذوب آهنآجدارA3--
126 18آریانآجدارA36100-
127 18آذر فولاد امینآجدارA36300-
128 18شاهرودآجدارA3--
129 18پرشینآجدارA3--
130 18درپادآجدارA3--
131 18میانهآجدارA36370-
132 18شاهین بنابآجدارA364006400
133 18کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
134 18نیشابورآجدارA36280-
135 18ظفر بنابآجدارA363606350
136 18امیرکبیرآجدارA36200-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
137 20امیرکبیرآجدارA36200-
138 20ظفر بنابآجدارA363606350
139 20نیشابورآجدارA36280-
140 20کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
141 20شاهین بنابآجدارA364006400
142 20میانهآجدارA36370-
143 20پرشینآجدارA3--
144 20شاهرودآجدارA3--
145 20آذر فولاد امینآجدارA36300-
146 20آریانآجدارA36100-
147 20ذوب آهنآجدارA3--
148 20بافق یزدآجدارA3--
149 20بردسیر کرمانآجدارA3--
150 20آناهیتاآجدارA36600-
151 20کارخانه هآجدارA3--
152 20روهینا دزفولآجدارA3--
153 20زاگرسآجدارA3--
154 20ارگ تبریزآجدارA3--
155 20سیادن ابهرآجدارA361006100
156 20نیک صدار توسآجدارA3--
157 20جهان فولاد غربآجدارA3--
158 20کویر کاشانآجدارA3--
159 20آریا ذوبآجدارA3--
160 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
161 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 22آریا ذوبآجدارA3--
163 22کویر کاشانآجدارA3--
164 22جهان فولاد غربآجدارA3--
165 22نیک صدار توسآجدارA3--
166 22سیادن ابهرآجدارA361006100
167 22ارگ تبریزآجدارA3--
168 22زاگرسآجدارA3--
169 22روهینا دزفولآجدارA3--
170 22کارخانه هآجدارA3--
171 22آناهیتاآجدارA36600-
172 22بردسیر کرمانآجدارA3--
173 22بافق یزدآجدارA3--
174 22ذوب آهنآجدارA3--
175 22آریانآجدارA3--
176 22آذر فولاد امینآجدارA36300-
177 22شاهرودآجدارA3--
178 22پرشینآجدارA3--
179 22میانهآجدارA36370-
180 22شاهین بنابآجدارA364006400
181 22کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
182 22نیشابورآجدارA36280-
183 22ظفر بنابآجدارA363606350
184 22امیرکبیرآجدارA36200-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
185 25امیرکبیرآجدارA3--
186 25ظفر بنابآجدارA363606350
187 25نیشابورآجدارA3--
188 25کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
189 25شاهین بنابآجدارA364006400
190 25میانهآجدارA36370-
191 25پرشینآجدارA3--
192 25شاهرودآجدارA3--
193 25آذر فولاد امینآجدارA36300-
194 25آریانآجدارA3--
195 25ذوب آهنآجدارA3--
196 25بافق یزدآجدارA3--
197 25بردسیر کرمانآجدارA3--
198 25آناهیتاآجدارA36600-
199 25کارخانه هآجدارA3--
200 25روهینا دزفولآجدارA3--
201 25زاگرسآجدارA3--
202 25ارگ تبریزآجدارA3--
203 25سیادن ابهرآجدارA361006100
204 25نیک صدار توسآجدارA3--
205 25کویر کاشانآجدارA3--
206 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
207 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
208 28کویر کاشانآجدارA3--
209 28نیک صدار توسآجدارA3--
210 28ارگ تبریزآجدارA3--
211 28زاگرسآجدارA3--
212 28روهینا دزفولآجدارA3--
213 28آناهیتاآجدارA36600-
214 28بردسیر کرمانآجدارA3--
215 28بافق یزدآجدارA3--
216 28ذوب آهنآجدارA3--
217 28آریانآجدارA3--
218 28آذر فولاد امینآجدارA36300-
219 28شاهرودآجدارA3--
220 28پرشینآجدارA3--
221 28میانهآجدارA36370-
222 28شاهین بنابآجدارA364006400
223 28کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
224 28نیشابورآجدارA3--
225 28ظفر بنابآجدارA363606350
226 28امیرکبیرآجدارA36200-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
227 30امیرکبیرآجدارA3--
228 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
229 30شاهین بنابآجدارA3-6400
230 30میانهآجدارA3--
231 30آذر فولاد امینآجدارA36300-
232 30آریانآجدارA3--
233 30ذوب آهنآجدارA3--
234 30بافق یزدآجدارA3--
235 30بردسیر کرمانآجدارA3--
236 30آناهیتاآجدارA3--
237 30زاگرسآجدارA3--
238 30کویر کاشانآجدارA3--
239 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
240 32نیشابورآجدارA3--
241 32کویر کاشانآجدارA3--
242 32زاگرسآجدارA3--
243 32روهینا دزفولآجدارA3--
244 32ارگ تبریزآجدارA3--
245 32آناهیتاآجدارA36600-
246 32پرشینآجدارA3--
247 32بردسیر کرمانآجدارA3--
248 32بافق یزدآجدارA3--
249 32ذوب آهنآجدارA3--
250 32آریانآجدارA3--
251 32آذر فولاد امینآجدارA36300-
252 32میانهآجدارA36370-
253 32شاهین بنابآجدارA364006400
254 32کاوه تیکمه داشآجدارA36270-
255 32امیرکبیرآجدارA3--
Top
لوگو ساماندهی