قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/4/21
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA210600-
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA210720-
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA210000-
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA310330-
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA2--
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA2--
26 10آذر فولاد امینآجدارA2--
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10حسن رودآجدارA210300-
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA2--
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA2--
34 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA2--
36 12ظفر بنابآجدارA2--
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
39 12شاهین بنابآجدارA3--
40 12میانهآجدارA210150-
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA210300-
43 12پرشینآجدارA2--
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12آذر فولاد امینآجدارA2--
46 12آریانآجدارA2--
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA39960-
50 12آناهیتاآجدارA2--
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA310000-
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA3--
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA39900-
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA3--
71 14بافق یزدآجدارA39800-
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3--
75 14آذر فولاد امینآجدارA3--
76 14شاهرودآجدارA3--
77 14پرشینآجدارA3--
78 14حسن رودآجدارA310300-
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA310150-
81 14شاهین بنابآجدارA3--
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA310130-
85 14ظفر بنابآجدارA3--
86 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA3--
88 16ظفر بنابآجدارA3--
89 16نیشابورآجدارA310130-
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
92 16شاهین بنابآجدارA3--
93 16میانهآجدارA310150-
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA310300-
96 16پرشینآجدارA3--
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA3--
99 16آریانآجدارA3--
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA3--
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA39800-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18حسن رودآجدارA310300-
113 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
114 18آریا ذوبآجدارA3--
115 18کویر کاشانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18نیک صدار توسآجدارA3--
118 18سیادن ابهرآجدارA39900-
119 18ارگ تبریزآجدارA3--
120 18زاگرسآجدارA3--
121 18روهینا دزفولآجدارA3--
122 18کارخانه هآجدارA3--
123 18آناهیتاآجدارA3--
124 18بردسیر کرمانآجدارA3--
125 18بافق یزدآجدارA39800-
126 18ذوب آهنآجدارA3--
127 18آریانآجدارA3--
128 18آذر فولاد امینآجدارA3--
129 18شاهرودآجدارA3--
130 18پرشینآجدارA3--
131 18درپادآجدارA3--
132 18میانهآجدارA310150-
133 18شاهین بنابآجدارA3--
134 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
135 18نیشابورآجدارA310130-
136 18ظفر بنابآجدارA3--
137 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
138 20امیرکبیرآجدارA3--
139 20ظفر بنابآجدارA3--
140 20نیشابورآجدارA310130-
141 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
142 20شاهین بنابآجدارA3--
143 20میانهآجدارA310150-
144 20پرشینآجدارA3--
145 20شاهرودآجدارA3--
146 20آذر فولاد امینآجدارA3--
147 20آریانآجدارA3--
148 20ذوب آهنآجدارA3--
149 20بافق یزدآجدارA39800-
150 20بردسیر کرمانآجدارA3--
151 20آناهیتاآجدارA3--
152 20کارخانه هآجدارA3--
153 20روهینا دزفولآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20ارگ تبریزآجدارA3--
156 20سیادن ابهرآجدارA39900-
157 20نیک صدار توسآجدارA3--
158 20جهان فولاد غربآجدارA3--
159 20کویر کاشانآجدارA3--
160 20آریا ذوبآجدارA3--
161 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 20حسن رودآجدارA310300-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
163 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
164 22آریا ذوبآجدارA3--
165 22کویر کاشانآجدارA3--
166 22جهان فولاد غربآجدارA3--
167 22نیک صدار توسآجدارA3--
168 22سیادن ابهرآجدارA39900-
169 22ارگ تبریزآجدارA3--
170 22زاگرسآجدارA3--
171 22روهینا دزفولآجدارA3--
172 22کارخانه هآجدارA3--
173 22آناهیتاآجدارA3--
174 22بردسیر کرمانآجدارA3--
175 22بافق یزدآجدارA39680-
176 22ذوب آهنآجدارA3--
177 22آریانآجدارA3--
178 22آذر فولاد امینآجدارA3--
179 22شاهرودآجدارA3--
180 22پرشینآجدارA3--
181 22میانهآجدارA310150-
182 22شاهین بنابآجدارA3--
183 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
184 22نیشابورآجدارA3--
185 22ظفر بنابآجدارA3--
186 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
187 25امیرکبیرآجدارA3--
188 25ظفر بنابآجدارA3--
189 25نیشابورآجدارA3--
190 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
191 25شاهین بنابآجدارA3--
192 25میانهآجدارA310150-
193 25پرشینآجدارA3--
194 25شاهرودآجدارA3--
195 25آذر فولاد امینآجدارA3--
196 25آریانآجدارA3--
197 25ذوب آهنآجدارA3--
198 25بافق یزدآجدارA39680-
199 25بردسیر کرمانآجدارA3--
200 25آناهیتاآجدارA3--
201 25کارخانه هآجدارA3--
202 25روهینا دزفولآجدارA3--
203 25زاگرسآجدارA3--
204 25ارگ تبریزآجدارA3--
205 25سیادن ابهرآجدارA39900-
206 25نیک صدار توسآجدارA3--
207 25کویر کاشانآجدارA3--
208 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
209 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
210 28کویر کاشانآجدارA3--
211 28نیک صدار توسآجدارA3--
212 28ارگ تبریزآجدارA3--
213 28زاگرسآجدارA3--
214 28روهینا دزفولآجدارA3--
215 28آناهیتاآجدارA3--
216 28بردسیر کرمانآجدارA3--
217 28بافق یزدآجدارA39680-
218 28ذوب آهنآجدارA3--
219 28آریانآجدارA3--
220 28آذر فولاد امینآجدارA3--
221 28شاهرودآجدارA3--
222 28پرشینآجدارA3--
223 28میانهآجدارA3--
224 28شاهین بنابآجدارA3--
225 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
226 28نیشابورآجدارA310130-
227 28ظفر بنابآجدارA3--
228 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
229 30امیرکبیرآجدارA3--
230 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
231 30شاهین بنابآجدارA3--
232 30میانهآجدارA3--
233 30آذر فولاد امینآجدارA3--
234 30آریانآجدارA3--
235 30ذوب آهنآجدارA3--
236 30بافق یزدآجدارA39680-
237 30بردسیر کرمانآجدارA3--
238 30آناهیتاآجدارA3--
239 30زاگرسآجدارA3--
240 30کویر کاشانآجدارA3--
241 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
242 32نیشابورآجدارA3--
243 32کویر کاشانآجدارA3--
244 32زاگرسآجدارA3--
245 32روهینا دزفولآجدارA3--
246 32ارگ تبریزآجدارA3--
247 32آناهیتاآجدارA3--
248 32پرشینآجدارA3--
249 32بردسیر کرمانآجدارA3--
250 32بافق یزدآجدارA3--
251 32ذوب آهنآجدارA3--
252 32آریانآجدارA3--
253 32آذر فولاد امینآجدارA3--
254 32میانهآجدارA3--
255 32شاهین بنابآجدارA3--
256 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
257 32امیرکبیرآجدارA3--
Top
لوگو ساماندهی