قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/3/30
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA232703270
2 8قزوینآجدارA2-3210
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA233603360
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA233903390
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2-3215
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2-3450
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA231703300
17 10روهینا دزفولآجدارA2-3410
18 10پارس آرمانآجدارA2-3175
19 10آناهیتاآجدارA2--
20 10بردسیر کرمانآجدارA23249-
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA232603360
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA2--
26 10درپادآجدارA233403340
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2-3170
30 10ظفر بنابآجدارA232483248
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA232043204
34 12قزوینآجدارA2-3170
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA233003300
39 12حسن رودآجدارA2--
40 12پرشینآجدارA233303330
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA233003300
43 12آریانآجدارA2-3215
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA33210-
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA2--
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA331703300
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3-3370
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA33130-
60 14سیادن ابهرآجدارA331703300
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3-3310
64 14هیربدآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA3--
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA33179-
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3-3185
70 14آذر فولاد امینآجدارA333003300
71 14شاهرودآجدارA3-3330
72 14پرشینآجدارA3-3190
73 14حسن رودآجدارA3--
74 14درپادآجدارA333003300
75 14میانهآجدارA3--
76 14شاهین بنابآجدارA3--
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA332043204
81 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3--
83 16ظفر بنابآجدارA332043204
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA3--
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA333003300
90 16حسن رودآجدارA3--
91 16پرشینآجدارA331903190
92 16شاهرودآجدارA3-3330
93 16آذر فولاد امینآجدارA333003300
94 16آریانآجدارA3-3185
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA33179-
97 16آناهیتاآجدارA3--
98 16هیربدآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3-3310
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA331703300
111 18ارگ تبریزآجدارA33130-
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3-3310
114 18هیربدآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA3--
116 18بردسیر کرمانآجدارA33179-
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3-3185
120 18آذر فولاد امینآجدارA333003300
121 18شاهرودآجدارA3-3330
122 18پرشینآجدارA331903190
123 18درپادآجدارA333003300
124 18میانهآجدارA3--
125 18شاهین بنابآجدارA3--
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA3--
128 18ظفر بنابآجدارA332043204
129 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3--
131 20ظفر بنابآجدارA332043204
132 20نیشابورآجدارA3--
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA3--
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA331903190
137 20شاهرودآجدارA3-3330
138 20آذر فولاد امینآجدارA333003300
139 20آریانآجدارA3-3185
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA33179-
143 20آناهیتاآجدارA3--
144 20هیربدآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3-3310
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA33130-
148 20سیادن ابهرآجدارA331703300
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA331703300
158 22ارگ تبریزآجدارA33130-
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3-3310
161 22هیربدآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA3--
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3-3185
167 22آذر فولاد امینآجدارA333003300
168 22شاهرودآجدارA3-3330
169 22پرشینآجدارA331903190
170 22میانهآجدارA3--
171 22شاهین بنابآجدارA3--
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA332043204
175 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3--
177 25ظفر بنابآجدارA332043204
178 25نیشابورآجدارA3--
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA3--
181 25میانهآجدارA3--
182 25پرشینآجدارA331903190
183 25شاهرودآجدارA3-3330
184 25آذر فولاد امینآجدارA333003300
185 25آریانآجدارA3-3185
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA33179-
189 25آناهیتاآجدارA3--
190 25هیربدآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3-3310
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA33130-
194 25سیادن ابهرآجدارA331703300
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA3--
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3-3185
209 28آذر فولاد امینآجدارA333003300
210 28شاهرودآجدارA3-3330
211 28پرشینآجدارA333303330
212 28میانهآجدارA3--
213 28شاهین بنابآجدارA3--
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA332043204
217 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA333003300
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3-3180
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA3--
236 32پرشینآجدارA333303330
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA333003300
242 32میانهآجدارA3--
243 32شاهین بنابآجدارA3--
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--
Top