قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1400/5/3
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA3--
16 10میانهآجدارA3--
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA2--
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA3--
21 10امیرکبیر----
22 10پارس آرمانآجدارA2--
23 10آناهیتاآجدارA2--
24 10بردسیر کرمانآجدارA2--
25 10ذوب آهنآجدارA2--
26 10آریانآجدارA2--
27 10آذر فولاد امینآجدارA2--
28 10شاهرودآجدارA2--
29 10حسن رودآجدارA2--
30 10درپادآجدارA2--
31 10شاهین بنابآجدارA2--
32 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
33 10قزوینآجدارA2--
34 10ظفر بنابآجدارA2--
35 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
36 12امیرکبیرآجدارA2--
37 12ظفر بنابآجدارA2--
38 12قزوینآجدارA2--
39 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
40 12شاهین بنابآجدارA3--
41 12میانهآجدارA2--
42 12درپادآجدارA2--
43 12حسن رودآجدارA2--
44 12پرشینآجدارA2--
45 12شاهرودآجدارA2--
46 12آذر فولاد امینآجدارA2--
47 12آریانآجدارA2--
48 12ذوب آهنآجدارA2--
49 12بردسیر کرمانآجدارA3--
50 12بافق یزدآجدارA3--
51 12آناهیتاآجدارA2--
52 12پارس آرمانآجدارA3--
53 12زاگرسآجدارA2--
54 12سیادن ابهرآجدارA3--
55 12ارگ تبریزآجدارA3--
56 12روهینا دزفولآجدارA3--
57 12کویر کاشانآجدارA3--
58 12نیشابورآجدارA3--
59 12آریا ذوبآجدارA3--
60 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
61 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
62 14کویر کاشانآجدارA3--
63 14آریا ذوبآجدارA3--
64 14جهان فولاد غربآجدارA3--
65 14ارگ تبریزآجدارA3--
66 14سیادن ابهرآجدارA3--
67 14نیک صدار توسآجدارA3--
68 14زاگرسآجدارA3--
69 14روهینا دزفولآجدارA3--
70 14کارخانه هآجدارA3--
71 14آناهیتاآجدارA3--
72 14بافق یزدآجدارA3--
73 14بردسیر کرمانآجدارA3--
74 14ذوب آهنآجدارA3--
75 14آریانآجدارA3--
76 14آذر فولاد امینآجدارA3--
77 14شاهرودآجدارA3--
78 14پرشینآجدارA3--
79 14حسن رودآجدارA3--
80 14درپادآجدارA3--
81 14میانهآجدارA31673016610
82 14شاهین بنابآجدارA3--
83 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
84 14قزوینآجدارA2--
85 14نیشابورآجدارA31673016610
86 14ظفر بنابآجدارA3--
87 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
88 16امیرکبیرآجدارA3--
89 16ظفر بنابآجدارA3--
90 16نیشابورآجدارA31673016610
91 16قزوینآجدارA3--
92 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
93 16شاهین بنابآجدارA3--
94 16میانهآجدارA31673016610
95 16درپادآجدارA3--
96 16حسن رودآجدارA3--
97 16پرشینآجدارA3--
98 16شاهرودآجدارA3--
99 16آذر فولاد امینآجدارA3--
100 16آریانآجدارA3--
101 16ذوب آهنآجدارA3--
102 16بردسیر کرمانآجدارA3--
103 16آناهیتاآجدارA3--
104 16کارخانه هآجدارA3--
105 16روهینا دزفولآجدارA3--
106 16زاگرسآجدارA3--
107 16نیک صدار توسآجدارA3--
108 16جهان فولاد غربآجدارA3--
109 16آریا ذوبآجدارA3--
110 16کویر کاشانآجدارA3--
111 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
112 16بافق یزدآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
113 18حسن رودآجدارA3--
114 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
115 18آریا ذوبآجدارA3--
116 18کویر کاشانآجدارA3--
117 18جهان فولاد غربآجدارA3--
118 18نیک صدار توسآجدارA3--
119 18سیادن ابهرآجدارA3--
120 18ارگ تبریزآجدارA3--
121 18زاگرسآجدارA3--
122 18روهینا دزفولآجدارA3--
123 18کارخانه هآجدارA3--
124 18آناهیتاآجدارA3--
125 18بردسیر کرمانآجدارA3--
126 18بافق یزدآجدارA3--
127 18ذوب آهنآجدارA3--
128 18آریانآجدارA3--
129 18آذر فولاد امینآجدارA3--
130 18شاهرودآجدارA3--
131 18پرشینآجدارA3--
132 18درپادآجدارA3--
133 18میانهآجدارA31673016610
134 18شاهین بنابآجدارA3--
135 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
136 18نیشابورآجدارA31673016610
137 18ظفر بنابآجدارA3--
138 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
139 20امیرکبیرآجدارA3--
140 20ظفر بنابآجدارA3--
141 20نیشابورآجدارA31673016610
142 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
143 20شاهین بنابآجدارA3--
144 20میانهآجدارA31673016610
145 20پرشینآجدارA3--
146 20شاهرودآجدارA3--
147 20آذر فولاد امینآجدارA3--
148 20آریانآجدارA3--
149 20ذوب آهنآجدارA3--
150 20بافق یزدآجدارA3--
151 20بردسیر کرمانآجدارA3--
152 20آناهیتاآجدارA3--
153 20کارخانه هآجدارA3--
154 20روهینا دزفولآجدارA3--
155 20زاگرسآجدارA3--
156 20ارگ تبریزآجدارA3--
157 20سیادن ابهرآجدارA3--
158 20نیک صدار توسآجدارA3--
159 20جهان فولاد غربآجدارA3--
160 20کویر کاشانآجدارA3--
161 20آریا ذوبآجدارA3--
162 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
163 20حسن رودآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
164 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
165 22آریا ذوبآجدارA3--
166 22کویر کاشانآجدارA3--
167 22جهان فولاد غربآجدارA3--
168 22نیک صدار توسآجدارA3--
169 22سیادن ابهرآجدارA3--
170 22ارگ تبریزآجدارA3--
171 22زاگرسآجدارA3--
172 22روهینا دزفولآجدارA3--
173 22کارخانه هآجدارA3--
174 22آناهیتاآجدارA3--
175 22بردسیر کرمانآجدارA3--
176 22بافق یزدآجدارA3--
177 22ذوب آهنآجدارA3--
178 22آریانآجدارA3--
179 22آذر فولاد امینآجدارA3--
180 22شاهرودآجدارA3--
181 22پرشینآجدارA3--
182 22میانهآجدارA31673016610
183 22شاهین بنابآجدارA3--
184 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
185 22نیشابورآجدارA31673016610
186 22ظفر بنابآجدارA3--
187 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
188 25امیرکبیرآجدارA3--
189 25ظفر بنابآجدارA3--
190 25نیشابورآجدارA31673016610
191 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
192 25شاهین بنابآجدارA3--
193 25میانهآجدارA31673016610
194 25پرشینآجدارA3--
195 25شاهرودآجدارA3--
196 25آذر فولاد امینآجدارA3--
197 25آریانآجدارA3--
198 25ذوب آهنآجدارA3--
199 25بافق یزدآجدارA3--
200 25بردسیر کرمانآجدارA3--
201 25آناهیتاآجدارA3--
202 25کارخانه هآجدارA3--
203 25روهینا دزفولآجدارA3--
204 25زاگرسآجدارA3--
205 25ارگ تبریزآجدارA3--
206 25سیادن ابهرآجدارA3--
207 25نیک صدار توسآجدارA3--
208 25کویر کاشانآجدارA3--
209 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
210 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
211 28کویر کاشانآجدارA3--
212 28نیک صدار توسآجدارA3--
213 28ارگ تبریزآجدارA3--
214 28زاگرسآجدارA3--
215 28روهینا دزفولآجدارA3--
216 28آناهیتاآجدارA3--
217 28بردسیر کرمانآجدارA3--
218 28بافق یزدآجدارA3--
219 28ذوب آهنآجدارA3--
220 28آریانآجدارA3--
221 28آذر فولاد امینآجدارA3--
222 28شاهرودآجدارA3--
223 28پرشینآجدارA3--
224 28میانهآجدارA31673016610
225 28شاهین بنابآجدارA3--
226 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
227 28نیشابورآجدارA31673016610
228 28ظفر بنابآجدارA3--
229 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
230 30امیرکبیرآجدارA3--
231 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
232 30شاهین بنابآجدارA3--
233 30میانهآجدارA3--
234 30آذر فولاد امینآجدارA3--
235 30آریانآجدارA3--
236 30ذوب آهنآجدارA3--
237 30بافق یزدآجدارA3--
238 30بردسیر کرمانآجدارA3--
239 30آناهیتاآجدارA3--
240 30زاگرسآجدارA3--
241 30کویر کاشانآجدارA3--
242 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
243 32نیشابورآجدارA3--
244 32کویر کاشانآجدارA3--
245 32زاگرسآجدارA3--
246 32روهینا دزفولآجدارA3--
247 32ارگ تبریزآجدارA3--
248 32آناهیتاآجدارA3--
249 32پرشینآجدارA3--
250 32بردسیر کرمانآجدارA3--
251 32بافق یزدآجدارA3--
252 32ذوب آهنآجدارA3--
253 32آریانآجدارA3--
254 32آذر فولاد امینآجدارA3--
255 32میانهآجدارA3--
256 32شاهین بنابآجدارA3--
257 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
258 32امیرکبیرآجدارA3--
Top