قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/9/21
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2-5180
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA251005100
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA251505150
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2-5250
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA251305210
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA249504950
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA2-5200
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2--
24 10شاهرودآجدارA2-5200
25 10حسن رودآجدارA249504950
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA250505050
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2-5130
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA2-5130
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA350505050
37 12میانهآجدارA249904990
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA249504950
40 12پرشینآجدارA251005100
41 12شاهرودآجدارA2-5100
42 12آذر فولاد امینآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA350905090
47 12آناهیتاآجدارA2-5150
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA350004950
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA349004900
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA3-5150
66 14بافق یزدآجدارA349704970
67 14بردسیر کرمانآجدارA3--
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA3--
71 14شاهرودآجدارA3-5000
72 14پرشینآجدارA350505050
73 14حسن رودآجدارA349504950
74 14درپادآجدارA3--
75 14میانهآجدارA349404940
76 14شاهین بنابآجدارA350005000
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA34910-
80 14ظفر بنابآجدارA3-5080
81 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3--
83 16ظفر بنابآجدارA3-5080
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA350005000
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA3--
90 16حسن رودآجدارA349504950
91 16پرشینآجدارA350005000
92 16شاهرودآجدارA3-5000
93 16آذر فولاد امینآجدارA3--
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA3-5150
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA349004900
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA3-5150
116 18بردسیر کرمانآجدارA3--
117 18بافق یزدآجدارA349204920
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA3--
121 18شاهرودآجدارA3-5000
122 18پرشینآجدارA350005000
123 18درپادآجدارA3--
124 18میانهآجدارA34940-
125 18شاهین بنابآجدارA350005000
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA349104910
128 18ظفر بنابآجدارA3-5080
129 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3--
131 20ظفر بنابآجدارA3-5080
132 20نیشابورآجدارA349104910
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA350005000
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA350005000
137 20شاهرودآجدارA3-5000
138 20آذر فولاد امینآجدارA3--
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA349204920
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA3-5150
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA349004900
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA349004900
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA3-5150
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA349204920
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA3--
168 22شاهرودآجدارA3-5000
169 22پرشینآجدارA350005000
170 22میانهآجدارA349404940
171 22شاهین بنابآجدارA350005000
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA349104910
174 22ظفر بنابآجدارA3-5080
175 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3--
177 25ظفر بنابآجدارA3-5080
178 25نیشابورآجدارA349104910
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA350005000
181 25میانهآجدارA349404940
182 25پرشینآجدارA350005000
183 25شاهرودآجدارA3-5000
184 25آذر فولاد امینآجدارA3--
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA349204920
188 25بردسیر کرمانآجدارA3--
189 25آناهیتاآجدارA3-5150
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA349004900
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA3-5150
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA349204920
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA3--
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA350505050
212 28میانهآجدارA349404940
213 28شاهین بنابآجدارA350005000
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA3-5080
217 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA3-5150
236 32پرشینآجدارA350505050
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA349204920
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA3--
242 32میانهآجدارA349404940
243 32شاهین بنابآجدارA350005000
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--
Top
لوگو ساماندهی