قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/10/28
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA25300-
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA25270-
4 8شاهین بنابآجدارA25320-
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA25230-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA25300-
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA25220-
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA25300-
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA24920-
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA25250-
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA25130-
24 10شاهرودآجدارA25300-
25 10حسن رودآجدارA2--
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA25250-
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA25220-
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA25250-
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA25250-
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA25220-
36 12شاهین بنابآجدارA35250-
37 12میانهآجدارA25200-
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA2--
40 12پرشینآجدارA25150-
41 12شاهرودآجدارA25200-
42 12آذر فولاد امینآجدارA25080-
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA25200-
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA35020-
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
55 12آریا ذوبآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
56 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
57 14کویر کاشانآجدارA3--
58 14آریا ذوبآجدارA3--
59 14جهان فولاد غربآجدارA3--
60 14ارگ تبریزآجدارA3--
61 14سیادن ابهرآجدارA34920-
62 14نیک صدار توسآجدارA3--
63 14زاگرسآجدارA3--
64 14روهینا دزفولآجدارA3--
65 14کارخانه هآجدارA3--
66 14آناهیتاآجدارA35200-
67 14بافق یزدآجدارA3--
68 14بردسیر کرمانآجدارA34980-
69 14ذوب آهنآجدارA3--
70 14آریانآجدارA3--
71 14آذر فولاد امینآجدارA35080-
72 14شاهرودآجدارA35100-
73 14پرشینآجدارA35100-
74 14حسن رودآجدارA3--
75 14درپادآجدارA3--
76 14میانهآجدارA35110-
77 14شاهین بنابآجدارA35200-
78 14کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
79 14قزوینآجدارA2--
80 14نیشابورآجدارA35110-
81 14ظفر بنابآجدارA35200-
82 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
83 16امیرکبیرآجدارA3--
84 16ظفر بنابآجدارA35200-
85 16نیشابورآجدارA35110-
86 16قزوینآجدارA3--
87 16کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
88 16شاهین بنابآجدارA35200-
89 16میانهآجدارA35110-
90 16درپادآجدارA3--
91 16حسن رودآجدارA3--
92 16پرشینآجدارA35050-
93 16شاهرودآجدارA35100-
94 16آذر فولاد امینآجدارA35080-
95 16آریانآجدارA3--
96 16ذوب آهنآجدارA3--
97 16بردسیر کرمانآجدارA34980-
98 16آناهیتاآجدارA35200-
99 16کارخانه هآجدارA3--
100 16روهینا دزفولآجدارA3--
101 16زاگرسآجدارA3--
102 16نیک صدار توسآجدارA3--
103 16جهان فولاد غربآجدارA3--
104 16آریا ذوبآجدارA3--
105 16کویر کاشانآجدارA3--
106 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
107 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
108 18آریا ذوبآجدارA3--
109 18کویر کاشانآجدارA3--
110 18جهان فولاد غربآجدارA3--
111 18نیک صدار توسآجدارA3--
112 18سیادن ابهرآجدارA34920-
113 18ارگ تبریزآجدارA3--
114 18زاگرسآجدارA3--
115 18روهینا دزفولآجدارA3--
116 18کارخانه هآجدارA3--
117 18آناهیتاآجدارA35200-
118 18بردسیر کرمانآجدارA349850-
119 18بافق یزدآجدارA3--
120 18ذوب آهنآجدارA3--
121 18آریانآجدارA3--
122 18آذر فولاد امینآجدارA35080-
123 18شاهرودآجدارA35100-
124 18پرشینآجدارA35050-
125 18درپادآجدارA3--
126 18میانهآجدارA35110-
127 18شاهین بنابآجدارA35200-
128 18کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
129 18نیشابورآجدارA35110-
130 18ظفر بنابآجدارA35200-
131 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
132 20امیرکبیرآجدارA3--
133 20ظفر بنابآجدارA35200-
134 20نیشابورآجدارA35110-
135 20کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
136 20شاهین بنابآجدارA35200-
137 20میانهآجدارA35110-
138 20پرشینآجدارA35050-
139 20شاهرودآجدارA35100-
140 20آذر فولاد امینآجدارA35080-
141 20آریانآجدارA3--
142 20ذوب آهنآجدارA3--
143 20بافق یزدآجدارA3--
144 20بردسیر کرمانآجدارA34950-
145 20آناهیتاآجدارA35200-
146 20کارخانه هآجدارA3--
147 20روهینا دزفولآجدارA3--
148 20زاگرسآجدارA3--
149 20ارگ تبریزآجدارA3--
150 20سیادن ابهرآجدارA34920-
151 20نیک صدار توسآجدارA3--
152 20جهان فولاد غربآجدارA3--
153 20کویر کاشانآجدارA3--
154 20آریا ذوبآجدارA3--
155 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
156 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
157 22آریا ذوبآجدارA3--
158 22کویر کاشانآجدارA3--
159 22جهان فولاد غربآجدارA3--
160 22نیک صدار توسآجدارA3--
161 22سیادن ابهرآجدارA34920-
162 22ارگ تبریزآجدارA3--
163 22زاگرسآجدارA3--
164 22روهینا دزفولآجدارA3--
165 22کارخانه هآجدارA3--
166 22آناهیتاآجدارA35200-
167 22بردسیر کرمانآجدارA34950-
168 22بافق یزدآجدارA3--
169 22ذوب آهنآجدارA3--
170 22آریانآجدارA3--
171 22آذر فولاد امینآجدارA35080-
172 22شاهرودآجدارA35100-
173 22پرشینآجدارA3500-
174 22میانهآجدارA35110-
175 22شاهین بنابآجدارA35200-
176 22کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
177 22نیشابورآجدارA3--
178 22ظفر بنابآجدارA35200-
179 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
180 25امیرکبیرآجدارA3--
181 25ظفر بنابآجدارA35200-
182 25نیشابورآجدارA3--
183 25کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
184 25شاهین بنابآجدارA35200-
185 25میانهآجدارA35110-
186 25پرشینآجدارA35050-
187 25شاهرودآجدارA35100-
188 25آذر فولاد امینآجدارA35080-
189 25آریانآجدارA3--
190 25ذوب آهنآجدارA3--
191 25بافق یزدآجدارA3--
192 25بردسیر کرمانآجدارA3--
193 25آناهیتاآجدارA35200-
194 25کارخانه هآجدارA3--
195 25روهینا دزفولآجدارA3--
196 25زاگرسآجدارA3--
197 25ارگ تبریزآجدارA3--
198 25سیادن ابهرآجدارA34920-
199 25نیک صدار توسآجدارA3--
200 25کویر کاشانآجدارA3--
201 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
202 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
203 28کویر کاشانآجدارA3--
204 28نیک صدار توسآجدارA3--
205 28ارگ تبریزآجدارA3--
206 28زاگرسآجدارA3--
207 28روهینا دزفولآجدارA3--
208 28آناهیتاآجدارA35200-
209 28بردسیر کرمانآجدارA3--
210 28بافق یزدآجدارA3--
211 28ذوب آهنآجدارA3--
212 28آریانآجدارA3--
213 28آذر فولاد امینآجدارA35080-
214 28شاهرودآجدارA3--
215 28پرشینآجدارA35100-
216 28میانهآجدارA35110-
217 28شاهین بنابآجدارA35200-
218 28کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
219 28نیشابورآجدارA35110-
220 28ظفر بنابآجدارA35200-
221 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
222 30امیرکبیرآجدارA3--
223 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
224 30شاهین بنابآجدارA3--
225 30میانهآجدارA3--
226 30آذر فولاد امینآجدارA3--
227 30آریانآجدارA3--
228 30ذوب آهنآجدارA3--
229 30بافق یزدآجدارA3--
230 30بردسیر کرمانآجدارA3--
231 30آناهیتاآجدارA3--
232 30زاگرسآجدارA3--
233 30کویر کاشانآجدارA3--
234 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
235 32کویر کاشانآجدارA3--
236 32زاگرسآجدارA3--
237 32روهینا دزفولآجدارA3--
238 32ارگ تبریزآجدارA3--
239 32آناهیتاآجدارA35200-
240 32پرشینآجدارA35100-
241 32بردسیر کرمانآجدارA3--
242 32بافق یزدآجدارA3--
243 32ذوب آهنآجدارA3--
244 32آریانآجدارA3--
245 32آذر فولاد امینآجدارA35080-
246 32میانهآجدارA35110-
247 32شاهین بنابآجدارA35200-
248 32کاوه تیکمه داشآجدارA35170-
249 32امیرکبیرآجدارA3--
Top
لوگو ساماندهی