قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/7/25
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2-4385
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA243204320
4 8شاهین بنابآجدارA24400-
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA244504450
7 8آذر فولاد امینآجدارA243504350
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA244504450
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA243004300
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA241004100
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA244004400
20 10بردسیر کرمانآجدارA241904170
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA242704270
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA242704270
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA24350-
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA242604260
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2-4335
31 10امیرکبیرآجدارA243004300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA242004200
33 12ظفر بنابآجدارA2-4335
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA242604260
36 12شاهین بنابآجدارA34350-
37 12میانهآجدارA242204210
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA242704270
40 12پرشینآجدارA2-4200
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA242704270
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA341004130
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA243504350
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA342004200
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA341004100
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA343504350
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA340704070
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA342204220
71 14شاهرودآجدارA3--
72 14پرشینآجدارA3-4150
73 14حسن رودآجدارA342704270
74 14درپادآجدارA3--
75 14میانهآجدارA341704160
76 14شاهین بنابآجدارA34270-
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA3-4285
81 14امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA341504150
83 16ظفر بنابآجدارA3-4285
84 16نیشابورآجدارA340804060
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
87 16شاهین بنابآجدارA34270-
88 16میانهآجدارA341704160
89 16درپادآجدارA3--
90 16حسن رودآجدارA342704270
91 16پرشینآجدارA3-4100
92 16شاهرودآجدارA3--
93 16آذر فولاد امینآجدارA342204220
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA340704070
97 16آناهیتاآجدارA343504350
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA341004100
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA343504350
116 18بردسیر کرمانآجدارA340704070
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA342204220
121 18شاهرودآجدارA3--
122 18پرشینآجدارA3-4100
123 18درپادآجدارA3--
124 18میانهآجدارA341704160
125 18شاهین بنابآجدارA34270-
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
127 18نیشابورآجدارA340804060
128 18ظفر بنابآجدارA3-4285
129 18امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA341504150
131 20ظفر بنابآجدارA3-4285
132 20نیشابورآجدارA340804060
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
134 20شاهین بنابآجدارA34270-
135 20میانهآجدارA341704160
136 20پرشینآجدارA3-4100
137 20شاهرودآجدارA3--
138 20آذر فولاد امینآجدارA342204220
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA343504350
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA341004100
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA341004100
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA343504350
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA342204220
168 22شاهرودآجدارA3--
169 22پرشینآجدارA3-4100
170 22میانهآجدارA341704160
171 22شاهین بنابآجدارA34270-
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA3-4285
175 22امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA341504150
177 25ظفر بنابآجدارA3-4285
178 25نیشابورآجدارA340804060
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
180 25شاهین بنابآجدارA34270-
181 25میانهآجدارA3-4160
182 25پرشینآجدارA3-4100
183 25شاهرودآجدارA3--
184 25آذر فولاد امینآجدارA342204220
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA341004100
189 25آناهیتاآجدارA343504350
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA341004100
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA343504350
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA342204220
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA3-4150
212 28میانهآجدارA3-4160
213 28شاهین بنابآجدارA34270-
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
215 28نیشابورآجدارA340804060
216 28ظفر بنابآجدارA3-4285
217 28امیرکبیرآجدارA341504150
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA34150-
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3-4210
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA343504350
236 32پرشینآجدارA3-4150
237 32بردسیر کرمانآجدارA340704070
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA342204220
242 32میانهآجدارA3-4160
243 32شاهین بنابآجدارA34270-
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA342104210
245 32امیرکبیرآجدارA34150-
Top
لوگو ساماندهی