قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/9/10
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA21080010900
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA210800-
4 8شاهین بنابآجدارA210550-
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA210700-
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA210500-
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10نیشابورآجدارA31028010400
16 10میانهآجدارA31015010250
17 10کویر کاشانآجدارA2--
18 10سیادن ابهرآجدارA210100-
19 10روهینا دزفولآجدارA2--
20 10بافق یزدآجدارA311000-
21 10پارس آرمانآجدارA2--
22 10آناهیتاآجدارA210500-
23 10بردسیر کرمانآجدارA2--
24 10ذوب آهنآجدارA2--
25 10آریانآجدارA2-10300
26 10آذر فولاد امینآجدارA2--
27 10شاهرودآجدارA2--
28 10حسن رودآجدارA2--
29 10درپادآجدارA2--
30 10شاهین بنابآجدارA210400-
31 10کاوه تیکمه داشآجدارA210650-
32 10قزوینآجدارA2--
33 10ظفر بنابآجدارA21055010900
34 10امیرکبیرآجدارA210500-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
35 12امیرکبیرآجدارA2--
36 12ظفر بنابآجدارA2-10900
37 12قزوینآجدارA2--
38 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
39 12شاهین بنابآجدارA310400-
40 12میانهآجدارA21015010250
41 12درپادآجدارA2--
42 12حسن رودآجدارA2--
43 12پرشینآجدارA2--
44 12شاهرودآجدارA2--
45 12آذر فولاد امینآجدارA2--
46 12آریانآجدارA2-10300
47 12ذوب آهنآجدارA2--
48 12بردسیر کرمانآجدارA3--
49 12بافق یزدآجدارA310900-
50 12آناهیتاآجدارA210300-
51 12پارس آرمانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12سیادن ابهرآجدارA310200-
54 12ارگ تبریزآجدارA3--
55 12روهینا دزفولآجدارA3--
56 12کویر کاشانآجدارA3--
57 12نیشابورآجدارA31028010400
58 12آریا ذوبآجدارA3--
59 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
60 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
61 14کویر کاشانآجدارA3--
62 14آریا ذوبآجدارA3--
63 14جهان فولاد غربآجدارA3--
64 14ارگ تبریزآجدارA3--
65 14سیادن ابهرآجدارA310100-
66 14نیک صدار توسآجدارA3--
67 14زاگرسآجدارA3--
68 14روهینا دزفولآجدارA3--
69 14کارخانه هآجدارA3--
70 14آناهیتاآجدارA310300-
71 14بافق یزدآجدارA310620-
72 14بردسیر کرمانآجدارA3--
73 14ذوب آهنآجدارA3--
74 14آریانآجدارA3-10100
75 14آذر فولاد امینآجدارA3--
76 14شاهرودآجدارA3--
77 14پرشینآجدارA3--
78 14حسن رودآجدارA3--
79 14درپادآجدارA3--
80 14میانهآجدارA31015010250
81 14شاهین بنابآجدارA310250-
82 14کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
83 14قزوینآجدارA2--
84 14نیشابورآجدارA31028010400
85 14ظفر بنابآجدارA31044010550
86 14امیرکبیرآجدارA310100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
87 16امیرکبیرآجدارA310100-
88 16ظفر بنابآجدارA31044010550
89 16نیشابورآجدارA31028010400
90 16قزوینآجدارA3--
91 16کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
92 16شاهین بنابآجدارA310250-
93 16میانهآجدارA31015010250
94 16درپادآجدارA3--
95 16حسن رودآجدارA3--
96 16پرشینآجدارA3--
97 16شاهرودآجدارA3--
98 16آذر فولاد امینآجدارA3--
99 16آریانآجدارA3-10100
100 16ذوب آهنآجدارA3--
101 16بردسیر کرمانآجدارA3--
102 16آناهیتاآجدارA310300-
103 16کارخانه هآجدارA3--
104 16روهینا دزفولآجدارA3--
105 16زاگرسآجدارA3--
106 16نیک صدار توسآجدارA3--
107 16جهان فولاد غربآجدارA3--
108 16آریا ذوبآجدارA3--
109 16کویر کاشانآجدارA3--
110 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
111 16بافق یزدآجدارA310620-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
112 18حسن رودآجدارA3--
113 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
114 18آریا ذوبآجدارA3--
115 18کویر کاشانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18نیک صدار توسآجدارA3--
118 18سیادن ابهرآجدارA310100-
119 18ارگ تبریزآجدارA3--
120 18زاگرسآجدارA3--
121 18روهینا دزفولآجدارA3--
122 18کارخانه هآجدارA3--
123 18آناهیتاآجدارA310300-
124 18بردسیر کرمانآجدارA3--
125 18بافق یزدآجدارA310500-
126 18ذوب آهنآجدارA3--
127 18آریانآجدارA3-10100
128 18آذر فولاد امینآجدارA3--
129 18شاهرودآجدارA3--
130 18پرشینآجدارA3--
131 18درپادآجدارA3--
132 18میانهآجدارA31015010250
133 18شاهین بنابآجدارA310250-
134 18کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
135 18نیشابورآجدارA31028010400
136 18ظفر بنابآجدارA31044010550
137 18امیرکبیرآجدارA310100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
138 20امیرکبیرآجدارA310100-
139 20ظفر بنابآجدارA31044010550
140 20نیشابورآجدارA31028010400
141 20کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
142 20شاهین بنابآجدارA310250-
143 20میانهآجدارA31015010250
144 20پرشینآجدارA3--
145 20شاهرودآجدارA3--
146 20آذر فولاد امینآجدارA3--
147 20آریانآجدارA3-10100
148 20ذوب آهنآجدارA3--
149 20بافق یزدآجدارA310500-
150 20بردسیر کرمانآجدارA3--
151 20آناهیتاآجدارA310300-
152 20کارخانه هآجدارA3--
153 20روهینا دزفولآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20ارگ تبریزآجدارA3--
156 20سیادن ابهرآجدارA310100-
157 20نیک صدار توسآجدارA3--
158 20جهان فولاد غربآجدارA3--
159 20کویر کاشانآجدارA3--
160 20آریا ذوبآجدارA3--
161 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
162 20حسن رودآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
163 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
164 22آریا ذوبآجدارA3--
165 22کویر کاشانآجدارA3--
166 22جهان فولاد غربآجدارA3--
167 22نیک صدار توسآجدارA3--
168 22سیادن ابهرآجدارA310100-
169 22ارگ تبریزآجدارA3--
170 22زاگرسآجدارA3--
171 22روهینا دزفولآجدارA3--
172 22کارخانه هآجدارA3--
173 22آناهیتاآجدارA310300-
174 22بردسیر کرمانآجدارA3--
175 22بافق یزدآجدارA310500-
176 22ذوب آهنآجدارA3--
177 22آریانآجدارA3-10100
178 22آذر فولاد امینآجدارA3--
179 22شاهرودآجدارA3--
180 22پرشینآجدارA3--
181 22میانهآجدارA31015010250
182 22شاهین بنابآجدارA310250-
183 22کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
184 22نیشابورآجدارA31028010400
185 22ظفر بنابآجدارA31044010550
186 22امیرکبیرآجدارA310100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
187 25امیرکبیرآجدارA310100-
188 25ظفر بنابآجدارA31044010550
189 25نیشابورآجدارA31028010400
190 25کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
191 25شاهین بنابآجدارA310250-
192 25میانهآجدارA31015010250
193 25پرشینآجدارA3--
194 25شاهرودآجدارA3--
195 25آذر فولاد امینآجدارA3--
196 25آریانآجدارA3-10100
197 25ذوب آهنآجدارA3--
198 25بافق یزدآجدارA310500-
199 25بردسیر کرمانآجدارA3--
200 25آناهیتاآجدارA310300-
201 25کارخانه هآجدارA3--
202 25روهینا دزفولآجدارA3--
203 25زاگرسآجدارA3--
204 25ارگ تبریزآجدارA3--
205 25سیادن ابهرآجدارA310100-
206 25نیک صدار توسآجدارA3--
207 25کویر کاشانآجدارA3--
208 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
209 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
210 28کویر کاشانآجدارA3--
211 28نیک صدار توسآجدارA3--
212 28ارگ تبریزآجدارA3--
213 28زاگرسآجدارA3--
214 28روهینا دزفولآجدارA3--
215 28آناهیتاآجدارA310300-
216 28بردسیر کرمانآجدارA3--
217 28بافق یزدآجدارA310500-
218 28ذوب آهنآجدارA3--
219 28آریانآجدارA3-10100
220 28آذر فولاد امینآجدارA3--
221 28شاهرودآجدارA3--
222 28پرشینآجدارA3--
223 28میانهآجدارA31015010250
224 28شاهین بنابآجدارA310250-
225 28کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
226 28نیشابورآجدارA31028010400
227 28ظفر بنابآجدارA31044010550
228 28امیرکبیرآجدارA310100-
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
229 30امیرکبیرآجدارA310100-
230 30کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
231 30شاهین بنابآجدارA310250-
232 30میانهآجدارA31015010250
233 30آذر فولاد امینآجدارA3--
234 30آریانآجدارA3-10100
235 30ذوب آهنآجدارA3--
236 30بافق یزدآجدارA3--
237 30بردسیر کرمانآجدارA3--
238 30آناهیتاآجدارA310300-
239 30زاگرسآجدارA3--
240 30کویر کاشانآجدارA3--
241 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
242 32نیشابورآجدارA31028010400
243 32کویر کاشانآجدارA3--
244 32زاگرسآجدارA3--
245 32روهینا دزفولآجدارA3--
246 32ارگ تبریزآجدارA3--
247 32آناهیتاآجدارA310300-
248 32پرشینآجدارA3--
249 32بردسیر کرمانآجدارA3--
250 32بافق یزدآجدارA310550-
251 32ذوب آهنآجدارA3--
252 32آریانآجدارA3-10100
253 32آذر فولاد امینآجدارA3--
254 32میانهآجدارA31015010250
255 32شاهین بنابآجدارA310250-
256 32کاوه تیکمه داشآجدارA310520-
257 32امیرکبیرآجدارA310100-
Top
لوگو ساماندهی