قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


با استفاده از تقویم روبرو تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون جستجو کلیک کنید.

سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/11/28
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA247104709
2 8قزوینآجدارA245004500
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA246404660
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA246904690
6 8حسن رودآجدارA247004770
7 8آذر فولاد امینآجدارA246604710
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA248004800
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA244004500
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA247804780
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA243004350
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA247504750
20 10بردسیر کرمانآجدارA246904790
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA246604690
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA245804650
26 10درپادآجدارA246704670
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA246204640
29 10قزوینآجدارA243104330
30 10ظفر بنابآجدارA246504660
31 10امیرکبیرآجدارA243504400
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA243504400
33 12ظفر بنابآجدارA246504660
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA246204640
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA246704670
39 12حسن رودآجدارA244804550
40 12پرشینآجدارA24950-
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA247404690
43 12آریانآجدارA243504500
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA349604720
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA247004700
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA245604670
50 12سیادن ابهرآجدارA344004350
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA343004350
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA343604580
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA347004700
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA3--
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA343004400
70 14آذر فولاد امینآجدارA346404660
71 14شاهرودآجدارA3--
72 14پرشینآجدارA34950-
73 14حسن رودآجدارA344804550
74 14درپادآجدارA346304630
75 14میانهآجدارA3-4680
76 14شاهین بنابآجدارA3--
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA346104611
81 14امیرکبیرآجدارA343504300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA343504300
83 16ظفر بنابآجدارA346104611
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
87 16شاهین بنابآجدارA3--
88 16میانهآجدارA3-4680
89 16درپادآجدارA346304630
90 16حسن رودآجدارA344804550
91 16پرشینآجدارA34650-
92 16شاهرودآجدارA345104510
93 16آذر فولاد امینآجدارA346204660
94 16آریانآجدارA343004400
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA347004700
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA343604580
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA343004350
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA343604580
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA347004700
116 18بردسیر کرمانآجدارA344504580
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA343004400
120 18آذر فولاد امینآجدارA346204660
121 18شاهرودآجدارA345104510
122 18پرشینآجدارA34650-
123 18درپادآجدارA346304630
124 18میانهآجدارA3-4680
125 18شاهین بنابآجدارA3--
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
127 18نیشابورآجدارA3--
128 18ظفر بنابآجدارA346104611
129 18امیرکبیرآجدارA343504300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA343504300
131 20ظفر بنابآجدارA346104611
132 20نیشابورآجدارA3--
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
134 20شاهین بنابآجدارA3--
135 20میانهآجدارA3-4680
136 20پرشینآجدارA34650-
137 20شاهرودآجدارA345104510
138 20آذر فولاد امینآجدارA346204660
139 20آریانآجدارA343004400
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA344504580
143 20آناهیتاآجدارA347004700
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA343604580
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA343004350
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA343004350
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA343604580
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA347004700
163 22بردسیر کرمانآجدارA344504580
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA343004400
167 22آذر فولاد امینآجدارA346204660
168 22شاهرودآجدارA345104510
169 22پرشینآجدارA34650-
170 22میانهآجدارA3-4680
171 22شاهین بنابآجدارA3--
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA346104611
175 22امیرکبیرآجدارA343504300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA343504300
177 25ظفر بنابآجدارA346104611
178 25نیشابورآجدارA3--
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
180 25شاهین بنابآجدارA3--
181 25میانهآجدارA3-4680
182 25پرشینآجدارA34650-
183 25شاهرودآجدارA345104510
184 25آذر فولاد امینآجدارA346204660
185 25آریانآجدارA343004400
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA344504580
189 25آناهیتاآجدارA347004700
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA343604580
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA343004350
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA343804580
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA347004700
205 28بردسیر کرمانآجدارA344504580
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA34300-
209 28آذر فولاد امینآجدارA346204660
210 28شاهرودآجدارA345104510
211 28پرشینآجدارA34700-
212 28میانهآجدارA3-4680
213 28شاهین بنابآجدارA3--
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA346104611
217 28امیرکبیرآجدارA343504300
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA34350-
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3-4680
222 30آذر فولاد امینآجدارA346204660
223 30آریانآجدارA34300-
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA344504580
227 30آناهیتاآجدارA347004700
228 30زاگرسآجدارA343804580
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA343804580
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA347004700
236 32پرشینآجدارA34700-
237 32بردسیر کرمانآجدارA344504580
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA34300-
241 32آذر فولاد امینآجدارA346204660
242 32میانهآجدارA3-4680
243 32شاهین بنابآجدارA3--
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA346004620
245 32امیرکبیرآجدارA34350-
Top