سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/3/29
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز49004900
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد--
8 4ظهوریان46تهران--
9 4ناب تبریز36تبریز--
10 4ناب تبریز46تبریز48004800
11 4ناب تبریز412تبریز--
12 4اسپیرال26اصفهان--
13 4اسپیرال36اصفهان--
14 4اسپیرال46اصفهان--
15 4اسپیرال56اصفهان--
16 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 4.5ناب تبریز36تبریز50005000
18 4.5ناب تبریز46تبریز50005000
19 4.5ناب تبریز412تبریز--
20 4.5ناب تبریز56تبریز50005000
21 4.5ناب تبریز512تبریز--
22 4.5ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
23 5ظهوریان56تهران--
24 5ناب تبریز46تبریز48004800
25 5ناب تبریز36تبریز48504850
26 5ناب تبریز312تبریز--
27 5ناب تبریز412تبریز--
28 5آریان46تبریز-4800
29 5آریان56تبریز-4800
30 5ناب تبریز512تبریز--
31 5آریان56تهران-4800
32 5اسپیرال36اصفهان--
33 5اسپیرال46اصفهان--
34 5اسپیرال56اصفهان--
35 5منظومه46اصفهان--
36 5منظومه56اصفهان--
37 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
38 6زنجان56زنجان--
39 6زنجان66زنجان--
40 6فولاد تهران-6تهران--
41 6اسپیرال-6اصفهان--
42 6اسپیرال46اصفهان--
43 6اسپیرال56اصفهان--
44 6اسپیرال66اصفهان--
45 6شکفته-6مشهد--
46 6آریان66تهران-4800
47 6ناب تبریز46تبریز4800-
48 6ناب تبریز412تبریز--
49 6ناب تبریز56تبریز48004800
50 6ناب تبریز512تبریز--
51 6ناب تبریز66تبریز48004800
52 6ناب تبریز612تبریز--
53 6ظهوریان66تهران--
54 6فولاد تهران-12تهران--
55 6فولاد تهران-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
56 6.3ناب تبریز56تبریز--
57 6.3ناب تبریز512تبریز--
58 6.3ناب تبریز66تبریز--
59 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
61 7ناب تبریز66تبریز51005100
62 7ناب تبریز612تبریز-5200
63 7فولاد تهران76تهران--
64 7فولاد تهران612تهران--
65 7ناب تبریز56تبریز51005100
66 7ناب تبریز512تبریز-5200
67 7ناب تبریز76تبریز52505250
68 7ناب تبریز712تبریز-5350
69 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
70 8آریان812تهران--
71 8اصفهان812اصفهان--
72 8فولاد تهران-6تهران--
73 8آریان86تهران-4800
74 8ماهانسبک6تهران--
75 8اصفهان86اصفهان--
76 8شکفته-6مشهد--
77 8ناب تبریز66تبریز49004900
78 8ناب تبریز612تبریز-5000
79 8ناب تبریز86تبریز-4800
80 8ناب تبریز812تبریز-4900
81 8فولاد تهران86تهران--
82 8فولاد تهران76تهران--
83 8ناب تبریز76تبریز48004800
84 8ناب تبریز712تبریز-4900
85 8فولاد تهران-12تهران--
86 8ناب تبریز-6تبریز48504850
87 8ناب تبریز-12تبریز48504850
88 8استاندارد اورپا-12تهران--
89 8ظهوریان86تهران--
90 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
91 10منظومه106تهران--
92 10استاندارد اورپا-12تهران--
93 10ناب تبریز-6تبریز48504850
94 10ناب تبریز-12تبریز48504850
95 10آریان-12تهران--
96 10فولاد تهران-12تهران--
97 10ناب تبریز106تبریز48004800
98 10ناب تبریز86تبریز51005100
99 10ناب تبریز812تبریز-5200
100 10ناب تبریز126تبریز--
101 10ناب تبریز1012تبریز-4900
102 10شکفته-6مشهد--
103 10اصفهان106اصفهان--
104 10ماهانسبک6تهران--
105 10آریان106تهران-4800
106 10فولاد تهران-6تهران--
107 10اصفهان1012اصفهان--
108 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
109 12آریان1212تهران--
110 12اصفهان1212اصفهان--
111 12آریان126تهران--
112 12اصفهان126اصفهان--
113 12شکفته-6مشهد--
114 12ناب تبریز-6تبریز4850-
115 12ناب تبریز-12تبریز4850-
116 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
117 14استاندارد اورپا-12تهران--
118 14ناب تبریز-6تبریز48504750
119 14ناب تبریز-12تبریز48504750
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
120 16ناب تبریز-6تبریز48504750
121 16ناب تبریز-12تبریز48504750
122 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
123 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
126 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top