سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/3/30
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3شکفته36مشهد--
4 3ظهوریان36تهران--
5 3ناب تبریز36تبریز--
6 3ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4ناب تبریز36تبریز32803280
8 4ناب تبریز46تبریز32703270
9 4ناب تبریز412تبریز--
10 4ظهوریان46تهران--
11 4شکفته46مشهد--
12 4اسپیرال26اصفهان--
13 4اسپیرال36اصفهان--
14 4اسپیرال46اصفهان--
15 4اسپیرال56اصفهان--
16 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 4.5ناب تبریز36-12تبریز--
18 4.5ناب تبریز46تبریز32903390
19 4.5ناب تبریز412تبریز--
20 4.5ناب تبریز56تبریز32903290
21 4.5ناب تبریز512تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 5ناب تبریز36تبریز32903290
23 5ناب تبریز312تبریز--
24 5ناب تبریز412تبریز--
25 5آریان46تبریز3205-
26 5آریان56تبریز32053255
27 5ناب تبریز512تبریز--
28 5آریان56تهران32053255
29 5اسپیرال36اصفهان--
30 5اسپیرال46اصفهان--
31 5اسپیرال56اصفهان--
32 5ناب تبریز46تبریز32803280
33 5ظهوریان56تهران--
34 5منظومه46اصفهان--
35 5منظومه56اصفهان--
36 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 6زنجان56زنجان--
38 6زنجان66زنجان--
39 6فولاد تهران-6تهران--
40 6فولاد تهران-12تهران--
41 6فولاد تهران-12تهران--
42 6ظهوریان66تهران--
43 6اسپیرال-6اصفهان--
44 6اسپیرال46اصفهان--
45 6اسپیرال56اصفهان--
46 6اسپیرال66اصفهان--
47 6شکفته-6مشهد--
48 6آریان66تهران32053255
49 6ناب تبریز46تبریز32803270
50 6ناب تبریز412تبریز--
51 6ناب تبریز56تبریز3270-
52 6ناب تبریز512تبریز--
53 6ناب تبریز66تبریز32603260
54 6ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
55 6.3ناب تبریز56تبریز--
56 6.3ناب تبریز512تبریز--
57 6.3ناب تبریز66تبریز--
58 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 7ناب تبریز66تبریز32903290
61 7ناب تبریز612تبریز3790-
62 7فولاد تهران76تهران--
63 7فولاد تهران612تهران--
64 7ناب تبریز56تبریز34003400
65 7ناب تبریز512تبریز--
66 7ناب تبریز76تبریز3290-
67 7ناب تبریز712تبریز3790-
68 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
69 8آریان812تهران--
70 8اصفهان812اصفهان--
71 8ظهوریان86تهران--
72 8میلاد یزد88یزد--
73 8آریان86تهران32053255
74 8ماهانسبک6تهران--
75 8اصفهان86اصفهان--
76 8شکفته-6مشهد--
77 8ناب تبریز66تبریز32803280
78 8ناب تبریز612تبریز--
79 8ناب تبریز86تبریز32603260
80 8ناب تبریز812تبریز--
81 8فولاد تهران86تهران--
82 8فولاد تهران76تهران--
83 8فولاد تهران12-تهران--
84 8ناب تبریز76تبریز32703270
85 8ناب تبریز712تبریز--
86 8فولاد تهران-12تهران--
87 8ناب تبریز-6تبریز32603260
88 8ناب تبریز-12تبریز32603260
89 8استاندارد اورپا-12تهران--
90 8فولاد تهران-6تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
91 10فولاد تهران-6تهران--
92 10استاندارد اورپا-12تهران--
93 10ناب تبریز-6تبریز32603260
94 10ناب تبریز-12تبریز32603260
95 10آریان-12تهران--
96 10فولاد تهران-12تهران--
97 10ناب تبریز106تبریز32603260
98 10ناب تبریز86تبریز--
99 10ناب تبریز812تبریز--
100 10ناب تبریز126تبریز--
101 10ناب تبریز1012تبریز--
102 10شکفته-6مشهد--
103 10اصفهان106اصفهان--
104 10ماهانسبک6تهران--
105 10آریان106تهران32053255
106 10منظومه106تهران--
107 10اصفهان1012اصفهان--
108 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
109 12آریان1212تهران--
110 12اصفهان1212اصفهان--
111 12آریان126تهران32053255
112 12اصفهان126اصفهان--
113 12شکفته-6مشهد--
114 12ناب تبریز-6تبریز--
115 12ناب تبریز-12تبریز--
116 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
117 14استاندارد اورپا-12تهران--
118 14ناب تبریز-6تبریز32603260
119 14ناب تبریز-12تبریز32603260
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
120 16ناب تبریز-6تبریز32603260
121 16ناب تبریز-12تبریز32603260
122 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
123 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
126 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top