سایز

کارخانه
قیمت نبشی و ناودانی


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1399/8/8
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز--
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد-13750
7 3سپهر ایرانیان36تهران1400013900
8 3ظهوریان2.56تهران--
9 3ناب تبریز46تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
10 4آریان46تهران1340013800
11 4ظهوریان36تهران--
12 4نستا46تهران--
13 4جاوید بناب36---
14 4جاوید بناب46---
15 4شکفته46مشهد-13750
16 4ظهوریان46تهران--
17 4ناب تبریز36تبریز--
18 4ناب تبریز46تبریز1340013400
19 4ناب تبریز412تبریز1380013800
20 4اسپیرال26اصفهان--
21 4اسپیرال36اصفهان--
22 4اسپیرال46اصفهان--
23 4اسپیرال56اصفهان--
24 4شکفته36مشهد-13750
25 4سپهر ایرانیان46تهران1400014000
26 4آریان36تهران-14000
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
27 4.5ناب تبریز36تبریز1440014400
28 4.5ناب تبریز46تبریز1420014200
29 4.5ناب تبریز412تبریز1460014600
30 4.5ناب تبریز56تبریز1400014000
31 4.5ناب تبریز512تبریز1440014400
32 4.5ناب تبریز312تبریز1480014800
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 5ناب تبریز46تبریز1360013600
34 5ظهوریان36تهران--
35 5ظهوریان46تهران--
36 5جاوید بناب36---
37 5جاوید بناب46---
38 5جاوید بناب56---
39 5ناب تبریز612تبریز1420014200
40 5ناب تبریز66تبریز1380013800
41 5شکفته56مشهد-13750
42 5ظهوریان56تهران--
43 5ناب تبریز36تبریز1370013700
44 5ناب تبریز312تبریز1410014100
45 5ناب تبریز412تبریز1400014000
46 5آریان46تهران1360013800
47 5آریان56تهران1350013800
48 5ناب تبریز512تبریز1390013900
49 5آریان56تهران1350013800
50 5اسپیرال36اصفهان--
51 5اسپیرال46اصفهان--
52 5اسپیرال56اصفهان--
53 5منظومه46اصفهان--
54 5منظومه56اصفهان--
55 5زنجان56زنجان--
56 5سپهر ایرانیان56تهران1380013700
57 5فولاد تهران46تهران--
58 5فولاد تهران56تهران--
59 5فولاد تهران36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 6سپهر ایرانیان66تهران1400014000
61 6منظومه66اصفهان--
62 6آریان56تهران1360013800
63 6زنجان56زنجان--
64 6زنجان66زنجان--
65 6فولاد تهران-6تهران--
66 6اسپیرال-6اصفهان--
67 6اسپیرال46اصفهان--
68 6اسپیرال56اصفهان--
69 6اسپیرال66اصفهان--
70 6شکفته-6مشهد-13750
71 6آریان66تهران1350013800
72 6ناب تبریز46تبریز1370013700
73 6ناب تبریز412تبریز1410014100
74 6ناب تبریز56تبریز1360013600
75 6ناب تبریز512تبریز1400014000
76 6ناب تبریز66تبریز1350013500
77 6ناب تبریز612تبریز1390013900
78 6ظهوریان66تهران--
79 6فولاد تهران-12تهران--
80 6شکفته66مشهد-13750
81 6جاوید بناب36---
82 6جاوید بناب46---
83 6جاوید بناب56---
84 6ظهوریان56تهران--
85 6فولاد تهران36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
86 6.3ناب تبریز412تبریز--
87 6.3ناب تبریز46تبریز--
88 6.3ناب تبریز56تبریز--
89 6.3ناب تبریز512تبریز--
90 6.3ناب تبریز66تبریز--
91 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
92 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
93 7ناب تبریز66تبریز1420014200
94 7ناب تبریز612تبریز1460014600
95 7فولاد تهران76تهران--
96 7فولاد تهران612تهران--
97 7آریان66تهران1420013800
98 7ناب تبریز46تبریز--
99 7آریان76تهران1410013800
100 7فولاد تهران66تهران--
101 7ناب تبریز56تبریز1430014300
102 7ناب تبریز512تبریز--
103 7ناب تبریز76تبریز1410014100
104 7ناب تبریز712تبریز1450014500
105 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
106 7.5ناب تبریز512تبریز1470014700
107 7.5ناب تبریز612تبریز--
108 7.5ناب تبریز56تبریز1430014300
109 7.5ناب تبریز66تبریز1430014300
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
110 8شکفته86مشهد-13750
111 8سدید قم86---
112 8ظهوریان76تهران--
113 8فولاد تهران86تهران--
114 8فولاد تهران76تهران--
115 8ناب تبریز76تبریز1350013500
116 8ناب تبریز712تبریز1390013900
117 8فولاد تهران-12تهران--
118 8ناب تبریز-6تبریز--
119 8ناب تبریز-12تبریز--
120 8استاندارد اورپا-12تهران--
121 8ظهوریان86تهران--
122 8آریان812تهران--
123 8اصفهان812اصفهان--
124 8فولاد تهران-6تهران--
125 8آریان86تهران-13800
126 8ماهانسبک6تهران--
127 8اصفهان86اصفهان--
128 8شکفته-6مشهد-13750
129 8ناب تبریز66تبریز1360013600
130 8ناب تبریز612تبریز1400014000
131 8ناب تبریز86تبریز--
132 8ناب تبریز812تبریز--
133 8منظومه86اصفهان--
134 8سپهر ایرانیان86تهران1400013800
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
135 10سپهر ایرانیان106تهران1400013800
136 10ناب تبریز612تهران--
137 10ناب تبریز76تهران--
138 10ناب تبریز712تهران--
139 10ناب تبریز66تهران--
140 10ناب تبریز86تبریز1400014000
141 10ناب تبریز812تبریز1440014400
142 10ناب تبریز126تبریز--
143 10ناب تبریز1012تبریز1400014000
144 10شکفته-6مشهد-13750
145 10اصفهان106اصفهان--
146 10ماهانسبک6تهران--
147 10آریان106تهران-13900
148 10فولاد تهران-6تهران--
149 10اصفهان1012اصفهان--
150 10آریان1012تهران--
151 10منظومه106تهران--
152 10فولاد تهران-12تهران--
153 10استاندارد اورپا-12تهران--
154 10ناب تبریز-6تبریز1350013500
155 10ناب تبریز-12تبریز1350013500
156 10آریان-12تهران--
157 10ناب تبریز106تبریز--
158 10ظهوریان106تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
159 12ناب تبریز-6تبریز1350013500
160 12ناب تبریز-12تبریز1350013500
161 12استاندارد اورپا-12تهران--
162 12آریان1212تهران--
163 12اصفهان1212اصفهان--
164 12آریان126تهران--
165 12اصفهان126اصفهان--
166 12شکفته-6مشهد-13750
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
167 14استاندارد اورپا-12تهران--
168 14ناب تبریز-6تبریز--
169 14ناب تبریز-12تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
170 16ناب تبریز-6تبریز1350013500
171 16ناب تبریز-12تبریز1350013500
172 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
173 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
174 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
175 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
176 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟

نبشی و ناودانی بر اساس روش تولید و وزن آن بر اساس ضخامت گوشت ، بال و طول طبقه بندی میگردند

هنگام انتخاب و خرید نبشی و ناودانی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در هنگام خرید نبشی و ناودانی بر اساس نیاز خود به ضخامت گوشت و بال و طول این مقطع باید توجه داشته باشید

بهترین راه برای خرید نبشی و ناودانی چیست؟

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره از کارشناسان فولاد ایرانیان بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Top
لوگو ساماندهی