سایز


کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1395/10/27
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3ناب تبریز36تبریز17441744
2 3اسپیرال26اصفهان--
3 3اسپیرال36اصفهان18901890
4 3شکفته2.56مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 4شکفته36مشهد15801580
6 4اسپیرال26اصفهان--
7 4اسپیرال36اصفهان--
8 4اسپیرال46اصفهان18601860
9 4اسپیرال56اصفهان--
10 4ناب تبریز36تبریز--
11 4ناب تبریز46تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
12 4.5ناب تبریز36تبریز1782.151782.15
13 4.5ناب تبریز46تبریز1782.151635
14 4.5ناب تبریز56تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
15 5ناب تبریز36تبریز1689.51689.5
16 5ناب تبریز46تبریز1689.51550
17 5ناب تبریز56تبریز--
18 5اسپیرال36اصفهان--
19 5اسپیرال46اصفهان--
20 5اسپیرال56اصفهان18251825
21 5آریان56تهران16701685
22 5شکفته46مشهد15801580
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
23 6شکفته56مشهد--
24 6اسپیرال-6اصفهان--
25 6اسپیرال46اصفهان--
26 6اسپیرال56اصفهان--
27 6اسپیرال66اصفهان--
28 6اسپیرال-12اصفهان--
29 6شکفته-6مشهد16401640
30 6آریان66تهران16701685
31 6ناب تبریز46تبریز1687.61678.6
32 6ناب تبریز56تبریز1667.71667.7
33 6ناب تبریز66تبریز1667.71667.7
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 6.3ناب تبریز56تبریز--
35 6.3ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 7ناب تبریز55تبریز1798.5-
37 7ناب تبریز56تبریز-1798.5
38 7ناب تبریز512تبریز--
39 7ناب تبریز66تبریز1771.251771
40 7ناب تبریز612تبریز1934.51934
41 7ناب تبریز76تبریز--
42 7ناب تبریز712تبریز--
43 7اصفهان76اصفهان--
44 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
45 8آریان812تهران--
46 8میلاد یزد88یزد--
47 8اصفهان812اصفهان--
48 8ماهانسبک6تهران--
49 8شکفته-6مشهد15901590
50 8ماهان-6مشهد--
51 8ناب تبریز-6تبریز1678.61678.6
52 8ناب تبریز-12تبریز1678.61678.6
53 8اصفهان86اصفهان--
54 8آریان86تهران16801685
55 8آریان-6تهران--
56 8ناب تبریز66تبریز1678.61678.6
57 8ناب تبریز76تبریز1678.61678.6
58 8ناب تبریز86تبریز1678.61678.6
59 8ناب تبریز812تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 9ناب تبریز86تبریز--
61 9ناب تبریز812تبریز--
62 9اصفهان96اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
63 10اصفهان106اصفهان--
64 10آریان106تهران16801685
65 10آریان-6تهران16701685
66 10ناب تبریز86تبریز--
67 10ناب تبریز812تبریز--
68 10ناب تبریز106تبریز1678.61678.6
69 10ناب تبریز1012تبریز1678.61863.9
70 10ناب تبریز-6تبریز1678.61678.6
71 10ناب تبریز-12تبریز1678.61678.6
72 10ماهان-6مشهد--
73 10شکفته-6مشهد15801580
74 10ماهانسبک6تهران--
75 10اصفهان1012اصفهان16801680
76 10میلاد یزد-6یزد--
77 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
78 12آریان1212تهران--
79 12اصفهان1212اصفهان-1700
80 12شکفته-6مشهد15801580
81 12ماهان-6مشهد--
82 12ناب تبریز-6تبریز--
83 12ناب تبریز-12تبریز--
84 12آریان-6تهران--
85 12آریان126تهران16801685
86 12اصفهان126اصفهان16801680
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
87 14آریان-6تهران--
88 14ناب تبریز-6تبریز1678.61678.6
89 14ناب تبریز-12تبریز1678.61678.6
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
90 16ناب تبریز-6تبریز1711.31711.3
91 16ناب تبریز-12تبریز1711.31711.3
92 16آریان-6تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top