سایز


کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/6/30
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3ناب تبریز36تبریز--
2 3اسپیرال26اصفهان--
3 3اسپیرال36اصفهان23702270
4 3شکفته2.56مشهد--
5 3شکفته36مشهد20402040
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
6 4شکفته46مشهد20402040
7 4شکفته36مشهد--
8 4اسپیرال26اصفهان--
9 4اسپیرال36اصفهان--
10 4اسپیرال46اصفهان23352335
11 4اسپیرال56اصفهان--
12 4ناب تبریز36تبریز--
13 4ناب تبریز46تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
14 4.5ناب تبریز36تبریز--
15 4.5ناب تبریز46تبریز--
16 4.5ناب تبریز56تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 5ناب تبریز36تبریز--
18 5ناب تبریز46تبریز--
19 5ناب تبریز56تبریز--
20 5اسپیرال36اصفهان--
21 5اسپیرال46اصفهان23352335
22 5اسپیرال56اصفهان23202320
23 5آریان56تهران20452075
24 5شکفته46مشهد--
25 5آریان56مشهد2045-
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
26 6شکفته-6مشهد20502050
27 6اسپیرال-6اصفهان-2330
28 6اسپیرال46اصفهان--
29 6اسپیرال56اصفهان--
30 6اسپیرال66اصفهان--
31 6اسپیرال-12اصفهان--
32 6شکفته56مشهد--
33 6آریان66تهران20452075
34 6ناب تبریز46تبریز--
35 6ناب تبریز56تبریز--
36 6ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 6.3ناب تبریز56تبریز--
38 6.3ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 7ناب تبریز55تبریز--
40 7ناب تبریز56تبریز--
41 7ناب تبریز512تبریز--
42 7ناب تبریز66تبریز--
43 7ناب تبریز612تبریز--
44 7ناب تبریز76تبریز27002700
45 7ناب تبریز712تبریز--
46 7اصفهان76اصفهان--
47 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
48 8آریان812تهران--
49 8میلاد یزد88یزد--
50 8اصفهان812اصفهان--
51 8ماهانسبک6تهران--
52 8شکفته-6مشهد20402040
53 8ماهان-6مشهد--
54 8ناب تبریز-6تبریز--
55 8ناب تبریز-12تبریز--
56 8اصفهان86اصفهان--
57 8آریان86تهران20452140
58 8آریان-6تهران--
59 8ناب تبریز66تبریز--
60 8ناب تبریز76تبریز--
61 8ناب تبریز86تبریز--
62 8ناب تبریز812تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
63 9ناب تبریز86تبریز--
64 9ناب تبریز812تبریز--
65 9اصفهان96اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
66 10اصفهان106اصفهان--
67 10آریان106تهران20452140
68 10آریان-6تهران--
69 10ناب تبریز86تبریز--
70 10ناب تبریز812تبریز--
71 10ناب تبریز106تبریز--
72 10ناب تبریز1012تبریز--
73 10ناب تبریز-6تبریز--
74 10ناب تبریز-12تبریز--
75 10ماهان-6مشهد--
76 10شکفته-6مشهد--
77 10ماهانسبک6تهران--
78 10اصفهان1012اصفهان--
79 10میلاد یزد-6یزد--
80 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
81 12آریان1212تهران--
82 12اصفهان1212اصفهان--
83 12شکفته-6مشهد--
84 12ماهان-6مشهد--
85 12ناب تبریز-6تبریز--
86 12ناب تبریز-12تبریز--
87 12آریان-6تهران--
88 12آریان126تهران21902220
89 12اصفهان126اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
90 14آریان-6تهران--
91 14ناب تبریز-6تبریز--
92 14ناب تبریز-12تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
93 16ناب تبریز-6تبریز--
94 16ناب تبریز-12تبریز--
95 16آریان-6تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top