سایز

کارخانه
قیمت نبشی و ناودانی


آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1400/1/28
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز--
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
7 3سپهر ایرانیان36تهران14100-
8 3ظهوریان2.56تهران--
9 3ناب تبریز46تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
10 4آریان46تهران13500-
11 4ظهوریان36تهران--
12 4نستا46تهران--
13 4جاوید بناب36---
14 4جاوید بناب46---
15 4شکفته46مشهد--
16 4ظهوریان46تهران--
17 4ناب تبریز36تبریز--
18 4ناب تبریز46تبریز13600-
19 4ناب تبریز412تبریز--
20 4اسپیرال26اصفهان--
21 4اسپیرال36اصفهان--
22 4اسپیرال46اصفهان--
23 4اسپیرال56اصفهان--
24 4شکفته36مشهد--
25 4سپهر ایرانیان46تهران13650-
26 4آریان36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
27 4.5ناب تبریز36تبریز--
28 4.5ناب تبریز46تبریز--
29 4.5ناب تبریز412تبریز--
30 4.5ناب تبریز56تبریز--
31 4.5ناب تبریز512تبریز--
32 4.5ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
33 5ناب تبریز46تبریز13600-
34 5ظهوریان36تهران--
35 5ظهوریان46تهران--
36 5جاوید بناب36---
37 5جاوید بناب46---
38 5جاوید بناب56---
39 5ناب تبریز612تبریز--
40 5ناب تبریز66تبریز--
41 5شکفته56مشهد--
42 5ظهوریان56تهران--
43 5ناب تبریز36تبریز--
44 5ناب تبریز312تبریز--
45 5ناب تبریز412تبریز--
46 5آریان46تهران--
47 5آریان56تهران13500-
48 5ناب تبریز512تبریز--
49 5آریان56تهران13500-
50 5اسپیرال36اصفهان--
51 5اسپیرال46اصفهان--
52 5اسپیرال56اصفهان--
53 5منظومه46اصفهان--
54 5منظومه56اصفهان--
55 5زنجان56زنجان--
56 5سپهر ایرانیان56تهران13700-
57 5فولاد تهران46تهران--
58 5فولاد تهران56تهران--
59 5فولاد تهران36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 6سپهر ایرانیان66تهران13850-
61 6منظومه66اصفهان--
62 6آریان56تهران--
63 6زنجان56زنجان--
64 6زنجان66زنجان--
65 6فولاد تهران-6تهران--
66 6اسپیرال-6اصفهان--
67 6اسپیرال46اصفهان--
68 6اسپیرال56اصفهان--
69 6اسپیرال66اصفهان--
70 6شکفته-6مشهد--
71 6آریان66تهران13500-
72 6ناب تبریز46تبریز13650-
73 6ناب تبریز412تبریز--
74 6ناب تبریز56تبریز13600-
75 6ناب تبریز512تبریز--
76 6ناب تبریز66تبریز13600-
77 6ناب تبریز612تبریز--
78 6ظهوریان66تهران--
79 6فولاد تهران-12تهران--
80 6شکفته66مشهد--
81 6جاوید بناب36---
82 6جاوید بناب46---
83 6جاوید بناب56---
84 6ظهوریان56تهران--
85 6فولاد تهران36تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
86 6.3ناب تبریز412تبریز--
87 6.3ناب تبریز46تبریز--
88 6.3ناب تبریز56تبریز--
89 6.3ناب تبریز512تبریز--
90 6.3ناب تبریز66تبریز--
91 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
92 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
93 7ناب تبریز66تبریز--
94 7ناب تبریز612تبریز--
95 7فولاد تهران76تهران--
96 7فولاد تهران612تهران--
97 7آریان66تهران--
98 7ناب تبریز46تبریز--
99 7آریان76تهران13500-
100 7فولاد تهران66تهران--
101 7ناب تبریز56تبریز--
102 7ناب تبریز512تبریز--
103 7ناب تبریز76تبریز--
104 7ناب تبریز712تبریز--
105 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
106 7.5ناب تبریز512تبریز--
107 7.5ناب تبریز612تبریز--
108 7.5ناب تبریز56تبریز--
109 7.5ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
110 8شکفته86مشهد--
111 8سدید قم86---
112 8ظهوریان76تهران--
113 8فولاد تهران86تهران--
114 8فولاد تهران76تهران--
115 8ناب تبریز76تبریز13600-
116 8ناب تبریز712تبریز--
117 8فولاد تهران-12تهران--
118 8ناب تبریز-6تبریز--
119 8ناب تبریز-12تبریز--
120 8استاندارد اورپا-12تهران--
121 8ظهوریان86تهران--
122 8آریان812تهران--
123 8اصفهان812اصفهان--
124 8فولاد تهران-6تهران--
125 8آریان86تهران13450-
126 8ماهانسبک6تهران--
127 8اصفهان86اصفهان--
128 8شکفته-6مشهد--
129 8ناب تبریز66تبریز--
130 8ناب تبریز612تبریز--
131 8ناب تبریز86تبریز--
132 8ناب تبریز812تبریز--
133 8منظومه86اصفهان--
134 8سپهر ایرانیان86تهران13850-
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
135 10سپهر ایرانیان106تهران13850-
136 10ناب تبریز612تهران--
137 10ناب تبریز76تهران14000-
138 10ناب تبریز712تهران--
139 10ناب تبریز66تهران--
140 10ناب تبریز86تبریز13900-
141 10ناب تبریز812تبریز--
142 10ناب تبریز126تبریز--
143 10ناب تبریز1012تبریز--
144 10شکفته-6مشهد--
145 10اصفهان106اصفهان--
146 10ماهانسبک6تهران--
147 10آریان106تهران13450-
148 10فولاد تهران-6تهران--
149 10اصفهان1012اصفهان--
150 10آریان1012تهران--
151 10منظومه106تهران--
152 10فولاد تهران-12تهران--
153 10استاندارد اورپا-12تهران--
154 10ناب تبریز-6تبریز13650-
155 10ناب تبریز-12تبریز--
156 10آریان-12تهران--
157 10ناب تبریز106تبریز13600-
158 10ظهوریان106تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
159 12ناب تبریز-6تبریز13650-
160 12ناب تبریز-12تبریز--
161 12استاندارد اورپا-12تهران--
162 12آریان1212تهران--
163 12اصفهان1212اصفهان--
164 12آریان126تهران13450-
165 12اصفهان126اصفهان--
166 12شکفته-6مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
167 14استاندارد اورپا-12تهران--
168 14ناب تبریز-6تبریز--
169 14ناب تبریز-12تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
170 16ناب تبریز-6تبریز13650-
171 16ناب تبریز-12تبریز--
172 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
173 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
174 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
175 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
176 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نبشی و ناودانی بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟

نبشی و ناودانی بر اساس روش تولید و وزن آن بر اساس ضخامت گوشت ، بال و طول طبقه بندی میگردند

هنگام انتخاب و خرید نبشی و ناودانی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

در هنگام خرید نبشی و ناودانی بر اساس نیاز خود به ضخامت گوشت و بال و طول این مقطع باید توجه داشته باشید

بهترین راه برای خرید نبشی و ناودانی چیست؟

شما عزیزان میتوانید با دریافت مشاوره از کارشناسان فولاد ایرانیان بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Top