سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/9/20
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز42504350
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران-3190
6 3شکفته36مشهد36003700
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد36003700
8 4ظهوریان46تهران-3190
9 4ناب تبریز36تبریز39704030
10 4ناب تبریز46تبریز39304030
11 4ناب تبریز412تبریز--
12 4اسپیرال26اصفهان--
13 4اسپیرال36اصفهان--
14 4اسپیرال46اصفهان--
15 4اسپیرال56اصفهان--
16 4شکفته36مشهد36003700
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 4.5ناب تبریز36-12تبریز--
18 4.5ناب تبریز46تبریز45004600
19 4.5ناب تبریز412تبریز--
20 4.5ناب تبریز56تبریز45004600
21 4.5ناب تبریز512تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 5ناب تبریز36تبریز39704120
23 5ناب تبریز312تبریز--
24 5ناب تبریز412تبریز--
25 5آریان46تبریز36003650
26 5آریان56تبریز36003650
27 5ناب تبریز512تبریز--
28 5آریان56تهران36003650
29 5اسپیرال36اصفهان--
30 5اسپیرال46اصفهان--
31 5اسپیرال56اصفهان--
32 5منظومه46اصفهان--
33 5منظومه56اصفهان--
34 5زنجان56زنجان--
35 5ظهوریان56تهران-3190
36 5ناب تبریز46تبریز39504050
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 6ظهوریان66تهران-3190
38 6فولاد تهران-12تهران--
39 6فولاد تهران-12تهران--
40 6زنجان56زنجان--
41 6زنجان66زنجان--
42 6فولاد تهران-6تهران--
43 6اسپیرال-6اصفهان--
44 6اسپیرال46اصفهان--
45 6اسپیرال56اصفهان--
46 6اسپیرال66اصفهان--
47 6شکفته-6مشهد36003700
48 6آریان66تهران36003650
49 6ناب تبریز46تبریز39504150
50 6ناب تبریز412تبریز--
51 6ناب تبریز56تبریز39504050
52 6ناب تبریز512تبریز--
53 6ناب تبریز66تبریز39004000
54 6ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
55 6.3ناب تبریز56تبریز4500-
56 6.3ناب تبریز512تبریز--
57 6.3ناب تبریز66تبریز45004600
58 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 7ناب تبریز66تبریز45004600
61 7ناب تبریز612تبریز--
62 7فولاد تهران76تهران--
63 7فولاد تهران612تهران--
64 7ناب تبریز56تبریز45004600
65 7ناب تبریز512تبریز--
66 7ناب تبریز76تبریز--
67 7ناب تبریز712تبریز--
68 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
69 8آریان812تهران--
70 8اصفهان812اصفهان--
71 8فولاد تهران-6تهران--
72 8آریان86تهران36003650
73 8ماهانسبک6تهران--
74 8اصفهان86اصفهان--
75 8شکفته-6مشهد36003700
76 8ناب تبریز66تبریز40504150
77 8ناب تبریز612تبریز--
78 8ناب تبریز86تبریز39504050
79 8ناب تبریز812تبریز--
80 8فولاد تهران86تهران--
81 8فولاد تهران76تهران--
82 8ناب تبریز76تبریز40004100
83 8ناب تبریز712تبریز--
84 8فولاد تهران-12تهران--
85 8ناب تبریز-6تبریز39504050
86 8ناب تبریز-12تبریز39504050
87 8استاندارد اورپا-12تهران--
88 8ظهوریان86تهران-3190
89 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
90 10منظومه106تهران--
91 10استاندارد اورپا-12تهران--
92 10ناب تبریز-6تبریز39504050
93 10ناب تبریز-12تبریز39504050
94 10آریان-12تهران--
95 10فولاد تهران-12تهران--
96 10ناب تبریز106تبریز39004000
97 10ناب تبریز86تبریز--
98 10ناب تبریز812تبریز--
99 10ناب تبریز126تبریز--
100 10ناب تبریز1012تبریز--
101 10شکفته-6مشهد--
102 10اصفهان106اصفهان--
103 10ماهانسبک6تهران--
104 10آریان106تهران36003650
105 10فولاد تهران-6تهران--
106 10اصفهان1012اصفهان--
107 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
108 12آریان1212تهران--
109 12اصفهان1212اصفهان--
110 12آریان126تهران3600-
111 12اصفهان126اصفهان--
112 12شکفته-6مشهد--
113 12ناب تبریز-6تبریز39504050
114 12ناب تبریز-12تبریز39504050
115 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
116 14استاندارد اورپا-12تهران--
117 14ناب تبریز-6تبریز39504050
118 14ناب تبریز-12تبریز39504050
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
119 16ناب تبریز-6تبریز39504050
120 16ناب تبریز-12تبریز--
121 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
122 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
123 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top