سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/8/1
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان47804780
2 3اسپیرال36اصفهان47004700
3 3ناب تبریز36تبریز47104710
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد45004500
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد45004500
8 4ظهوریان46تهران--
9 4ناب تبریز36تبریز--
10 4ناب تبریز46تبریز46604660
11 4ناب تبریز412تبریز--
12 4اسپیرال26اصفهان47654765
13 4اسپیرال36اصفهان--
14 4اسپیرال46اصفهان46004600
15 4اسپیرال56اصفهان--
16 4شکفته36مشهد45004500
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
17 4.5ناب تبریز36-12تبریز--
18 4.5ناب تبریز46تبریز--
19 4.5ناب تبریز412تبریز--
20 4.5ناب تبریز56تبریز46604860
21 4.5ناب تبریز512تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
22 5ناب تبریز36تبریز46604660
23 5ناب تبریز312تبریز--
24 5ناب تبریز412تبریز--
25 5آریان46تبریز44554450
26 5آریان56تبریز44554450
27 5ناب تبریز512تبریز--
28 5آریان56تهران44554450
29 5اسپیرال36اصفهان--
30 5اسپیرال46اصفهان--
31 5اسپیرال56اصفهان--
32 5منظومه46اصفهان--
33 5منظومه56اصفهان--
34 5زنجان56زنجان--
35 5ظهوریان56تهران--
36 5ناب تبریز46تبریز45604560
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
37 6ظهوریان66تهران--
38 6فولاد تهران-12تهران--
39 6فولاد تهران-12تهران--
40 6زنجان56زنجان--
41 6زنجان66زنجان--
42 6فولاد تهران-6تهران--
43 6اسپیرال-6اصفهان--
44 6اسپیرال46اصفهان--
45 6اسپیرال56اصفهان--
46 6اسپیرال66اصفهان--
47 6شکفته-6مشهد45004500
48 6آریان66تهران44554450
49 6ناب تبریز46تبریز46604660
50 6ناب تبریز412تبریز--
51 6ناب تبریز56تبریز46104610
52 6ناب تبریز512تبریز--
53 6ناب تبریز66تبریز46104610
54 6ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
55 6.3ناب تبریز56تبریز--
56 6.3ناب تبریز512تبریز--
57 6.3ناب تبریز66تبریز--
58 6.3ناب تبریز612تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
59 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 7ناب تبریز66تبریز--
61 7ناب تبریز612تبریز--
62 7فولاد تهران76تهران--
63 7فولاد تهران612تهران--
64 7ناب تبریز56تبریز-5110
65 7ناب تبریز512تبریز--
66 7ناب تبریز76تبریز--
67 7ناب تبریز712تبریز--
68 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
69 8آریان812تهران--
70 8اصفهان812اصفهان--
71 8فولاد تهران-6تهران--
72 8آریان86تهران44554450
73 8ماهانسبک6تهران--
74 8اصفهان86اصفهان--
75 8شکفته-6مشهد45004500
76 8ناب تبریز66تبریز47104710
77 8ناب تبریز612تبریز--
78 8ناب تبریز86تبریز45604560
79 8ناب تبریز812تبریز--
80 8فولاد تهران86تهران--
81 8فولاد تهران76تهران--
82 8ناب تبریز76تبریز45604560
83 8ناب تبریز712تبریز--
84 8فولاد تهران-12تهران--
85 8ناب تبریز-6تبریز45604560
86 8ناب تبریز-12تبریز45604560
87 8استاندارد اورپا-12تهران--
88 8ظهوریان86تهران--
89 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
90 10منظومه106تهران--
91 10استاندارد اورپا-12تهران--
92 10ناب تبریز-6تبریز45604560
93 10ناب تبریز-12تبریز45604560
94 10آریان-12تهران--
95 10فولاد تهران-12تهران--
96 10ناب تبریز106تبریز-4610
97 10ناب تبریز86تبریز--
98 10ناب تبریز812تبریز--
99 10ناب تبریز126تبریز--
100 10ناب تبریز1012تبریز--
101 10شکفته-6مشهد-4500
102 10اصفهان106اصفهان--
103 10ماهانسبک6تهران--
104 10آریان106تهران44554450
105 10فولاد تهران-6تهران--
106 10اصفهان1012اصفهان--
107 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
108 12آریان1212تهران--
109 12اصفهان1212اصفهان--
110 12آریان126تهران44554450
111 12اصفهان126اصفهان--
112 12شکفته-6مشهد--
113 12ناب تبریز-6تبریز45604560
114 12ناب تبریز-12تبریز45604560
115 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
116 14استاندارد اورپا-12تهران--
117 14ناب تبریز-6تبریز45604560
118 14ناب تبریز-12تبریز45604560
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
119 16ناب تبریز-6تبریز45604560
120 16ناب تبریز-12تبریز45604560
121 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
122 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
123 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top