سایز
کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/5/28
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3اسپیرال26اصفهان--
2 3اسپیرال36اصفهان--
3 3ناب تبریز36تبریز4500-
4 3ناب تبریز312تبریز--
5 3ظهوریان36تهران--
6 3شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
7 4شکفته46مشهد--
8 4ظهوریان46تهران--
9 4آریان46تهران43004300
10 4ناب تبریز36تبریز4450-
11 4ناب تبریز46تبریز4440-
12 4ناب تبریز412تبریز--
13 4اسپیرال26اصفهان--
14 4اسپیرال36اصفهان--
15 4اسپیرال46اصفهان--
16 4اسپیرال56اصفهان--
17 4شکفته36مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
18 4.5ناب تبریز36تبریز--
19 4.5ناب تبریز46تبریز4630-
20 4.5ناب تبریز412تبریز--
21 4.5ناب تبریز56تبریز4600-
22 4.5ناب تبریز512تبریز4800-
23 4.5ناب تبریز312تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
24 5ظهوریان56تهران--
25 5ناب تبریز46تبریز4480-
26 5ناب تبریز36تبریز4490-
27 5ناب تبریز312تبریز4690-
28 5ناب تبریز412تبریز4680-
29 5آریان46تبریز43004300
30 5آریان56تبریز43004300
31 5ناب تبریز512تبریز4650-
32 5آریان56تهران43004300
33 5اسپیرال36اصفهان--
34 5اسپیرال46اصفهان--
35 5اسپیرال56اصفهان--
36 5منظومه46اصفهان--
37 5منظومه56اصفهان--
38 5زنجان56زنجان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
39 6زنجان56زنجان--
40 6زنجان66زنجان--
41 6فولاد تهران-6تهران--
42 6اسپیرال-6اصفهان--
43 6اسپیرال46اصفهان--
44 6اسپیرال56اصفهان--
45 6اسپیرال66اصفهان--
46 6شکفته-6مشهد--
47 6آریان66تهران43004300
48 6ناب تبریز46تبریز4450-
49 6ناب تبریز412تبریز4650-
50 6ناب تبریز56تبریز4400-
51 6ناب تبریز512تبریز4600-
52 6ناب تبریز66تبریز4380-
53 6ناب تبریز612تبریز4580-
54 6ظهوریان66تهران--
55 6فولاد تهران-12تهران--
56 6فولاد تهران-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
57 6.3ناب تبریز56تبریز4620-
58 6.3ناب تبریز512تبریز4820-
59 6.3ناب تبریز66تبریز4610-
60 6.3ناب تبریز612تبریز4810-
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
61 6.5استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
62 7ناب تبریز66تبریز4500-
63 7ناب تبریز612تبریز5000-
64 7فولاد تهران76تهران--
65 7فولاد تهران612تهران--
66 7ناب تبریز56تبریز--
67 7ناب تبریز512تبریز--
68 7ناب تبریز76تبریز--
69 7ناب تبریز712تبریز--
70 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
71 8آریان812تهران--
72 8اصفهان812اصفهان--
73 8فولاد تهران-6تهران--
74 8آریان86تهران43004300
75 8ماهانسبک6تهران--
76 8اصفهان86اصفهان--
77 8شکفته-6مشهد--
78 8ناب تبریز66تبریز--
79 8ناب تبریز612تبریز--
80 8ناب تبریز86تبریز4350-
81 8ناب تبریز812تبریز4550-
82 8فولاد تهران86تهران--
83 8فولاد تهران76تهران--
84 8ناب تبریز76تبریز4400-
85 8ناب تبریز712تبریز4600-
86 8فولاد تهران-12تهران--
87 8ناب تبریز-6تبریز--
88 8ناب تبریز-12تبریز--
89 8استاندارد اورپا-12تهران--
90 8ظهوریان86تهران--
91 8فولاد تهران12-تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
92 10منظومه106تهران--
93 10استاندارد اورپا-12تهران--
94 10ناب تبریز-6تبریز4400-
95 10ناب تبریز-12تبریز4400-
96 10آریان-12تهران--
97 10فولاد تهران-12تهران--
98 10ناب تبریز106تبریز4350-
99 10ناب تبریز86تبریز4600-
100 10ناب تبریز812تبریز4800-
101 10ناب تبریز126تبریز--
102 10ناب تبریز1012تبریز4550-
103 10شکفته-6مشهد--
104 10اصفهان106اصفهان--
105 10ماهانسبک6تهران--
106 10آریان106تهران42504250
107 10فولاد تهران-6تهران--
108 10اصفهان1012اصفهان--
109 10آریان1012تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
110 12آریان1212تهران--
111 12اصفهان1212اصفهان--
112 12آریان126تهران42504250
113 12اصفهان126اصفهان--
114 12شکفته-6مشهد--
115 12ناب تبریز-6تبریز4400-
116 12ناب تبریز-12تبریز4400-
117 12استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
118 14استاندارد اورپا-12تهران--
119 14ناب تبریز-6تبریز4400-
120 14ناب تبریز-12تبریز4400-
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
121 16ناب تبریز-6تبریز4400-
122 16ناب تبریز-12تبریز4400-
123 16استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
124 18استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
125 22استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
126 24استاندارد اورپا-12تهران--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
127 26استاندارد اورپا-12تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top