سایز


کارخانهآخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/4/28
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
1 3ناب تبریز36تبریز--
2 3اسپیرال26اصفهان--
3 3اسپیرال36اصفهان--
4 3شکفته2.56مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
5 4شکفته36مشهد--
6 4اسپیرال26اصفهان--
7 4اسپیرال36اصفهان--
8 4اسپیرال46اصفهان--
9 4اسپیرال56اصفهان--
10 4ناب تبریز36تبریز--
11 4ناب تبریز46تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
12 4.5ناب تبریز36تبریز--
13 4.5ناب تبریز46تبریز--
14 4.5ناب تبریز56تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
15 5ناب تبریز36تبریز--
16 5ناب تبریز46تبریز21302130
17 5ناب تبریز56تبریز--
18 5اسپیرال36اصفهان--
19 5اسپیرال46اصفهان--
20 5اسپیرال56اصفهان-2090
21 5آریان56تهران20602060
22 5شکفته46مشهد--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
23 6شکفته56مشهد--
24 6اسپیرال-6اصفهان-2010
25 6اسپیرال46اصفهان--
26 6اسپیرال56اصفهان--
27 6اسپیرال66اصفهان--
28 6اسپیرال-12اصفهان--
29 6شکفته-6مشهد--
30 6آریان66تهران20602060
31 6ناب تبریز46تبریز--
32 6ناب تبریز56تبریز--
33 6ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
34 6.3ناب تبریز56تبریز--
35 6.3ناب تبریز66تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
36 7ناب تبریز55تبریز--
37 7ناب تبریز56تبریز--
38 7ناب تبریز512تبریز--
39 7ناب تبریز66تبریز--
40 7ناب تبریز612تبریز--
41 7ناب تبریز76تبریز--
42 7ناب تبریز712تبریز--
43 7اصفهان76اصفهان--
44 7اصفهان712اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
45 8آریان812تهران--
46 8میلاد یزد88یزد--
47 8اصفهان812اصفهان--
48 8ماهانسبک6تهران--
49 8شکفته-6مشهد--
50 8ماهان-6مشهد--
51 8ناب تبریز-6تبریز--
52 8ناب تبریز-12تبریز21202120
53 8اصفهان86اصفهان--
54 8آریان86تهران21002100
55 8آریان-6تهران--
56 8ناب تبریز66تبریز--
57 8ناب تبریز76تبریز--
58 8ناب تبریز86تبریز--
59 8ناب تبریز812تبریز--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
60 9ناب تبریز86تبریز--
61 9ناب تبریز812تبریز--
62 9اصفهان96اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
63 10اصفهان106اصفهان--
64 10آریان106تهران21002100
65 10آریان-6تهران--
66 10ناب تبریز86تبریز--
67 10ناب تبریز812تبریز--
68 10ناب تبریز106تبریز--
69 10ناب تبریز1012تبریز--
70 10ناب تبریز-6تبریز--
71 10ناب تبریز-12تبریز--
72 10ماهان-6مشهد--
73 10شکفته-6مشهد--
74 10ماهانسبک6تهران--
75 10اصفهان1012اصفهان--
76 10میلاد یزد-6یزد--
77 10آریان1012تهران23002300
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
78 12آریان1212تهران23002300
79 12اصفهان1212اصفهان--
80 12شکفته-6مشهد--
81 12ماهان-6مشهد--
82 12ناب تبریز-6تبریز21202120
83 12ناب تبریز-12تبریز21202120
84 12آریان-6تهران--
85 12آریان126تهران21002100
86 12اصفهان126اصفهان--
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
87 14آریان-6تهران--
88 14ناب تبریز-6تبریز21202120
89 14ناب تبریز-12تبریز21202120
ردیفسایزتولید کنندهضخامتطولمحل تحویلقیمت امروزقیمت دیروز
90 16ناب تبریز-6تبریز--
91 16ناب تبریز-12تبریز--
92 16آریان-6تهران--


توجه داشته باشید که قیمت های موجود برای سفارشات عمده در نظر گرفته شده است.

سفارشات برای انواع نبشی های لقمه و برش پذیرفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Top