قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1396/12/5
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA2--
2 8قزوینآجدارA2--
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA2--
6 8حسن رودآجدارA2--
7 8آذر فولاد امینآجدارA2--
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA2--
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA2--
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2--
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10سیادن ابهرآجدارA2--
16 10کویر کاشانآجدارA2--
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA2--
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2--
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA2--
26 10درپادآجدارA2--
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2--
30 10ظفر بنابآجدارA2--
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA2--
34 12قزوینآجدارA2--
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA2--
39 12حسن رودآجدارA2--
40 12پرشینآجدارA2--
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA2--
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA2--
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12سیادن ابهرآجدارA3--
50 12ارگ تبریزآجدارA3--
51 12کویر کاشانآجدارA3--
52 12زاگرسآجدارA2--
53 12روهینا دزفولآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14زاگرسآجدارA3--
57 14کویر کاشانآجدارA3--
58 14ارگ تبریزآجدارA3--
59 14سیادن ابهرآجدارA3--
60 14نیک صدار توسآجدارA3--
61 14روهینا دزفولآجدارA3--
62 14صدر لرستانآجدارA3--
63 14آریا ذوبآجدارA3--
64 14جهان فولاد غربآجدارA3--
65 14هیربدآجدارA3--
66 14آناهیتاآجدارA3--
67 14بافق یزدآجدارA3--
68 14بردسیر کرمانآجدارA3--
69 14ذوب آهنآجدارA3--
70 14آریانآجدارA3--
71 14آذر فولاد امینآجدارA3--
72 14شاهرودآجدارA3--
73 14پرشینآجدارA3--
74 14حسن رودآجدارA3--
75 14درپادآجدارA3--
76 14میانهآجدارA3--
77 14شاهین بنابآجدارA3--
78 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
79 14قزوینآجدارA2--
80 14نیشابورآجدارA3--
81 14ظفر بنابآجدارA3--
82 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
83 16امیرکبیرآجدارA3--
84 16ظفر بنابآجدارA3--
85 16نیشابورآجدارA3--
86 16قزوینآجدارA3--
87 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
88 16شاهین بنابآجدارA3--
89 16میانهآجدارA3--
90 16درپادآجدارA3--
91 16حسن رودآجدارA3--
92 16پرشینآجدارA3--
93 16شاهرودآجدارA3--
94 16آذر فولاد امینآجدارA3--
95 16آریانآجدارA3--
96 16ذوب آهنآجدارA3--
97 16بردسیر کرمانآجدارA3--
98 16آناهیتاآجدارA3--
99 16هیربدآجدارA3--
100 16جهان فولاد غربآجدارA3--
101 16آریا ذوبآجدارA3--
102 16صدر لرستانآجدارA3--
103 16روهینا دزفولآجدارA3--
104 16نیک صدار توسآجدارA3--
105 16کویر کاشانآجدارA3--
106 16زاگرسآجدارA3--
107 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
108 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
109 18زاگرسآجدارA3--
110 18کویر کاشانآجدارA3--
111 18نیک صدار توسآجدارA3--
112 18سیادن ابهرآجدارA3--
113 18ارگ تبریزآجدارA3--
114 18روهینا دزفولآجدارA3--
115 18صدر لرستانآجدارA3--
116 18جهان فولاد غربآجدارA3--
117 18هیربدآجدارA3--
118 18آناهیتاآجدارA3--
119 18بردسیر کرمانآجدارA3--
120 18بافق یزدآجدارA3--
121 18ذوب آهنآجدارA3--
122 18آریانآجدارA3--
123 18آذر فولاد امینآجدارA3--
124 18شاهرودآجدارA3--
125 18پرشینآجدارA3--
126 18درپادآجدارA3--
127 18میانهآجدارA3--
128 18شاهین بنابآجدارA3--
129 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
130 18نیشابورآجدارA3--
131 18ظفر بنابآجدارA3--
132 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
133 20امیرکبیرآجدارA3--
134 20ظفر بنابآجدارA3--
135 20نیشابورآجدارA3--
136 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
137 20شاهین بنابآجدارA3--
138 20میانهآجدارA3--
139 20پرشینآجدارA3--
140 20شاهرودآجدارA3--
141 20آذر فولاد امینآجدارA3--
142 20آریانآجدارA3--
143 20ذوب آهنآجدارA3--
144 20بافق یزدآجدارA3--
145 20بردسیر کرمانآجدارA3--
146 20آناهیتاآجدارA3--
147 20هیربدآجدارA3--
148 20جهان فولاد غربآجدارA3--
149 20روهینا دزفولآجدارA3--
150 20ارگ تبریزآجدارA3--
151 20سیادن ابهرآجدارA3--
152 20نیک صدار توسآجدارA3--
153 20کویر کاشانآجدارA3--
154 20زاگرسآجدارA3--
155 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
156 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
157 22زاگرسآجدارA3--
158 22کویر کاشانآجدارA3--
159 22نیک صدار توسآجدارA3--
160 22سیادن ابهرآجدارA3--
161 22ارگ تبریزآجدارA3--
162 22روهینا دزفولآجدارA3--
163 22جهان فولاد غربآجدارA3--
164 22هیربدآجدارA3--
165 22آناهیتاآجدارA3--
166 22بردسیر کرمانآجدارA3--
167 22بافق یزدآجدارA3--
168 22ذوب آهنآجدارA3--
169 22آریانآجدارA3--
170 22آذر فولاد امینآجدارA3--
171 22شاهرودآجدارA3--
172 22پرشینآجدارA3--
173 22میانهآجدارA3--
174 22شاهین بنابآجدارA3--
175 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
176 22نیشابورآجدارA3--
177 22ظفر بنابآجدارA3--
178 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
179 25امیرکبیرآجدارA3--
180 25ظفر بنابآجدارA3--
181 25نیشابورآجدارA3--
182 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
183 25شاهین بنابآجدارA3--
184 25میانهآجدارA3--
185 25پرشینآجدارA3--
186 25شاهرودآجدارA3--
187 25آذر فولاد امینآجدارA3--
188 25آریانآجدارA3--
189 25ذوب آهنآجدارA3--
190 25بافق یزدآجدارA3--
191 25بردسیر کرمانآجدارA3--
192 25آناهیتاآجدارA3--
193 25هیربدآجدارA3--
194 25روهینا دزفولآجدارA3--
195 25ارگ تبریزآجدارA3--
196 25سیادن ابهرآجدارA3--
197 25نیک صدار توسآجدارA3--
198 25کویر کاشانآجدارA3--
199 25زاگرسآجدارA3--
200 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
201 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28کویر کاشانآجدارA3--
204 28نیک صدار توسآجدارA3--
205 28ارگ تبریزآجدارA3--
206 28روهینا دزفولآجدارA3--
207 28آناهیتاآجدارA3--
208 28بردسیر کرمانآجدارA3--
209 28بافق یزدآجدارA3--
210 28ذوب آهنآجدارA3--
211 28آریانآجدارA3--
212 28آذر فولاد امینآجدارA3--
213 28شاهرودآجدارA3--
214 28پرشینآجدارA3--
215 28میانهآجدارA3--
216 28شاهین بنابآجدارA3--
217 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
218 28نیشابورآجدارA3--
219 28ظفر بنابآجدارA3--
220 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
221 30امیرکبیرآجدارA3--
222 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
223 30شاهین بنابآجدارA3--
224 30میانهآجدارA3--
225 30آذر فولاد امینآجدارA3--
226 30آریانآجدارA3--
227 30ذوب آهنآجدارA3--
228 30بافق یزدآجدارA3--
229 30بردسیر کرمانآجدارA3--
230 30آناهیتاآجدارA3--
231 30کویر کاشانآجدارA3--
232 30زاگرسآجدارA3--
233 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
234 32زاگرسآجدارA3--
235 32کویر کاشانآجدارA3--
236 32روهینا دزفولآجدارA3--
237 32ارگ تبریزآجدارA3--
238 32آناهیتاآجدارA3--
239 32پرشینآجدارA3--
240 32بردسیر کرمانآجدارA3--
241 32بافق یزدآجدارA3--
242 32ذوب آهنآجدارA3--
243 32آریانآجدارA3--
244 32آذر فولاد امینآجدارA3--
245 32میانهآجدارA3--
246 32شاهین بنابآجدارA3--
247 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
248 32امیرکبیرآجدارA3--
Top