قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1398/4/31
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA244104380
2 8قزوینآجدارA24290-
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA24290-
4 8شاهین بنابآجدارA243704350
5 8درپادآجدارA2-4330
6 8حسن رودآجدارA2-4400
7 8آذر فولاد امینآجدارA24350-
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA245004450
10 8پارس آرمانآجدارA2--
11 8سیادن ابهرآجدارA243504350
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA243804380
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA242204220
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2--
19 10آناهیتاآجدارA244504400
20 10بردسیر کرمانآجدارA243004300
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA24300-
24 10شاهرودآجدارA244504450
25 10حسن رودآجدارA2-4300
26 10درپادآجدارA2-4310
27 10شاهین بنابآجدارA243204300
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA24270-
29 10قزوینآجدارA24140-
30 10ظفر بنابآجدارA243604330
31 10امیرکبیرآجدارA243504350
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA243004300
33 12ظفر بنابآجدارA243604330
34 12قزوینآجدارA24140-
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA24270-
36 12شاهین بنابآجدارA343204300
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA2-4310
39 12حسن رودآجدارA2-4300
40 12پرشینآجدارA24300-
41 12شاهرودآجدارA243504350
42 12آذر فولاد امینآجدارA24300-
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA24350-
45 12بردسیر کرمانآجدارA342104180
46 12بافق یزدآجدارA34300-
47 12آناهیتاآجدارA244004350
48 12پارس آرمانآجدارA3--
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA343204320
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA3--
60 14سیادن ابهرآجدارA342204220
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA34170-
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA344004350
66 14بافق یزدآجدارA34200-
67 14بردسیر کرمانآجدارA341304130
68 14ذوب آهنآجدارA34250-
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA34250-
71 14شاهرودآجدارA342504250
72 14پرشینآجدارA34230-
73 14حسن رودآجدارA3-4300
74 14درپادآجدارA3-4270
75 14میانهآجدارA3-4120
76 14شاهین بنابآجدارA342504250
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA343104280
81 14امیرکبیرآجدارA342504250
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA342504250
83 16ظفر بنابآجدارA343104280
84 16نیشابورآجدارA341604120
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
87 16شاهین بنابآجدارA342504250
88 16میانهآجدارA3-4120
89 16درپادآجدارA3-4270
90 16حسن رودآجدارA3-4300
91 16پرشینآجدارA34200-
92 16شاهرودآجدارA342504250
93 16آذر فولاد امینآجدارA34250-
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA344004350
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA34170-
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA342204220
111 18ارگ تبریزآجدارA3--
112 18زاگرسآجدارA34170-
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA344004350
116 18بردسیر کرمانآجدارA341304130
117 18بافق یزدآجدارA34150-
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA34250-
121 18شاهرودآجدارA342504250
122 18پرشینآجدارA34200-
123 18درپادآجدارA3-4270
124 18میانهآجدارA3-4120
125 18شاهین بنابآجدارA342504250
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
127 18نیشابورآجدارA341604120
128 18ظفر بنابآجدارA343104280
129 18امیرکبیرآجدارA342504250
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA342504250
131 20ظفر بنابآجدارA343104280
132 20نیشابورآجدارA34160-
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
134 20شاهین بنابآجدارA342504250
135 20میانهآجدارA3-4120
136 20پرشینآجدارA34200-
137 20شاهرودآجدارA342504250
138 20آذر فولاد امینآجدارA34250-
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA34170-
141 20بافق یزدآجدارA34150-
142 20بردسیر کرمانآجدارA341304130
143 20آناهیتاآجدارA344004350
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA34170-
147 20ارگ تبریزآجدارA3--
148 20سیادن ابهرآجدارA342204220
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA342204220
158 22ارگ تبریزآجدارA3--
159 22زاگرسآجدارA34170-
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA344004350
163 22بردسیر کرمانآجدارA341304130
164 22بافق یزدآجدارA34150-
165 22ذوب آهنآجدارA34170-
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA34250-
168 22شاهرودآجدارA342504250
169 22پرشینآجدارA34200-
170 22میانهآجدارA3-4120
171 22شاهین بنابآجدارA342504250
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
173 22نیشابورآجدارA341604120
174 22ظفر بنابآجدارA343104280
175 22امیرکبیرآجدارA342504250
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA342504250
177 25ظفر بنابآجدارA343104280
178 25نیشابورآجدارA3--
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
180 25شاهین بنابآجدارA342504250
181 25میانهآجدارA3-4120
182 25پرشینآجدارA34200-
183 25شاهرودآجدارA342504250
184 25آذر فولاد امینآجدارA34250-
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA34170-
187 25بافق یزدآجدارA34150-
188 25بردسیر کرمانآجدارA341304130
189 25آناهیتاآجدارA344004350
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA34170-
193 25ارگ تبریزآجدارA3--
194 25سیادن ابهرآجدارA342204220
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA3--
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA344004350
205 28بردسیر کرمانآجدارA341304130
206 28بافق یزدآجدارA34150-
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA34250-
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA34230-
212 28میانهآجدارA3-4120
213 28شاهین بنابآجدارA342504250
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
215 28نیشابورآجدارA341604120
216 28ظفر بنابآجدارA343104280
217 28امیرکبیرآجدارA342504250
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3--
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA3--
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA344004350
236 32پرشینآجدارA34230-
237 32بردسیر کرمانآجدارA341304130
238 32بافق یزدآجدارA34150-
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA34250-
242 32میانهآجدارA3-4120
243 32شاهین بنابآجدارA342504250
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA34220-
245 32امیرکبیرآجدارA3--
Top