قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق


قیمت پروفیل


قیمت نبشی و ناودانی


سایز

کارخانه
آخرین بروزرسانی در تاریخ: 1397/9/20
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
1 8ظفر بنابآجدارA238314049
2 8قزوینآجدارA2-3750
3 8کاوه تیکمه داشآجدارA2--
4 8شاهین بنابآجدارA2--
5 8درپادآجدارA23860-
6 8حسن رودآجدارA238503950
7 8آذر فولاد امینآجدارA2-3880
8 8ذوب آهنآجدارA2--
9 8آناهیتاآجدارA238503950
10 8پارس آرمانآجدارA2-3750
11 8سیادن ابهرآجدارA236003600
12 8روهینا دزفولآجدارA2--
13 8سپهر ایرانیانآجدارA2-3550
14 8کویر کاشانآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
15 10کویر کاشانآجدارA2--
16 10سیادن ابهرآجدارA236003600
17 10روهینا دزفولآجدارA2--
18 10پارس آرمانآجدارA2-3600
19 10آناهیتاآجدارA238003900
20 10بردسیر کرمانآجدارA2--
21 10ذوب آهنآجدارA2--
22 10آریانآجدارA2--
23 10آذر فولاد امینآجدارA2-3850
24 10شاهرودآجدارA2--
25 10حسن رودآجدارA236803780
26 10درپادآجدارA23840-
27 10شاهین بنابآجدارA2--
28 10کاوه تیکمه داشآجدارA2--
29 10قزوینآجدارA2-3600
30 10ظفر بنابآجدارA238094027
31 10امیرکبیرآجدارA2--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
32 12امیرکبیرآجدارA2--
33 12ظفر بنابآجدارA237603978
34 12قزوینآجدارA2-3600
35 12کاوه تیکمه داشآجدارA2--
36 12شاهین بنابآجدارA3--
37 12میانهآجدارA2--
38 12درپادآجدارA23800-
39 12حسن رودآجدارA236003700
40 12پرشینآجدارA2--
41 12شاهرودآجدارA2--
42 12آذر فولاد امینآجدارA2-3810
43 12آریانآجدارA2--
44 12ذوب آهنآجدارA2--
45 12بردسیر کرمانآجدارA3--
46 12بافق یزدآجدارA3--
47 12آناهیتاآجدارA237503850
48 12پارس آرمانآجدارA3-3600
49 12زاگرسآجدارA2--
50 12سیادن ابهرآجدارA336003600
51 12ارگ تبریزآجدارA3--
52 12روهینا دزفولآجدارA3--
53 12کویر کاشانآجدارA3--
54 12سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
55 14سرمد ابر کوهآجدارA3--
56 14کویر کاشانآجدارA3--
57 14آریا ذوبآجدارA3--
58 14جهان فولاد غربآجدارA3--
59 14ارگ تبریزآجدارA33550-
60 14سیادن ابهرآجدارA336003600
61 14نیک صدار توسآجدارA3--
62 14زاگرسآجدارA3--
63 14روهینا دزفولآجدارA3--
64 14کارخانه هآجدارA3--
65 14آناهیتاآجدارA337503850
66 14بافق یزدآجدارA3--
67 14بردسیر کرمانآجدارA3--
68 14ذوب آهنآجدارA3--
69 14آریانآجدارA3--
70 14آذر فولاد امینآجدارA3-3810
71 14شاهرودآجدارA3--
72 14پرشینآجدارA3--
73 14حسن رودآجدارA336003700
74 14درپادآجدارA33800-
75 14میانهآجدارA3--
76 14شاهین بنابآجدارA3--
77 14کاوه تیکمه داشآجدارA3--
78 14قزوینآجدارA2--
79 14نیشابورآجدارA3--
80 14ظفر بنابآجدارA337603978
81 14امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
82 16امیرکبیرآجدارA3--
83 16ظفر بنابآجدارA337603978
84 16نیشابورآجدارA3--
85 16قزوینآجدارA3--
86 16کاوه تیکمه داشآجدارA3--
87 16شاهین بنابآجدارA3--
88 16میانهآجدارA3--
89 16درپادآجدارA33800-
90 16حسن رودآجدارA336003700
91 16پرشینآجدارA3-3750
92 16شاهرودآجدارA3--
93 16آذر فولاد امینآجدارA3-3810
94 16آریانآجدارA3--
95 16ذوب آهنآجدارA3--
96 16بردسیر کرمانآجدارA3--
97 16آناهیتاآجدارA337503850
98 16کارخانه هآجدارA3--
99 16روهینا دزفولآجدارA3--
100 16زاگرسآجدارA3--
101 16نیک صدار توسآجدارA3--
102 16جهان فولاد غربآجدارA3--
103 16آریا ذوبآجدارA3--
104 16کویر کاشانآجدارA3--
105 16سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
106 18سرمد ابر کوهآجدارA3--
107 18کویر کاشانآجدارA3--
108 18جهان فولاد غربآجدارA3--
109 18نیک صدار توسآجدارA3--
110 18سیادن ابهرآجدارA336003600
111 18ارگ تبریزآجدارA33520-
112 18زاگرسآجدارA3--
113 18روهینا دزفولآجدارA3--
114 18کارخانه هآجدارA3--
115 18آناهیتاآجدارA337503850
116 18بردسیر کرمانآجدارA3--
117 18بافق یزدآجدارA3--
118 18ذوب آهنآجدارA3--
119 18آریانآجدارA3--
120 18آذر فولاد امینآجدارA3-3810
121 18شاهرودآجدارA3--
122 18پرشینآجدارA3-3750
123 18درپادآجدارA33800-
124 18میانهآجدارA3--
125 18شاهین بنابآجدارA3--
126 18کاوه تیکمه داشآجدارA3--
127 18نیشابورآجدارA3--
128 18ظفر بنابآجدارA337603978
129 18امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
130 20امیرکبیرآجدارA3--
131 20ظفر بنابآجدارA337603978
132 20نیشابورآجدارA3--
133 20کاوه تیکمه داشآجدارA3--
134 20شاهین بنابآجدارA3--
135 20میانهآجدارA3--
136 20پرشینآجدارA3-3750
137 20شاهرودآجدارA3--
138 20آذر فولاد امینآجدارA3-3810
139 20آریانآجدارA3--
140 20ذوب آهنآجدارA3--
141 20بافق یزدآجدارA3--
142 20بردسیر کرمانآجدارA3--
143 20آناهیتاآجدارA337503850
144 20کارخانه هآجدارA3--
145 20روهینا دزفولآجدارA3--
146 20زاگرسآجدارA3--
147 20ارگ تبریزآجدارA33520-
148 20سیادن ابهرآجدارA336003600
149 20نیک صدار توسآجدارA3--
150 20جهان فولاد غربآجدارA3--
151 20کویر کاشانآجدارA3--
152 20سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
153 22سرمد ابر کوهآجدارA3--
154 22کویر کاشانآجدارA3--
155 22جهان فولاد غربآجدارA3--
156 22نیک صدار توسآجدارA3--
157 22سیادن ابهرآجدارA336003600
158 22ارگ تبریزآجدارA33520-
159 22زاگرسآجدارA3--
160 22روهینا دزفولآجدارA3--
161 22کارخانه هآجدارA3--
162 22آناهیتاآجدارA337503850
163 22بردسیر کرمانآجدارA3--
164 22بافق یزدآجدارA3--
165 22ذوب آهنآجدارA3--
166 22آریانآجدارA3--
167 22آذر فولاد امینآجدارA3-3810
168 22شاهرودآجدارA3--
169 22پرشینآجدارA3-3750
170 22میانهآجدارA3--
171 22شاهین بنابآجدارA3--
172 22کاوه تیکمه داشآجدارA3--
173 22نیشابورآجدارA3--
174 22ظفر بنابآجدارA337603978
175 22امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
176 25امیرکبیرآجدارA3--
177 25ظفر بنابآجدارA337603978
178 25نیشابورآجدارA3--
179 25کاوه تیکمه داشآجدارA3--
180 25شاهین بنابآجدارA3--
181 25میانهآجدارA3--
182 25پرشینآجدارA3-3750
183 25شاهرودآجدارA3--
184 25آذر فولاد امینآجدارA3-3810
185 25آریانآجدارA3--
186 25ذوب آهنآجدارA3--
187 25بافق یزدآجدارA3--
188 25بردسیر کرمانآجدارA3--
189 25آناهیتاآجدارA337503850
190 25کارخانه هآجدارA3--
191 25روهینا دزفولآجدارA3--
192 25زاگرسآجدارA3--
193 25ارگ تبریزآجدارA33520-
194 25سیادن ابهرآجدارA336003600
195 25نیک صدار توسآجدارA3--
196 25کویر کاشانآجدارA3--
197 25سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
198 28سرمد ابر کوهآجدارA3--
199 28کویر کاشانآجدارA3--
200 28نیک صدار توسآجدارA3--
201 28ارگ تبریزآجدارA33520-
202 28زاگرسآجدارA3--
203 28روهینا دزفولآجدارA3--
204 28آناهیتاآجدارA337503850
205 28بردسیر کرمانآجدارA3--
206 28بافق یزدآجدارA3--
207 28ذوب آهنآجدارA3--
208 28آریانآجدارA3--
209 28آذر فولاد امینآجدارA3-3810
210 28شاهرودآجدارA3--
211 28پرشینآجدارA3-3850
212 28میانهآجدارA3--
213 28شاهین بنابآجدارA3--
214 28کاوه تیکمه داشآجدارA3--
215 28نیشابورآجدارA3--
216 28ظفر بنابآجدارA337603978
217 28امیرکبیرآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
218 30امیرکبیرآجدارA3--
219 30کاوه تیکمه داشآجدارA3--
220 30شاهین بنابآجدارA3--
221 30میانهآجدارA3--
222 30آذر فولاد امینآجدارA3-3810
223 30آریانآجدارA3--
224 30ذوب آهنآجدارA3--
225 30بافق یزدآجدارA3--
226 30بردسیر کرمانآجدارA3--
227 30آناهیتاآجدارA337503850
228 30زاگرسآجدارA3--
229 30کویر کاشانآجدارA3--
230 30سرمد ابر کوهآجدارA3--
ردیفسایزتولید کنندهنوعکیفیتقیمت امروزقیمت دیروز
231 32کویر کاشانآجدارA3--
232 32زاگرسآجدارA3--
233 32روهینا دزفولآجدارA3--
234 32ارگ تبریزآجدارA3--
235 32آناهیتاآجدارA337503850
236 32پرشینآجدارA3-3850
237 32بردسیر کرمانآجدارA3--
238 32بافق یزدآجدارA3--
239 32ذوب آهنآجدارA3--
240 32آریانآجدارA3--
241 32آذر فولاد امینآجدارA3-3810
242 32میانهآجدارA3--
243 32شاهین بنابآجدارA3--
244 32کاوه تیکمه داشآجدارA3--
245 32امیرکبیرآجدارA3--
Top