فولاد چین ضبط کاهش صادرات برای اولین بار در شش سال اخیر


1395/11/16بعد از شش سال رشد سریع صادرات چین  برای اولین بار در سال 2016 نرخ رشد آن کاهش یافت دلیل اصلی افزایش قیمت و همچنین اختلاف

 

تجاری مکرر بود.

 

 

 اما در سال 2017 انتظار میرود که صادرات فولاد خود را در سطح میلیون تن حفظ کند.

 

 

با توجه به آخرین آمار گمرک چین 7.8 میلیون تن در دسامبر 2016 صادر کرده است.

 

با توجه به صادرات ماه قبل به مقدار 320000 تن در مقایسه با مدت مشابه سال 2015  , 26.8% کاهش یافته است.

 

منبع:http://www.asianmetal.com

Top