رکورد واردات سنگ آهن چین


1395/11/11در آغاز سال 2016 چشم انداز سنگ آهن چین به چالش کشیدن واردات به نظر میرسید

با توجه به اینکه در سال 2015 رشد واردات به طور آهسته به پیش میرفت ادامه

 

کاهش ظرفیت فولاد چین و گذرتدریجی چین به واردات متنوع تر ، اقتصاد بالغ را شاهد بودیم

 

با این حال چین در سال 2016 به طور قابل توجه ای واردات سنگ آهن را افزایش داد و رکورد خود را با در این راه به 1 بیلیون تن رساند

 

 

http://www.hellenicshippingnews.com : منبع 

Top