خلاصه وقایع در بازار و بورس کالا در روز چهاردهم آبان ماه


1397/8/14عرضه های فولاد مبارکه به شرح زیر معامله گردید :

 


 


 ورق گرم HBفي  ٤١٥٨٨ تحويل٩٧/١٠

 


عرضه:١١٠٠٠ تن،افزايش:٦٠٠٦٠ تن
 

 


 ورق گرم HC في ٣٠٧٩٤ تحويل ٩٧/١٠

 


عرضه:٥٥٠٠تن،افزايش:١٥٠٧٠ تن
 

 


 ورق سرد Bفي ٣٩٠٠٠ تحويل ٩٧/١١/١٤

 


عرضه:٣٠٠٠تن،افزايش:١٠٠٠٠ تن
 

 


 ورق گالوانيزه في٥١٢٤٤ تحويل٩٧/١١/١٤

 


عرضه:٣٠٠تن،افزايش:٤٠٠٠تن
 

 


 ورق قلع اندودفي٦٨٥٣١ تحويل ٩٧/١١/١٤

 


عرضه:٢٠٠تن،افزايش:٢٠٠٠تن

 

 

معاملات به شرح زیر رقابت شد :

 

 

 

 ورق گرم نماد B  فولاد مبارکه با حداقل10 هزار تن تقاضا  تا سقف 45444 ریال رقابت شد 

 

 

 

 

 ورق گرم نماد C  فولاد مبارکه با حداقل  10 هزار تن تقاضا  تا سقف 38509 ریال رقابت شد 

 

 

 
 

 ورق گالوانیزه نماد G فولاد مبارکه با حداقل  300 تن تقاضا  تا سقف 77786 ریال رقابت شد 
 

 

 

 

 ورق گالوانیزه نماد G فولاد مبارکه با حداقل  300 تن تقاضا  تا سقف 77786 ریال رقابت شد 

 

 

 

  ورق قلع اندود فولاد مبارکه با حداقل  300 تن تقاضا  تا سقف 110009 ریال رقابت شد 
 

 

 

 

 ورق اکسین با حداقل 500 تن تقاضا  تا سقف33779 ریال رقابت شد 
 

 

 

 

 نبشی 8  ذوب آهن با حداقل  4 هزار تن تقاضا  تا سقف 32528 ریال رقابت شد 

 

 

 

 

 تیرآهن 16 ذوب آهن با حداقل  600  تن تقاضا  تا سقف 37509 ریال رقابت شد 

 

 

 

 تیرآهن 20   ذوب آهن با حداقل  660  تن تقاضا  تا سقف 38777 ریال رقابت شد 

 

 

 

 میلگرد 14 آ3   ذوب آهن با حداقل  300  تن تقاضا  تا سقف 39689 ریال رقابت شد 

 

 

 

 تیرآهن24   ذوب آهن با حداقل  110  تن تقاضا  تا سقف 34222 ریال رقابت شد 

 

 

 

  میلگرد 22 آ3   ذوب آهن با حداقل 220  تن تقاضا  تا سقف 39379 ریال رقابت شد 

 

 

 

 سبد میلگرد مخلوط  ذوب آهن با حداقل 220  تن تقاضا  تا سقف 34542 ریال رقابت شد 
 

 

 

   تیرآهن 24  ذوب آهن با حداقل 220  تن تقاضا  تا سقف 37200 ریال رقابت شد 

 

 

تهیه شده در گروه فولاد ایرانیان

 

 

 

Top